Till innehåll på sidan

Fredag den 17 mars 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:82

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:82

Fredagen den 17 mars 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

 

11.00

 

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 24 februari

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2016/17:367 av Johanna Jönsson (C)
Medicinsk åldersbedömning

 

3

2016/17:368 av Johanna Jönsson (C)
Arbetskraftsinvandring

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

4

2016/17:113 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

FöU

 

Skrivelse

 

5

2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

 

6

2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

MJU

7

2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

8

2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L)

MJU

9

2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

MJU

10

2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

MJU

 

med anledning av prop. 2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 

11

2016/17:3635 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

 

med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

 

12

2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

 

med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

 

13

2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

14

2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C)

SfU

15

2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

SfU

16

2016/17:3639 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

17

2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD)

SfU

18

2016/17:3641 av Fredrik Malm m.fl. (L)

SfU

 

EU-dokument

 

19

KOM(2017) 114 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 maj 2017

FiU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

20

2016/17:334 av Allan Widman (L)
Fjärrstyrning av F 17G

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

21

2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M)
Upploppet i Rinkeby

 

22

2016/17:340 av Saila Quicklund (M)
Uppföljning av polisen

 

23

2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)
Polismyndighetens ekonomi

 

24

Aktuell debatt om tryggheten i Sverige kl. 11.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.