Trafiksäkerhet

Interpellation 2007/08:782 av Baylan, Ibrahim (s)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-05-13
Anmäld
2008-05-13
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2008-05-28
Sista svarsdatum
2008-06-03
Besvarad
2008-06-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 13 maj

Interpellation

2007/08:782 Trafiksäkerhet

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Förra året omkom omkring 490 människor i trafiken, vilket var en ökning jämfört med året innan. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har ca 30 procent alkohol i kroppen, vid singelolyckor är det nästan hälften. Trots att regeringen utropade 2007 till trafiksäkerhetsår har insatserna för bättre trafiksäkerhet lyst med sin frånvaro. Tvärtom har regeringen valt att minska anslagen till NTF, en fristående organisation som har högt förtroende hos allmänheten när det gäller trafiksäkerhetsfrågor. Det är också mycket tveksamt om de förändrade hastighetsgränserna bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Vi socialdemokrater vill att alla nya bilar som säljs i Sverige från och med 2012 ska ha alkolås. Tekniken för detta blir allt bättre och det är fullt rimligt för regeringen att ta ett snabbt beslut. Detta är en åtgärd av avgörande betydelse i arbetet med att minska förekomsten av alkohol i trafiken och därmed minska antalet dödsfall på våra vägar. Det har även visat sig att alkolåset har en rehabiliterande verkan på personer med alkoholproblem. Alkolåset är således ett effektivt verktyg i arbetet med att minska den misär och de sociala tragedier som alkoholmissbruket åsamkar så många människor i vårt land. Regeringen måste verka kraftfullt inom EU för att detta ska bli möjligt.

Det är bra att regeringen verkar för att dömda för rattfylleri inte ska få framföra ett fordon om det inte finns ett installerat alkolås. Men det räcker inte när så många som 15 000 alkoholpåverkade personer sätter sig bakom ratten varje dag. Andra åtgärder som bör vidtas för att minska förekomsten av alkoholpåverkade förare i trafiken är att alla offentliga myndigheter går före och kräver alkolås i alla fordon de använder i sin verksamhet och att kräva alkolås i alla skolskjutsar.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stärka regeringens trafiksäkerhetspolitik?

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att alkolås ska kunna bli standard i alla nya motorfordon?

Debatt

(10 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2007/08:782, Trafiksäkerhet

