Till innehåll på sidan

brottsutredningar

Interpellation 2001/02:275 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-02-21
Anmäld
2002-03-05
Besvarad
2002-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 21 februari

Interpellation 2001/02:275

av Ragnwi Marcelind (kd) till justitieminister Thomas Bodström om brottsutredningar

En rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att allt färre brott klaras upp av polisen. Sedan 1970-talet har polisens uppklaringsprocent stadigt dalat.

Av alla brott som polisanmäldes 1982 klarade polisen upp 41 % av brotten, vilket är den högsta andelen under de 25 undersökta åren enligt BRÅ.

År 1996 löstes bara 23 % av brotten. Den minskade uppklaringsprocenten beror främst på att polisens resurser inte ökat i samma takt som antalet anmälda brott. Boven i dramat är enligt rapporten en minskad resursfördelning.

Rapportförfattaren Jan Ahlberg, enhetschef vid BRÅ, skriver att "det i hög grad handlar om resurser om brottsuppklaringen ska återföras till den uppenbarligen mer accepterade nivå som förelåg före omorganisationerna".

Riksåklagaren har också uttalat oro över utvecklingen av polisens brottsutredande verksamhet och pekat på möjligheterna att klara upp brott minskat väsentligt under hela 1990-talet. Därför är det viktigt att analysera utredningsprocessen och utifrån ett helhetsperspektiv se över utredningsrutiner, organisation och kompetensförsörjning.

Rikspolisstyrelsen har ålagts att utveckla polisväsendets förmåga att analysera uppnådda resultat så att de på ett bättre sätt än i dag kan ligga till grund för polisens egen planering och för statsmakternas styrning av polisen. Med anledning av detta uppdrag är det angeläget att notera att samtidigt som polisens resurser minskar ökar antalet avskrivna ärenden och ouppklarade brott. Under 1999 minskade antalet ärenden från polis till åklagare med 17 000. År 2000 var siffran ofattbara 24 000 färre ärenden.

Nya regler har införts som gav polisen större befogenheter att avskriva anmälningar. Kristdemokraterna har tidigare uttalat en oro över att denna avskrivningsmöjlighet har använts för mycket i avsikt att hålla nere ärendebalanserna. En pressad arbetssituation med ökad arbetsbelastning, färre poliser och mindre resurser kan vara förklaringen.

Den 1 februari lämnades en anmälan in till Justitieombudsmannen av en kriminalinspektör i Stockholms län. Han är oroad av att polisanmälningar om klart konstaterade brott resulterar i beslutet "förundersökning inleds ej". Han kräver en granskning av JO.

För att bevara rättssäkerheten och allmänhetens tilltro till rättssamhället samt avskräcka unga från att begå nya brott måste varje anmälan som kan utredas gå vidare till utredning. Det är inte godtagbart att en anmälan om brott avskrivs lättvindigt.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att förbättra möjligheterna för polisen att utreda brott?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.