Till innehåll på sidan

Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

Interpellation 2016/17:606 av Peter Helander (C)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2017-08-25
Överlämnad
2017-08-28
Anmäld
2017-08-31
Sista svarsdatum
2017-09-15
Svarsdatum
2017-09-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land, vilket förutsätter effektiva transporter om man ska kunna bo och leva på andra orter än i huvudstaden. För att skapa effektiva transporter i Sverige krävs också fungerande flygtransporter. Genom flyget kan vi uppnå det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Nu är tillgängligheten i Dalarna hotad, då flyget från Mora till Stockholm kan komma att läggas ned. Det verkar tyvärr som att Trafikverket kommer att föreslå att linjen Mora–Arlanda inte ska omfattas av trafikplikt. Dagens trafik fungerar genom ett särskilt avtal som Dalaflyg AB har tecknat med det flygbolag som kör linjen Sveg–Arlanda, så att de nu också mellanlandar i Mora. Det är en effektiv trafik för att utnyttja planens kapacitet på bästa sätt. Eftersom Mora kommun långsiktigt inte själva kan ta hela denna kostnad så är införande av trafikplikt på flyglinjen Sveg–Mora–Arlanda den naturliga åtgärden. En sådan trafikplikt skulle påverka Trafikverkets kostnad marginellt.

Norra och västra Dalarna med kommunerna Malung-Sälen, Älvdalen, Orsa och Mora är av flera anledningar beroende av denna flyglinje. Flyget är en förutsättning för de många, ofta även internationellt, verksamma företagen att möta kunder och marknader och på så sätt vara konkurrenskraftiga. Men flyget behövs också för arbetspendling, för turistnäringen och för ambulanshelikoptern, som är stationerad på Mora-Siljan flygplats. Ambulansflyget är direkt beroende av en öppen flygplats.

De signaler som nått mig är att Trafikverket är tveksamma till flyglinjen mellan Mora och Stockholm. Om den läggs ned kommer möjligheterna till företagande och arbetstillfällen i området att dramatiskt försämras. Därför måste regeringen ta sitt ansvar för att Dalarnas konkurrenskraft inte försämras. Regeringen har tidigare skrivit in i Trafikverkets regleringsbrev att flyglinjerna från Torsby och Hagfors ska omfattas av trafikplikt. Regeringen borde göra detsamma med flyglinjen Mora–Arlanda. På så sätt kan företag och organisationer fortsätta att driva sina verksamheter och vara konkurrenskraftiga, samtidigt som Dalarna kan fortsätta att vara ett attraktivt område att bo och turista i.

Jag hoppas att Sveriges nya infrastrukturminister ser allvaret med en möjlig nedläggning av reguljär flygtrafik på Mora-Siljan flygplats som också äventyrar hela flygplatsens existens.

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är:

 

Kommer regeringen att förhindra att flygplatsen läggs ned genom att arbeta för att Trafikverket belägger flyglinjen Mora–Arlanda med trafikplikt?

Debatt

(10 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2016/17:606, Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

Interpellationsdebatt 2016/17:606

Webb-tv: Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 19 Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Herr talman! Jag tackar för möjligheten att få delta i min första interpellationsdebatt som statsråd - det känns spännande.

Peter Helander har frågat mig om jag och regeringen kommer att säkerställa att trafikplikten på linjen Mora-Arlanda inte försvinner.

Att människor ska ha god tillgänglighet med interregional kollektivtrafik över hela landet är viktigt. EU-rätten möjliggör för behöriga myndigheter i medlemsstaterna att under vissa förutsättningar införa allmän trafikplikt och upphandla trafik om förutsättningar för kommersiell drift av flyglinjen saknas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I Sverige är det Trafikverket som beslutar om allmän trafikplikt. Enligt Trafikverkets instruktion har man uppgiften att ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik.

Jag och regeringen anser att det även fortsättningsvis är Trafikverket som ska sköta uppgiften att analysera vilken interregional kollektivtrafik som bör omfattas av allmän trafikplikt i syfte att minska brister i tillgängligheten.


