Till innehåll på sidan

Fredag den 18 december 2015

Kammarens föredragningslistor 2015/16:49

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:49

Fredagen den 18 december 2015

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Protokollen från sammanträdena onsdagen den 2, torsdagen den 3 och fredagen den 4 december

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Johan Löfstrand (S) fr.o.m. den 1 januari 2016
Därmed upphör Eva Lindhs (S) uppdrag som ersättare

 

3

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) fr.o.m. den 1 januari 2016
Därmed upphör Ulrika Heindorffs (M) uppdrag som ersättare

 

4

Maria Ferm (MP) fr.o.m. den 1 januari 2016
Därmed upphör Magda Rasmussons (MP) uppdrag som ersättare

 

5

Erik Ezelius (S) fr.o.m. den 1 januari 2016
Därmed upphör Ida Ekeroths (S) uppdrag som ersättare för talman

 

6

Linda Snecker (V) fr.o.m. den 5 januari 2016
Därmed upphör Torbjörn Björlunds (V) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelser

 

7

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) som ledamot i finansutskottet

 

8

Maria Plass (M) som ledamot i skatteutskottet

 

9

Finn Bengtsson (M) som ledamot i socialutskottet

 

10

Ulf Berg (M) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

 

11

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) som ledamot i näringsutskottet

 

12

Camilla Waltersson Grönvall (M) som suppleant i socialutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

13

Maria Plass (M) som ledamot i finansutskottet

 

14

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) som ledamot i skatteutskottet

 

15

Jenny Petersson (M) som ledamot i socialutskottet

 

16

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

 

17

Ulf Berg (M) som ledamot i näringsutskottet

 

18

Finn Bengtsson (M) som suppleant i socialutskottet

 

 

Anmälan om betänkande

 

19

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU10 Statens budget för 2016

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

20

RiR 2015:21 It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

21

2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 januari 2016

JuU

22

2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 januari 2016

SoU

23

2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 januari 2016

JuU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

 

24

2015/16:3293 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

CU

 

med anledning av prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag

 

25

2015/16:3291 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

26

2015/16:3292 av Johan Forssell m.fl. (M)

SfU

 

EU-dokument

 

27

KOM(2015) 648 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 februari 2016

FiU

 

Interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

28

2015/16:206 av Niklas Wykman (M)
Öppenhet och transparens

 

29

2015/16:217 av Niklas Wykman (M)
Vidmakthållande av utgiftstaken

 

30

2015/16:238 av Anette Åkesson (M)
Restaurangmomsens sysselsättningseffekt

 

31

2015/16:242 av Niklas Wykman (M)
Branschspecifika subventioner
2015/16:245 av Anette Åkesson (M)
Konsekvenser av mindre ändringar av RUT-avdraget

 

32

2015/16:244 av Niklas Wykman (M)
Budgetramar och överskottsmål

 

33

2015/16:246 av Gunilla Nordgren (M)
Momsregler för flyktingboenden

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

34

2015/16:250 av Mikael Oscarsson (KD)
Kustrobotsystem i behov av en kompetent radar

 

35

2015/16:252 av Mikael Oscarsson (KD)
Försvarsmaktsresurser till polisen

 

36

2015/16:255 av Allan Widman (L)
Organisationskommitté för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd

 

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

37

2015/16:239 av Sofia Fölster (M)
Nyanlända och arbetsmarknaden

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

38

2015/16:158 av Désirée Pethrus (KD)
EU:s yttre gränskontroll

 

39

2015/16:176 av Krister Hammarbergh (M)
Handläggningstiderna för vapenlicenser
2015/16:177 av Krister Hammarbergh (M)
Digitalt ansökningsförfarande för licenser för jaktvapen och vapen för prickskytteändamål
2015/16:179 av Krister Hammarbergh (M)
Regelverket för tillståndsgivning för vapenförvaring
2015/16:180 av Krister Hammarbergh (M)
Det europeiska vapenpasset

 

40

2015/16:236 av Boriana Åberg (M)
Vapendirektivet som ett hot mot landets jägare och skyttar

 

41

2015/16:251 av Daniel Bäckström (C)
Inställd samverkansövning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.