Lotteriförsäljning

Interpellation 2022/23:346 av Tobias Andersson (SD)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-05
Överlämnad
2023-05-09
Anmäld
2023-05-10
Svarsdatum
2023-05-22
Besvarad
2023-05-22
Sista svarsdatum
2023-05-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Regeringen och SD har enats om att ta fram ett förslag på förbud mot partipolitiska lotterier. En utredning ska nu tillsättas med uppdraget att ta fram ett eller flera konkreta lagförslag.

Bakgrunden är att Socialdemokraterna har riggat systemet för att skapa fördelar för sin egen lotteriförsäljning. På detta sätt har de, till skillnad från en kommersiell aktör på spelmarknaden, kunnat sälja lotter på kredit till spelmissbrukare, fattigpensionärer och redan skuldsatta. Det har skett genom en aggressiv marknadsföring och med bristande kundkännedom. 

Att ha ett medlemslotteri eller öppet sälja lotter till sympatisörer kan anses vara en sak, men anklagelserna som förekommer om att fattigpensionärer ska ha lurats att köpa lotter utan att de ens vet om att pengarna går till Socialdemokraterna är en helt annan sak. I närtid har det till media läckt manus som i detalj påstås visa hur försäljarna av de socialdemokratiska lotterna medvetet riktat in sig på fattigpensionärer och haft färdiga talepunkter för att kunna övertala dem. 

Det är bra att regeringen går fram med denna utredning för att kunna täppa till de luckor i systemet som Socialdemokraterna har skapat åt sig själva. Därutöver är det välbehövligt ur transparenssynpunkt att politiska partier inte kan kringgå reglerna för partidonationer genom att sälja lotter. I praktiken kan i dag särintressen av olika slag välja att köpa lotter av Socialdemokraterna och därigenom slippa offentlig granskning av partidonationen.

Förhoppningsvis kan utredningen komma med välavvägda förslag för hur dessa uppenbara problem kan lösas ut. I väntan på utredningen är det viktigt att frågan debatteras och diskuteras för att synliggöra de problem som utredningen syftar till att bekämpa.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga statsrådet Niklas Wykman följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att öka transparensen kring lotteriförsäljning?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:346, Lotteriförsäljning

Interpellationsdebatt 2022/23:346

Webb-tv: Lotteriförsäljning

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 16 Statsrådet Niklas Wykman (M)

Herr talman! Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka transparensen kring lotteriförsäljning.

Som Tobias Andersson konstaterar har regeringen och Sverigedemokraterna kommit överens om att genom en utredning se över regleringen för partipolitiska lotterier. Vi vill göra det eftersom det är viktigt med öppenhet och insyn i ett demokratiskt samhälle.

Det pågår för tillfället ett intensivt arbete inom Regeringskansliet med att ta fram en uppdragsbeskrivning för den aktuella utredningen. Arbetet med att tillsätta en utredning är ännu inte avslutat, och regeringen kan inte föregå resultatet av den utredning som kommer att få i uppdrag att titta på frågan.


Anf. 17 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Regeringen och Sverigedemokraterna har, som sagt, enats om att ta fram ett förslag på förbud mot partipolitiska lotterier. En utredning ska nu tillsättas med uppdraget att ta fram ett eller flera konkreta lagförslag.

I sitt svar på min interpellation nämner Niklas Wykman hur arbetet med utformningen av uppdraget pågår i Regeringskansliet. Bra så, och det är något vi kan återkomma till.

Jag skulle dock vilja börja med att rama in och beskriva bakgrunden till dagens debatt, vilken jag berörde i interpellationstexten.

Bakgrunden är att Socialdemokraterna har riggat systemet för att skapa fördelar för sin egen lotteriförsäljning. På detta sätt har de, till skillnad från en kommersiell aktör på spelmarknaden, kunnat sälja lotter på kredit till spelmissbrukare, fattigpensionärer och redan skuldsatta. Detta har kunnat ske helt utan rimliga krav på kundkännedom och dessutom utan spelskatt. Denna verksamhet tycks dessutom ha ägt rum genom en aggressiv marknadsföring mot samhällets svaga.

