Blåljuspersonalens säkerhet

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-23
Överlämnad
2016-05-25
Anmäld
2016-05-26
Svarsdatum
2016-06-07
Besvarad
2016-06-07
Sista svarsdatum
2016-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på hot och våld mot blåljuspersonal. Poliser och medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården, framför allt ambulanspersonal, utsätts för attacker och angrepp såsom stenkastning och skadegörelse riktat mot deras fordon. Situationen är särskilt allvarlig i Sveriges utanförskapsområden.

Utvecklingen måste brytas. Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för rättsstaten.

Moderaterna har presenterat fem förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet och för att reaktionerna på de här attackerna ska vara tydliga. 

  •  Våld mot tjänsteman ska få en egen brottsrubricering där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.
  •  Personal inom räddningstjänst och hälso- och sjukvård ska fullt ut inkluderas i lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman.
  •  En särskild straffskärpningsgrund ska införas, som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.
  •  Lagstiftningen ska förändras så att kränkningsersättning kan utgå i fler fall när poliser är brottsoffer.
  •  En fungerande ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis ska utformas för den som är mellan 15 och 17 år och döms till ungdomstjänst för brott som innefattat ett angrepp mot polis, räddningstjänst eller medarbetare i hälso- och sjukvården.

Regeringen har hittills inte vidtagit några konkreta åtgärder för att stärka blåljuspersonalens säkerhet.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Tänker statsrådet verka för att regeringen ska lämna förslag, i linje med det som Moderaterna har föreslagit, för att stärka blåljuspersonalens säkerhet? 

Debatt

(9 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:678, Blåljuspersonalens säkerhet

Interpellationsdebatt 2015/16:678

Webb-tv: Blåljuspersonalens säkerhet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 80 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Tomas Tobé har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen ska lämna förslag, i linje med det som Moderaterna har föreslagit, för att stärka blåljuspersonalens säkerhet.

På flera orter runt om i Sverige finns det bostadsområden som i allt större utsträckning har kommit att präglas av brottslighet, social oro och otrygghet. Där förekommer också stenkastning, skadegörelse, hot och våld mot blåljuspersonal och deras fordon. Det vi ser är resultatet av en samhällsutveckling som accelererat under den förra regeringens tid med ökade klyftor och socioekonomisk segregation. Det är en konsekvens av en politik som prioriterat skattesänkningar före gemensam välfärd. För att vända utvecklingen krävs det insatser från hela samhället och på alla nivåer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen ser ytterst allvarligt på situationen. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. I december 2015 presenterade regeringen en samlad insats mot organiserad brottslighet. Den bestod bland annat av ett uppdrag till tolv myndigheter att utveckla former för lokal samverkan mot organiserad brottslighet. I uppdraget betonas vikten av att arbeta mot organiserad brottslighet i särskilt utsatta områden. Regeringen har också intensifierat det brottsförebyggande arbetet med en nationell satsning där bland annat Brottsförebyggande rådet ska utveckla en nationell stöd- och samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet.

Tidigare i år höll jag ett rundabordssamtal tillsammans med representanter från blåljusmyndigheter och fackförbund. Där framfördes ett antal förslag på åtgärder för att motverka problematiken med hot, våld och skadegörelse mot blåljuspersonal och deras fordon. Vilka åtgärder som kan behöva vidtas ska nu beredas inom Regeringskansliet.

Situationen i utsatta områden och för den utryckningspersonal som arbetar i dessa områden hanteras utifrån flera perspektiv, och regeringen har vidtagit flera åtgärder. Det är en komplex problematik som tas på stort allvar. Jag och regeringen avser att fortsätta bedriva ett aktivt arbete på detta område.


Anf. 81 Tomas Tobé (M)

Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret!

Det är oerhört viktigt att det finns ett Sverige som fungerar. Just nu råder en situation där polisbilar möts av stenar, däck skärs upp på ambulanser och utrustning för brandmän stjäls.