Anf. 20 Peter Helander (C)

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret, även om jag tycker att det var något tunt. Det finns många människor och företagare - och även politiker från alla partier - i Dalarna som hade hoppats på ett svar som hade gett någon sorts strimma av hopp i denna fråga.

Mora-Siljan flygplats är en regional flygplats för norra och västra Dalarna, och den har stor betydelse för näringslivet. Under de senaste decennierna har en stor del av företagen och näringslivet i Dalarna gått från att vara familjeägda företag som har agerat på en nationell marknad till att bli börsnoterade företag med internationellt ägande, som agerar på en internationell marknad i global konkurrens.

Vi har dock fortfarande många små och medelstora företag som är familjeägda och som också har tagit klivet från en nationell marknad ut till en internationell marknad.

Regeringen skriver på sin egen hemsida att "Sverige är ett land som är helt beroende av vår konkurrenskraft på globala marknader. För regeringen är det viktigt att svenska företag ska konkurrera med sin kompetens, produktivitet och innovationsförmåga."

Man skriver också på hemsidan: "För att få fler växande, konkurrenskraftiga och innovativa företag måste också fler små och medelstora företag kunna, vilja och våga ta steget ut på en internationell marknad."

Detta är en jättebra skrivning, som jag tror att alla här i kammaren ställer upp på. Men sedan då? Vad är handlingen bakom orden?

När Trafikverket ska avgöra om en flygplats ska få trafikplikt eller inte använder man sig av EU:s ställningstagande om restider för tåg till huvudstaden. För 20 år sedan gick det att åka X 2000 från Mora till Stockholm med en restid på 3 timmar och 30 minuter. I dag åker vi gamla Intercitytåg, och restiden har ökat till 3 timmar och 50 minuter.

I dag klev jag på tåget klockan fem i Mora. Efter diverse förseningar på flera tåg kom jag till Stockholms central 5 timmar och 50 minuter efter avgång från Mora.

Det finns en stor skillnad mellan EU:s regelverk och Trafikverkets tillämpning. EU sätter gränsen vid tre timmar för att nå huvudstaden med tåg, medan Trafikverket sätter gränsen vid fyra timmar.

Ibland kan jag undra om det finns olika måttstockar för stad och land. I Sverigeförhandlingen ville man knyta ihop våra tre storstäder, och då ansåg man att restiden med tåg måste understiga tre timmar för att tåget skulle kunna konkurrera med flyget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag undrar om statsrådet tycker att det är bra att det finns olika måttstockar för stad och land och om statsrådet har frågat Trafikverket varför EU:s näst mest glesbefolkade land använder sig av fyratimmarsregeln i stället för tretimmarsregeln.

Jag vill också uppmärksamma statsrådet på att inga av företagen i norra Dalarna håller till på resecentrum i Mora - de finns i stället en bit därifrån. Alla företag och personer i Mora har mer än fyra timmars restid från sitt hem eller företag. Men när man sitter i storstaden har man sällan koll på avstånden.

Den som bor i den norra länsdelen, till exempel i Idre, och använder Mora flygplats har en bilresa på 2 timmar och 15 minuter till tågstationen. För den som bor i Grövelsjön tar det 2 timmar och 45 minuter att ta sig med bil till tågstationen. Det blir alltså en närmare sju timmar lång resa för att komma till Stockholm.

Fyratimmarsgränsen borde kollas upp, för den kan inte vara i linje med regeringens ambitioner om att näringslivet ska ha en möjlighet att konkurrera på den globala marknaden och hålla ihop Sverige.


Anf. 21 Marie Olsson (S)

Herr talman! I går var jag och en riksdagskollega på besök på företaget Morakniv i Mora. Det är ett företag som växer ganska mycket - man har anställt ytterligare 20 personer under det senaste året.

Morakniv exporterar 70 procent av sina varor runt om i världen och har säljare placerade runt om i hela världen. Det finns ganska många sådana företag i Mora med omnejd. För dem är det avgörande att de kan flyga in och ut sina säljare och sina kunder.

En snabb strukturomvandling har inneburit att många tidigare ägarledda företag numera i hög grad ägs av större nationella och internationella koncerner. Detta har inneburit ett större beroende av snabba och effektiva kommunikationer till och från ägarna och viktiga exportmarknader.

