Till innehåll på sidan

Yttrandefrihet för försvarsmaktsanställda

Interpellation 2021/22:72 av Roger Richthoff (SD)

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2021-10-21
Överlämnad
2021-10-21
Anmäld
2021-10-22
Inte besvarad
2021-11-10
Sista svarsdatum
2021-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Anställdas rätt till sin grundlagsfästa yttrandefrihet och fria åsiktsbildning är fundamentalt i samhället. Det gäller i synnerhet offentligt anställda, som måste kunna uttrycka sig fritt så länge det inte finns begränsningar i sekretessbestämmelser eller liknande. Tyvärr har det vid flera tillfällen visat sig att försvarsmaktsanställda på olika sätt begränsats i sin yttrandefrihet. Chefsjustitieombudsmannen har bland annat 2019 (i ärende med dnr 245-2018) utrett ett ärende rörande en officer som har utsatts för repressalier efter att ha gjort vissa inlägg i sociala medier och kritiserat myndighetens riktlinjer för medarbetares uppträdande i sociala medier.

Att de som arbetar inom staten har samma yttrande- och åsiktsfrihet som andra medborgare är fundamentalt. Dessutom kan den statsanställda både bidra med faktaunderlag och synpunkter i den offentliga debatten. En annan viktig synpunkt som även Värdegrundsdelegationen skrivit om är att den statsanställda inte bör dra sig för att i vissa situationer offentliggöra missförhållanden.

Det är därför allvarligt att försvarsmaktsanställda upplever att de inte kan yttra sig på samma sätt som många andra medborgare. I sociala medier finns det också många anonyma konton med koppling till Försvarsmakten och som på ett föredömligt sätt har bidragit till försvarsdebatten. Att försvarsmaktsanställda anser att de inte öppet kan uttrycka sina åsikter i offentligheten är ett underkännande för hur myndigheten arbetar med dessa frågor.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att tillse att även försvarsmaktsanställda kan utöva sin yttrandefrihet och bidra till den allmänna debatten?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.