Till innehåll på sidan

tågförbindelser Karlskoga-Degerfors

Interpellation 2001/02:235 av Lundberg, Inger (s)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-02-05
Anmäld
2002-02-12
Besvarad
2002-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 5 februari

Interpellation 2001/02:235

av Inger Lundberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om tågförbindelser Karlskoga@Degerfors

Som framgår av den regionalpolitiska proposition, som riksdagen nyligen ställt sig bakom spelar goda kommunikationer en avgörande roll för en regions möjlighet att utvecklas. Goda tågförbindelser mellan de båda huvudstäderna Stockholm och Oslo är viktiga för hela landet och kan stödja utvecklingen i det område inom Örebro och Värmlands län, som går under begreppet Östra Värmland.

Svenska och norska staten har genom bl.a. SJ bildat ett gemensamt trafikföretag, Linx, med uppgift att svara för tågtrafik mellan Stockholm och Oslo. Det är nödvändigt att Linx i sin planering medverkar till att stärka och inte försvaga tågtrafiken till t.ex. Degerfors station, som betjänar både Karlskoga och Degerfors kommuner. I det förslag till tidtabell för Linxtrafiken, som hittills presenterats, går ökad trafik Stockholm @ Oslo ut över mellanliggande tågstopp som Degerfors. I stället för att förbättra trafiken till och från Karlskoga@Degerfors innebär Linx strategi att viktiga tåg går området förbi.

Karlskoga kommun är en tekniktät kommun med ett företagande, som i hög grad bygger på industrisysselsättning. Ska kommunen utvecklas måste man ha goda kontakter med bl.a. Stockholmområdet. Den kraftiga minskningen av jobb inom den för kommunen betydelsefulla försvarsmaterielindustrin har lett till att regeringen i en särskild skrivelse markerat vikten av särskilda insatser i kommunen.

Också närliggande Degerfors måste utveckla och stärka en i grunden hög kompetens i det lokala näringslivet. Behovet av åtgärder i Degerfors har ökat kraftigt när nu Avestapolarit fattat beslut om att avveckla det vinstgivande stålverket Bergslagsområdet. Både Karlskoga och Degerfors tillhör de områden som regeringen prioriterar inom regionalpolitiken.

Enligt Linx preliminära planer ska nya tågtider träda i kraft andra halvåret 2002. De förslag till tidtabeller vi tagit del av innebär t.ex. att det X 2000-tåg, som avgår från Stockholm kl. 17.00 och i dag stannar i både Degerfors och Kristinehamn, kommer att ersättas av ett Linxtåg, som inte kommer att göra uppehåll på någon av de nämnda stationerna. I stället hänvisas till ett tåg, som går en dryg timme senare från Stockholm. Förändringen är allvarlig. Om orter som Karlskoga och Degerfors ska kunna vara fortsatt attraktiva för kunskapsintensiv verksamhet, måste affärs- och andra resenärer ha goda förbindelser till och från Stockholm. 17.00-förbindelsen är strategisk och möjliggör 8-timmarsbesök i Stockholm inom en bruttotid av tolv timmar.

De tidtabellsförändringar, som föreslås av Linx ledning innebär vidare påtagliga försämringar av omstigningsmöjligheter via Hallsberg för resande mot Göteborg, Bergslagen och Mälardalsregionen.

Bakgrunden till tidtabellsförslaget förefaller vara att Linx prioriterar tidsvinster på sträckan Stockholm@Oslo så starkt att man inte bedömt sig ha utrymme för den begränsade tidsförlust som tågstopp i t.ex. Degerfors skulle innebära. Man har inte heller fäst avseende vid de relativt stora intäkter, som de resande från bl.a. Degerfors ger. Därmed gör statliga SJ, genom Linx, bedömningen att de utfästelser riksdagen i andra sammanhang gör om att använda infrastrukturen som instrument för att stärka regioner med stora utvecklingsbehov har låg prioritet. Vi får en regionalpolitik, där övergripande strukturer som tågtrafiken inte beaktar Bergslagens behov.

Det pågår fortfarande överläggningar mellan kommunerna i östra Värmland, Örebro län och Linx om höstens turlista. Förhoppningsvis leder dessa till att tidtabellerna justeras. Men jag bedömer att de frågor, som väcks i anslutning till diskussionerna om tidtabellerna för Linx är av så stor principiell vikt och av sådan brådska att jag vill ställa följande frågor till näringsministern:

1.Hur vill näringsministern medverka till att tåg- och annan kollektivtrafik mellan tillväxtområdena och regionalpolitiskt utsatta områden stärks?

2.Är näringsministern beredd att i dialog med SJ och andra aktörer på tågtrafikområdet, säkra att en ökad satsning på snabba tågförbindelser mellan t.ex. Stockholm och Oslo förenas med tågförbindelser av minst samma klass som dagens för mellanliggande orter som Degerfors?

3.Hur avser regeringen att säkra att statliga verk och bolag genomsyras av de ambitioner för regionalpolitiken, som riksdagen uttalat?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.