Till innehåll på sidan

bostadsbristen i Öresundsregionen

Interpellation 2000/01:318 av Berggren, Inga (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-03-13
Anmäld
2001-03-20
Besvarad
2001-03-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 13 mars

Interpellation 2000/01:318

av Inga Berggren (m) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Öresundsregionen

"Bostadsmarknadens roll är framför allt att göra det möjligt för arbetstagarna att bosätta sig nära framtidens arbetsplatser." Så lyder ett utdrag ur rapporten Bygg- och bostadspolitisk handlingsplan för Öresundsregionen, som bl.a. Näringsdepartementet och Finansdepartementet tagit fram.

Öresundsregionen torde de närmaste åren att få ett betydande inflytande för utvecklingen av Sverige i positiv riktning. De samlade möjligheterna i regionen har gett Skåne fler invånare. Tyvärr finns dock tecken på en begynnande bostadsbrist. Speciellt svårt är att uppfylla kundernas efterfrågan på hyreslägenheter. Bristen på bostäder riskerar att hämma denna påbörjade positiva utveckling.

I bl.a. Malmö, Lund, Ystad och Sjöbo börjar problemen bli akuta. Efterfrågan på bostäder är större än tillgången. Hyressättningssystemet hämmar nyproduktion då det inte finns möjlighet att via hyror täcka kostnaderna. Skatteandelen på byggande är mycket hög och bidrar starkt till de höga kostnaderna för nyproduktion.

Att regeringens uppdrag till Boverket att: "bedöma behovet av bostadsbyggande och vilka förutsättningar som behöver skapas för en ökad samordning av bostadsförsörjningen i Skåne" skulle bidra till ökat bostadsbyggande verkar helt verklighetsfrämmande. Inte heller tvingande regler för kommunerna att upprätta bostadsförsörjningsplaner och bostadsförmedlingar löser bostadsbristen!

Regeringen har nu aviserat att i vårpropositionen lägga förslag om stimulansbidrag för att få i gång byggandet av hyresrätter. Har man ackumulerade skatter på 70 % i produktionsledet borde regeringen börja med att se över skattetrycket innan man ånyo delar ut subventioner och sätter i gång att omfördela skattepengar i form av investeringsbidrag. Systemet ökar också byråkrati och administrativa kostnader. Oavsett om det kallas stimulansbidrag eller investeringsbidrag innebär subventioner många problem.

1.Någon ska betala för bidragen @ skattebetalarna.

2.Införande av investeringsbidrag är en kortsiktig åtgärd och löser inte problemet i sig. Så fort investeringsbidraget tar slut avstannar nyproduktionen igen. Att sätta in ett investeringsbidrag resulterar i att orsaken till att det inte byggs, roten till det onda aldrig åtgärdas.

3.Investeringsbidrag tenderar att driva upp kostnaderna i produktionsleden och inte komma de boende till godo. Visst kan det bli några fler bostäder men så fort bidraget tas bort hamnar de bostadssökande med svartepetter dvs. ännu högre kostnader.

Med hänvisning till ovanstående och vad Lars-Erik Lövdén säger i ett pressmeddelande den 9 mars: "Marknaden kan och vill inte bygga billiga hyreslägenheter" vill jag fråga följande:

1.Vad avser statsrådet att göra för att förhindra de för konkurrens och prisnivå skadliga verkningarna av ett investeringsbidrag?

2.Avser statsrådet vidta åtgärder så att marknaden ges långsiktiga regler och förutsättningar utan att ensidigt gynna den s.k. allmännyttan?

3.Vilka övriga åtgärder avser statsrådet vidta för att minska bostadsbristen specifikt i Öresundsregionen och därmed öka förutsättningarna för en fortsatt tillväxt?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.