Flyglinjen Sveg-Mora-Arlanda är en förutsättning för den exportberoende industrin och för den växande besöksnäringen. Denna flyglinje är också en förutsättning för flygplatsens långsiktiga existens.

Det tar mellan tre och en halv och fyra timmar med tåg från Mora till Arlanda. Om vi tar in alla kranskommuner kan vi säga att det tar två och en halv timme med bil från Idre till Mora. Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen har alla ett antal dåliga tillgänglighetskriterier, som kan förbättras med trafikplikt på flyglinjen.

Även Mora lasarett är starkt beroende av flygtrafiken för sin kompetensförsörjning. Man är också beroende av flygplatsen för möjlighet till patient-, blod- och organtransporter.

Utan flygtrafik på linjen Mora-Arlanda hotas på sikt flera hundra arbetstillfällen i vår region. Det kan även bli svårt att upprätthålla Mora lasaretts status som akutsjukhus.

Att med trafikplikt permanent koppla in Mora på den redan upphandlade linjen Sveg-Arlanda kan inte kosta Trafikverket särskilt mycket, men det skulle innebära en kraftig förbättring av näringslivets utvecklingsmöjligheter i regionen. Man har nu hittat en rimlig lösning med att mellanlanda i Mora på sträckan Sveg-Arlanda och åt motsatt håll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att arbeta för att hitta en lösning för att upprätthålla flygtrafiken på flyglinjen Mora-Arlanda.


Anf. 22 Carl-Oskar Bohlin (M)

Herr talman! Det är glädjande att konstatera att det verkar föreligga en stor politisk enighet i den här kammaren. Jag vill börja med att uttrycka en förhoppning om att infrastrukturministern tar med sig detta i den vidare bedömningen.

I en ideal värld skulle naturligtvis all flygtrafik kunna bära sig själv. Där är vi dock inte, och det vet både infrastrukturministern och vi andra här i kammaren. Samhället har ett grundläggande ansvar för infrastruktur - det gäller såväl vägbunden som spårbunden trafik och i bland även flygtrafik.

Som Peter Helander konstaterade tidigare har vi en anomali i Sverige såtillvida att den ansvariga myndigheten, Trafikverket, väljer att tillämpa EU:s regelverk på ett helt annat sätt än vad de flesta andra EU-medlemsstater gör.

Detta har kommit att bli signifikativt för hur svensk förvaltning ofta gör. Man guldpläterar, hittar på egna regler och gör regelverken mer extensiva och omfattande, vilket gör att Sverige tappar i konkurrenskraft. Svenska företag tappar i konkurrenskraft eftersom måttstocken helt enkelt är hårdare.

I det EU-regelverk som reglerar detta sägs till exempel att trafikplikt kan meddelas om restiden överstiger tre timmar. Trafikverket har valt att göra en egen tolkning, till synes ogrundad, där restiden ska överstiga fyra timmar.

Då måste man fråga sig om det bara är Trafikverkets sak att råda över detta, eller har regeringen något ansvar? Det är enkelt att som regering varje gång ett beslut är obekvämt gömma sig bakom ansvarig myndighet. Men ytterst är det så att regeringen har att leda och styra sina myndigheter.

Vi ska dra oss till minnes att den tidigare regeringen till exempel valde att gå in och peka med hela handen i fallet med trafikplikten på Torsby flygplats. Man konstaterade att detta är viktigt för den regionala utvecklingen och att regeringen måste gå före och leda.

Om det nu är så att Trafikverket står och väger i frågan om Mora flygplats vore det väldigt välkommet om regeringen kunde förtydliga vilken den politiska positionen är.

Jag uppfattar den politiska positionen i den här kammaren som tämligen enhällig, att man bör försöka tillförsäkra en trafikplikt på Mora flygplats, särskilt nu när man har en fungerande flyglinje Mora-Sveg. Den är alltså samhällsekonomiskt effektiv och plockar upp två viktiga centrum som annars har dåliga kommunikationer. Precis som Peter Helander också konstaterade: I bästa fall är restiden från Mora resecentrum till Stockholms central 3 timmar och 50 minuter. Men väldigt få människor bor vid Mora resecentrum. Och i många fall fungerar inte den spårbundna trafiken på ett så tillfredsställande sätt att folk vågar lita på den när man planerar för möten och annat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Trafikflyget behövs som ett redundant system för att hela Sverige ska kunna leva. Jag hoppas att vi kan slå vakt om det och att regeringen kan vara klok i den här frågan.


