Handläggningstiderna för vapenlicenser

Interpellation 2015/16:176 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-11-12
Inlämnad
2015-11-12
Överlämnad
2015-11-12
Överlämnad
2015-11-12
Anmäld
2015-11-13
Anmäld
2015-11-13
Sista svarsdatum
2015-11-27
Sista svarsdatum
2015-11-27
Svarsdatum
2015-12-18
Svarsdatum
2015-12-18
Besvarad
2015-12-18
Besvarad
2015-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Handläggningstiderna vid licensprövning av jaktvapen och vapen för prickskytteändamål har under de senaste åren blivit oacceptabelt långa. Variationerna inom landet är så pass stora att det inte går att hänvisa till enskilda handläggningssystem. Riksdagens ombudsman har i kraftfulla ordalag kritiserat detta. JO konstaterar att det är av stor vikt att licenshanteringen fungerar eftersom både jägare, skyttar och vapenhandel drabbas om ansökningarna inte handläggs snabbt och effektivt.

För Sveriges vapenhandlare innebär de långa handläggningstiderna att de inte kan ta betalt för sålda vapen och inte heller ta in nya i lagren. Det innebär direkta ekonomiska skador för vapenhandlarna.

Dessutom tillämpas de samlade regelverken på ett olikartat sätt i landet när det gäller tillståndsgivning. Detta är inte acceptabelt. Det ankommer på regeringen att tillse att myndighetsprövningen sker på ett likartat sätt över hela Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anders Ygeman:

  1. Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att förkorta handläggningstiderna hos polisen gällande licensprövning av jaktvapen och vapen för prickskytteändamål?
  2. Hur kommer statsrådet att agera för att myndighetsprövningen gällande licensprövning av jaktvapen och vapen för prickskytteändamål ska ske på ett likartat sätt över hela landet?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:176, Handläggningstiderna för vapenlicenser

Interpellationsdebatt 2015/16:176

Webb-tv: Handläggningstiderna för vapenlicenser

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 83 Statsrådet Anders Ygeman (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Krister Hammarbergh har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att förkorta handläggningstiderna hos polisen gällande licensprövning av jaktvapen och vapen för prickskytteändamål. Han har också frågat hur jag kommer att agera för att myndighetsprövningen gällande licensprövning av jaktvapen och vapen för prickskytteändamål ska ske på ett likartat sätt över hela landet.

Krister Hammarbergh har vidare frågat mig hur långt beredningsarbetet gällande införandet av ett digitalt ansökningsförfarande gällande licenser för vapen för jakt- och prickskytteändamål har kommit och när ett förslag om införandet av ett sådant kan förväntas till riksdagen.

En ytterligare fråga som Krister Hammarbergh har ställt till mig är om regeringen vill ta initiativ till en översyn av regelverket för tillståndsgivning för vapenförvaring på annan ort än i bostaden.

Slutligen har Krister Hammarbergh frågat mig om regeringen anser att Sverige borde erkänna det europeiska vapenpasset för att på det sättet underlätta för jägare och sportskyttar att komma till Sverige för att jaga eller delta i sportskyttetävlingar.

Polismyndigheten har numera bättre förutsättningar för att få till stånd ett mer effektivt och enhetligt arbete med ärenden om vapentillstånd än vad som varit fallet de senaste åren.

Regeringen har därför gett Polismyndigheten i uppdrag att se över och effektivisera rutinerna rörande vapentillstånd och tillgodose att hanteringen är enhetlig och rättssäker. Uppdraget ska delredovisas den 1 mars 2016 och slutredovisas den 1 mars 2017.

Vad gäller införandet av ett digitalt ansökningsförfarande är det en fråga för Polismyndigheten att hantera. Ett sådant ansökningsförfarande skulle väsentligt underlätta för dem som vill ansöka om vapenlicens. Polismyndigheten har avsatt resurser för ett sådant arbete under 2016, men det är i nuläget oklart när ett system kan vara i bruk.

Vapenlagstiftningen måste först och främst vara utformad på ett sådant sätt att den i möjligaste mån motverkar förekomst av illegala vapen i landet och att vapen kommer till brottslig användning.

Det befintliga regelverket ställer därför höga krav på bland annat förvaring av skjutvapen och ammunition. Mot bakgrund av det rådande läget i samhället, där vi ser en ökad brottslig användning av skjutvapen, är det enligt min uppfattning inte lämpligt att för närvarande överväga några ändringar i regelverket som skulle kunna innebära en sänkning av de nu gällande förvaringskraven.

