Nordiskt ministerråd inom infrastruktur

Interpellation 2022/23:156 av Åsa Karlsson (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-24
Överlämnad
2023-01-25
Anmäld
2023-01-26
Svarsdatum
2023-02-07
Besvarad
2023-02-07
Sista svarsdatum
2023-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

 

 

Nordiska rådet har i snart fyra år arbetat för att de nordiska länderna ska förstärka samordningen av stora uppgifter inom infrastruktur i ett eget ministerråd för infrastruktur vid Nordiska ministerrådet.

Nordiska rådet är helt eniga om att en bättre koordinering är helt avgörande för att Norden ska nå målen i statsministrarnas vision 2030. Ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Visionen kräver att vi samordnar politiken mellan de nordiska länderna för att skapa hållbara transportlösningar till havs, på land och i luften.

År 2018 enades Nordiska rådet om att lyfta fram vikten av att formalisera transportsamarbetet. Med en ny svensk regering är det ännu inte klart vad Sverige har för hållning. 

 Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är därför:

 

Avser statsrådet att verka för att inrätta ett nordiskt ministerråd inom infrastruktur?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:156, Nordiskt ministerråd inom infrastruktur

Interpellationsdebatt 2022/23:156

Webb-tv: Nordiskt ministerråd inom infrastruktur

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 64 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Åsa Karlsson har frågat mig om jag avser att verka för att inrätta ett nordiskt ministerråd inom infrastruktur.

Jag värderar högt det nuvarande nordiska samarbetet kring transporter och infrastruktur och samarbetet för en grön omställning av transportsektorn. I samarbetet ingår bland annat att genomföra förmöten inför formella möten på EU-nivå. Jag deltog i ett sådant förmöte söndagen den 4 december, dagen före mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi. I det nordiska samarbetet ingår även en nordisk kontaktgrupp som koordinerar och förbereder möten och andra aktiviteter.

Den 7-8 november deltog jag i ett nordiskt transportministermöte i Fredrikstad. På mötet enades vi om en deklaration för att stärka våra länders samarbete inom transport- och infrastrukturfrågor. I deklarationen framhöll vi att vi är överens om att stärka samarbetet kring transport och infrastruktur för att följa upp Vision 2030 - Norden som världens mest hållbara och integrerade region.

Mot den bakgrunden kommer ministrarna att stärka det nordiska samarbetet på flera viktiga områden såsom innovation, forskning, fossilfritt flyg och laddinfrastruktur. Jag ser nu fram emot att fortsätta och stärka samarbetet tillsammans med mina ministerkollegor i de nordiska länderna.


Anf. 65 Åsa Karlsson (S)

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan.

Nordiska rådet har under många år engagerat sig för att de nordiska länderna ska förstärka samordningen när det gäller infrastrukturen för transporter och gränshinder inom de nordiska länderna. Nordiska rådet är helt enigt om att en bättre koordinering är helt avgörande för att Norden ska nå statsministrarnas Vision 2030 - ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Visionen kräver att vi samordnar politiken mellan de nordiska länderna för att skapa hållbara transportlösningar till havs, på land och i luften. År 2018 enades Nordiska rådet om att lyfta fram vikten av att formalisera transportsamarbetet.

Med en ny svensk regering är det ännu inte riktigt klart vad Sverige har för hållning i frågan. Jag fick nu en liten hint om att det samarbete som har varit kommer att fortgå och kanske också stärkas. Men jag hörde inte att statsrådet avser att verka för att inrätta ett nordiskt ministerråd inom infrastrukturen.

Jag frågar därför återigen om jag uppfattat detta rätt: Avser statsrådet att verka för att inrätta ett nordiskt ministerråd inom infrastruktur?


Anf. 66 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Som jag var inne på i mitt svar finns det ett väldigt gott och nära samarbete mellan de nordiska transportministrarna. Det är ett samarbete som också min företrädare Tomas Eneroth deltog väldigt aktivt i. Den deklaration som vi antog vid mötet i Fredrikstad i Norge den 7-8 november avser just det som interpellanten frågar efter: förstärkt samarbete och bättre koordinering.