Att ha ett medlemslotteri eller öppet sälja lotter till sympatisörer får anses vara en sak, vilket exempelvis statsrådets parti Moderaterna har gjort. Men anklagelserna som förekommer om att fattigpensionärer ska ha lurats att köpa lotter på kredit utan att de ens vetat om att pengarna går till Socialdemokraterna är en helt annan sak. Skälen är onekligen många till att denna verksamhet behöver utredas och stoppas; huvudsakligen är det ur transparenssynpunkt välbehövligt att politiska partier inte kan kringgå reglerna för partidonationer genom att sälja lotter.

I praktiken kan i dag särintressen av olika slag välja att köpa lotter av Socialdemokraterna och därigenom slippa offentlig granskning av partidonationen. Om någon däremot skulle vilja finansiera mitt eller Niklas Wykmans parti skulle detta bli offentligt. Det skulle kunna granskas. Man hade behövt vara öppen med denna donation, men så behöver fallet inte vara om man vill ge samma ekonomiska stöd till Socialdemokraterna. Då räcker det att systematiskt köpa lotter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Förhoppningsvis kan utredningen komma med välavvägda förslag på hur dessa uppenbara problem kan lösas. I väntan på utredningen är det viktigt att frågan debatteras och diskuteras för att synliggöra de problem som utredningen syftar till att bekämpa, likt vi gör nu.

Det är bra att regeringen nu ska gå fram med denna utredning för att kunna täppa till de kryphål i systemet som Socialdemokraterna har skapat åt sig själva. Jag och många andra ser fram emot att ta del av de färdiga utredningsdirektiven. Min fråga, herr talman, är om Niklas Wykman kan bli lite mer konkret om ungefär när i tid dessa kan väntas.


Anf. 18 Statsrådet Niklas Wykman (M)

Herr talman! Låt mig börja med att svara väldigt konkret på ledamotens fråga. Svaret är nej; något konkret datum kommer inte Tobias Andersson eller någon annan att få i dag. Däremot kommer den uppgörelse som finns att fullföljas, och det pågår ett intensivt arbete i Regeringskansliet med att ta fram de underlag som krävs för att tillsätta den här utredningen.

Låt mig därefter, herr talman, fullt ut stämma in i det Tobias Andersson säger om Sveriges äldre. Oavsett vem som säljer är det givetvis oanständigt om eller när äldre personer utnyttjas. Här ser vi att den äldre generationen gås väldigt hårt åt med till exempel bedrägerier. Alla som verkar på marknaden, oavsett vad man säljer, ska visa respekt för Sveriges äldre. Det är en absolut uppfattning från min sida. Det är människor som har arbetat och slitit hårt i sina liv, och de ska inte utnyttjas - oavsett om det handlar om brottslig verksamhet eller i grunden laglig verksamhet men med överförsäljning och annat. Det tycker jag ska vara en kompass och en värdering hos alla i hela samhället.

Den här frågan handlar dock om lotterier och partipolitiska lotterier i bredare bemärkelse. Låt mig då börja med att instämma i det Tobias Andersson säger: I en demokrati och i den svenska demokratin måste de präglas av insyn och transparens. Det bör vara vägledande ord för vår svenska demokrati. Man ska veta varifrån ett partis pengar kommer och hur mycket pengar de politiska partierna har.

Med insyn och transparens menar jag också att den som ger pengar till ett politiskt parti ska vara medveten om det. Det ska givetvis vara helt okej att ge pengar och göra donationer till politiska partier enligt de regelverk som finns, men den som ger pengar till ett politiskt parti bör vara medveten om att man gör det och att man gör ett politiskt ställningstagande med sitt beslut. Det är en viktig del av öppenhet och transparens i ett demokratiskt samhälle.

Det finns ett antal undantag som bland annat träffar partipolitiska lotterier.