Anf. 23 Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Herr talman! Jag tackar så mycket för inläggen.

Det är glädjande att vi är överens om det som är den grundläggande analysen här: Marknaden klarar inte allt. Samhället måste ibland gå in och hitta det som inte är möjligt att klara av på marknadens villkor.

Jag kommer själv från Småland och är väl medveten om vilka förutsättningar som behövs för exportindustri, besöksnäring och andra näringar för att man ska kunna slåss på internationella marknader. Grundläggande för hela den inställning som regeringen har när det handlar om att bygga en politik för att hela landet ska kunna leva är att garantera statlig service i hela landet. Det gör vi nu genom att vi utlokaliserar myndigheter, säkerställer statlig service och tar ett större ansvar än vad tidigare regeringar kanske har gjort för att infrastrukturinvesteringar görs i hela landet.

I den här interpellationen ska man dock komma ihåg att frågan ställs utifrån resonemanget att det ryktas att Trafikverket tänker fatta beslut och att det finns farhågor om vad Trafikverket tänker besluta om. Däri ligger dilemmat med tidpunkten för denna interpellationsdebatt. Jag kan inte och bör inte heller som statsråd i det här läget gå in och tala om hur Trafikverket ska agera. De äger själva beslutsrätten.

Däremot är det ingen tvekan om att regeringen är starkt engagerad i att säkerställa att vi har goda kommunikationer i hela landet. Och för att vara lite tydlig i detta känner vi väl till att vi nu har en bra fungerande struktur när det gäller statligt driftsstöd till flygplatser. Men i den flygstrategi som regeringen beslutar om har vi varit tydliga med att vi nu ska se över de förordningar som reglerar driftsstöden till regionala flygplatser. Vi kommer att ge regionala flygplatser bättre förutsättningar för deras verksamhet.

Vi kommer också att se över förutsättningarna för staten att ta ett samlat ansvar. Jag tror nämligen att vi måste skapa långsiktiga förutsättningar för en nationell struktur så att vi inte hamnar i ett läge där vi beroende på tillfälliga opinioner eller närheten till valrörelser väljer att plocka ut enskilda projekt. Därför är det ett mer strukturerat grepp som regeringen nu tar när det handlar om att säkerställa goda förbindelser i hela landet.

Vi lägger som sagt bara i nuvarande åtgärdsplan 100 miljarder kronor mer än under förra planperioden på att bygga en stark infrastruktur i hela landet. Därför har jag goda förhoppningar om att vi också ska kunna bli överens om detta framöver, för vi tycks dela engagemanget över blockgränserna för att hela landet ska leva. Nu har vi äntligen en regering som tar det ansvaret.


Anf. 24 Peter Helander (C)

Herr talman! Jag ska fortsätta med att klä in situationen i lite ord.

Oavsett politisk tillhörighet finns det i Dalarna en syn, i alla fall just nu, att vi ständigt hamnar i bakvattnet när det gäller infrastruktursatsningar, vilket kan tyckas lite märkligt när Dalarna är landets tredje eller fjärde största exportlän och också Sveriges tredje eller fjärde största besöksnäringslän. Dalarna bidrar till Sveriges tillväxt och skulle med bättre infrastruktur kunna bidra ytterligare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har i min hemregion norra Dalarna haft en del nedläggningar av lönsamma företag. Jag har själv pratat med koncernledningar och är intresserad av att veta varför man flyttar trots att man har lönsamhet. Svaret är nästan alltid att man vill komma närmare kunderna och marknaden i Polen och i Tyskland.

Ett av våra framgångsrika Moraföretag ägs i dag av Schneiderkoncernen, vilket är ett multinationellt företag med verksamhet över hela världen och med säte i Frankrike. Var och en av oss kan ju förstå att om man på ett huvudkontor ute i Europa får veta att det tar länge tid att ta sig till Mora än till Azerbajdzjan är det lätt att fabriken läggs ned. Så är det bara.