Det är uppenbart att statsrådet verkar se samhällsproblemet, men det som är oerhört viktigt nu är att vi visar nolltolerans och att vi agerar på detta problem snabbt. Detta fenomen är inte helt nytt, herr talman, men det är uppenbart att vi den senaste tiden har sett många exempel som tyvärr talar om en bekymmersam utveckling.

Jag har under våren haft möjlighet att besöka det som brukar kallas utanförskapsområden, det vill säga områden där vi ser att kriminella nätverk och brottslighet har ett ganska fast grepp. Man möter absolut en del positiva ambassadörer, och det finns mycket kraft i samhället att försöka vända utvecklingen. Det görs ett gott arbete med skola och socialtjänst.

Men det som är slående är att nu bryts någonting som är väldigt grundläggande, nämligen tilliten. När jag talar med de boende i området blir det uppenbart att de tycker att rättssamhället inte finns där i tillräcklig utsträckning.

Det är inte statsrådets fel, men jag tycker att det är viktigt att statsrådet väljer att agera och agera snabbt. Statsrådet har redan fått en del kritik i dag, men det finns anledning att rikta kritik även på detta område.

Moderaterna har försökt att vara konstruktiva. Vi lägger fram fem konkreta förslag som vi tycker att regeringen borde gå vidare med. Våld mot tjänsteman ska ge ett straff på minst sex månaders fängelse.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Räddningstjänst och personal inom hälso- och sjukvård ska fullt ut inkluderas i lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman.

Det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott som är angrepp på väsentliga samhällsfunktioner.

Lagstiftningen ska förändras så att poliser kan få ersättning i fler fall än i dag. Det är inte okej att spotta en polis i ansiktet.

Av rapporterna framgår det att en del ungdomar är omyndiga. Det är ett långsiktigt och svårt problem att lösa. Moderaterna föreslår därför att ungdomar mellan 15 och 17 år ska kunna dömas till ungdomstjänst hos till exempel räddningstjänst och polis. Det är viktigt att bygga upp tillit till och respekt för dessa viktiga samhällsfunktioner.

Herr talman! Sammanfattningsvis uppskattar jag att statsrådet ser detta samhällsproblem, men statsrådet borde kunna svara ja eller nej till något av våra förslag. Det tycker jag att Sveriges blåljuspersonal förtjänar.


Anf. 82 Ellen Juntti (M)

Herr talman! Stenkastning är väldigt farligt. Får man en sten som väger ett kilo i huvudet är det snudd på försök till mord. Skadegörelse på polisbilar är också farligt för tredje man, för poliserna kanske är på väg till ett lägenhetsbråk där en kvinna blir misshandlad men kommer inte fram. När det gäller hot om våld såg vi i tv-programmet Agenda hur hotfulla ungdomarna är mot poliserna. De kommer rätt upp i ansiktet och hotar dem inför tv-kamerorna. Det är helt oacceptabelt.

Regeringen har svarat att man ser resultatet av en samhällsutveckling under den förra regeringens tid med ökade klyftor. Sedan kommer favorituttrycket: Det beror på skattesänkningar - det använder ni alltid.

Det finns ingen koppling mellan att vara fattig och bli kriminell. Ibland verkar dålig ekonomi och arbetslöshet vara en ursäkt för att bli kriminell. Jag kommer från en mycket fattig familj, men jag blev polis för att visa att jag dög och inte behövde gå in på den kriminella banan.

Många av dessa ungdomar är yrkeskriminella när de är 18 år. De har hållit på med brott sedan de var 13-14 år. I Sverige har vi en straffrabatt för myndiga personer mellan 18 och 21 år. En 18-årig myndig yrkeskriminell person får i princip 50 procents rabatt på straffet.

Detta tycker vi moderater är helt oacceptabelt. Vi tycker att en myndig person ska dömas som en myndig person. Därför vill vi moderater ta bort denna straffrabatt. Det föreslog även Påföljdsutredningen i sitt betänkande som redovisades 2012.

Vad tycker statsrådet om detta?