Interpellationsdebatt 2007/08:782

Webb-tv: Trafiksäkerhet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 56 Åsa Torstensson (C)
Fru talman! Ibrahim Baylan har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka regeringens trafiksäkerhetspolitik och vilka åtgärder jag tänker vidta för att alkolås ska kunna bli standard i alla nya fordon. Sverige är i dag ett av världens trafiksäkraste länder. Trenden är långsamt sjunkande dödstal i vägtrafiken, även om vi under senare tid sett en ökning. Analyserar vi trafiksäkerhetsarbetet de senaste tio åren finner vi att det är tre områden där vi inte riktigt lyckats - tvåhjuliga motorfordon, alkohol och hastighet. Områden där vi varit mer framgångsrika är dödsfall bland fotgängare och cyklister samt barn och framför allt äldre, där dödsfallen har minskat kraftigt. Vi vet samtidigt att viktiga bidrag till den ökade trafiksäkerheten de senaste åren är säkrare fordon, utbyggnaden av mötesfria landsbygdsvägar samt åtgärder i tätortsmiljön. Ett område vi måste fokusera mer är de omfattande hastighetsöverträdelserna på våra vägar. Därför fortsätter utbyggnaden av automatisk trafikkontroll, ATK. I slutet av 2008 kommer det att finnas ca 980 fasta etablerade mätplatser samt 15 mobila enheter. De nya hastighetsgränserna som regeringen beslutade om i början av året kommer också att bidra till ökad hastighetsefterlevnad genom bättre möjligheter att sätta rätt hastighet på rätt väg. Över huvud taget behöver vi mer fokusera på en säker användning av vägarna. Det gäller såväl hastighet som nykterhet och användning av skyddsutrustning. Regeringen har nyligen lagt eller avser att lägga fram en rad förslag som stöder detta. Vi inför nu en ny obligatorisk riskutbildning i körkortsutbildningen för motorcykel och en utökad riskutbildning för B-körkort för att öka körkortstagarnas medvetenhet om riskfyllda beteenden. Utbildningen innehåller bland annat avsnitt om körning under påverkan av alkohol, droger och trötthet, riskfylld körning och vikten av att använda bilbälte eller hjälm. En utredning arbetar för närvarande med att se över körkortsbestämmelserna. Inom den närmaste tiden kommer regeringen med förslag till åtgärder för säkrare mopedtrafik där bland annat frågor om mopedkörkort kommer att behandlas. Det pågår också ett arbete med att se över skolans styrdokument, och i samband med detta arbete kommer frågan om att tydliggöra kunskapsområdet trafik att behandlas. Jag vill även nämna beslutet att inrätta Transportstyrelsen den 1 januari 2009. Den förväntas ge ännu bättre förutsättningar att intensifiera trafiksäkerhetsarbetet genom att normgivning och tillsyn därmed kommer att bedrivas självständigt från infrastrukturförvaltaren och transportansvariga. Regeringen arbetar vidare med att minska problemen med alkohol och droger i trafiken. Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå ett system där alkolås ska vara en förutsättning för att få köra bil för dömda rattfyllerister. Sverige arbetar också för att alkolås ska bli obligatoriskt i nya bussar och lastbilar i yrkesmässig trafik inom EU. Sverige arbetar därför aktivt gentemot andra medlemsländer, EU-institutioner och inom FN för att informera om Sveriges alkolåsarbete och om hur vi kan gå vidare gemensamt med att använda stödjande teknik för en nyktrare trafik. Som ett led i detta kan Sverige komma att söka godkännande för ett tillfälligt undantag från EU:s regler i syfte att påskynda en gemensam reglering för bussar och lastbilar. Sverige ska också arbeta för att ny teknik som upptäcker och varnar för om föraren är påverkad av alkohol, droger, trötthet eller sjukdom blir standard i alla nya fordon. Mitt mål är också att alkolås successivt införs i statens och det offentliga Sveriges transporter genom upphandlingskrav vid inköp av fordon eller transporter. Regeringen arbetar på att införa krav på statliga myndigheter att införa alkolås i sina egna och upphandlade transporter. Kommuner och landsting, som i många fall ligger väl framme på detta område, är delaktiga i det arbetet. De kommer att kunna använda kraven för statliga myndigheter i sitt eget arbete för en nyktrare trafik. Vad gäller kvalitetssäkring hos företag ska främjandet av en frivillig ökning av användandet i egna fordon och i upphandlade transporter intensifieras. Ca 33 000 alkolås finns monterade i olika fordon på våra vägar. Ytterst är det ändå avgörande att individen bakom ratten eller styret tar sitt ansvar att följa det regelverk som är uppsatt. Vi måste bli bättre på att nå ända fram till trafikanterna för att erbjuda dem de allra bästa förutsättningarna i form av kunskaper, insikter och färdigheter. Vi behöver arbeta med paket av insatser som stöder och stimulerar beteenden men som också om nödvändigt kan vara tvingande. Jag vill också påpeka att även andra aktörer, lokala och regionala, är nödvändiga för att komplettera det som staten gör för att åstadkomma en säker användning av vägarna. Avslutningsvis vill jag nämna att den fortsatta inriktningen i trafiksäkerhetsarbetet, inklusive nytt etappmål, kommer att hanteras i en kommande proposition om reviderade transportpolitiska delmål. När det gäller det fortsatta arbetet med att bygga säkra vägar kommer detta att behandlas inom ramen för besluten om de långsiktiga infrastrukturplanerna.

