Förbandsverksamheten vid Eksjö garnison

Interpellation 2015/16:592 av Mats Green (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-25
Överlämnad
2016-04-26
Anmäld
2016-04-27
Svarsdatum
2016-05-10
Sista svarsdatum
2016-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmaktens anslag för materielinköp, framför allt gällande JAS 39E samt de båda ubåtstyperna A26 och Gotland, har kraftigt överskridits med åtskilliga miljarder på grund av olika fördyringar, förändrade växelkurser samt felaktiga beräkningar.

Försvarsmakten som helhet har mot bakgrund av detta i olika sammanhang återkommande klargjort att man anser sig nödgad att omfördela försvarsmaktsanslag från förbands- och övningsverksamheten till materielkontot.

När Försvarsmakten överlämnade sitt budgetunderlag den 28 februari visade det sig mycket riktigt att man vill ta pengar från förbands- och övningsverksamheten för att kunna finansiera materielinköp. Utöver detta konstaterar ÖB Micael Bydén att detta riskerar få konsekvenser för förmågeuppbyggnaden vad gäller förbanden.

Vid eventuella nedskärningar av förbandsverksamheten säger det sig självt att man först tittar på små enheter såsom exempelvis Eksjö garnison. Sett i detta perspektiv är det avgörande att man vårdar den försvarsöverenskommelse som träffades under 2015 och där man slår fast att inga förbandsnedläggningar kommer att genomföras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

  1. Kan försvarsministern garantera att överskridandet av anslag för materielinköp inte negativt kommer att påverka, eller få konsekvenser för verksamheten vid Eksjö garnison, vare sig ur ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv?
  2. Kan försvarsministern redogöra för sin syn på Eksjö garnison och dess verksamhet samt dess del och betydelse i det svenska totalförsvaret nu och i framtiden?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:592, Förbandsverksamheten vid Eksjö garnison

Interpellationsdebatt 2015/16:592

Webb-tv: Förbandsverksamheten vid Eksjö garnison

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 15 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fru talman! Mats Green har frågat mig om jag kan garantera att överskridandet av anslag för materielinköp inte negativt kommer att påverka eller få konsekvenser för verksamheten vid Eksjö garnison vare sig ur ett kortsiktigt eller ur ett långsiktigt perspektiv. Han har vidare frågat mig om jag kan redogöra för min syn på Eksjö garnison och dess verksamhet samt dess del och betydelse i det svenska totalförsvaret nu och i framtiden.

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 till och med 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Försvarsbeslutet innebär ekonomiska förstärkningar av försvarsanslagen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ställer sig bakom försvarsöverenskommelsen och har ett gemensamt ansvar för att vårda den. För att samråda om frågor som gäller denna träffas de fem partier som står bakom överenskommelsen regelbundet i försvarsgruppen. Det är ett lämpligt forum för att värdera dels beslutets genomförande, dels eventuella konsekvenser med utgångspunkt från omvärldsutvecklingen. Av överenskommelsen framgår att inga förbandsnedläggningar kommer att genomföras. Regeringen avser att fullfölja försvarsöverenskommelsen.

Försvarsmakten har i sitt budgetunderlag för 2017 anmält att det finns risker i planeringen inom anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmaktens budgetunderlag analyseras nu i Regeringskansliet. Regeringen kommer att ta ställning till Försvarsmaktens budgetunderlag i samband med budgetpropositionen för 2017.

Vid Eksjö garnison och Göta ingenjörregemente bedrivs verksamhet av hög kvalitet, liksom vid många andra verksamhetsställen inom Försvarsmakten. Produktionen av krigsförband, det vill säga de båda ingenjörsbataljonerna och den 33:e hemvärnsbataljonen, är en central uppgift. Under inriktningsperioden ska de båda ingenjörsbataljonernas förmåga att stödja brigadernas verksamhet utvecklas. Verksamheten vid Eksjö garnison är viktig för genomförandet av försvarsbeslutet.


