Till innehåll på sidan

En regionalpolitik för att hela Sverige ska leva

Interpellation 2009/10:431 av Örnfjäder, Krister (s)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-05-21
Anmäld
2010-05-21
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2010-06-02
Sista svarsdatum
2010-06-04
Besvarad
2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 21 maj

Interpellation

2009/10:431 En regionalpolitik för att hela Sverige ska leva

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Sverige är ett långsträckt land med få invånare om man jämför med många andra länder. Förutsättningarna att leva i detta glesbefolkade land är på många sätt olika. För att ha någorlunda likartade förutsättningar så finns därför bland annat regionalpolitiken. Ansvaret för en fungerande regionalpolitik ligger ytterst på regeringen. Tanken bakom principen om att hela Sverige ska leva måste genomsyra regeringens arbete så att levnadsvillkoren ska vara rimliga och rättvisa oavsett om man lever på landsbygd eller i städer.

Statens budget har en avgörande betydelse för den regionala ekonomiska utvecklingen. Statliga investeringar i utbildning och infrastruktur är med och skapar de grundläggande förutsättningarna för regional tillväxt. Om regeringen saknar intresse för att vara med och ta detta ansvar kommer exempelvis landsbygden att halka efter utvecklingen i våra tätorter.

Alla partier säger sig stå bakom principen att hela Sverige ska leva. Politiken ska ha en aktiv roll för att möjliggöra en positiv utveckling i hela Sverige. Många beslut som den nuvarande borgerliga regeringen har fattat har försvårat levnadsvillkoren i många delar av landet.

Jag vill därför fråga näringsministern vilka möjligheter som ministern ser framför sig vad gäller att hela Sverige ska leva.

Jag vill också fråga näringsministern om hon anser att de åtgärder och beslut som vidtagits under mandatperioden är tillräckliga för att ge rättvisa och rimliga levnadsvillkor för invånarna i Sverige oavsett var de bor eller om hon avser att vidta ytterligare åtgärder.

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.