Anf. 57 Ibrahim Baylan (S)
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret. Den gångna helgen har det varit midsommarfirande över hela Sverige. Det har på många håll varit en positiv och glad tillställning. Många har använt bilen för att åka ut till sina stugor eller på andra sätt fira midsommarhelgen med nära, kära och vänner. Den helg som har gått har också varit en av de mest trafikintensiva under året. I de allra flesta fall har det gått alldeles utmärkt. Man har tagit sig fram och tillbaka utan några större incidenter. På sina håll har man kanske behövt vänta, men i stort har det ändå gått att ta sig fram och tillbaka. För en del människor har tyvärr den här helgen slutat i djup tragedi - både för dem som har omkommit och för dem som nu sörjer nära och kära. En stor bov i dramat är alkoholen. Alldeles för många människor - tyvärr en ökande andel - tar bilen när de är alkoholpåverkade. Det är naturligtvis något som vi under lång tid har försökt att motarbeta, både med hjälp av information och med hjälp av andra insatser som handlar om att öka trafiksäkerheten. Vi har varit framgångsrika. Precis som Åsa Torstensson nämnde har vi under de senaste åtta nio åren, år efter år, sett sjunkande dödstal i trafiken. Tyvärr vände talet upp förra året. Vi får hoppas att det är en enskild företeelse och att den sjunkande tendensen fortsätter. Det finns många saker som människor rår över. Precis som Åsa Torstensson säger handlar det mycket om ett individuellt ansvar. Men det finns också saker som vi kan göra tillsammans för att ytterligare öka trafiksäkerheten. Det absolut lättaste är att komma åt det växande alkoholproblemet. I dag är det tekniskt möjligt att bygga in alkolås i bilar, att se till att det inte går att starta en bil om man som förare är alkoholpåverkad. Det har funnits ett utredningsförslag som handlar om att alkolås ska vara standard i alla nya bilar från och med 2012. På det viset kan vi försöka minimera problemen med alkoholen i trafiken. Åsa Torstensson var snabb med att avfärda detta förslag på obligatorium. Under debatten i förrförra veckan som trafikutskottet hade om trafiksäkerhet och alkohol i kammaren ägnade trafikutskottets borgerliga ledamöter stor tid åt att försöka förklara vad Åsa Torstensson egentligen menade. Egentligen vill hon ha alkolås i bilar, men ändå inte. Nu har Åsa Torstensson chansen att redogöra för och debattera om hon är beredd att vidta några som helst åtgärder för att se till att alkolås blir standard i alla nya bilar från 2012. Om inte, varför? Vi har nu hört alla insatser räknas upp. Men vad konkret, Åsa Torstensson, är det för insatser man tänker sig när det handlar om den fysiska infrastrukturen? Vad är det exakt du ämnar återkomma med till hösten till riksdagen när det handlar om att öka den fysiska trafiksäkerheten?