Anf. 16 Mats Green (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Bakgrunden till den här interpellationen är, som nämnts, det faktum att Försvarsmaktens anslag för materielinköp, framför allt gällande JAS 39 E samt de båda ubåtstyperna A26 och Gotland, kraftigt har överskridits, med åtskilliga miljarder, på grund av olika fördyringar, förändrade växelkurser samt felaktiga beräkningar. Försvarsmakten som helhet har mot bakgrund av detta i olika sammanhang återkommande klargjort att man anser sig nödgad att omfördela försvarsmaktsanslag från förbands- och övningsverksamheten till materielkontot.

Fru talman! När Försvarsmakten överlämnade sitt budgetunderlag den 28 februari visade det sig mycket riktigt att man vill ta pengar från förbands- och övningsverksamheten för att kunna finansiera materielinköp. Utöver detta konstaterar ÖB att detta riskerar att få konsekvenser för förmågeuppbyggnaden vad gäller förbanden.

Fru talman! Vid eventuella nedskärningar av förbandsverksamheten säger det sig självt att man först tittar på små enheter, som exempelvis Eksjö garnison i min egen valkrets Jönköpings län. Sett i detta perspektiv är det därför avgörande att man vårdar den försvarsöverenskommelse som träffades under 2015 och där man som försvarsministern konstaterade slår fast att inga förbandsnedläggningar kommer att genomföras.

Det är med anledning av detta som jag dels frågat försvarsministern om han kan garantera att överskridandet av anslag för materielinköp inte kommer att få negativa konsekvenser för verksamheten vid Eksjö garnison vare sig ur ett kortsiktigt eller ur ett långsiktigt perspektiv, dels bett försvarsministern redogöra för sin syn på Eksjö garnison och dess verksamhet samt dess del och betydelse i det svenska totalförsvaret nu och i framtiden.

Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Innan vi går vidare i denna debatt vill jag säga att jag tar det som ett dyrt och heligt löfte från Peter Hultqvist att några förbandsnedläggningar eller några successiva de facto-nedläggningar bit för bit aldrig kommer att bli aktuella över huvud taget under den period som försvarsöverenskommelsen omfattar och att detta över huvud taget inte finns på kartan, fru talman. Jag uppfattar detta som en uttrycklig garanti från Peter Hultqvist. Om jag inte ska uppfatta det som ett löfte önskar jag att han klargör det här och nu, fru talman.


Anf. 17 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fru talman! När det gäller frågan om att Försvarsmakten vill ta pengar från förbands- och övningsverksamhet till att kunna finansiera materielinköp är det riktigt att man inkom med ett sådant budgetunderlag den 28 februari. Men i det kompletterande budgetunderlaget, som kom en månad senare, tog man tillbaka det förslaget. Jag säger detta för att klargöra grundläggande faktaförhållanden, så att vi inte vrider debatten i en riktning som inte är korrekt.

När det gäller förmodade eller eventuella fördyringar och överskridanden beträffande ubåtar och JAS Gripen vill jag bara konstatera att några sådana saker hittills inte har realiserats. Sedan är det så att stora utvecklingsprojekt alltid är förenade med vissa risker. Men vi följer de här projekten mycket noga. Eventuella fördyringar måste hanteras, antingen genom förändringar i projekten eller genom att man på annat sätt åtgärdar det hela. När det gäller exempelvis ubåtssidan har regeringen själv satt en gräns på 8,2 miljarder för beställningen och i sitt beslut specificerat att vid risk för att överskrida den ramen ska förändringar ske inom ramen för projektet. Det är den inriktning som gäller.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag väljer att inte spekulera i eventuella fördyringar och de eventuella konsekvenser det skulle kunna få inom materielförsörjningen innan det finns relevanta och slutliga underlag att ta ställning till. Det kanske inte är så att man i första skedet bara rakt av ska köpa alla medieuppgifter och alla uppgifter som far omkring i terrängen. Man bör kanske avvakta processen och den bearbetning som alltid sker av den här typen av uppgifter innan man tar dem som slutgiltig och entydig sanning.

