Till innehåll på sidan

Statsministerns besök i Kina

Interpellation 2014/15:459 av Karin Enström (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
1899-01-01
Inlämnad
2015-03-27
Överlämnad
2015-03-27
Anmäld
2015-04-07
Sista svarsdatum
2015-04-20
Svarsdatum
2015-05-07
Besvarad
2015-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Den 27–28 mars besöker statsministern Kina. Under besöket kommer statsministern att ha möten med både Kinas premiärminister och president och medverka vid Boao Forum for Asia i Hainan.

Det är sju år sedan en svensk statsminister besökte Kina, då med en agenda som främst fokuserade på miljö och klimat samt mänskliga rättigheter.

Kina har de senaste åren haft en stark tillväxt som också fått konsekvenser på miljön samtidigt som det finns brister i rättsväsendet och respekten för mänskliga rättigheter.

 

Min fråga till statsminister Stefan Löfven är. Vad är syftet och målet med resan och vilka frågor kommer statsministern att lyfta fram?

Debatt

(7 Anföranden)

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 103 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Herr talman! Karin Enström har frågat statsministern om syftet och målet med statsministerns besök i Kina samt vilka frågor statsministern ämnade lyfta fram vid besöket.

Interpellationen har överlämnats till mig, och vi verkar vara sena med allt möjligt i dag.

Kina är en ekonomisk och politisk stormakt som spelar en allt större global roll, bland annat på utvecklings- och klimatområdet. Det ligger i Sveriges intresse att upprätthålla goda relationer med landet. Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. Det är en växande marknad för svenska företag. Kinesiska företag är också viktiga investerare i Sverige.

Relationen med Kina är också viktig för att kunna föra en dialog om såväl frågor där vi har gemensamma intressen som frågor där våra länder skiljer sig åt, såsom synen på mänskliga rättigheter.

Statsministern var inbjuden till Kina för att medverka vid Boao Forum for Asia. Det var ett tillfälle att träffa representanter från andra länder och delta i en debatt om viktiga framtidsfrågor för såväl Asien som Europa och resten av världen. Medverkan gav även tillfälle att få djupare förståelse för de möjligheter och utmaningar som de asiatiska ekonomierna står inför, vilket är av stor betydelse också för Sveriges ekonomiska utveckling.

I sitt tal på detta forum fokuserade statsministern på de internationella utvecklingsfrågorna, klimatfrågan och betydelsen av jämställdhet. Statsministern hade också överläggningar med Kinas president och med premiärministern. Under överläggningarna diskuterades bland annat ekonomiska och handelsrelaterade frågor, frågor relaterade till utvecklingen i Kina respektive Sverige och utvecklingen beträffande respekten för mänskliga rättigheter i Kina samt viktiga globala utmaningar, såsom utvecklingsagendan och klimatförhandlingarna.

Statsministern besökte även Raoul Wallenberg-institutet, som bland annat arbetar med universitetsutbildning i mänskliga rättigheter och med stöd till åklagarämbetet. Raoul Wallenberg-institutet har stötts av Sida i över tio år. Vidare träffade statsministern ett antal svenska företagsrepresentanter för att få en inblick i deras erfarenheter av att göra affärer i Kina och deras syn på framtida affärsmöjligheter i Kina.

Vid besöket uppmärksammades också att det i år är 65 år sedan Sverige, som första västland, upprättade diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina.


Anf. 104 Karin Enström (M)

Herr talman! Tack, utrikesministern, för svaret! Jag har fått en liten föraning om svaret i och med att statsministern var här på frågestunden. Då kunde han själv beskriva något av det som han gjorde.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag behöver inte stå här i kammaren och förklara för vare sig utrikesministern eller herr talmannen vikten av Kina och den växande betydelse som Kina har. Det är lätt att glömma bort. Men man kan titta på detta med lite perspektiv. Vi har sett en enorm utveckling i Asien, och det är framför allt Kina som står för den. Det går nog inte att underskatta betydelsen av Kina och den globala maktförskjutning som nu pågår i och med att den ekonomiska utvecklingen har gått så fort. Även om tillväxten nu stannar upp något ligger man i Kina på nivåer som vi här i Europa bara skulle kunna drömma om just nu.

