Till innehåll på sidan

regelförenklingar

Interpellation 2000/01:405 av Berggren, Inga (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-04-23
Anmäld
2001-05-02
Besvarad
2001-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 23 april

Interpellation 2000/01:405

av Inga Berggren (m) till näringsminister Björn Rosengren om regelförenklingar

Regeringen behöver tydligare visa att den prioriterar frågor som handlar om ett bra småföretagarklimat.

Sedan hösten 1994 har vi haft en socialdemokratisk regering. I sex och ett halvt år har regeringen talat om regelförenklingar och skattelättnader. Pratet om regelförenklingar och skattelättnader har inte resulterat i så mycket. Man skulle kunna tro att det är medvetet.

Erfarenheterna från länder som tar avregleringsarbetet på allvar, som Storbritannien och Nederländerna, visar att det krävs politiskt stöd från allra högsta nivå. Statsministern bör därför leda och politiskt ansvara för arbetet. En lämplig grupp bör genomföra arbetet.

Gruppen bör föreslå modeller för hur arbetet ska bedrivas, bistå med kompetens samt lyfta fram goda exempel på avregleringar. Gruppen ska årligen lämna en redogörelse till riksdagen. Varje departement och varje myndighet är ansvarigt för rapporteringen till avregleringsgruppen.

Tydliga och mätbara mål är viktiga för avregleringen. Avregleringsgruppen ska ansvara för de kvalitativa och kvantitativa målen för arbetet. Ett lägsta kvantitativt mål kan vara att alla företagsregler ska ha granskats inom en fyraårsperiod.

Målet för regelförenklingsarbetet måste anges tydligt @ inom en mandatperiod ska regelmängden minska med t.ex. 25 %, så som med gott resultat genomförts i Holland.

Gruppen bör se till att arbetet framför allt syftar till att avskaffa eller minska sådana regler och regelsystem som bedöms minska konkurrenstrycket. Arbetet ska ske med beaktande av att samhället måste ha effektiva regelsystem för skydd av människors liv och hälsa, miljöskydd och säkerhet.

Obligatorisk konsekvensanalys bör vara en naturlig del av arbetet. Simplexenheten kan enligt dagens förordning inte kräva in konsekvensanalyser från myndigheter och kommittéer och dessa har inte heller någon skyldighet att sända in dessa till Simplex.

Simplexförordningen bör snarast kompletteras så att Simplex får denna möjlighet och så att myndigheter och kommittéer åläggs att sända in sina konsekvensanalyser till Simplex.

Tidsbegränsade regler gör att regelmängden inte automatiskt ökar med tiden. Öka användningen av den s.k. solnedgångsprincipen. En försöksverksamhet som kan prövas är att medvetet arbeta med tidsbegränsade regler. Regler där det redan från början anges att de har en begränsad livstid, så att en regel för att fortleva efter sitt "slutdatum" måste ha stöd av ett nytt aktivt beslut. Lagstiftningen prövas och alla regler, som inte tillämpats på fem år, genomgår en rullande översyn. Finns det inga uppenbara och synnerliga skäl att vidhålla regeln efter detta tas den bort. Det kan ju vara så att man överskattat behovet av en reglering eller att regeln inte lett till avsett resultat.

Regeringen bör uppdra åt myndigheterna att lämna bindande löften om hur lång tid det tar att avgöra ett ärende. Om myndigheten inte hör av sig inom angiven tid bör detta kopplas till ett automatiskt avgörande av ärendet till företagarens fördel.

Lättnader i företagens uppgiftslämnande till myndighet. Förenkla för företagen att lämna de uppgifter som är nödvändiga (om fler myndigheter vill ha samma uppgifter ska det räcka med att företaget lämnar dem till ett ställe).

Jag skulle vilja fråga näringsministern:

1.Avser näringsministern verka för att frågor rörande regelförenklingar för företagandet får högre politisk prioritet?

2.Avser näringsministern verka för att den s.k. solnedgångsprincipen används vid införande av nya regler?

3.Avser näringsministern verka för att det införs en tidsgräns för myndigheters ärendehantering efter vilken ärendet automatiskt avgörs till företagets fördel?

4.Avser näringsministern verka för ett enhetligt och förenklat uppgiftslämnande för företagen till myndigheter?

5.Avser näringsministern att ge Simplex befogenhet att kräva in konsekvensanalyser från myndigheter och kommittéer?

6.Avser näringsministern göra myndigheter och kommittéer skyldiga att sända regelförändringar till Simplex?

7.Avser näringsministern sätta upp tydliga och mätbara mål för avregleringar och regelförenklingar?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.