Även kravet på tillstånd till införsel av vapen vid tillfällig användning för jakt eller tävling har ansetts motiverat med hänsyn till framför allt säkerhetsaspekter. Att Sverige kräver införseltillstånd och inte enbart godtar ett europeiskt skjutvapenpass som villkor för införsel av vapen har också stöd i EU:s vapendirektiv.

Om kravet på införseltillstånd avskaffades skulle det innebära att möjligheten för Polismyndigheten att göra kontroller i bland annat misstanke- och belastningsregistren och Schengens informationssystem, SIS, väsentligt försämrades. Att avskaffa kravet på införseltillstånd kan därför inte, särskilt i det rådande läget i samhället, anses förenligt med strävan att upprätthålla en god kontroll över de vapen som förs in till och innehas i Sverige.


Anf. 84 Krister Hammarbergh (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Det är snart jul, och då ska man vara snäll. Därför tackar jag för svaret trots att mina fyra interpellationer hanteras på en och samma gång, vilket ger oss lite mindre tid att tala om de här viktiga frågorna, och trots att det finns en del felaktiga slutsatser i svaret. Debatten ger dock möjlighet att ändra vissa ståndpunkter. Vi får nog dela upp detta eftersom det handlar om fyra saker.

Vi har drivit regeringen framför oss vad gäller illegala vapen. Det är en viktig fråga, inte minst i en europeisk kontext.

Vi tror att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Det gäller både att kunna bekämpa illegala vapen och att se till att ha ett rimligt regelverk för de legala skyttar och prickskyttar som använder sina vapen på ett klanderfritt sätt och inte är inblandade i någon brottslighet.

Vi är inte positiva till regelverk som inte används eller som är ineffektiva. Vi vill ha effektiva regelverk.

När det gäller handläggningstiderna har det blivit problem de senaste åren. I ett län kan handläggningstiden vara några dagar medan den i grannlänet är sex månader. Det finns inget som motiverar att det är så. Tidigare hade vi de 21 polismyndigheterna. Nu är förutsättningarna visserligen bättre, men situationen med handläggningstiderna har fått JO att uttala sig kritiskt om polisen.

Vi ser också olika hantering av regelverket. Jag mötte några seriösa och duktiga vapenhandlare i Piteå. De har stora problem. De har 21 regelverk att hantera utifrån alla detaljer. Det är givetvis inte godtagbart.

Varför har det blivit så här? Jo, för att vi har individer inom myndigheterna som har vissa personliga uppfattningar och som använder sin arbetstid till att processa. Det är ett skäl till att vi har långa handläggningstider men också ett skäl till att vi har olika tillämpning.

Detta började i Västra Götaland. Det spred sig sedan till mitt hemlän, Norrbotten. Senare visade det sig varför. En anställd i Västra Götaland hade bytt myndighet och tog med sig en annan tillämpning. Det är inte acceptabelt.

Polisen som myndighet har fått chans att reda upp detta. Jag har tagit upp det många gånger, inte minst i gamla Rikspolisstyrelsen. Jag har fått löften om att man tar kritiken på allvar och ska snabba på hanteringen.

Men de facto har väldigt lite hänt. Handläggningstiderna har blivit något bättre, men skillnaden i tillämpningen av reglerna är fortfarande lika utbredd. Insynsrådet i den nya myndigheten gav i våras ett löfte om att det kommer ett regelverk i september oktober. Det har vi inte sett.

Jag menar att vi från politikens sida har gett både de tidigare myndigheterna och den nya myndigheten stora möjligheter att reda ut de långa handläggningstiderna och skillnaden i hanteringen av regelverket. Men nu är tålamodet slut, och jag litar inte längre på vad Polismyndigheten säger. Regeringen har gett ett uppdrag till polisen, men tidsutdräkten har varit alltför lång. Nu måste man ta tag i situationen och förbättra den.

Fru talman! Jag återkommer till övriga tre punkter i nästa inlägg.


Anf. 85 Statsrådet Anders Ygeman (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag ska också vara julsnäll och säga att jag delar Krister Hammarberghs bild av läget. Jag delar Krister Hammarberghs kritik av den ordning som gällde under den moderatledda regeringen.

I motsats till då har regeringen nu agerat. Myndigheterna har slagits samman från 21 myndigheter till en myndighet. Polismyndigheten har fått ett formellt uppdrag, med krav på återrapportering till regeringen, om enhetliga rutiner i alla delar av landet och att förbättra så att de orimligt långa handläggningstiderna kan kortas.

