Till innehåll på sidan

Fler förskollärare i Stockholms förskolor

Interpellation 2007/08:772 av Damberg, Mikael (s)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-05-13
Anmäld
2008-05-13
Besvarad
2008-05-28
Sista svarsdatum
2008-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 13 maj

Interpellation

2007/08:772 Fler förskollärare i Stockholms förskolor

av Mikael Damberg (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Att värna och utveckla kvaliteten i förskolans verksamhet är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna. Barngrupperna får inte bli för stora och verksamheten behöver välutbildad personal.

Tyvärr går utvecklingen i Stockholms län åt fel hål. Enligt Skolverkes statistik har Stockholm landets lägsta andel förskollärare; enbart 40 procent av de anställda är förskollärare mot 52 procent i riksgenomsnittet. För de privata förskolorna är personalsituationen ännu sämre. Endast 38 procent av personalen på de enskilda förskolorna i Stockholms län har högskoleutbildning. En orsak till situationen anges ofta vara svårigheterna att rekrytera utbildad personal.

Vi vet att förskollärare är ett av flera bristyrken i Stockholmsregionen. Att inte anställa personal med rätt kompetens innebär emellertid ett hot mot kvaliteten i förskolan. Vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen. Lägg därtill tendensen att barngrupperna blir allt större; då innebär detta ett hot mot förskolans roll i det livslånga lärandet.

Under den förra mandatperioden investerade den socialdemokratiska regeringen miljarder i förskolan för att bland annat öka personaltätheten förskolan. Resultatet blev mycket riktigt att personaltätheten ökade och barngrupperna minskade. Vi är därför kritiska till regeringens beslut att omedelbart avskaffa de riktade pengarna till förskolan. Statistik från Skolverket visar att regeringens bortprioritering av förskolan ger effekt eftersom andelen barn per personal ökar igen för första gången på tio år.

I den socialdemokratiska vårmotionen föreslår vi ett kvalitetsprogram för förskolan med insatser för att bland annat utbilda fler förskollärare, ställa hårdare krav på alla förskolor att rekrytera utbildad personal, kompetensutveckling för befintlig personal, en förstärkning av förskolans kunskapsuppdrag, allmän förskola för treåringar, mer personal i förskolan, barnomsorg på obekväm arbetstid och en kvalitetssäkring av all förskoleverksamhet.

Min fråga till utbildningsministern är:

Är utbildningsministern beredd att vidta åtgärder för att kvalitetssäkra all förskoleverksamhet oavsett form och huvudman och skapa garantier för att verksamheten följer läroplan och har utbildad personal?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.