Anf. 58 Malin Löfsjögård (M)
Fru talman! Trafiksäkerhet är en viktig och prioriterad fråga. Det tror jag gäller för alla. Precis som Ibrahim Baylan säger är det en tragedi för individen och för samhället i stort när någon omkommer i en trafikolycka eller skadas svårt. Det har gjorts många insatser inom trafiksäkerhetsområdet, speciellt de senaste tio åren sedan nollvisionen kom. Det är bra. Man har fått ned olyckstalen och antalet dödade. Men vi är inte i hamn enligt de etappmål som finns, till exempel för 2007. Det är skrämmande när man vet att över 13 000 förare är ute och åker på vägar varje dag med alkohol eller droger i kroppen. Men om vi tittar på utvecklingen ser vi att det numera finns lösningar. Det finns alkolås. Det är jättebra att man har kommit så långt i den tekniska utvecklingen att alkolås finns som ett instrument. Jag vill dock flagga för att installation av alkolås i alla nya bilar inte kommer att lösa hela problemet. Det kommer att lösa en viss del, och det infrastrukturministern anförde i svaret om det arbete som pågår inom den delen är bra, bland annat inom EU. Men vi vet att vi har en stor bilpark av äldre bilar. Vi har Europas äldsta bilpark, om jag inte missminner mig. Då har vi många bilar att tillgå för den som vill köra ändå. Det går också i dag att lura det tekniska systemet. Jag har åkt i bilar med alkolås, och man kan be passageraren blåsa. Sedan kan man köra. Jag vill att man lyfter upp blicken lite mer. Vi tog också upp i debatten för två veckor sedan - men Socialdemokraterna tyckte inte riktigt om det - resultaten från den undersökning som VTI har gjort. Den visar att fyra av tio olyckor är orsakade av trötthet hos föraren. Det är samma orsaksnivå som alkohol och droger. Därför var det infrastrukturministern sade i sitt svar bra, nämligen att Sverige också ska "arbeta för att ny teknik som upptäcker och varnar för om föraren är påverkad av alkohol, droger, trötthet eller sjukdom blir standard i alla nya fordon". Det kom fram i debatten för två veckor sedan att det är precis det som fordonstillverkarna jobbar med - ett bättre system som inte bara tar hand om alkohol och droger utan även väger in andra faktorer. Det kommer att bli mer personligt, det vill säga man har en helt annan teknik som tittar på ögonrörelser, känner på huden, dofter med mera. Jag tycker att det är otroligt viktigt att det finns med i framtidens trafiksäkerhetsarbete, om man nu vet att det har lika stor påverkan, det vill säga: Hur många tusen förare är det som ute i trafiken i dag sitter och inte kan hålla ögonen öppna av trötthet? Ett annat problem, som jag ser det, är just det yttersta ansvaret som vi enskilda bilförare faktiskt har, eller om vi åker motorcykel eller något annat fordon. Vi har ett ansvar att följa de regler och lagar som finns uppsatta. Där måste vi verka mycket mer. Det tog vi också upp i debatten. Den avhandling som har lagts fram vid Lunds universitet och som försvarades i samband med vår trafiksäkerhetsdebatt visar att det bland svenskarna i dag är socialt accepterat att köra för fort. Man följer alltså inte lagar och regler. Vi vet att om folk höll hastigheten skulle vi kanske kunna spara 100 eller upp till 150 liv per år.

Anf. 59 Åsa Torstensson (C)
Fru talman! Låt mig ändå säga, Ibrahim Baylan, att jag tror att vi är överens om att varje olycka är en olycka för mycket. Det är det vi har för ögonen när vi intensifierar trafiksäkerhetsarbetet. Det är det vi har för ögonen när vi i detta sammanhang föreslår lagstiftning och vidtar åtgärder inom infrastrukturen. Det är därför vi redan i dag har vidtagit ett antal åtgärder, i syfte att ytterligare förbättra trafiksäkerheten och nå den enskilde föraren, den enskilde trafikanten. Det är oerhört tragiskt att vi ser ett ökande antal dödsolyckor. Men det visar vikten av att trafiksäkerhetsarbetet är ett ständigt pågående arbete. Det kommer nya generationer, nya attityder, och därmed kan vi aldrig slå oss till ro utan måste ständigt se över och ta oss an uppdraget att med forskning och analyser skapa bättre förutsättningar för att minska olyckorna. När det gäller diskussionen om alkolås, som vi har haft vid några tillfällen, vet Ibrahim Baylan att det krävs ett undantag i EU för att vi ska kunna gå vidare med ett sådant mål. Det är i dag inte realistiskt att tro att vi ska få gehör för ett sådant i EU. Däremot pågår det - jag har tagit initiativ till det - oerhört tydliga bilaterala samtal med länder och riktade samtal för att gå vidare med alkolås så att det kan bli obligatoriskt i nya bussar och lastbilar i yrkesmässig trafik. Vi går också vidare med att sprida kunskap om den utredning där vi har som mål att återkomma till riksdagen med en lagstiftning vad gäller obligatoriskt alkolås för dem som är dömda för rattfylleri. Det tredje är att teknikutvecklingen går i den riktningen att alkolåsen blir säkrare, att de inte går att manipulera, att de blir mer tillgängliga, att det blir naturligt att ha dem och att de har väldigt hög standard och tillförlitlighet i ordinarie fordon. Det arbetet pågår i allra högsta grad. Jag tror att det är viktigt att se att vi måste vidta åtgärder mot problemen med alkohol innan det uppstår en situation där det blir aktuellt med bil eller bilkörning. Det krävs naturligtvis åtgärder i de sociala verksamheterna för att ständigt hjälpa människor att komma ur alkoholberoende. Det är ett komplement som måste finnas när man väl är involverad i detta och blivit dömd på grund av alkohol i trafiken. Den fysiska planeringen och infrastrukturdelen är en del av det svar som jag gav på den förra interpellationen. Det behövs naturligtvis investeringar i väginfrastruktur. Vi må ha diskuterat järnvägsinfrastrukturen, men väginfrastrukturen behöver investeringar för att man ska kunna bygga bort olycksdrabbade avsnitt. Från många delar av landet uppvaktar man om detta med anledning av att det finns oerhört olycksdrabbade vägavsnitt som inte har åtgärdats.