Det stämmer att handläggningstiderna redan har kortats något, men det är för lite. Det krävs bättring. Därför kommer polisen också att jobba med frågan och återrapportera direkt till regeringen.

Detta kunde ha gjorts under något av de år som Krister Hammarberghs parti hade hand om frågan i regeringen.


Anf. 86 Krister Hammarbergh (M)

Fru talman! Det där var ett billigt trick. Ministern vet vilken regering som gjorde omorganisationen av polisen, just på grund av dessa skäl.

Jag menar att vi politiker har använt de kanaler till myndigheten som vi ska använda i första hand. Men när myndigheten ändå inte levererar får det gå upp på politisk nivå, och då är det dåligt att ge polisen orimligt lång tid att hantera detta, ändå till 2017.

Men låt oss ta de andra delarna. Det gäller de tillkännagivanden som riksdagen gav till regeringen i maj. Det handlade om digitala register. Vi lever nu med en myndighet där det alltid är svårt att göra brottsutredningar därför att vi har en teknologi som är från tiden före Gutenberg. Man sitter alltså med böcker och skriver in. Det finns inget digitalt register.

I interpellationssvaret sägs att det skulle underlätta mycket för dem som ansöker om vapenlicens. Ja, visst är det så, men huvudskälet till att vi har velat ha detta och har drivit fram ett beslut i riksdagen är att vi ska få bättre brottsutredningar och att myndigheten ska ha kontroll över flödena.

Jag vill åter hävda att vi inte kan ha regler och regelverk som är så ineffektiva att de inte gör någon nytta. Det är därför vi har tryckt på om detta.

I interpellationssvaret säger ministern att detta är polisens sak. Nej, det är fel, vill jag hävda. Det är regeringen som får tillkännagivandet, och det är regeringen som får se till att vapenregistret kommer på plats. Det är inte i första hand för de vapensökande, utan för att vi ska få kontroll på vapnen och öka säkerheten.

Jag har interpellerat om förvaring av vapen. Jag blir lite bekymrad när ministern säger att han inte ens kan överväga att tänka sig att göra en förändring av regelverket.

Vårt motiv till att ta upp detta är att man måste förvara vapen i sin egen bostad och att vi i dag har mängder med jägare som jagar någon annanstans än i närheten av sin bostad. Det leder till att de måste transportera vapen långa vägar.

Vi menar att vi självfallet måste ha ett säkert regelverk men att det kan vara bättre att ha en säker förvaring där man ska jaga i stället för att tvingas transportera vapen på ett osäkert sätt långt i Sverige. Motivet är ökad säkerhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag tycker att statsrådet borde tänka efter, för säkerhetens skull, och överväga att se förändringar som är både praktiska och bättre om vi ska ha kontroll över vapnen.

Den sista delen gäller införsel av vapen. Här har vi ett typiskt tillstånd. Nu krävs ett införseltillstånd om man är jägare och kommer utomlands ifrån. Om man kommer från Norge, Finland eller Danmark krävs inget tillstånd; där har vi ingen kontroll.

Motivet till ansökan, som tar sex veckor och kostar ett antal hundralappar, är att vi ska ha kontroll på personernas vandel. Det kan väl vara en god tanke, men vad har man för system, och hur fungerar det i praktiken? Jo, man har en pärm.

Någon större kontroll har man inte, trots att vi har ett system där man skulle kunna använda EU:s vapenpass. Vi upplever att vi har en reglering som inte leder någonstans, för någon vandel kontrolleras i praktiken inte av polisen i dessa register.

Varför är det viktigt för regeringen att ha kvar ett regelverk som inte tillämpas och inte tillför något? Om det kan göras på ett bättre sätt är vi öppna för diskussioner.

Om regeringen sätter lite fart när det gäller tillkännagivandet om att införa det digitala arkivet för vapendeklarationer vid import och gör det som riksdagen har bett regeringen att göra tror jag att vi får bättre möjligheter till kontroll än med dagens system, som inte fungerar.


Anf. 87 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jag skulle kunna ha en intressant förvaltningspolitisk diskussion med Krister Hammarbergh och Moderaterna om vad som är regeringens roll, vad som är riksdagens roll och vad som är myndigheters roll.

Regeringen tror på professionen, vi tror på polisen och vi tror på myndigheter. Vi tror inte att vare sig regering eller riksdag ska vara långt nere i myndighetsförvaltningen och peta i myndigheternas sätt att arbeta.

