Intäkter från trängselskatt och demokrati

Interpellation 2006/07:365 av Ohly, Lars (v)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-03-01
Anmäld
2007-03-01
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2007-03-13
Sista svarsdatum
2007-03-22
Besvarad
2007-03-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 1 mars

Interpellation

2006/07:365 Intäkter från trängselskatt och demokrati

av Lars Ohly (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Trängselskatt är ett smart och effektivt sätt att styra vägtrafik på. Syftet är att öka framkomligheten och förbättra miljön. I september 2006 höll Stockholm en lokal folkomröstning om trängselskatt skulle införas eller inte. Intäkterna från trängselskatten var tänkta att användas till satsningar både inom kollektivtrafik och vägar, vilket även framgick av själva valsedeln.

Efter valet har den borgerliga regeringen tillsatt en förhandlingsman, Carl Cederschiöld, som har till uppgift att hitta en lösning på Stockholms infrastrukturproblem. I uppdraget ingår också att lämna förslag till hur trängselskatten ska kunna återinföras. Beskedet om att återinföra trängselskatten var glädjande. Men det är anmärkningsvärt att regeringen redan från början har låst intäkterna från trängselskatten till enbart väginvesteringar. Förhandlingsmannen är i direktiven från regeringen bunden att följa ett upplägg som står i direkt motsättning till den lokala folkomröstningen.

Med ett uppifrånperspektiv anser regeringen att staten ska bestämma över de intäkter som trängselavgifterna inbringar. Regeringen verkar misstro de lokala företrädarnas kompetens att besluta hur medlen ska användas för att på bästa sätt utveckla Stockholmsregionen. Respekten för den lokala folkomröstningen är liten och regeringens linje en kraftig inskränkning av det kommunala självstyret.

Den ensidiga inriktningen mot vägar gynnar dessutom framför allt män med höga inkomster. Trängselskatt i kombination med satsningar på kollektivtrafik har däremot en positiv fördelningsprofil, vilket betyder att framför allt kvinnor, låginkomsttagare, unga och gamla för ovanlighetens skull gynnas av trafikpolitiken.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga:

1. Vad avser statsrådet att göra för att Stockholmsregionen själv ska få avgöra hur intäkterna från trängselskatten ska användas?

2. Vad avser statsrådet att göra för att intäkterna från trängselskatten, i enlighet med folkomröstningen, kan användas till både vägar och kollektivtrafik?

3. Vad avser statsrådet att göra för att intäkterna från trängselskatten används på ett sätt som gynnar jämställdhets- och fördelningspolitik?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.