Anf. 60 Ibrahim Baylan (S)
Fru talman! Det är inte realistiskt, säger infrastrukturministern, att införa alkolås i alla nya bilar. Nej, det blir definitivt inte realistiskt om man ingenting gör för att det ska bli realistiskt, om man nöjer sig med att säga att det är för svårt eller om man, som vissa av de borgerliga ledamöterna, framför att det finns så många andra bekymmer. Folk kan ju vara trötta när de kör. Jag skulle tro att alkohol och trötthet hänger ganska tätt samman. Eller en passagerare kan blåsa i alkolåset, och då blir det verkningslöst. Ja, det är möjligt att det kommer att ske, men om det finns en nykter person i bilen kanske den personen agerar för att den onyktre inte ska köra bilen. Jag tror att det i alla fall skulle starta en diskussion om det fanns en kontrollstation. Det skulle åtminstone hjälpa till att reducera antalet alkoholrelaterade olyckor, inte minst dödsfallen. Det handlar inte bara om dödsfall, utan det sker många andra olyckor där alkoholen är inblandad. Regeringen säger att man inte ämnar göra särskilt mycket, såvida inte någon först begår ett brott, det vill säga alkoholpåverkad kör ihjäl någon eller orsakar en annan olycka som kanske är allvarlig men inte har dödlig utgång. Då först kan man tänka sig att agera för att den personens bil ska ha ett alkolås om han över huvud taget ska få behålla körkortet. Men vi kan väl för guds skull agera när vi har tekniken! För detta ändamål, alkoholrelaterad bilkörning, finns ju teknik framtagen. Det finns möjlighet att införa detta som standard om man bara är beredd att jobba för det från regeringens sida. Men icke. I stället säger man att trötthet och sjukdomar kommer vi inte åt på det viset. Nej, det är sant. Det finns mycket som vi inte kommer åt genom alkolås, men vi kommer åt alkoholen, som är ett växande problem i trafiken. Här finns det ett färdigt förslag. Det finns möjligheter för regeringen att agera gentemot EU. Men budskapet från statsrådet Torstensson är att man inte tänker göra någonting åt det hållet. Jag tycker att det är tråkigt. Jag är dock inte särskilt förvånad. Det går i linje med den politik som den här regeringen verkar föra när det gäller infrastruktur och inte minst trafiksäkerhet: Vi väntar och ser tills det finns en färdig lösning på alla problem - då kanske vi går vidare. Det är synd, tycker jag. När det gäller den fysiska trafiken och vägarna, Åsa Torstensson, har du tidigare framfört att vi skulle vara emot vägbyggen. Det är inte så - tvärtom. Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land, ett land som i dag är beroende av bil och vägar och som i morgon kommer att vara beroende av bil och vägar. Vi behöver både-och. Vad jag pratar om är var tyngdpunkten ska ligga. Jag kan till skillnad från Åsa Torstensson lämna ett väldigt konkret besked när det handlar om vår framtida infrastrukturpolitik. Vi kommer att satsa på både järnvägar och vägar, men vår tyngdpunkt kommer att ligga på den spårbundna trafiken. Det beskedet kan jag lätt lämna. Kan Åsa Torstensson lämna ett lika klart besked? Hittills har hon inte kunnat göra det, och jag tycker att det är tråkigt. Det här är det sista inlägget jag kommer att göra i dag. Visserligen har jag redan på trafikutskottets vägnar önskat Åsa Torstensson en trevlig sommar, men jag kan passa på att göra det igen eftersom det här är den sista debatten vi har för detta riksdagsår.

