Kritiken mot förslaget om en flygskatt

Interpellation 2016/17:425 av Edward Riedl (M)

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2017-04-04
Överlämnad
2017-04-05
Anmäld
2017-04-06
Sista svarsdatum
2017-04-26
Inte besvarad
2017-08-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringens förslag om en flygskatt har fått massiv kritik. Av 156 remissinstanser har 126 varit kritiska till införandet av en flygskatt. Det är alltså 8 av 10 remissinstanser som anser att en flygskatt vore en dålig idé som skulle försvaga Sverige.

Inte ens regeringens egen utredning anser att en flygskatt är det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Som Kommerskollegium påpekar efter sin genomgång av utredningen finns det en risk för att koldioxidutsläppen i stället kan öka eftersom flyget ingår i EU:s handel med utsläppsrätter och regleras inom unionens utsläppstak. En minskning av utsläppen i Sverige kan därför innebära att utsläppsrätterna under EU-taket i stället kan nyttjas av andra. Därför förespråkar Kommerskollegium att Sverige i första hand bör verka för EU-gemensamma styrmedel.

Enligt Statskontoret finns det i förslaget ingen koppling mellan den skatt som ett flygbolag ska betala och de utsläpp som det orsakar. Skatten är oberoende av allt utom antalet passagerare; varken skillnader mellan olika flygplans specifika utsläpp eller resans längd påverkar skattens storlek.

Länsstyrelsen i Stockholm drar slutsatsen att flygskatten kommer att försämra möjligheterna till tillväxt i både Stockholmsregionen och Sverige i övrigt. Stockholms geografiska läge gör den internationella tillgängligheten via flyg till en avgörande faktor när det gäller internationell attraktionskraft.

Stockholms Handelskammare påpekar att det i utredningen även framkommer att en flygskatt skulle ha en negativ effekt på både tillgängligheten inom Sverige och internationellt, på regional utveckling och på flygbolagens vilja att etablera flyglinjer till och från Sverige.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att mildra de negativa effekter som en flygskatt skulle få enligt en majoritet av remissinstanserna?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.