Förra tisdagen hade Dagens industri ett debattinlägg av ett antal företrädare för både industri- och besöksnäringarna i norra Dalarna, där man varnade för konsekvensen om det reguljära flyget skulle försvinna från Mora. Flygets betydelse för att kunna nå marknad och kunder är helt avgörande för de här företagen. De skriver att de har stora förhoppningar om att regeringen och alla politiska krafter ska införa trafikplikt för att vi ska kunna bibehålla de företag som satsar utanför storstäderna och vill bidra till samhällsutvecklingen.

Om flyget skulle försvinna från Mora-Siljan flygplats skulle det inte bara slå hårt mot jobb och näringsliv, utan det skulle också försvåra Sveriges globala konkurrenskraft.

Som statsrådet har pekat på har regeringen gjort en vällovlig satsning på att hålla ihop hela Sverige, även om jag som regionalpolitisk talesperson för Centerpartiet tycker att det är för lite och kanske lite missriktat. Men det är i alla fall en ambition. Och menar regeringen allvar med att hålla ihop hela Sverige har man nu en ypperlig möjlighet att visa att jobb och företagande utanför storstäderna är en viktig fråga.

Att säga att det är Trafikverkets uppgift att besluta om trafikplikt är inte att ta det ansvar som jag tycker att statsrådet och regeringen borde ta. Trafikverket har ingen helhetssyn på frågan, men det bör ett statsråd och en regering ha. Trafikverket behöver vägledning i den här frågan. Jag undrar om statsrådet tycker att man tar tillräcklig hänsyn när det gäller den komplexa frågan jobb och företagande i norra och västra Dalarna och väger in det i trafikpliktsfrågan.

Vi har konkurrensnackdelar på grund av avståndet. Det är rimligt att statsrådet vidtar de nödvändiga åtgärderna för jobbens och företagens skull. Om statsrådet inte agerar kan konsekvenserna bli ödesdigra. Det är starka ord, men det här är det inte bara jag som säger, utan det är många som håller med mig om vad som skulle kunna hända om det reguljära flyget försvinner.

Trafikverket behöver vägledning i frågan om trafikplikt för flygningar Mora-Arlanda. Som Marie Olsson har tagit upp upphandlas i dag flyglinjen Sveg-Arlanda med mellanlandning i Mora, och jag tror att det står i Trafikverkets utbildning att man får mellanlanda där. Det är här Trafikverket verkligen har bytt fot. En enkel och bra lösning vore att lägga trafikplikt på hela linjen Sveg-Mora-Arlanda. Den extra kostnad som skulle uppstå är antagligen marginell, om det ens blir någon som helst högre kostnad.


Anf. 25 Carl-Oskar Bohlin (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Tack, infrastrukturministern, för svaret!

Om regeringen hela tiden gömmer sig bakom formuleringen att det där inte är deras sak att pröva, ha en åsikt om och att tycka om, har man då inte lite grann kapitulerat för sitt uppdrag som regering?

Jag konstaterar att den föregående regeringen var förmögen att i regleringsbrevet tala om att det skulle vara trafikplikt på flygplatsen Torsby efter det att Trafikverket hade gjort en bedömning som inte var i enlighet med regeringens bedömning av den regionala utvecklingen i området.

Jag förstår att infrastrukturministern inte kan gå in och överpröva den nu pågående beslutsprocessen. Men då måste man fråga sig: Är infrastrukturministern beredd att göra en omprövning i efterhand för det fall att Trafikverket skulle komma fram till att trafikplikt inte ska finnas på Mora flygplats? Det är åtminstone en fråga som infrastrukturministern bör kunna svara på.


Anf. 26 Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Herr talman! Jag noterar det sistnämnda. Men den förra regeringen gjorde omprövningen efter det att Trafikverket hade fattat beslut.

Det som är dilemmat är tidpunkten för den här interpellationen. Jag kan inte och ska inte gå in i ett läge där Trafikverket överväger att fatta beslut utan får vänta tills Trafikverket har fattat beslut.