Under alliansregeringen infördes en lag om att alla grova brott som utförs av ungdomar under 15 år ska utredas. Brottsoffermyndigheten har gjort en utvärdering, och det visar sig att 25 procent av de grova brotten inte utreds.

Det är bekymmersamt, för det är inga duvungar. Det är grova brott såsom mord, grova våldtäkter, gruppvåldtäkter och sådant. Lagen följs inte i och med att alla inte utreds.

Tycker statsrådet att det är okej att lagen inte följs? Om inte, vad tänker han göra åt det?


Anf. 83 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Även i denna interpellationsdebatt blir det många frågor. Jag vill redan på förhand be om ursäkt för om jag missar någon, men jag ska försöka besvara de flesta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det får inte råda något tvivel om samhällets reaktion på dem som ger sig på dem som är satta att hjälpa. Det är viktigare att samhället visar upp en enad front än att regeringen, Moderaterna eller Centerpartiet får rätt i varje enskilt komma i sina förslag.

Jag tror att vi behöver fler poliser närmare medborgarna i de mest utsatta områdena. Även om tryggheten ökar i samhället i stort ser vi att den minskar i socialt utsatta områden. Då är fler poliser i dessa områden en viktig faktor.

I norra Botkyrka ökar poliserna med 50 procent. I Rinkeby får vi en ny polisstation med över 200 nya polisanställda. Denna utveckling måste följas upp i fler av våra utsatta områden för att lösa trygghetproblemen för de människor som bor där. De har lika stor rätt att känna trygghet som jag eller Tomas Tobé har. De är minst lika oroade över dem som ger sig på dem som är satta att hjälpa som jag och Tomas Tobé är.

Vi behöver fler poliser närmare medborgarna. Vi behöver snabbare och tydligare påföljder.

Det är givetvis kriminaliserat och i vissa fall behäftat med ganska kraftiga straff att ge sig på dem som är satta att hjälpa andra. Men jag har sagt till Centerpartiet och jag är beredd att säga det till Moderaterna att det inte får råda något tvivel. Finns det tvivel är vi beredda att tillsammans med er se över hur påföljderna ska vara.

Jag är inte beredd att säga ja eller nej till Moderaternas förslag, lika lite som jag är beredd att säga ja eller nej till Centerpartiets förslag. Men jag kan säga så mycket som att vi inte ska vara oeniga om vilka påföljder som ska gälla för dem som ger sig på blåljuspersonal.

Vi var eniga under de senaste två mandatperioderna, och jag tror att vi kommer att vara eniga under de mandatperioder som kommer. Jag är beredd att kompromissa för att hålla uppe samhällets enade front att det ska vara tydliga påföljder.

Förutom att ha fler poliser, tydliga påföljder och snabbare lagföring måste vi också se de sociala konsekvenserna. Vi måste se det utanförskap som har växt i dessa områden. Klyftorna har växt när nedskärningar och skattesänkningar har prioriterats framför investeringar i framtiden. Vi ser att skolresultaten har sjunkit och arbetslösheten stigit.

Denna utveckling måste vi också vända. Vi kan inte lösa förortsproblematiken bara genom polisen. Vi ska ha fler poliser, och polisen ska ha starkare närvaro. Men vi måste också orka göra det andra. Annars kommer polisens arbetssituation till slut att bli ohållbar.

Ellen Juntti säger att det inte finns någon koppling mellan fattigdom och kriminalitet. Hur frestande det än skulle vara att svara på det påståendet låter jag det gå vidare till våra kriminologer. Sist jag kollade kunde de påvisa ett visst samband mellan fattigdom och kriminalitet. Det friar givetvis inte dem med hög inkomst från att vara kriminella; det förekommer i alla samhällsklasser. Men det finns tyvärr ett visst samband mellan social utsatthet och kriminalitet, vilket jag tror att Ellen Juntti hittar i den kriminologiska litteraturen.

