Till innehåll på sidan

the Baltic University Programme

Interpellation 2001/02:464 av Andersson, Marianne (c)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-04-26
Anmäld
2002-05-14
Besvarad
2002-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 26 april

Interpellation 2001/02:464

av Marianne Andersson (c) till utbildningsminister Thomas Östros om the Baltic University Programme

The Baltic University Programme (BUP) är ett samarbete mellan olika universitet i Östersjöregionen. Programmet, som initierades av Uppsala universitet år 1991, spelar en mycket viktig roll i arbetet med att främja forskning och utbildning kring frågor som har stor betydelse för Östersjöregionens utveckling. Programmet omfattar ett nätverk av 174 universitet eller motsvarande i 14 länder runt Östersjön.

Forskare och lärare från alla fakulteter och länder har inom ramen för programmet tillsammans skapat utbildningar om Östersjöregionens miljöfrågor, hållbar utveckling och demokratifrågor. Dessa ges såväl som grundkurser som specialistkurser på magisternivå. Kurserna följs av ca 7 000 studenter årligen och är på engelska. De översätts även till polska, ryska och lettiska. En kurs i hållbar utveckling ges för närvarande vid ca 100 universitet, en specialistutbildning i vattenfrågor vid 40 universitet. För genomförandet av utbildningarna bidrar de deltagande universiteten med betydande insatser.

Informations- och kommunikationsteknologi används inom programmets alla verksamheter och utbildningar, främst satellit-TV, bildkonferens över ISDN, datakonferens över Internet och audiokonferenser över telefonnätet. BUP samarbetar med TV-bolag i tio länder. Sammanlagt har 60 timmar TV om miljö, utveckling och demokrati producerats och sänts dels inom det egna universitetsnätverket dels till allmänheten i t.ex. Polen, Litauen, Lettland, Finland och Vitryssland som ett bidrag till folkbildning och mellanfolklig förståelse. I Sverige har BUP samarbetat med Teracom, Rymdbolaget och Utbildningsradion.

Samverkan med kommuner, myndigheter och näringsliv medför i dag att BUP anpassar kurser för kompetensutveckling inom olika yrken, i första hand miljöutbildningar men även avsnitt om demokratisering och förvaltning.

I december 2000 beslutade regeringen att stödja BUP-sekretariatet vid Uppsala universitet med 2 miljoner kronor årligen under 2001 och 2002. I sitt beslut skriver regeringen att det är angeläget att en långsiktig finansiering ordnas, men inte hur detta ska göras. Enligt samma regeringsbeslut kommer dock finansieringen från UD ej att kunna fortsätta i dess nuvarande form. Det verkar i nuläget även högst osäkert om statsstöd över huvud taget kommer att utgå efter utgången av 2002.

Mot bakgrund av den viktiga verksamhet som bedrivs inom BUP är det oerhört angeläget med en fortsatt finansiering av sekretariatet. Utan en fortsatt statlig finansiering riskerar programmet att upphöra helt och hållet. Det vore mycket olyckligt för forskningen och utbildningen kring miljö- och demokratifrågor i Östersjöregionen. En indragning av stödet vore särskilt beklagligt med tanke på de stora åtaganden Sverige har inom ramen för Agenda 21, i synnerhet inom sektorn för utbildning.

Det är även mycket angeläget att det nuvarande tillfälliga finansieringssättet ersätts med ett mer långsiktigt sätt. Det förefaller vara orealistiskt att finna en grundläggande stabil finansiering på annat sätt än genom statsanslag. Ett sätt är att inom ramen för det svenska biståndsanslaget ange en särskild post som avser BUP. Då resurserna i dag är knappa bör det årliga statsfinansierade anslaget fördubblas.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till utbildningsministern:

1.Vilka åtgärder är utbildningsministern beredd att vidta för att främja ett fortsatt universitetssamarbete inom ramen för BUP?

2.Vilka åtgärder är utbildningsministern beredd att vidta för att säkerställa genomföranden av svenska åtaganden inom ramen för Agenda 21, särskilt vad avser sektorn för utbildning?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.