När det gäller Eksjö garnison är det inte någon nyhet som presenteras om att vi inte planerar några förbandsnedläggningar. Det är för mig ingen nyhet över huvud taget. Det var en uppgörelse som vi gjorde och som riksdagen också bekräftade genom ett beslut i juni förra året. Om nu detta ska presenteras som en jättenyhet med anledning av debatten finns det nog anledning att gå tillbaka till när vi fattade beslutet i riksdagen förra året. Det var då vi lade fast den delen. Det är utifrån det som jag yttrar mig här om att inga förbandsnedläggningar är aktuella.

Jag använde exakt samma formulering som Sten Tolgfors gjorde en gång som svar på en annan interpellation med likartat innehåll om det försvarsbeslut som han var ansvarig för. Jag formulerar mig varken unikt, nyhetsmässigt eller dramatiskt. Jag utgår bara från en redogörelse för vad riksdagen har beslutat.

När det gäller Eksjö garnison kommer inriktningen, genom inriktningsbeslutet som har en hårdare nationell dimension än tidigare, att bli att man ska stödja de två brigader vi har. I det sammanhanget handlar det om att jobba med fältarbeten som broläggning, röjning och skyddsåtgärder. Det är den typen av inriktning som måste få en ökad tyngd i verksamheten. Det handlar om att utveckla krigsförbanden. Det är vad som står i fokus. I den meningen kommer även verksamheten i Eksjö att få en förändrad inriktning.


Anf. 18 Mats Green (M)

Fru talman! Det är självklart att man inte ska gå på massmedieuppgifter. Då hade jag kunnat ställa massor av frågor här. Vad jag går på är naturligtvis de förslag som Försvarsmakten själv har kommit med i ett antal olika sammanhang.

Vi har fått ett förslag som gick ut på att man tog tillbaka de tidigare resonemangen vad gäller konsekvenser för förbandsverksamheten. Sedan har också Överbefälhavaren skriftligen uttryckt att det eventuellt kommer att få konsekvenser för förbandsverksamheten. Det är mängden olika budskap som gör att jag är lite rädd för att ta någonting för givet, fru talman.

Återigen: Jag förutsätter att försvarsministern har gett ett tydligt löfte om att det inte kommer att ske någon nedläggning eller diskussioner om nedläggning av något förband i allmänhet och i synnerhet inte vad gäller Eksjö garnison.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är också bra att Peter Hultqvist konstaterade det vi vet. Vid Eksjö garnison och Göta ingenjörregemente, det vill säga Ing 2, bedrivs en verksamhet av hög kvalitet med produktion av krigsförband. Det gäller de båda ingenjörsbataljonerna och den 33:e hemvärnsbataljonen och är en central uppgift. De båda ingenjörsbataljonernas förmåga att stödja brigadernas verksamhet utvecklas under inriktningsperioden. Det gäller framför allt, som försvarsministern avslutade med, att verksamheten vid Eksjö garnison är viktig för genomförande av försvarsbeslutet.

Fru talman! Jag vill också i det sammanhanget lyfta fram det som försvarsministern inte nämner i fråga om Eksjö garnison, nämligen Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, vars betydelse egentligen inte kan överskattas internationellt. Det gäller säkerhet och trygghet för såväl svensk trupp och andra länders trupp på utlandsuppdrag som krigsutsatta civilbefolkningar. Men framför allt, fru talman, gäller det våra egna möjligheter att här på hemmaplan i Sverige i dag och i framtiden hantera terrorism och våldsdåd.