Återigen: Jag hade ett möte i februari med representanter för polis, räddningstjänst och ambulanspersonal. De kom med viktiga bidrag för hur de vill lösa situationen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Moderaterna har kommit med sina fem punkter som jag i grunden välkomnar. Jag välkomnar att ni är aktiva och konstruktiva i den här debatten. Centerpartiet och några andra har också kommit med konstruktiva bidrag. Låt oss sätta oss ned tillsammans för att lösa det här. Det är en mödosam väg att garantera ordning och säkerhet för blåljuspersonal.


Anf. 84 Tomas Tobé (M)

Herr talman! Jag välkomnar att statsrådet är beredd att diskutera och lyssna på de förslag som förs fram från Moderaterna, Centerpartiet och även från blåljuspersonalen. Det är klart att vi har en ordning att grunden i lagstiftningsarbetet innebär att en regering förbereder lagförslag som sedan behandlas i riksdagen. Jag har hört att statsrådet tidigare har uttalat detta, men till syvende och sist kommer det att koka ned till att det behövs besked, och det kommer inga besked från regeringen.

Det kommer ord som handlar om att detta är ett väldigt allvarligt samhällsproblem, om att man välkomnar förslagen eller om att man vill samtala om förslagen. Men det intressanta är ju vad statsrådet själv tycker om förslagen. Det är det som hela interpellationen handlar om.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi nu snabbt visar att det råder nolltolerans mot detta. Då vore det väl ändå rimligt om statsrådet kunde ge besked om något av de politiska förslag som har lagts fram från Moderaterna, som finns med i interpellationen eller i något annat förslag. Det kan ju inte vara så att regeringen bara vill samtala om denna fråga, utan man måste ju också ha för avsikt att komma framåt. Annars kommer inte heller någonting att hända.

Det är i grunden välkommet att också statsrådet vill se fler poliser. Det är mycket glädjande att vi nu kan se en förändring som innebär fler poliser på plats i många av de områden där det finns stora bekymmer. Men på sikt råder det ingen tvekan om att vi kommer att behöva ha fler poliser totalt. Moderaterna har lagt fram förslag om 2 000 nya poliser. Än så länge har det inte kommit något besked från regeringen om hur man ställer sig till 2 000 nya poliser. Det vore välkommet om vi kunde få besked också om det.

Herr talman! Man märker lite grann av statsrådets svar och också av debatten i övrigt att man väldigt ofta vill koppla den här typen av utveckling till skatteförslag från den tidigare regeringen. Det tycker jag nog är ett fattigdomsbevis på hur man ser på den här frågan. Det är klart att detta inte handlar om att kasta stenar på grund av att alliansregeringen införde jobbskatteavdrag. Jag tycker nog att statsrådet borde lyfta sig lite ovanför den nivån.

Sedan kan jag gärna medge att bara straffskärpningar eller bara nolltolerans är svaret på att lyfta utanförskapsområden. Det vore givetvis naivt att tro det. Det är klart att det handlar om sådant som Moderaterna lägger fram förslag om. Vi måste se till att de allra skickligaste lärarna finns i skolorna. Vi måste se till att det finns jobb, företagande och möjlighet till egenförsörjning. Vi måste ha en socialtjänst som kan bedriva ett kvalitativt socialt arbete, ett förebyggande arbete för att snabbt som tusan försöka att hitta de ungdomar som är på glid.

Det är klart att detta är ett brett arbete, men här och nu handlar det om att ha ett statsråd som kan ge besked om vilka förslag som man från regeringen är beredd att gå fram med.


Anf. 85 Ellen Juntti (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Statsrådet Ygeman sa att jag hade sagt att det inte fanns någon koppling mellan fattigdom och kriminalitet. Det tror jag inte att jag sa. Jag sa att man inte behöver bli kriminell bara för att man är fattig. Ibland använder man det nästan som en ursäkt, men man behöver inte alls bli kriminell. Det finns socialtjänst, alla får gå i skolan och det mesta fungerar, även om det naturligtvis finns problem.

