Till innehåll på sidan

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Interpellation 2013/14:22 av Jakobsson, Leif (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-10-01
Anmäld
2013-10-02
Fördröjd
2013-10-04
Svar fördröjt anmält
2013-10-14
Sista svarsdatum
2013-10-22
Besvarad
2013-11-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 1 oktober

Interpellation

2013/14:22 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den som bor i ett annat land och arbetar i Sverige betalar fortfarande normalt skatt i Sverige för arbetsinkomsten. Detsamma gäller för den som tidigare bott i Sverige men fortfarande har en väsentlig anknytning hit. Den som däremot inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas här stadigvarande har möjlighet att bli beskattad enligt särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Den som betalar SINK slipper deklarera men kan inte heller göra några avdrag. Genom att vederbörande inte arbetar i Sverige utgår inga jobbskatteavdrag, däremot kan utlandsbosatta med SINK tillgodogöra sig HUS-avdraget.

SINK är något man själv ansöker om men den utlandsboende kan välja att bli beskattad enligt vanliga regler, det vill säga enligt inkomstskattelagen, även om vederbörande uppfyller förutsättningarna för att få SINK. Då har personen i fråga rätt till avdrag för till exempel resor till och från arbetet och ökade levnadskostnader. Om du väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen gäller det alla arbetsinkomster i Sverige under året. 

Om minst 90 procent av en persons totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige, har man dock rätt till personliga avdrag, till exempel grundavdrag, avdrag för pensionssparande och jobbskatteavdrag. 

Man kan även i efterhand, inom fem år, begära ändring av Skatteverkets beslut om SINK eller beskattning enligt inkomstskattelagen. Skatten justeras då retroaktivt.

SINK sänks enligt regeringens förslag med 5 procentenheter från 25 till 20 procent (ca 300 miljoner i skatteinkomstbortfall).

Skälen till regeringens skattesänkningar har varit två. Länge framhöll man att skatter sänks för att få fler jobb. Denna argumentation har på senare tid fått vika till förmån för att skattesänkningar ger mer pengar i plånboken så att mer kan konsumeras och därmed stimuleras indirekt jobbtillväxten.

Inget av dessa argument torde gälla för SINK. Inga jobb skapas och det är konsumtion utomlands som främjas. Även HUS-avdraget utomlands är en form av svenskt utlandsbistånd.

SINK skulle oavsett den planerade sänkningen vara ”lönsam” för enskilda, att regeringens jobbskatteavdrag gjort SINK mindre lönsamt torde inte vara ett argument för sänkning.

Mina frågor till finansministern är:

1. På vilket sätt menar finansministern att det skapas arbetstillfällen i Sverige genom att skatten för utlandssvenskar sänks?

2. Har finansministern underlag som visar att utlandssvenskarnas ekonomiska situation är så svår att de måste prioriteras före pensionärer, sjuka, arbetslösa och föräldralediga boende i Sverige?

Debatt

(10 Anföranden)

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 59 Finansminister Anders Borg (M)

Anf. 60 Leif Jakobsson (S)

Anf. 61 Finn Bengtsson (M)

Anf. 62 Finansminister Anders Borg (M)

Anf. 63 Leif Jakobsson (S)

Anf. 64 Finn Bengtsson (M)

Anf. 65 Anette Åkesson (M)

Anf. 66 Finansminister Anders Borg (M)

Anf. 67 Leif Jakobsson (S)
Herr talman! Det är intressant att många vill delta i debatten, men jag har fortfarande inte fått svar på varför en svensk pensionär med svensk pension ska ha sex gånger större skattesänkning om han bor utomlands jämfört med om han bor i Sverige. Ni måste förstå att det är ganska utmanande att göra på detta sätt. Undertonen i ert resonemang är att ni har sänkt skatten genom jobbskatteavdraget och gjort andra justeringar i skattesystemet men att dessa stackare inte har hängt med i skattsänkningarna. Det är mycket utmanande mot landets arbetslösa och sjuka som inte har fått en enda krona av dessa skattesänkningar. De har inte fått vara med i argumentet att det ska vara konsumtionsstimulanser för hemmamarknaden. Det finns dock ingen som helst anledning att begränsa den konsumtionsstimulans som det femte jobbskatteavdraget sägs vara till dem som jobbar. Tvärtom är det nog många i de andra grupperna som skulle kunna hantera den frågan betydligt bättre. Frågan kvarstår. Varför får en svensk pensionär i Sverige 100 kronor i månaden medan en svensk pensionär i utlandet får 600 kronor i månaden? Jag lovar att vi ska hålla koll på hur mycket av sin valrörelse och valturné Moderata samlingspartiet tänker lägga på Solkusten nästa år, 2014.

Anf. 68 Finansminister Anders Borg (M)
Herr talman! Det har varit en viktig interpellationsdebatt. Den visar att det är nödvändigt att göra förändringen av SINK:en. Antingen får man höja skatterna för vanliga inkomsttagare eller avskaffa SINK-systemet. Är man inte beredd att stå för endera av dessa uppfattningar kan man inte föra en politik som leder till att man undergräver SINK-systemet och återför oss till den situation vi hade innan Socialdemokraterna klokt nog införde dagens ordning. Jag tycker att denna debatt klart och tydligt har visat att den enda rimliga förändringen är att sänka SINK:en. (Applåder)

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.