Jag vill också vara tydlig med att jag i just den här frågan inte ser att problemet ligger hos försvarsministern. Jag respekterar Peter Hultqvists ambitioner och hans goda vilja. Anledningen till oro ligger främst hos den ena halvan av regeringen i form av Miljöpartiet. Jag blir orolig när jag därifrån hör uttalanden från höga företrädare om försvaret där det och dess framtid ifrågasätts.

Jag blir orolig både för försvaret och för Eksjö garnison, fru talman, när jag hör tongångar både i och utanför riksdagen från höga nuvarande regeringsföreträdare från Miljöpartiet om att man vill öka sitt redan stora inflytande i regeringen. Därför känner jag ärligt talat att jag som företrädare för både Eksjö och Jönköpings län inte vågar ta någonting för givet.

Återigen: Är det att uppfatta som ett löfte, precis som det var att uppfatta som ett löfte från den tidigare försvarsministern, att det inte kommer att ske några förbandsnedläggningar eller några negativa konsekvenser för Eksjö garnison? Det skulle jag vilja ha ett klart och tydligt svar på.


Anf. 19 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fru talman! En debatt får inte nå till den gräns där frågeställningarna till slut känns nästan meningslösa att svara på. Jag har klargjort att vi har ett beslut i riksdagen från juni förra året där vi säger att inga förbandsnedläggningar ska ske. Det är en fempartiöverenskommelse, och den gäller även för Miljöpartiet.

Jag har sagt det som kan sägas i ärendet. Vi planerar inga nedläggningar. Det handlar inte om att jag nu står och lovar det ena eller andra. Det handlar om att riksdagen har beslutat. Ditt parti har varit med och beslutat och gjort en försvarsöverenskommelse också med Miljöpartiet, Mats Green. Diskussionen om att Miljöpartiet skulle utgöra ett problem när det gäller försvarsöverenskommelsen har jag ingen förståelse för. Har de gjort upp om detta gäller det likväl för dem som det gäller för oss och för er, och som det gäller för Centern och KD.

Här måste man respektera alla som har gjort en uppgörelse och inte hålla på och diskutera som att någon skulle smita ur den. För mig är det jätteviktigt att alla partier som har gjort den står för det ända fram till 2020. Jag har ingen som helst indikation på att någon sviktar i sammanhanget. Det är uppgörelsen i sig som är basen för att vi inte planerar några förbandsnedläggningar och inte att jag skulle stå här i dag och ge någon sorts nyhetsmässigt löfte. De besked som behöver ges i sammanhanget var avklarade redan i juni förra året.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

När det gäller Swedec har jag ingen annan uppfattning än att det är ett viktigt kompetenscentrum som är av väsentlig betydelse för Försvarsmakten och för både vår verksamhet i förhållande till andra länder och vårt eget nationella behov.

Som jag säger får sedan en omviktning av verksamheten i hela Försvarsmakten även effekter för Eksjö garnison. Får man mer inriktning på det nationella med broläggning, röjning och skyddsåtgärder och så vidare kan det vara så att andra delar av verksamheten minskar i någon grad. När man gör en sådan förändring i balanserna internt i en verksamhet kommer det att ske förändringar. Men det är saker som man måste ta ställning till i Försvarsmakten. Det handlar om hur det ska genomföras, hur det ska se ut och hur balanserna ska utformas utifrån den inriktning som vi har gett.

Vi är just nu inne i en omfattande omställning i hela den svenska försvarsmakten där vi går från ett väldigt uttalat internationellt operativt perspektiv till ett nationellt perspektiv. Därmed är det inte sagt att vi på något sätt inte ska delta i olika typer av internationella operationer, vilket vi också gör.

När det gäller materielinköpen använde du formuleringen att anslaget har överskridits med åtskilliga miljarder, Mats Green. Jag kan bara konstatera att det anslag vi talar om för 2015 överskreds med 62 miljoner kronor, vilket är inom marginalen för anslagskrediten. Vi har inte överskridit något anslag med flera miljarder kronor; det är inte korrekt att föra debatten på det sättet. Däremot ser vi risker inför framtiden, men vi ser inte realiserade fördyringar. Det vi gör är att hela tiden jobba med att mota eventuella risker och hantera dem.