I Göteborg har man börjat att använda kroppskameror på poliser. Det tycker jag är väldigt bra just vid sådana attacker som man såg i Agenda. Jag hoppas att det sprider sig över hela landet.

Jag tror inte heller att hårdare straff löser allting. Det har jag aldrig sagt, och det tror jag inte att någon tror. Det behövs mycket annat, men det har nog ändå en viss inverkan att ha kännbara straff. Om man åker in i fängelse kanske man tänker efter ett varv till innan man kastar en sten i huvudet på en polis.

Ungdomarna säger att det tar alldeles för lång tid mellan brottet och domen. Det händer ju ingenting, så ungdomarna tar ju inte det på allvar. Poliserna säger att de inte ens hinner skriva rapporten färdig innan de ser att den ungdomen som de grep för en timme sedan redan är ute. Det måste finnas snabbare kopplingar mellan brott och straff. Detta tog också statsrådet upp, och då undrar jag: Hur tänker han gå vidare med det? När kommer det att hända saker? Som Tomas Tobé sa är det många fina ord, men när kommer det förslag?

I utanförskapsområdena har det visat sig att det är väldigt svårt för kvinnliga poliser att jobba. Det är en värderingsfråga. Vad tänker statsrådet om det?


Anf. 86 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Med all respekt för Ellen Juntti och Tomas Tobé måste det också finnas en gräns för den politiska retoriken. Så här säger Tomas Tobé: Vi måste snabbt visa att det råder en nolltolerans mot stenkastning och angrepp på blåljuspersonal.

Det är klart att det råder nolltolerans. Inte menar väl Tomas Tobé och Ellen Juntti att ni tolererade stenkastning under era åtta år vid makten, eller att vi vid regeringsskiftet skulle börja att tolerera det? Det är ett löjligt sätt att göra en allvarlig fråga till enkel retorik.

Jag har jobbat seriöst med frågan. Som jag har sagt har jag sammankallat blåljuspersonal, deras fack och arbetsgivare. En moderat arbetsgivare var med vid det mötet och deltog själv i debatten. Den arbetsgivaren kan säkert rapportera till Tomas Tobé om de åtgärder och förslag som lyftes fram.

Jag har diskuterat frågorna med Moderaternas gruppledare i justitieutskottet för att se vad vi eventuellt skulle kunna vara överens om.

Jag har diskuterat frågorna med partiledaren för Centerpartiet för att se vad vi eventuellt skulle kunna komma överens om.

Vi bereder förslag i Regeringskansliet. Vi lämnar besked i propositioner och i budgetpropositionen. Vi har inte den i och för sig sköna och enkla ordning som man har i opposition, att man kan lämna besked på flygblad och i pressmeddelanden. Vi försöker att ha ett samlat angrepps-sätt, och jag hoppas att Moderaterna kommer att vara med på den resan när vi lämnar samlade förslag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Återigen: Med förlov sagt låter det på Tomas Tobé som att jag skulle ha suttit och vilat mig medan Moderaterna hade kommit fram med en massa kreativa och hårda förslag.

För det första: Jag har samlat blåljuspersonal och kommit med ett antal förslag.

För det andra: Titta tillbaka på de åtta år som ni satt i regering och vad vi fick göra när vi tog över!

Jag kan nämna några exempel för att friska upp Tomas Tobés minne.

När den här regeringen tog över var det inte kriminaliserat med terrorkrigsresor. Det fanns inte ens ett sådant förslag. Det har vi nu gjort, och terrorkrigsresor är nu kriminaliserade i enlighet med FN:s resolution.

När vi tog över makten var 177 000 svenska pass på vift i världen, och ingenting hade gjorts för att sätta stopp för det missbruket. Det är nu stoppat, och propositionen har trätt i kraft.

När ni höjde straffen för vapenbrott, vilket var en bra och vällovlig åtgärd som vi välkomnade, då glömde ni explosivvaror och handgranater. Det sätter vi nu stopp för.