Om Moderaterna nu verkligen har en annan uppfattning och menar att detta är regeringens och riksdagens roll kan man undra varför de inte gjorde något åt dessa register "som är från tiden före Gutenberg", det vill säga före boktryckarkonsten. Var det 400 år sedan, fru talman? Moderaterna satt bara åtta år i regeringen, men det var ändå 350 år eller så efter det att boktryckarkonsten kom. Om den moderatledda regeringen tyckte att det var en fråga för politiken hade man kanske kunnat damma av den under de åtta år man hade chansen.

Sanningen är väl att Moderaterna varken då eller nu egentligen tycker att detta en fråga för politiken utan tycker att det är något som myndigheterna ska klara av själva och att de ska se till att ha effektiva rutiner och leva i digitaliseringen.

Nåväl, det är glädjande att kunna konstatera att det, nu när vi har bytt regering, finns medel avsatta för att det digitala registret ska komma på plats. Det borde glädja Krister Hammarbergh.

I motsats till Krister Hammarbergh tror jag inte att det är viktigt att i denna tid göra förändringar som skulle underlätta för legala vapen att komma ut på den illegala marknaden, det vill säga att man ska kunna förvara vapen på ställen där man själv inte har uppsikt över dem. I Krister Hammarberghs exempel befinner man sig 40-50 mil därifrån, alltså i andra änden av landet. Jag tror att det är viktigt att hålla fast vid den ordning vi har.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har tyvärr en ganska oroväckande utveckling inom EU, som har varit inne och petat på de svenska jägarnas vapen. Det är något som regeringen har motsatt sig, med benäget stöd av oppositionen i riksdagen. Jag tycker inte att vi ska ge dem som vill försvåra för svenska jägare ytterligare vatten på sin kvarn.


Anf. 88 Krister Hammarbergh (M)

Fru talman! Det blir så där när man inte har ett svar och börjar inse att man är ute på svag is. Då får man hänvisa till att tidigare regeringar borde ha skött det jobb man själv inte vill göra nu.

Jag delar uppfattningen att myndigheterna ska följa och göra sin roll. När man gång på gång tar upp något med myndigheter och får löfte från dem blir det däremot politikens roll att ta initiativ. Det tror jag är en uppfattning som även Anders Ygeman delar.

Vi kan inte ha en situation där en blind leder en blind. Som politiker måste vi ta vårt ansvar. Vårt ansvar som politiker är faktiskt att gå ned på detaljer varje gång det behövs, när vi ser att saker inte fungerar, och sedan lägga politiska förslag på rätt nivå.

Vi lägger politiska förslag på rätt nivå, det vill säga skapar tillkännagivanden här i riksdagen som det sedan är upp till regeringen att följa. Anledningen till att man nu tittar på register och börjar anslå pengar är de facto att vi från Alliansen motionerade om detta och fick ett tillkännagivande. Initiativet kom från vår sida.

Jag ber återigen statsrådet att åtminstone tänka på att se över ett regelverk som kan göras säkrare. Det är klart att vapen ska finnas under uppsikt, att det ska finnas en säker vapenförvaring. Men om det går att skapa en säkrare förvaring på platsen där man jagar i stället för att transportera vapnen kanske 100 mil, vilket inte är helt ovanligt, vore det en förbättring. Vi har inte sagt att man ska göra det utan att man bör tänka sig att börja se över regelverket. Men det kan man uppenbarligen inte göra.

Jag vill passa på att tacka statsrådet för diskussionen. Jag önskar herr talmannen och likaså statsrådet en god jul. Jag ska låta statsrådet få möjlighet nu under julfriden att tänka över vad han egentligen sa i dag.


Anf. 89 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Låt mig bara för protokollet rätta mig. Jag hade fel med nästan 100 år. Den 3 februari 1468 dog Johann Gutenberg, det vill säga för lite över 500 år sedan, inte 400 som jag sa. Men det gav väl ändå tid för Moderaterna att under de åtta år de satt i regeringsställning rätta till 500 år gamla misstag. Nu kommer de ju att rättas till, så Krister Hammarbergh kan gå på julledighet i glädje över att polisen nu har avsatt medel för ett digitalt vapenregister.

Jag stänger inte dörren för att tänka när det gäller vapenförvaringen - det ska jag säga. Men om man befinner sig på 100 mils avstånd från sitt vapen är det svårt att ha uppsyn över det. Man kanske bara är där vapnet är på vissa bestämda tider av året. Men om det finns andra möjligheter att garantera att det finns uppsikt och säkerhet får vi väl sätta oss ned och ha en konstruktiv diskussion om det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.