Anf. 20 Mats Green (M)

Fru talman! Det vi diskuterar är de risker som Försvarsmakten själv har sett och redogjort för i debatten. Det är vad det handlar om.

Givetvis ska man hedra överenskommelser. Det är, så att säga, min replik. Det har vi alltid gjort från Moderaterna, och det har vi alltid gjort från Alliansen. Det är just därför jag blir orolig när jag hör uttalanden från höga företrädare för Miljöpartiet. Försvarsministern uttalar sig tvärsäkert om Miljöpartiet. Det beundrar jag honom för. Det är inte så många, i synnerhet inte miljöpartister själva, som uttalar sig så tvärsäkert längre.

Återigen: Jag förutsätter att man står fast vid den försvarsöverenskommelse som vi har träffat oavsett vad vissa ledande miljöpartister säger.

Fru talman! Vis av erfarenhet tror jag att man egentligen aldrig kan ta någonting för givet när det handlar om de förband vi har ute i våra valkretsar. Om man någon gång skulle börja förändra förbandsverksamheten i Sverige i form av att börja skära ned på den är det alltid de minsta enheterna som är de mest sårbara. Försvarsministern får nog bereda sig på att jag fortfarande kommer att stå i denna talarstol och slå vakt om den verksamhet som nu finns vid Eksjö garnison och förhoppningsvis också den verksamhet som kommer att komma dit i framtiden. Det här kommer nog inte att vara sista gången vi diskuterar detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag hoppas att alla delar av regeringen kommer att stå upp för den försvarsöverenskommelse som vi har träffat. Moderaterna och de andra allianspartier som är med på den kommer att göra det; det kan jag garantera.


Anf. 21 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fru talman! Man kan naturligtvis välja lite olika perspektiv i en debatt: Man kan använda en debatt för att komma till en lösning på ett problem, och man kan använda en debatt för att sprida oro och en bild av att det finns oerhört stora riskmoment.

Jag väljer att tro på att alla partier som har gjort uppgörelsen håller fast vid den och står för den. Hittills har jag inte fått några indikationer på att någon bit i uppgörelsen har fallit ifrån. Om man har det perspektivet har man på något vis visat att man har förtroende för allas handslag. Det tycker jag är viktigt.

Jag brukar fästa mig mer vid det man gör än vid vad folk som kanske inte direkt sitter och har ansvar för försvarsfrågorna säger. Vad andra debattörer säger är en sak, men vad de som har ingått uppgörelsen säger är det som är det viktiga. Det är det som gäller i riksdagsbeslutet, och det är det som är det viktiga. Jag kan inte anklaga Miljöpartiet för att i någon mening inte ha fullföljt överenskommelser, och jag tänker inte anklaga någon annan heller.

Jag är fullt införstådd med att vi här i riksdagen kommer att ha debatter om olika saker. Men om vi nu ändå har sagt att vi har gjort en överenskommelse och gett signalen att inga förband ska läggas ned måste detta gälla. Det krävs ett riksdagsbeslut för att man ska kunna lägga ned något förband, och det finns ingen sådan fråga aktualiserad över huvud taget. Det har inte i något sammanhang där jag har deltagit över huvud taget förts upp till den politiska ytan.

Det enda jag medverkar i är genomförandet av försvarsbeslutet. Jag försöker möta upp de olika problem som finns i dessa sammanhang, och där har inga förbandsnedläggningar nämnts över huvud taget. Nu ska vi jobba vidare och se till att fullfölja försvarsbeslutet. Sedan ska vi agera på ett sådant sätt att vi tillsammans, alla fem partier, håller ihop och för detta i hamn. Det är det bästa för stabiliteten i försvars- och säkerhetspolitiken.

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.