Jag kan upprepa några av punkterna och utveckla ännu mer vad som ingår i den deklaration vi enades om. Jag tar det punktvis, fru talman:

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

stärka det nordiska samarbetet för att främja innovativa lösningar inom teknologier med inga eller låga utsläpp

stärka nordisk forskning och utveckling, inklusive pilotprojekt som syftar till att implementera innovationer och dela med sig av best practice och kunskap

bereda väg för etablerande av nordiska fossilfria flygsträckor senast 2030 - genom att främja en fossilfri luftfartssektor som helhet och uppmuntra framtida samarbete mellan nordiska länder

förbättra laddinfrastruktur för vägtransporter, med extra uppmärksamhet på gränsöverskridande kopplingar

fortsätta samarbetet gällande gröna korridorer för sjöfarten,

fortsätta arbetet med EU:s solidaritetskorridorer

överväga närmare civilt samarbete över gränserna i frågor som gäller beredskap och motståndskraft

överväga att sammanställa en nordisk strategi för långsiktig utveckling av gränsöverskridande relationer baserat på varje lands strategiska transportplaner

överväga närmare samarbete gällande sociala villkor inom transportsektorn, inklusive arbetsvillkor, striden mot arbetsrelaterad brottslighet och social dumpning samt rekrytering av transportarbetare, framför allt yrkesförare.

Vi blev också överens om fortsatt samarbete när det gäller att:

fortsätta den höga nivå av aktivitet som etablerades under det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2022, med frekvent dialog och med ambitionen att träffas minst en gång om året

bibehålla en nordisk kontaktgrupp som koordinerar och förbereder möten och aktiviteter

fortsätta med nordiska förmöten inför formella möten mellan EU:s transportministrar.

Fru talman! Regeringens ambition och bedömning är att vi har och ska ha ett tätt och gott samarbete. Den deklaration som vi har enats om sätter riktningen för det arbetet. Det arbetet är redan igång. Jag ser fram emot att vara en del av det arbetet och också ha en god dialog med Sveriges riksdag för att vi gemensamt ska kunna leva upp till våra åtaganden och också återkomma till de överväganden som vi behöver göra inför vår egen planrevidering när det kommer till nationell plan och de delar som berörs av det.


Anf. 67 Åsa Karlsson (S)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det är intressant att lyssna på det statsrådet beskriver om den deklaration som ministrarna antog och som innehåller många bra saker.

Nordiska rådet har ju under många år engagerat sig starkt i frågan om transporter och gränshinder. Cirka 40 procent av alla de ärenden som behandlas i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling har en koppling till transporter och digitalisering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Sedan 2018 pågår ett arbete i Nordiska rådet för att få till stånd detta ministerråd inom transport- och infrastrukturfrågor. Tanken är ju att ett sådant råd då ska samla de nordiska ministrarna med ansvar för frågorna och diskutera gemensamma nordiska utmaningar och förutsättningar. Det är ju många områden där vi behöver ta gemensamma tag i Norden.

Deklarationen innehåller en stor del av det som skulle kunna finnas i ett nordiskt ministerråd. Men i ett nordiskt ministerråd blir ändå samarbetet än mer formaliserat.

Nordiska rådet står enigt bakom rekommendationen. Alla länder och självstyrande områden som är med står eniga bakom den, och alla partigrupper, alla partigrupper, alla länder och alla självstyrande områden är överens om att det här behovet finns. Rekommendationen har nu funnits i fyra år.

Alla har förståelse för att ett arbete tar tid, men det finns en stark vilja från de nordiska länderna att få signaler om hur arbetet fortskrider. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson: Hur ser statsrådet på ett inrättande av ett nordiskt ministerråd för transport- och infrastrukturfrågor? Skulle inte det ytterligare stärka det nordiska samarbetet, så att det blir ännu starkare än med denna deklaration som ni nu är överens om?


Anf. 68 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! En av anledningarna till att det behövs ett starkt nordiskt samarbete är just att vi ska kunna genomföra det som vi är överens om. Det är något som vår del av Europa tjänar på och som vi själva som grannländer har mycket att vinna på. Det har också visat sig i spåren av pandemin. Med krig i vårt närområde sätts säkerhetspolitiken också i ett helt annat ljus.

Syftet skulle enligt interpellanten vara att samla de nordiska ministrarna. De nordiska ministrarna är redan samlade och har under ett antal år jobbat väldigt aktivt. Den deklaration som är antagen är ytterligare ett steg i att stärka det nordiska samarbetet. Det är en signal om att arbetet inte bara fortskrider utan också intensifieras, som jag också sa när jag läste upp de olika delar av deklarationen som vi är överens om.

