Fredag den 17 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:133

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:133

Fredagen den 17 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

1

Andrea Törnestam (S) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om ordförande i utskott

 

2

Erik Ezelius (S) som ordförande i skatteutskottet fr.o.m. den 16 juni

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2022:16 Regeringens underlag till riksdagen under pandemin – extra ändringsbudgetar 2020 och 2021

FiU

 

Anmälan om avskrivning av proposition

 

4

2021/22:253 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2021/22:257 En ny biobankslag
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 3 oktober

SoU

6

2021/22:260 Ökad kontroll i hälso- och sjukvården
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 3 oktober

SoU

 

Skrivelse

 

7

2021/22:261 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 3 oktober
Kammaren har beslutat att behandlingen av detta ärende får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod

TU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2021/22:249 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

 

8

2021/22:4771 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

9

2021/22:4775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2021/22:AU15 Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

3 res. (M, SD, V, KD)

11

Bet. 2021/22:AU14 Genomförande av balansdirektivet

2 res. (SD, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:SoU35 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

8 res. (M, SD, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:UbU27 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

12 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

14

Bet. 2021/22:TU19 Trafiksäkerhet

43 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:JuU33 Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

1 res. (M, SD, KD)

16

Bet. 2021/22:JuU34 Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

2 res. (M, SD, V, KD)

17

Bet. 2021/22:JuU41 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

11 res. (S, M, SD, C, KD, L)

18

Bet. 2021/22:JuU42 Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

5 res. (S, M, SD, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2021/22:SfU31 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

4 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 21 juni

 

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2021/22:UU8 Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

7 res. (M, SD, C, V, KD, L)

21

Bet. 2021/22:UU16 Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:MJU28 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

7 res. (S, SD, C, V, KD, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:SoU25 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

56 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2021/22:SfU29 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

2 res. (M, SD, V, L)

25

Bet. 2021/22:SfU30 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid

3 res. (M, SD, V, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.