Under förra året, om det var i månadsskiftet oktober/november, gick Kina om USA som världens största ekonomi. USA har varit det sedan 1872. Det ger lite perspektiv på vad som faktiskt händer just nu. Under det här året är bedömningen att Kina kommer att gå om EU som världens största ekonomi. Det är alltså inte bara nationellt utan gäller även Europeiska unionen.

Det finns självklart många saker att tala om. Inte ens en statsminister får många tillfällen att träffa Kinas president och Kinas premiärminister. Då gäller det naturligtvis att ta tillfället i akt och ta upp alla de frågor som vi tycker är viktiga. Men mitt fokus - det var anledningen till att jag ställde interpellationen - handlar om att vi precis som när det gäller andra länder, även om Kina är mycket större, har synpunkter. Vi har synpunkter när det gäller att det kinesiska systemet inte fungerar så bra som det skulle kunna göra.

Det gäller framför allt bristerna i demokratin och bristen på respekt för mänskliga rättigheter. Det finns politiska fångar. Det är mycket dåligt med frihet på nätet. Dödsstraffet finns kvar. Man kan räkna upp många brister.

Jag hoppas naturligtvis att statsministern var tydlig. Men hur tydlig var statsministern i sina kontakter? Jag behöver inte veta specifika frågor, men jag skulle vilja ha det lite mer detaljerat än allmänt om mänskliga rättigheter. Kan utrikesministern utveckla det något? Det är, som sagt, få tillfällen man får att träffa ledarna i Kina, som är en betydelsefull del av världen.


Anf. 105 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Herr talman! Nu var jag inte med, men det som jag fått veta av statsministern och redovisningen av besöket är att statsministern först och främst tog upp frågor om mänskliga rättigheter. Det sker konsekvent, dessutom, i samtal mellan svenska och kinesiska regeringsföreträdare. Vi har ett långvarigt samarbete på flera områden. Raoul Wallenberg-institutet är ett exempel på det. Och centrumet vid ambassaden, som jobbar med mänskliga rättigheter, är ett exempel på det.

Man lämnade över en lista med särskilt angelägna fall. Det är samma lista som EU tidigare har lämnat över till den kinesiska regeringen. Statsministern har tagit upp några särskilt angelägna fall. Jag kan inte gå in på det av hänsyn till berörda personer. Sedan tog man upp dödsstraffet, yttrandefrihet, frihet på nätet, situationen för MR-försvarare och jämställdhet.

Det här var definitivt en del av hans samtal och hans dialog med kinesiska företrädare.


Anf. 106 Karin Enström (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Tack för de förtydligandena! Det som statsministern sa väldigt kort i frågestunden var att Sverige vill ha ett bra samarbete med Kina och att frågor om dödsstraff lyftes. Han lyfte upp situationen med de kvinnor som hade fängslats i anslutning till den internationella kvinnodagen.

Det är bra om det finns en rutin för hur det här ska gå till. Samtidigt får det naturligtvis inte gå slentrian i det. Ska vi vara - vi har haft en debatt tidigare i dag om det - den tydliga röst för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet som vi är överens om får man inte ha olika måttstockar, oavsett om det är små eller stora länder. Det är kanske lätt att tycka att något är så viktigt att det inte går. Som utrikesministern själv har sagt måste det få kosta. Då gäller det att hitta balansen, att mäta med samma måttstock, att komma med klara och tydliga besked och att göra det på ett sätt så att man fortfarande har kanalen öppen. Därför tycker jag att det var viktigt att lyfta den här frågan.

Vi får inte glömma detta i våra försök och vår önskan att ha ett gott samarbete med en extremt snabbt växande ekonomi som innebär stora möjligheter för svenska företag. Eftersom Sverige är ett litet exportberoende land är det viktigt för oss. Samtidigt ska vi kunna sända signaler och vara väldigt tydliga med vad vi inte har samma uppfattning om. Självklart måste det när det gäller enskilda fall ibland ske i stängda rum. Men vi ska helt enkelt vara tydliga med att sända budskap om vad vi inte gillar. Det måste också gälla ett så stort land som Kina.