Det är inte så att det råder någon meningsskiljaktighet mellan oss om synen på attacker mot ambulanspersonal, mot brandkår och mot polis. Vi står enade i detta. Låtsas inte som att ni har en massa kreativa förslag som vi inte är beredda att prata om!

Jag säger det en gång till för att det ska vara tydligt: Vi är beredda att agera. Vi är beredda att lägga fram förslag, men det är och kommer att vara nolltolerans mot att ge sig på ambulans, räddningstjänst och polis. Det som gör det ska veta att samhället står enat om att påföljden blir tydlig.


Anf. 87 Tomas Tobé (M)

Herr talman! Låt mig börja med att överraska statsrådet med att säga att allt inte var perfekt under Alliansens år vid regeringsmakten. Vi gjorde väldigt mycket bra på trygghetsområdet. Vi såg till att få fram fler poliser och att vi äntligen vände utvecklingen. Det ska vi vara oerhört glada över i dag.

Nu ser vi behovet av fler poliser för att möta utvecklingen, i synnerhet i de 53 områden där vi nu ser att utvecklingen är på väg åt fel håll.

Jag inser mycket väl att statsrådet inte vill ge exakta besked om hur man går fram med lagstiftningsarbetet. Men jag tycker nog att vi borde ha kunnat få fler konkreta besked och inte bara allmänna ord om att man samtalar om detta. Jag hade en förhoppning om att kunna få det i dag.

Jag tycker också att det har gått relativt lång tid sedan statsrådet började uttrycka sig på det sättet. Jag har noterat att många statsråd behöver göra så under en viss tid. Men till slut kommer en tid då man faktiskt bör ge besked. Det var en av anledningarna till att jag valde att lämna in denna interpellation.

Moderaterna kommer man att kunna lita på. Vi kommer i varje läge att fortsätta att ta egna initiativ i riksdagen eller ännu hellre säkerställa att vi kan få ökad trygghet för blåljuspersonalen. Den ska känna sig trygg med att Moderaterna kommer att göra allt för att visa att det råder nolltolerans. Detta är inte ett samhällsfenomen som kan ursäktas av någon bred samhällsutveckling eller utanförskapsområden. Här handlar det om att grundläggande samhällsfunktioner måste fungera. Det innebär i grunden att vi också får ett Sverige som fungerar.


Anf. 88 Statsrådet Anders Ygeman (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Mitt minne svek mig, så jag var tvungen att ta reda på vilka de fem förslag var som Tomas Tobé ville att jag skulle kommentera. Han upprepade dem inte, och mina minnesanteckningar gick inte att läsa så pass att det gick att göra något klokt av dem.

Skärpta straff är jag absolut beredd att titta på. Vi måste utreda hur det ser ut i de andra nordiska länderna och i andra länder och vilka effekter det har fått. Där är jag beredd att gå moderaterna till mötes.

När det gäller tjänstemannaskyddet för räddningstjänsten och ambulanspersonalen har, om jag förstått det rätt, även Moderaterna lämnat det förslaget och gjort en kompromiss med de andra allianspartierna om en annan formulering. Jag är beredd att stärka skyddet. Då får vi se exakt hur den formuleringen ska se ut. Det ligger en poäng i att vård inte är myndighetsutövning - det krockar med andra delar av vårdetiken. Där har både arbetsgivarna och ambulanspersonalen fört fram krav.

Kränkningsersättning går väl att titta på. Jag har inget bra svar i dagsläget.

Jag hoppas att Tomas Tobé accepterar att jag i alla fall så gott det gick försökte bemöta de konkreta förslagen i praktisk handling.

Återigen: Vi ska munhuggas om de politiska skiljelinjerna. Vi kan ha olika uppfattningar om vart Sverige är på väg och vart Sverige ska vara på väg. Men jag tror att det finns en stark poäng i att samhället står enat i vårt stöd för de duktiga killar och tjejer som är ute och gör Sverige tryggare, ibland på jobbiga arbetstider och i jobbiga arbetssituationer. De förtjänar inte att vi bråkar om det, utan de förtjänar vårt oreserverade stöd.

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.