Anf. 61 Malin Löfsjögård (M)
Fru talman! Som redan har sagts i alkolåsfrågan krävs det undantag i EU, och oavsett hur man jobbar kommer det att ta tid att få till en lagstiftning inom det området. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man inte bara förlitar sig just på lagstiftning när det gäller trafiksäkerhetsarbetet utan att man ser på alla andra möjligheter som finns, som fysiska åtgärder. Något som jag tycker kanske underskattas, inte minst av oppositionen, är frivilliga insatser. Vi kan titta på den utveckling som har skett inom fordonsindustrin när det gäller att utveckla mer trafiksäkra fordon. Det har till stor del skett via frivilliga insatser. Vi har ett bra exempel, och det är krockkuddar, som väl i dag är i princip standard i alla nya bilar. Det finns andra incitament. Man måste inte jaga en ny lagstiftning för att få in ny teknik och nya värden. Som jag anförde tidigare måste respekten för andra i trafikmiljön öka, framför allt hos den som framför ett fordon. Man har inte bara rättigheter när man är i trafiken. Man har faktiskt skyldigheter. Man ska följa lagar och regler. Man ska hålla hastigheten, och man ska inte köra med alkohol och droger i kroppen. Man ska också veta att om man är trött ska man inte sätta sig bakom ratten, för man utgör en risk inte bara för sig själv utan även för andra. Därför tycker jag att det var väldigt glädjande att få vara med här i riksdagen och ta beslut om den nya propositionen, där man lade fram den nya riskutbildningen. Det är inte bara för dem som ska ta körkort för en vanlig personbil utan även för motorcyklisterna. Där finns det väldigt mycket att jobba på. Jag tycker att det är ett stort krafttag att komma åt just det här, inte bara när det gäller alkohol och droger utan även att lyfta upp de andra frågorna som jag tog upp i mitt förra anförande. För det är först då vi kommer att komma åt trafiksäkerheten, om vi tar ett helhetsgrepp.

