Till innehåll på sidan

tobaksreklam

Interpellation 2000/01:42 av Unckel, Per (m)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Återtagen
1899-01-01
Inlämnad
2000-10-18
Anmäld
2000-10-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 18 oktober

Interpellation 2000/01:42

av Per Unckel (m) till justitieminister Thomas Bodström om tobaksreklam

I juli 1998 antog ministerrådet EG-direktivet 98/43/EG, om förbud mot direkt och indirekt tobaksreklam. Före direktivets antagande framfördes det från flera håll att direktivet stod i direkt strid med svensk grundlag, vilket även dåvarande socialminister Margot Wallström medgav vid EU-nämndens sammanträde den 28 november 1997.

Vid sammanträdet i fråga uppgav Wallström att den ansvarige för utredningen om förbud mot tobaksreklam, lagmannen Nils-Olof Berggren, numera JO, hade uttalat att antagandet av direktivet skulle innebära att det blev nödvändigt med en svensk grundlagsändring. Wallström uttalade bl.a. att "När det gäller frågan om en grundlagsändring sade Berggren att det behövs en grundlagsändring om vi gör det själva, d.v.s. om vi skulle göra det ensidigt. Men här finns en möjlighet att göra det via EG-direktivet. På så sätt kan man säga att det faktiskt är enklare om man går via EU än att få till stånd en ändring av grundlagen."

Därefter bidrog Margot Wallström aktivt till att skapa majoritet för direktivet och röstade för dess antagande i EU:s ministerråd, trots att hon tidigare medgivit att direktivet stod i strid med svensk grundlag. Direktivet antogs med mycket liten marginal.

I våras föreslog regeringen ändringar i tobakslagen (1993:581) med anledning av vissa bestämmelser i direktivet. I propositionen medgav regeringen att direktivet stod i strid med grundlagen. Nu hade även regeringen drabbats av eftertankens kranka blekhet. Det direktiv som man själv varit med om att genomdriva för att på sätt undvika en nödvändig grundlagsändring nu plötsligt inte tillämpas i den mån direktivet kunde anses stå i strid med vissa bestämmelser i TF och YGL. Ett sådant handlingssätt är emellertid helt emot grundläggande EG-rättsliga principer som stadgar att EG-direktiv ska genomföras i sin helhet.

EG-domstolen har sedermera upphävt direktivet med anledning av att detta stred mot EG-rätten. Här fullbordas regeringens försök att driva igenom förbudet mot indirekt tobaksreklam. Tanken visade sig inte bara stå i strid med den svenska grundlagen utan också med Europeiska unionens regler.

Kontentan av det hela är att regeringen två gånger har medgivit att det nu upphävda direktivet stod i strid med svensk grundlag, dels inför direktivets antagande då man verkade aktivt för dess antagande, dels i samband med propositionen i våras. Sammantaget visar detta hur ogenomtänkt regeringens handlande i denna fråga varit. Respekten för grundlagen har undergrävts.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga justitieministern vilka åtgärder han avser vidta för att förhindra att nya situationer uppstår där regeringen handlar i strid med grundlagen eller i grundlagens ytterkanter.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.