Till innehåll på sidan

konflikt mellan miljömål och handel

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-05-25
Anmäld
2005-05-25
Besvarad
2005-06-07
Sista svarsdatum
2005-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 25 maj

Interpellation 2004/05:685

av Jan Lindholm (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel

Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt. Man har nu planer på att utöka en av de mindre externetableringarna från 13 000 kvadratmeter till 35 000 kvadratmeter. Detaljplanen är överklagad till regeringen som i sin tur har begärt ett yttrande från Boverket.

Boverket skriver bland annat i sitt yttrande att konsekvenserna av etableringen inte går att utläsa i de bristfälliga konsekvensbeskrivningarna och att Borlänge kommun inte har tagit hänsyn till grannkommunernas möjligheter att skapa levande handel i centrum och bostadsområden. Det finns klara konflikter mellan denna typ av storskaliga externetableringar på grund av såväl intrånget i odlingslandskapet som hotet mot möjligheterna att nå målet om en god bebyggd miljö, bland annat genom det ökade bilberoende som skapas när handeln flyttar ut till externa lägen. Vi i grannkommunerna möter ett växande problem. Möjligheterna att klara en rimlig kommersiell service i bebyggda områden inom 100 kilometers radie runt Borlänge minskar drastiskt. Detta har även påtalats från grannkommunernas sida. Att nå målet om en god bebyggd miljö kommer inte heller att vara möjligt i den egna kommunen, Borlänge, med denna kraftfulla expansion av externhandeln.

Regeringen har gett Miljömålsrådet i uppdrag att följa hur det går med arbetet att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och rapportera om detta till regeringen. Det innebär att regeringen inte kan sväva i okunskap om denna typ av målkonflikt. I huvudsak är det dock länsstyrelser och kommuner som har ansvaret för det konkreta arbetet. Enligt min uppfattning kan emellertid inte regeringen helt undandra sig ansvaret för det konkreta arbetet att nå miljökvalitetsmålen. Jag förväntar mig därför att regeringen inte kommer att bifalla den nu överklagade detaljplanen.

Externa köpcentrum påverkar flera miljömål negativt, exempelvis "ett rikt odlingslandskap", "begränsad klimatpåverkan", "frisk luft" och "god bebyggd miljö", ändå sker just nu en utbyggnad av externhandel i var tredje kommun i Sverige. Med bakgrund av detta vill jag fråga ministern:

1.Vilket arbete bedriver ministern för att synliggöra koldioxidproblematiken med externetableringar?

2.Vilket arbete bedriver ministern för att ge kommunerna kraftfulla verktyg i arbetet med att skapa levande centrum och upprätthålla den allt viktigare närservicen i bostadsområden?

3.Vad avser ministern att göra för att miljökvalitetsmålen vad gäller ett rikt odlingslandskap, begränsad klimatpåverkan, frisk luft och en god bebyggd miljö ska kunna uppfyllas i det aktuella fallet samt i övrigt i landet där trenden vad gäller handelsetableringar är den samma som i Borlänge och där självklart även andra av de 15 miljökvalitetsmålen kan vara hotade av exploateringarna?

4.Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kommunernas fysiska planering ska styras mot att uppfylla miljömålen?

5.Avser ministern att införa ekonomiska styrmedel som styr handelns nyinvesteringar till centrum och bostadsområden?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.