Man är undantagen från kreditförbud. Man får alltså sälja lotter på kredit, vilket andra lotterier och spelanordnare inte får.

Man är undantagen från bonusbegränsningar. Det vill säga att man får locka kunder på ett sätt som andra kommersiella aktörer inte får.

Man är undantagen från att betala skatt. Man behöver alltså inte bidra till det gemensamma på samma sätt som andra spelanordnare behöver göra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Man är också undantagen vad gäller registrering och regler för penningtvätt på så vis att man inte behöver bidra till detta på samma sätt som andra kommersiella aktörer behöver göra.

Man omfattas heller inte, även om det är lite på annan grund, av det skriftlighetskrav som finns vid telefonförsäljning.

Sammantaget finns det många lagar och regler som man inte behöver leva upp till om man bedriver den här typen av lotteri. Det är klart att det skapar ett antal frågetecken; det håller jag fullt ut med om.

Man hamnar också i viss mån på dubbla stolar när man både är en aktör som säljer på en marknad och samtidigt är politiker som ska reglera detta. Det väcker många frågor, till exempel om man kan uppdra åt personer att vara involverade i lotteriet samtidigt som man har viktiga uppdrag i staten. Påverkar det regleringsarbetet? Gör det att man tar någon sorts hänsyn som man annars inte hade tagit? Det väcker såklart den typen av frågor. Därför är det viktigt att vi tittar på detta.

Förre finansministern Kjell-Olof Feldt konstaterade följande för några år sedan: "Det faktum att en folkrörelse, socialdemokratiska partiet, getts tillträde till marknaden medan alla andra utestängs ger underlag för en annan tolkning som borde vara generande för den socialdemokratiska regeringen - att man utnyttjar statens makt för att gynna egna partipolitiska intressen." Det skrev socialdemokraten Kjell-Olof Feldt på DN Debatt.

Här finns frågor som behöver besvaras. Därav den utredning som ska tillsättas.


Anf. 19 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Jag tackar för svaret och redogörelsen för det pågående arbetet.

Jag tror att det är svårt att ta del av den nyansering som Niklas Wykman kommer med och redogörelsen för alla de undantag som socialdemokratin har skapat för sin egen verksamhet för att kunna maximera sin profit och sedan använda den i valkampanjer mot mitt parti eller mot Niklas Wykmans parti.

För den som tar del av den redogörelsen och i detalj förstår alla de regler som man är undantagen från som socialdemokratisk aktör på denna marknad tror jag att det är svårt att se regeringens ambition att se över detta som något annat än välmenande och sunt, oavsett regering och partikoppling.

Trots detta har Socialdemokraterna i sin respons på att detta ska ske valt anfall i stället för försvar. I stället för att tillstå de brister som finns i systemet och i stället för att be om ursäkt för den verksamhet man har bedrivit och skapat förutsättningar för har man gått till anfall.

Kritiken mot regeringsunderlaget lät inte vänta på sig. Den hade dessutom inga som helst gränser. De illa dolda auktoritära dragen syntes snabbt hos Socialdemokraterna. Det första man sa var att detta utgör ett hot mot demokratin. Att regeringen nu anser att Socialdemokraterna inte längre ska få sälja lotter till skuldsatta, till fattigpensionärer och till spelmissbrukare eller driva tusentals till Kronofogden är att tysta oppositionen, inte att föra en sund politik. Sverige kommer att bli som Ungern. Vi har en regim som tagit makten, och nu ska den tysta oppositionen. Det var den retorik som Socialdemokraterna använde sig av när det blev allmänt känt att en utredning ska titta på dessa förehavanden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Det är en farlig retorik, enligt mig. Jag skulle vilja vända debatten mot vad som faktiskt utgör ett problematiskt agerande vid innehav av regeringsmakt.