Anf. 62 Börje Vestlund (S)
Fru talman! Vi får väl se om jag använder övertoner även i den här debatten. Låt mig säga att just denna fråga är något som vi gemensamt brukar vara vansinnigt stolta över, inte minst i Europa, och vi brukar vara stolta över den här i Sverige. Det finns praktiskt taget en politisk enighet om de här frågorna, och så har det traditionellt varit. Det är många av den här kammarens ledamöter, många kolleger runt om i landet från alla partier, som inte sällan har börjat sin bana med att arbeta med just trafiksäkerhet, inte sällan kring barnens skolgång. Det är tragiskt att vi ser att man har taggat ned från denna höga ambition som har funnits länge med olika färger på regeringar i Sveriges riksdag. Det började, vill jag påstå, för ett antal år sedan när man fick den automatiska trafikkontrollen. Många borgerliga politiker var kraftigt emot det. Jag tycker att det är positivt att man fortsätter utbyggnaden, men jag vill påminna om att det var väldigt mycket diskussioner från väldigt många borgerliga politiker. Jag tycker också att det är en lite tam beskrivning när man säger att det ger ännu bättre förutsättningar att intensifiera trafiksäkerhetsarbetet att man inrättar Transportstyrelsen. Jag är ledsen, fru talman, men jag tror inte att man bara för att man får en ny myndighet automatiskt får ett bättre arbete, ett sammanhållet arbete med just trafiksäkerheten. Men det som är allra mest tragiskt och allra mest beklämmande är att man har backat så väldigt långt tillbaka när det gäller alkolåsen. Där var vi unika. Vi kunde skryta. Vi kunde gå in på möten runt om i världen och berätta hur långt vi hade kommit, och det fanns en relativt stor enighet. Jag tror att det var Moderaterna som avvek på den punkten. Men vi i de andra partierna var eniga. Det var viktigt att införa alkolås i alla personbilar så fort som möjligt. Det är sant som har sagts här i debatten att man alltid kan fuska. Man kan fuska i alla system, skulle jag vilja säga. Men det visar ändå tydligt att det här är viktiga frågor. Det går att strunta i att använda bilbältet också. Ändå vet vi att de allra flesta använder bilbälte, i varje fall vid landsvägskörning. Det är ändå den här tragiken som jag ser från den här regeringen. Inte ökar dödssiffrorna i trafiken med så fantastiskt höga tal, men de ökar. Det är det som är allvarligt. Regeringen har stigit av den trappa som vi har gått uppför steg för steg. För varje litet steg vi har kämpat har vi också fått erkännanden runt om i världen. Åsa Torstensson kommer om hon får fortsätta sin politik att vara tvungen att säga att andra länder har gått om oss. Det är det som är tragiskt. Vi har varit fantastiskt bra på det här, men det vill tydligen inte den här regeringen vara i framtiden. Därför är min fråga till Åsa Torstensson varför hon inte har för avsikt att lägga fram en proposition vad gäller alkolås i alla nya bilar från 2012. När det gäller tekniken och allt annat som man har kritiserat kommer det väl hinna att utvecklas mycket fram till 2012.

Anf. 63 Åsa Torstensson (C)
Fru talman! Det är helt avgörande att var och en av oss inser att vi ständigt måste jobba med trafiksäkerhet av den anledningen att det är ständigt nya generationer, ständigt nya attityder, ständigt nya trafikanter ute på våra vägar. Det gör att vi har ett återkommande arbete. Det är oerhört tragiskt att vi hade ett ökat antal döda förra året. Det hjälper inte om det är några få. Det är alldeles för många redan som det är, även om vi kan se motsvarande ökningar i andra EU-länder just under 2007. Interpellanten Ibrahim Baylan har lämnat debatten, men om han hade varit kvar hade han fått erkänna att Socialdemokraterna har fortsatt att med en symbolik säga att man ska införa alkolås eller, som Börje Vestlund säger, åkt runt och skrutit om obligatoriska alkolås. Men det hjälper ju inte. Det hjälper inte att åka runt och skryta om alkolås. Det handlar om handling, och det har inte den socialdemokratiska regeringen klarat av. Det hjälper inte att skicka brev till Bryssel. Det gäller att konkret arbeta med ett underlag som innebär att man får gehör och får detta undantag. Lura inte väljarna, lura inte lyssnarna, lura inte dem som är seriösa när det handlar om att arbeta med alkohol! Det finns inga lätta lösningar. Det är därför jag har valt att gå vidare med alkolås som ett obligatorium för dömda för alkohol i trafiken. Jag förväntar mig att jag efter utredningen kan gå vidare med ett förslag till riksdagen med de här oerhört viktiga åtgärderna. Det är därför jag arbetar med bilaterala överenskommelser med länder för att gå vidare med obligatoriska alkolås inom yrkestrafiken. Det är så man arbetar: Steg för steg vidtar man konkreta åtgärder. Man åker inte bara omkring och skryter om vad man har skrivit ned på papper. Därtill går vi vidare med ett flertal åtgärder för att minska antalet dödsolyckor och olyckor i trafiken. Det handlar om fortsatta mötesfria vägar, åtgärder i tätorterna - det är många av olyckorna det senaste året som har skett med oskyddade trafikanter i tätortsmiljö - och hastighetsöverträdelserna. Det handlar om att fortsätta utveckla automatisk trafikkontroll. Vi fokuserar på obligatoriska riskutbildningar som sätter den enskilda individens attityd i centrum så att var och en tar ett ökat ansvar. Vi går vidare med säkrare mopedtrafik. Och, naturligtvis, om Transportstyrelsen och inspektionen är mer självständig från infrastrukturförvaltaren och transportansvariga i övrigt har det betydelse när vi skapar bättre förutsättningar för infrastrukturutvecklingen. Vi går mot en sommar. Det är mycket trafik. Det är mycket personer i rörelse. Inför sommaren tror jag att Börje Vestlund och jag mitt i detta önskar varandra trevlig sommar. Jag måste avsluta med: Använd bilbälte! Kör nykter! Och använd rätt hastighet till rätt väg!