Detta var i november. Det var strax efter tillträdet för den nya regeringen, och det var ett viktigt avstamp i att stärka det nordiska transportministersamarbetet.

Det finns ett transportministerråd som jobbar. Formerna för framtiden är jag öppen för att diskutera, men vi behöver också se vad som blir utkomsten av det. Jag vet att det finns önskemål om att stärka det nordiska samarbetet. Det är också detta som vi har enats om tillsammans redan i november, bara en dryg månad efter att den nya regeringen tillträtt. Nu jobbar vi genom att förbereda och ta nya steg i att fördjupa och stärka det nordiska samarbetet.

Jag ser fram emot att göra detta. Det behövs. Det är väldigt angeläget, och jag har gärna god dialog med riksdagen om det också.


Anf. 69 Åsa Karlsson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Det sker just nu en grön industriomvandling i norra Europa - i Norge, Finland och Sverige. Vi har inte tidigare under historien sett maken till en sådan stor grön industriomvandling som den som sker just nu. Vi har Northvolt med sin batteritillverkning i Skellefteå. Vi har Hybrit i Norrbotten, som utvecklar en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt. Vi har H2 Green Steel i Boden, också i Norrbotten, som förädlar Norrbottens råvaror till grönt stål. Vi har batterifabriken i Trondheim, där batterimoduler ska monteras till offshoremarknaden och den marina marknaden. I Vasa i Finland växer den östra delen av batteribältet fram. Där byggs det nu två batterifabriker.

För dessa industrier är det viktigt att det finns en hållbar infrastruktur inom de nordiska länderna och att det finns en samsyn om hur infrastrukturen ska se ut och utvecklas. De här företagen ligger också i framkant när det gäller den gröna omställningen. Det är dessa företag nu som driver den gröna omställningen i Sverige och är förebild för hela Europa.

För de gröna industrierna är det viktigt att kunna leverera sina varor miljövänligt. De ska ha en infrastruktur både för gods och för persontrafik, så att personer kan röra sig till och från sina arbetsplatser och mellan de orter det gäller.

Nu har jag hört hur statsrådet berättar om samarbetet. Men jag tänker att för batteribältet och för den gröna industriomvandlingen skulle det vara till gagn att ha ett nordiskt ministerråd inom infrastruktur för att säkra att de behov som finns också blir tillfredsställda.


Anf. 70 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Låt mig först bara understryka det som Åsa Karlsson tar upp här: att det sker en remarkabel industriutveckling som inte bara är viktig för Sverige och Norden utan också för hela EU och för hela EU:s omställning - för att vi ska klara av de högt uppsatta målen när det gäller att minska våra utsläpp och minska vår klimatpåverkan. Detta skapar också jobb och är en viktig del av konkurrenskraften för Sverige, för våra nordiska länder och för EU även på en global marknad.

Företagen ligger i framkant, sa Åsa Karlsson. Jag kan bara understryka detta och hålla med om det. Just därför är det viktigt med ett fördjupat nordiskt samarbete. Jag tror egentligen inte att vi talar förbi varandra här, utan det är precis detta som är grunden för det samarbete som redan sker och som vi har fördjupat med denna deklaration. Det är också därför som jag för samtal med min kollega i Finland och min kollega i Norge om just det som interpellanten tar upp. Regeringen arbetar väldigt aktivt med detta.

När vi hade möjligheten att bjuda kommissionen till Kiruna och de norra delarna av Sverige kunde vi peka på att den gröna omställning som sker är möjlig tack vare den utveckling som vi har i vårt eget land, i Norrland, och i vår del av unionen. Men vi kunde också peka på de säkerhetspolitiska aspekterna, som är i ett helt annat ljus i dag. Därför är samarbete mer angeläget än någonsin. Det är också angeläget att vi kan underlätta för gods- och persontrafik och arbetspendling för att omhänderta den utveckling som faktiskt redan sker.

Det är detta som är på agendan i det nordiska samarbetet, tillsammans med de andra delar som jag läste upp i deklarationen. Som jag har sagt ser jag också fram emot en dialog med Sveriges riksdag i det arbetet. Vi kommer att återkomma inom ramen för revideringen av nationell plan med olika insatser och vad de får för effekt på arbetet framåt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag tackar för debatten här i dag.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.