Anf. 107 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Herr talman! Jag kan bara hålla med. Äntligen får vi hålla med varandra helt och hållet! Jag kan bara nämna ytterligare en detalj som är viktig. Sverige är ett av det fåtal länder i världen som publicerar offentliga MR-rapporter, alltså rapporter om mänskliga rättigheter. Dem tänker vi göra årliga hädanefter. Regeringens rapport om mänskliga rättigheter i Kina är ytterligare ett exempel på hur Sverige utgör en tydlig röst till stöd för de mänskliga rättigheterna.

Det här är en konstant utmaning, tror jag, för varje regering runt om i världen. Hur balanserar man intressena? Det handlar om att upprätthålla en dialog, och man vill förstås ha handelsförbindelser. Vi har sett det i Saudi, som ett exempel, och vi ser det när det gäller Kina. Samtidigt ska vi förmå framföra nödvändig kritik och vår ståndpunkt.

I de flesta fall lyckas man eftersom man just måste ha den här ömsesidiga respekten. Det är det utrikespolitiken och diplomatin går ut på. Ibland knakar det. Ibland måste man demonstrera eller använda alla instrument. Men för det mesta återkommer vi ändå till att vi upprätthåller de bilaterala kontakterna och kan ha en uppriktig och respektfull dialog. Det anser jag att vi har också med Kina. Och vi ska vara mycket tydliga när det gäller brott mot mänskliga rättigheter och demokrati.


Anf. 108 Karin Enström (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag tycker att det är bra att få klarhet i vilka punkter som statsministern tog upp. Det vore naturligtvis också väldigt intressant att få höra hur motparten svarade eller reagerade och vilken återkoppling man fick. Jag försöker fråga utrikesministern om det finns någonting att säga om det.

Sedan vill jag självklart också höra vad som framfördes kring det som inte minst är väldigt viktigt för oss, där vi i alla fall för det mesta har en gemensam syn. Det handlar om vikten av klimat och miljö.

Kina växer så att det knakar. Vi har en växande medelklass. Det är fantastiskt att det är så många som får del av den ekonomiska uppgången. Det är många som får det väldigt mycket bättre. Men det innebär också att trycket på miljön ökar i samma höga tempo som den ekonomiska utvecklingen.

Det handlar om att hitta ett sätt att bryta trenden när det gäller ökade koldioxidutsläpp, ökad påfrestning på miljön och ökad användning av fossila bränslen samtidigt som man kan fortsätta att ha en ekonomisk tillväxt. Det är en utmaning i sig, som naturligtvis är en del av vårt gemensamma ansvar.

Avslutningsvis har jag två frågor: Vad fick vi för reaktioner? Fick vi någon reaktion på de krav som jag hoppas att vi framställde när det gäller att försöka hålla tvågradersmålet och därmed också bryta trenden när det gäller de ökade koldioxidutsläppen?


Anf. 109 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Herr talman! Det är egentligen bara statsministern som kan säga exakt hur motreaktionerna var eller om man kan ge några interiörer från den här typen av samtal. Vi brukar inte återge exakt vad våra bilaterala samtal av det slaget innehåller. Det skulle anses vara ett brott mot diplomatin. Jag bedömde - och det är vad jag har hört - att villigheten att lyssna på varandra fanns. Det skedde med ömsesidig respekt, och de tog emot våra budskap.

Just nu står Kina för 25 procent av jordens koldioxidutsläpp. Det är klart att det är helt avgörande att Kina nu deltar i klimatsamtalen, särskilt inför COP 21-mötet i Paris. Det är någonting vi önskar, och det framfördes också här. Vi deltar även i olika miljöprojekt och miljöprogram för att se till att Kina är med på banan och att vi kan ha denna dialog också om miljö- och klimatfrågorna.

Dessutom jobbar vi med företagens sociala ansvar, CSR, i Kina. Där har vi ett speciellt arbete som pågår också på ambassaden.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.