Till innehåll på sidan

regeringens hantering av frågan om tomträtter

Interpellation 2003/04:428 av Enochson, Annelie (kd)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2004-04-13
Anmäld
2004-04-14
Återtagen
2004-04-19
Sista svarsdatum
2004-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 13 april

Interpellation 2003/04:428

av Annelie Enochson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om regeringens hantering av frågan om tomträtter

I mars 1990 publicerades Tomträttsutredningens betänkande Tomträttsavgäld (SOU 1990:23). Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bland annat en motion i riksdagen (1994/95:Bo408) har regeringen därefter överlämnat lagrådsremisser, dels i februari 1997 och dels i december 1998. Lagrådet har i det senare fallet yttrat sig i januari 1999. I yttrandet har rådet anfört ett antal detaljsynpunkter men på det hela taget nöjt sig med "att det nu föreslås förenklingar i metoden att ändra tomträttsavgälder". Efter det har ingenting hänt.

I maj 2000 frågade jag dåvarande justitieminister vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta i detta lagstiftningsärende. I sitt svar höll justitieministern med om förekomsten av brister i de nuvarande reglerna om bestämmande av tomträttsgäld och att reglerna således ofta ger upphov till kraftiga höjningar när avgälden ska bestämmas för en ny period. Justitieministern höll också med om att reglerna är relativt komplicerade och har bidragit till en hel del tvister på området.

Justitieministern ansåg därför att det finns ett behov av enklare regler, vilket enligt justitieministern inte alltid är enkelt att åstadkomma. Vidare pekade justitieministern på att det efter att Lagrådet avgav sitt yttrande framförts ytterligare synpunkter från såväl fastighetsägar- som tomträttshavarhåll och att beredningen av ärendet därför skulle fortsätta. Avslutningsvis räknade justitieministern med att regeringen skulle ta ställning i frågan under hösten. Hösten kom och gick och ingenting hände. Därför vände jag mig på nytt till justitieministern med en fråga om ärendet och fick till svar, den 25 januari 2001, att " sedan Lagrådet lämnade sitt yttrande har beredningen fortsatt, bland annat i frågan om avgäldsräntan... Ärendet bereds därför i Justitiedepartementet med inriktningen att regeringen under våren ska kunna ta ställning i frågan."

Nu har mer än tre år gått sedan Thomas Bodström lovade ett ställningstagande från regeringen under våren. Man kan med rätta undra vilken vår han menade? Var det våren 2001 eller våren 2010? Regeringen drar frågan i långbänk samtidigt som kommuner och enskilda drabbas hårt av en komplicerad, dyr och på många sätt orättfärdig lagstiftning.

När justitieministern och jag debatterade frågan 2001 lovade han, förutom ett beslut till våren, att den nya lagstiftningen skulle ge årsvis reglerade avgäldsperioder och att värdeförändringen av marken ska kunna följa konsumentprisindex. Anledningen till dessa reformer är, vilket justitieministern borde vara väl medveten om vid detta laget, att dagens regler leder till språngvisa och kraftiga avgäldshöjningar samt att den uppräkning med taxeringsvärdet som används av många kommuner i dag ytterligare späder på ovan nämnda effekt.

I januari 2001 påstod justitieministern att avgäldsräntans nivå var ett av de stora problemen att knäcka. Jag påpekade då att en lämplig lösning borde vara att låta Riksgäldskontoret bestämma räntan, liksom man gör när det gäller statslåneräntan. Trots de svårigheter som regeringen hade stött på vad gäller att hitta en lösning som innebär att man lagstiftar om räntan, avvisade justitieministern mitt förslag.

Med hänvisning till ovan anförda vill jag fråga justitieminister Thomas Bodström:

När avser ministern att lämna en proposition med förslag till en ny reglering av frågan om tomträtter?

Avser ministern att stå fast vid sina löften att den nya regleringen ska innebära årsvis reglerade avgäldsperioder och att värdeförändringen av marken följer konsumentprisindex?

Avser ministern att föreslå att låta Riksgäldskontoret bestämma tomträtternas avgäldsräntor eller avser ministern att fortsätta att låta frågan om lagstiftning av avgäldsräntornas storlek sätta stopp för en ny reglering av frågan om tomträtter?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.