Till innehåll på sidan

Diskriminering på innekrogar

Interpellation 2005/06:448 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-05-22
Anmäld
2006-05-24
Besvarad
2006-06-07
Sista svarsdatum
2006-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 22 maj

Interpellation 2005/06:448 av Jan Emanuel Johansson (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Diskriminering på innekrogar

Diskrimineringen på storstädernas innekrogar är betydligt värre än vad som tidigare framkommit. Dörrvakterna gör inte sitt arbete som innebär att de ska skapa ordning och trygghet på krogarna. I stället pågår en systematisk diskriminering på innekrogar. Efter krögarnas instruering stoppar dörrvakterna alla gäster som betraktas som fula, ofta överviktiga eller fel klädda, liksom de som ser fattiga ut eller stämplas som ”bönder”. Däremot släpps kriminella invandrargäng in eftersom dörrvakterna är rädda för repressalier om de skulle neka de kriminella inträde. Övriga invandrare nekas i princip alltid inträde.

Dörrvakterna har dessutom satt i system att själva anmäla gäster som ifrågasätter deras beslut. Detta för att förekomma trovärdiga anmälningar mot krogen för diskriminering. Ofta vittnar vakterna dessutom falskt för att rädda sina egna skinn. Lojalitetskraven mellan vakterna är hårda och de binds samman av falska vittnesmål.

För att förhindra denna allvarliga typ av diskriminering föreslår jag ett åtgärdspaket som bland annat Stockholmspolisen varmt välkomnar.

1.   Polisen ska ta över vaktansvaret på krogarna. Alla dörrvakter ska utbildas av polisen och rekryteringen av dörrvakter ska ske genom polisen. Ingen krogägare ska kunna välja vilken vakt som ska jobba på just deras krog. Om polisen är huvudman för ordningsvakterna kan inte krögarna välja de vakter som är bäst på att avvisa kroggäster. Vakterna blir heller inte lika känsliga för krögarnas tryck att stänga ute dem som inte är ”rätt”. Deras chef är polisen. Genom att låta dörrvakterna cirkulera minskar också risken för återkommande hot. På detta sätt kan diskrimineringen men också hoten minska. Givetvis ska krögarna bara betala dörrvakternas lönekostnad.

2.   Förbjud regnbågssystemet. I stället för att ha ett vanligt kösystem byggs en hage av rep utanför entrén i form av en rektangel. Gästerna tvingas att stå i en klunga och trängas utanför repen. Eftersom regnbågssystemet underlättar selektion av gäster och därmed diskriminering bör denna form av kösystem förbjudas. Dess främsta syfte är att förenkla diskrimineringen. Ett vanligt kösystem tvingar dörrvakterna att bemöta varje gäst.

3.   Obligatorisk avisering. Det ska vara obligatoriskt att skylta med vad för typ av evenemang som krogen har för kvällen. Om det är medlemskväll, särskilt inbjudna eller om det är fullt måste krogen tydligt skylta med det.

Vad avser justitieminister Thomas Bodström att ta för initiativ till att dessa förslag kan bli verklighet?

Debatt

(1 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2005/06:448, Diskriminering på innekrogar

Interpellationsdebatt 2005/06:448

Webb-tv: Diskriminering på innekrogar

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 131 Thomas Bodström (S)
Herr talman! Jan Emanuel Johansson har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ för att polisen ska ta över vaktansvaret på krogarna och för att införa ett kösystem som tvingar dörrvakterna att bemöta varje gäst. Han har också frågat mig vad jag avser att ta för initiativ för att krogarna ska ha en obligatorisk skyltning som talar om vad för typ av evenemang som krogen har för kvällen. Jag delar Jan Emanuel Johanssons uppfattning att vi ska arbeta mot diskriminering. Regeringen ser allvarligt på alla former av diskriminering. Vi har en i allt väsentligt tillfredsställande lagstiftning på detta område. Seriösa krogägare har ett självklart intresse att se till att denna lagstiftning följs. Från och med den 1 juli 2003 gäller lagen om förbud mot diskriminering. Denna lag syftar till att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimeringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Regeringen har vidtagit ytterligare åtgärder för att motverka diskriminering även på andra områden. Ytterligare förslag på åtgärder för att motverka diskriminering har nyligen också lagts fram av Diskrimineringskommittén. Dessa förslag bereds för närvarande på Justitiedepartementet. Ordningsvakter är personer som har förordnats av polisen för att medverka till att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt lyder redan i dag under polismyndigheten i det distrikt där han eller hon tjänstgör och har också en, låt vara allmänt hållen, skyldighet att hålla polismyndigheten underrättad om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet. När Jan Emanuel Johansson säger att polisen ska ta över vaktansvaret menar han, som jag uppfattar det, att det ska införas en närmare koppling mellan ordningsvakterna och polisen genom att polisen ska vara huvudman för ordningsvakterna. Jag delar Jan Emanuel Johanssons uppfattning att det kan finnas skäl att se över frågan om ordningsvakternas koppling till polisen. Jag är dock inte säker på att den lösning som han förespråkar är den rätta. Inom Justitiedepartementet pågår ett beredningsarbete kring ordningsvakternas koppling till polisen. En promemoria har remitterats. Regeringen avser att återkomma med förslag i frågan under nästa år. Då Jan Emanuel Johansson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade talmannen överläggningen avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.