Anf. 64 Börje Vestlund (S)
Fru talman! Jag ska för att inte uppehålla kammarens tid också säga att jag håller med infrastrukturministern om det sista. Det andra hon säger och ägnar hela sitt anförande är inte sant. Det är det som är det värsta. Jag vill påstå att Mats Odell, Ines Uusman, Björn Rosengren och Ulrica Messing alla har flyttat fram positionerna, inte minst när det gäller den korta tid vi har haft alkolåset. Men det gör inte Åsa Torstensson. Det är det som är allvarligt. Det är det som bryter traditionen över ett antal infrastruktur- och transportministrar som i Sverige har verkligen visat framfötterna på det här området. Visst kan man väl skryta. Jag kanske använde fel uttryck, men man hade i alla fall haft en ganska god förutsättning att från 2006-2012 få det undantag som man var tvungen att ha i EU. Det kunde ha funnits väldigt bra förutsättningar för det. Utredningen lades dock ganska nära intill förra riksdagsvalet, och då är det ganska omöjligt att börja den praktiska hanteringen inom Regeringskansliet med detta innan. Det är inte minst Åsa Torstensson medveten om. När det gäller obligatoriet för rattfyllerister var detta det första steget i det som fanns i den dåvarande Alkolåsutredningen. Det har alltså redan funnits med, så stå inte här, Åsa Torstensson, och låt som att det här är någonting som du har hittat på, för det är inte sant. Jag tycker visst att vi kan vara stolta över att vi har kommit väldigt långt, men nu är det dags att tagga upp sig i trafiksäkerhetsdebatten för att vi fortsatt ska vara ett av de ledande länderna i Europa, vilket vi har varit i många, många år. Det handlar inte bara om den här ministern utan om ett antal transportministrar före dem jag nämnde tidigare. Jag får också önska Åsa Torstensson en god sommar!

Anf. 65 Åsa Torstensson (C)
Fru talman! Börje Vestlund, som får träda in i stället för Ibrahim Baylan som har lämnat interpellationsdebatten: Det är naturligtvis så att den goda avsikten att införa obligatoriska alkolås inte hjälper om man inte därtill får gehör i ett EU-sammanhang, och det har den socialdemokratiska regeringen tidigare inte fått. Jag har naturligtvis haft samtal med de övriga länderna i syfte att undan för undan skapa förutsättningar för en gemensam syn på alkohol i trafiken och för en gemensam syn på att flytta fram positionerna för att minimera olyckorna som är relaterade till alkohol. Det är därför jag nu går vidare med mycket tydliga bilaterala samtal med länder för att få gehör och bli uppbackad i syfte att vi ska bli fler länder som vill införa obligatoriska alkolås vad gäller yrkestrafiken. Den utredning som ska redovisa ett underlag för en ny lagstiftning för obligatoriskt alkolås till dömda rattfyllerister ska återkomma senast den 1 oktober 2008. Då förväntar jag mig att vi också kan gå vidare med en lagstiftning kopplad till detta. Den lagstiftningen eller den utredningen är naturligtvis en fortsättning på de försök vi har haft runt omkring i landet med ett obligatorium av alkolås för dem som är rattfylleridömda, allt i syfte att åtgärda alkoholberoende som sådant och ge den hjälp som vederbörande behöver men också för att skapa bättre förutsättningar för en tryggare trafiksäkerhet med färre döda i det här landet.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.