Om Orbáns regering i Ungern, för att hålla fast vid det socialdemokratiska exemplet, hade agerat likt Socialdemokraterna gjort i Sverige för att säkra sin egen finansiering hade nog socialdemokrater - förvisso med rätta - skrikit högt. Tänk om Orbán i Ungern hade riggat systemet så att det var just hans partis försäljning av lotter som var undantagen från kreditförbud och så att hans parti fick sälja lotter utan att betala skatt och inte behövde ha transparens i sin partifinansiering och om han säkerställde möjligheterna för intresseorganisationer och andra aktörer att bakvägen finansiera hans parti genom köp av lotter! Tänk om Orbán säkerställde att just hans partis lotteriförsäljning inte var omfattad av kundkännedomskrav etcetera! Då hade kritiken mot Orbán i Ungern garanterat varit stark från Socialdemokraterna.

Nu har man i stället skaffat sig dessa fördelar på hemmaplan i Sverige, och då vägrar man att ta ansvar för det. Jag tycker att det är viktigt att betona detta, för jag är övertygad om att det är en stor källa till inspiration för auktoritära krafter runt om i världen hur Socialdemokraterna har agerat vid regeringsmakten i Sverige för att säkra finansiering och stöd till sitt parti. Niklas Wykman berörde delar av detta.

Mot bakgrund av denna beskrivning skulle jag vilja fråga Niklas Wykman hur han ser på Socialdemokraternas kritik och påstående att regeringen nu avser att tysta oppositionen och därigenom hotar demokratin.


Anf. 20 Statsrådet Niklas Wykman (M)

Herr talman! Först och främst ska vi för tydlighetens skull slå fast att de regler som finns gäller inte bara Socialdemokraterna utan alla politiska partier. Socialdemokraterna har ett större politiskt lotteri, men reglerna är ändå lika för alla. Det tycker jag att man ska slå fast innan man slår fast att det ändå kan finnas en hel del kritik.

Ett exempel är som sagt den artikel Kjell-Olof Feldt skrev på DN Debatt. Jag tror det var så att en socialdemokratisk regering gav ett socialdemokratiskt lotteri tillstånd men inte Barncancerfonden. Alla kan läsa artikeln för att se exakt hur det låg till. Kjell-Olof Feldt är ju en tidigare socialdemokratisk finansminister och en tung företrädare med stor insikt i både svenska staten och socialdemokratin, och när han påpekar sådant här är det läge att ta den typen av funderingar vidare.

Herr talman! Politik bör handla om att identifiera samhällsproblem och sedan föreslå och genomföra lösningar på dessa problem så att vi som bor i detta land, och förhoppningsvis även andra, kan få det bättre. I detta tycker jag att man ska bemöta varandra med respekt, sans och balans. Uttryck som har förekommit i diskussionen om regim och annat är olyckliga och skapar dåliga förutsättningar för att hitta lösningar på problem. Det är också djupt ovärdigt. En värdig person som företräder svensk demokrati uttrycker sig inte så om demokratiskt valda politiska motståndare och en demokratiskt vald regering. Det är inte bra att göra så. Men även begåvade personer göra misstag och sedan rätta till dem.

I medierna har det förekommit rubriker som "Hemliga manus för att lura på pensionärer lotter" och "Socialdemokraterna gör miljonvinster på skuldsatta" i Expressen och "Socialdemokraterna säljer lotter på kredit till skuldsatta och driver tusentals till kronofogden" i Dagens Nyheter. Men i grund och botten handlar inte frågeställningen om detta utan, precis som Tobias Andersson säger, om att det i en demokrati är rimligt att göra anspråk på öppenhet, transparens och insyn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Människor ska veta varifrån ett partis pengar kommer, och de ska givetvis också veta om de bidrar till ett politiskt partis verksamhet. Så är det inte fullt ut i dag, men från en moralisk utgångspunkt kan man tycka att det är enkla principer som alla partier borde kunna stå bakom. Partierna ska kunna redovisa vad deras intäkter kommer från, och de som ger intäkterna borde rimligtvis vara medvetna om att de finansierar en partipolitisk verksamhet. Det är helt rimligt.

Varifrån kommer pengarna? Är de som ger pengarna medvetna om detta? Påverkar regleringen lagstiftningsarbetet om man sitter på dubbla stolar, alltså både är en stor aktör på en marknad och ska sätta upp spelreglerna för den? Är detta rimligt?

