Till innehåll på sidan

Civilanställda inom polisen

Interpellation 2014/15:105 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-11-05
Överlämnad
2014-11-05
Anmäld
2014-11-06
Svarsdatum
2014-11-20
Sista svarsdatum
2014-11-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I oktober 2012 begärde riksdagen genom ett tillkännagivande (rskr. 2012/13:28) att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som vidtas för att öka antalet civilanställda inom polisen. Ställningstagandet gjordes med anledning av två motioner från Socialdemokraterna, motionerna 2011/12:Ju19 och 2012/13:Ju373, båda undertecknade av Morgan Johansson (S).

Bakom tillkännagivandet stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Allianspartierna reserverade sig eftersom vi menade att frågan om antalet civilanställda inom polisen borde hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, att frågan ytterst borde avgöras av Rikspolisstyrelsen samt att beslutet var olämpligt med hänsyn till den kommande förändringen av polisorganisationen.

I propositionen 2013/14:232, som lades fram av den tidigare regeringen, finns förslag om att polisen i ökad omfattning ska kunna använda civilanställd personal för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän. Det skulle förbättra polisens förutsättningar att kunna använda sina resurser mer effektivt.

Nyligen presenterade regeringen sin budgetproposition. I denna behandlar den nya regeringen det tillkännagivande som de själva drivit igenom. Där uttalar regeringen att den anser att det är Polismyndigheten som bör avgöra hur många civilanställda som ska finnas inom organisationen. Vidare kan man konstatera att anslaget för polisen inte utökats nämnvärt. Polisens förutsättningar att utöka antalet civilanställda torde därmed vara högst begränsade. 

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman (S):

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka antalet civilanställda inom polisen?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2014/15:105, Civilanställda inom polisen

Interpellationsdebatt 2014/15:105

Webb-tv: Civilanställda inom polisen

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 123 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Anf. 124 Krister Hammarbergh (M)

Anf. 125 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Anf. 126 Krister Hammarbergh (M)

Anf. 127 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Anf. 128 Krister Hammarbergh (M)

Anf. 129 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.