Fredag den 1 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:92

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:92

Fredagen den 1 april 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Hanna Wagenius (C) som ersättare fr.o.m. den 4 april t.o.m. den 6 maj under Per Åslings (C) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Hanna Wagenius (C) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 4 april t.o.m. den 6 maj under Per Åslings (C) ledighet

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2021/22:31 Tisdagen den 29 mars

UU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2021/22:413 av Thomas Morell (SD)
Risken för brist på Adblue

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2021/22:FPM71 Direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet COM(2022) 71

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

SoU

7

2021/22:204 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

SoU

8

2021/22:211 Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

CU

 

Motion

 

 

med anledning av skr. 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

 

9

2021/22:4471 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

 

EU-dokument

 

10

COM(2022) 71 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 maj 2022

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

11

2021/22:360 av Thomas Morell (SD)
Brottsvågen mot företagare

 

12

2021/22:386 av Tobias Andersson (SD)
Kusinäktenskap
2021/22:395 av Mikael Eskilandersson (SD)
Förbud mot kusingifte

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

13

2021/22:304 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Marockos brott mot mänskliga rättigheter

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

14

2021/22:415 av Tobias Andersson (SD)
Brottslighetens konsekvenser för näringslivet

 

 

Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

15

2021/22:408 av Ola Johansson (C)
Bristen på byggmaterial

 

16

2021/22:411 av Ola Johansson (C)
Lantmäteriets handläggningstider

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.