Transportbidraget

Interpellation 2006/07:291 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-02-05
Anmäld
2007-02-13
Besvarad
2007-02-23
Sista svarsdatum
2007-02-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 5 februari

Interpellation

2006/07:291 Transportbidraget

av Karl Gustav Abramsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Transportbidraget har sedan tillkomsten för drygt trettio år sedan varit ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Bidraget garanterar viss kompensation för deras dyra transportkostnader, vilket har haft en stor betydelse för Norrlandsföretagens konkurrenskraft. Det har stimulerat till högre förädlingsgrad i det lokala näringslivet. Men framför allt har det inneburit varaktiga arbetstillfällen i landets norra delar.

De företag som får transportbidrag sysselsätter tusentals personer i likhet med sina underleverantörer. Men det är inte bara stora företag som kunnat fortsätta verksamheten tack vare detta stöd. Många av småföretagen i Norrlands inland är helt beroende av transportbidraget för sin existens.

Nuvarande transportbidrag gick ut vid årsskiftet. Fortsatt bidrag ska nu anpassas till de nya riktlinjerna för regionalstödet och därför anmälas till EU-kommissionen för den kommande programperioden 2007–2013. Före maktskiftet i höstas förberedde s-regeringen en sådan anmälan.

Högkonjunkturen och höga råoljepriser har drivit upp transportkostnaderna. Då bidraget inte är indexstyrt uppstår det vid stigande kostnader större bidragsbehov, som kräver finansiering i budgeten. Därför var kraven starka på den socialdemokratiska regeringen om att behålla bidragets värde. S-regeringen anslog 506 miljoner till bidraget i budgeten för år 2006, vilket var en kraftig höjning.

Samtliga borgerliga partier sade sig stödja transportbidraget, men i sitt första budgetförslag minskade den nya regeringen transportstödet från 2006 års nivå med nästan 150 miljoner kronor. Den nya nivån är alldeles för låg och kommer att få negativa konsekvenser för företag i Norrland.

Bidragets framtid är dessutom fortfarande högst oklar, eftersom regeringen ännu inte har lämnat in någon anmälan till kommissionen. En ny anmälan förutsätter att regeringen är överens om finansieringen. Uppenbart har regeringen nu svårt att komma överens, trots tidigare uttalat stöd för transporbidraget och alla löften om företagarvänlig jobbpolitik i valrörelsen för några månader sedan. I opposition ville Moderaterna och Folkpartiet ju skära ned transportbidraget rejält och Centern i sin oppositionsbudget hade mycket pengar också till transportbidrag, vilket kan vara en förklaring till denna oenighet.

Med anledning av detta vill jag till näringsministern ställa följande frågor:

-      Har näringsministern verkat för att minska transportbidraget därför att det är att jämställa med andra bidrag och därmed komma bort från bidragsberoendet som man sagt sig vilja bekämpa?

-      Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att en anmälan till EU ska ske?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.