Till innehåll på sidan

Gröna näringar

Interpellation 2012/13:485 av Bucht, Sven-Erik (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-06-03
Anmäld
2013-06-04
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Sista svarsdatum
2013-06-17
Svar fördröjt anmält
2013-06-17
Besvarad
2013-08-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 3 juni

Interpellation

2012/13:485 Gröna näringar

av Sven-Erik Bucht (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

De gröna näringarna - jordbruk, trädgård och skogsbruk - har mycket stor betydelse för en positiv utveckling på landsbygden och livskraft i hela vårt land. Drygt 400 000 arbetstillfällen har anknytning till de gröna sektorerna inom svenskt näringsliv. Även för landets självförsörjningsgrad vad avser livsmedel är de gröna näringarna av stor betydelse.

Särskilt viktiga är de gröna näringarna i norra delen av Sverige och dess glesbygd. Varje bonde och skogsbrukare ger arbete åt tre personer, arbeten som oftast finns på landsbygden och i småorter. Potential för fler jobb finns, men det förutsätter konkreta, offensiva och långsiktiga program för att ta vara på den potentialen.

Med satsningen på Matlandet Sverige har regeringen och landsbygdsministern skapat förhoppningar om kraftfulla satsningar på Sverige som en ledande nation när det gäller livsmedelsproduktion, men för att den satsningen inte ska bli en dagslända krävs det långsiktiga åtgärder inom flera områden, till exempel genom att öka insatserna inom forskning och försöksverksamhet även i övre Norrland.

En viktig del av den gröna sektorn i norra Sverige är de företag som har mjölkproduktion som sin huvudsakliga verksamhet. Det är nu en bransch som har svag lönsamhet i dag och som riskerar att minska och därmed öka arbetslösheten när det omvända borde vara expansion och fler jobb. Det finns en potential om de rätta förutsättningarna ges, branschen är beredd om de rätta signalerna ges.

Inom företagsamhet är långsiktighet och tydliga spelregler avgörande faktorer för framgång. Detta gäller även för de gröna näringarnas utveckling och förmåga att bidra till fler jobb på landsbygden. Därför måste vi vara beredda på att se över spelreglerna och nyttja de politiska verktygen för att skapa bra förutsättningar för den gröna sektorn och jordbruket.

Initiativet som regeringen tagit med att tillsätta en utredning med uppgift att belysa jordbrukets och trädgårdsnäringens konkurrenskraft och föreslå åtgärder för en livskraftig svensk produktion är ett steg i rätt riktning och kan vara en del i en nationell strategi för den gröna näringen.

Dessa frågor är särskilt viktiga för norra Sverige och hänsyn måste tas till de speciella förhållanden som råder inom denna del av vårt land. En nationell strategi handlar om en målmedveten satsning på den gröna näringen som ökar dess konkurrenskraft, skapar fler företag och fler jobb på landsbygden utifrån de olika förutsättningar som råder i vårt land.

Mina frågor till landsbygdsministern är:

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta och vilka initiativ avser regeringen att ta för att lösa de akuta problem som de mjölkproducerande företagen står inför?

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att inte forsknings- och försöksverksamhet inom växtodling och trädgårdsnäring ska utplånas i norra Sverige?

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att skapa en nationell strategi för de gröna näringarna, och är regeringen i så fall beredd att lägga fram ett sådant förslag för parlamentarisk behandling och beslut i Sveriges riksdag i syfte att nå långsiktighet och kraft i frågan till gagn för de gröna näringarna och de nya jobben?

Debatt

(9 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2012/13:485, Gröna näringar

Interpellationsdebatt 2012/13:485

Webb-tv: Gröna näringar

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 24 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Anf. 25 Sven-Erik Bucht (S)

Anf. 26 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 27 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Anf. 28 Sven-Erik Bucht (S)

Anf. 29 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 30 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Anf. 31 Sven-Erik Bucht (S)

Anf. 32 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.