Men min utgångspunkt är naturligtvis det som jag har sagt hela tiden: Vi är en regering som vill att hela landet ska ha goda förutsättningar och förbindelser. Vi har utökat möjligheterna för infrastruktursatsningar i hela landet. Vi säkerställer att vi har bra stöd för regionala flygplatser i hela landet. Vi agerar, till skillnad från vad alliansregeringen gjorde.

I den översyn som aviseras i flygstrategin ingår det självklart att titta på hur Trafikverket arbetar och följer regler och vilka bevekelsegrunder som finns. Det är viktigt för att vi ska hitta en enhetlig struktur framöver. Det måste vara utgångspunkten, för då skapar vi stabila och långsiktiga förutsättningar för aktörerna både vad gäller flygtrafiken och flygplatserna.

Här sker en del investeringar i närtid, inte minst i Dalaregionen. I ett sådant läge är det viktigt att ha en samling med regionala aktörer och göra gemensamma prioriteringar när regeringen sedan ska tala om vilka satsningar som behöver göras framöver.


Anf. 27 Peter Helander (C)

Herr talman! Jag vill i mitt sista inlägg skicka med detta med olika måttstockar för stad och land, EU:s tre timmar, Trafikverkets fyra timmar och Sverigeförhandlingens tre timmar. Det är inte rimligt att vi har olika måttstockar.

Jag väljer att tolka statsrådet positivt: Samhället måste gå in ibland, hela landet ska leva, det ska finnas goda förbindelser, regeringen är starkt engagerad och det behövs långsiktiga förutsättningar.

Statsrådet och regeringen sitter på makten att kunna skriva in i Trafikverkets regleringsbrev att belägga hela flyglinjen Mora-Arlanda med trafikplikt och då lämpligtvis upphandla hela linjen Sveg-Mora-Arlanda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vet att statsrådet inte på stående fot kan lova att göra detta, men jag skulle vilja att ministern lovar att han tänker agera i frågan på lämpligt sätt och inte bara lyfter händerna från bordet och frånsäger sig ansvaret och säger att det är Trafikverket som ska sköta detta. Trafikverkets endimensionella behandling av trafikpliktsfrågan gällande Mora-Arlanda är inte bra.

Jag väljer dock att tolka statsrådets intentioner positivt, och jag hoppas att vi får en lösning på detta.


Anf. 28 Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Herr talman! Jag lyfter inte händerna från detta; jag är bara noggrann med att följa de regler som finns för statsråds utövande. Vi har precis haft en misstroendeomröstning, och jag vill sannerligen inte hamna i en sådan situation. Därför följer jag det regelverk som finns.

Jag är djupt engagerad i dessa frågor. Jag kommer att åka land och rike runt med anledning av Trafikverkets förslag till åtgärdsplan. Vi ska investera 622,5 miljarder kronor och ytterligare 90 miljarder de kommande elva åren i vägar, järnvägar och andra transportslag.

Det är otroligt viktiga satsningar för Sverige, och när vi så småningom lägger fram prioriteringarna i regeringens slutprodukt under våren måste vi ta all hänsyn som behöver tas för att hela landet ska kunna hålla ihop.

Vårt land har slitits itu mellan stad och land, mellan den som har jobb och den som inte har jobb och mellan fattiga och rika. Klyftorna har ökat.

Min ambition som socialdemokrat och vår ambition som regering är att minska klyftorna i Sverige. En viktig del, utöver att se till att människor får jobb, att vi får en vettig fördelningspolitik och att vi knyter ihop landet, är att minska dem med hjälp av de infrastruktursatsningar som kommer framöver.

Här hoppas jag på bra samtal med oppositionen. Jag är i grunden en sådan politiker som tror att vi tjänar utvecklingen väl om vi i dessa långa investeringar kan hitta breda överenskommelser så att förutsättningarna för aktörerna på flyget eller för en liten kommun som vill öka sin lokala exportindustris möjlighet att komma ut på världsmarknaden är bra och långsiktiga.

Jag hoppas att vi ska komma dithän, och det är den typen av samtal som jag kommer att föra det närmaste halvåret.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.