Rättssäkerheten inom sjukförsäkringen

Interpellation 2012/13:438 av Eneroth, Tomas (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-05-22
Anmäld
2013-05-22
Besvarad
2013-06-04
Sista svarsdatum
2013-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 22 maj

Interpellation

2012/13:438 Rättssäkerheten inom sjukförsäkringen

av Tomas Eneroth (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Försäkringskassan har under en längre tid tillämpat en metod vid bedömning av rätten till sjukpenning som fått allvarlig kritik från Justitieombudsmannen. Genom att avidentifiera ärenden och föredra dem gruppvis inför en försäkringsmedicinsk rådgivare uppstår det enligt JO allvarliga förvaltningsrättsliga brister i handläggningen. Slutsatsen från JO är klar: Försäkringsmedicinska gruppkonsultationer anses därför överhuvudtaget inte lämpa sig för konsultationer i enskilda ärenden.

Den enskildes rättssäkerhet inom sjukförsäkringen är avgörande för legitimiteten och tilltron till trygghetssystemen. Om ansvarig myndighet agerar på ett sätt som föranleder allvarlig och skarp kritik från JO är det ytterst allvarligt. Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, har redan tidigare uppmärksammat arbetssättet med gruppkonsultationer och ställt sig kritisk till förfarandet. Den försäkrade får inte ta del av uppgifter eller omständigheter kring konsultationen och det framgår inte vem rådgivaren är eller vilken medicinsk kompetens rådgivaren har. Förutsättningarna för den enskilde att såväl förstå som kunna överklaga beslutet försvåras högst väsentligt. I ett flertal fall har exempelvis myndigheten hänvisat till vad som sagts i gruppkonsultation utan att uppgifterna vare sig dokumenterats eller kommunicerats med den försäkrade, vilket naturligtvis måste anses som helt oacceptabelt. Min fråga till statsrådet handlar om konsekvenserna av den allvarliga kritik som Justitieombudsmannen nu riktar mot Försäkringskassan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa enskildas rättssäkerhet inom sjukförsäkringen?

Debatt

(9 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2012/13:438, Rättssäkerheten inom sjukförsäkringen

Interpellationsdebatt 2012/13:438

Webb-tv: Rättssäkerheten inom sjukförsäkringen

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.