Återigen: Svensk demokrati bör präglas av insyn och transparens. Det bygger i längden förtroende.

Jag tycker inte att man ska ta till denna typ av överord när man beskriver sina politiska motståndare. Det förlorar demokratin och Sverige bara på.


Anf. 21 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Jag tackar åter Niklas Wykman för svaret.

I den Expressenartikel Niklas Wykman nämner beskrivs hur ett manus har använts av dem som har sålt de socialdemokratiska lotterna. Bland annat gå följande att läsa i manuset: "Nää, jag förstår, min mormor är vad man kallar för fattigpensionär och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden men jag menar. nu när det handlar om ynka 99 kronor - det är inte ens en bulle och kaffe på pressbyrån i dag." Sedan fortsätter manuset.

Jag tror att man förvisso får bulle och kaffe på Pressbyrån för 99 kronor, men det är inte på det jag avser att lägga fokus. Detta är alltså vad man använder sig av som säljare av dessa lotter i dialog med personer som tidigare i samtalet beskrivit att ekonomin är svag och att de är gamla och lever på låg pension. Säljarna släpper dem alltså inte och ringer vidare till nästa potentiella kund utan försöker hamra in behovet av att skaffa sig denna månadsprenumeration på lotter.

Det bolag som sålde dessa lotter gjorde det så bra att Socialdemokraternas bolag valde att belöna säljarna med festresor och spritmiddagar, vilket Expressen har skrivit om.

Herr talman! Jag tror att det är svårt att inte bli upprörd när man tar del av detta, och det är väl också därför debatten om utredningen har blossat upp i sådan utsträckning och kanske inte alltid varit helt nyanserad. Men precis som Niklas Wykman beskriver handlar det i grund och botten inte om att sätta dit Socialdemokraterna, även om det kan bli en följd av detta. Enligt mig har vi etiska skäl att agera på detta område eftersom vi ser att transparens saknas och samhällets svaga utnyttjas. Det är detta vi vill sätta stopp för i första hand, inte för Socialdemokraterna. Men nu råkar det vara just de som har ägnat sig åt detta.


Anf. 22 Statsrådet Niklas Wykman (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Denna fråga rör många rätt svåra saker. Det handlar om partifinansiering, vilket inte är vad som helst i en demokrati. Varifrån ett partis pengar kommer och hur de används måste präglas av insyn och transparens. Det handlar också om spel och dobbel, som inte är vilken marknad som helst. Vi betraktar den inte heller som det, och därför finns det stränga regler för aktörer på denna marknad. Bland annat behöver de visa sina kunder hänsyn. Regeringar av olika färg har också kommit till kammaren med förslag för att på olika sätt skydda konsumenter på denna marknad.

Slår man ihop partifinansiering och spel och dobbel, som var för sig är känsliga och behöver prövas noga, är risken att den samlade problemmassan eller de moraliska övervägandena blir ännu större. Då behöver man givetvis gå till botten med hur detta ska se ut.

Jag vill åter ta avstånd från alla typer av överord, hårda bedömningar, tal om regim och sådant. Det urgröper i grunden demokratin att bete sig på detta sätt. Vi ska bete oss anständigt mot varandra i alla debatter och diskussioner. Vi får givetvis säga som det är och granska varandra, men vi ska inte göra så här mot svensk demokrati. Det ska vara ordning och reda, och vi ska vara hövliga mot varandra.

Herr talman! Låt mig avsluta med kärnbudskapet i detta: insyn och transparens. En stark och vital demokrati och ett starkt medborgarinflytande bygger i grunden på att vi kan utkräva ansvar, att vi vet varifrån pengarna kommer och att partierna finansierar sig på sjysta sätt.

Slutligen måste spelmarknaden präglas av ett starkt konsumentskydd. Vi ska exempelvis inte lura på utsatta pensionärer i Sverige utgifter de egentligen inte har råd med.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.