Till innehåll på sidan

Behovet att bygga nya skyddsrum

Interpellation 2017/18:253 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-12-04
Överlämnad
2017-12-05
Anmäld
2017-12-06
Svarsdatum
2017-12-20
Sista svarsdatum
2017-12-20
Besvarad
2017-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I en ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, konstateras att de skyddsrum som finns i dag kan ge plats åt 7 miljoner invånare, vilket är otillräckligt för Sveriges drygt 10 miljoner invånare. I rapporten går att läsa följande om myndighetens bedömning: ”Den verksamhet och de särskilda resurser som tidigare fanns inom det civila försvaret för skydd av befolkningen mot krigets verkningar är i dag till stora delar avvecklade.”

Det tidigare befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap och krig kan ställa på det samhälle vi har i dag är i nuläget starkt begränsad. De äldre skyddstillgångar som fortfarande förvaltas består huvudsakligen av omkring 65 000 skyddsrum med ca 7 miljoner platser, tillsammans med de anläggningar för utomhusvarning som finns utplacerade i alla större tätorter. Det nuvarande systemet för utomhusvarning är emellertid anpassat för varning i samband med fredstida olyckor och faror i lokalsamhället.

Under de senaste 15 åren har inga nya skyddsrum byggts, och i dag ges heller inget ekonomiskt stöd för byggande av skyddsrum vid nybyggnation. Det befintliga antalet skyddsrum är inte bara otillräckligt många för Sveriges drygt 10 miljoner invånare, det finns dessutom brister i befintlig skyddsutrustning i skyddsrummen.

Enligt MSB behöver det byggas ungefär 50 000 nya skyddsrum inom de närmaste åren. Men i dagsläget finns det, såvitt jag vet, inga beslut om att öka byggandet av nya skyddsrum.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att planera för och stimulera byggande av nya skyddsrum?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stötta inrättandet av skyddsrum vid nybyggnation ekonomiskt?

Debatt

(1 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2017/18:253, Behovet att bygga nya skyddsrum

Interpellationsdebatt 2017/18:253

Webb-tv: Behovet att bygga nya skyddsrum

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 68 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Herr talman! Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att planera för och stimulera byggande av nya skyddsrum samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att stötta inrättandet av skyddsrum vid nybyggnation ekonomiskt.

Sverige har ett försämrat omvärldsläge med säkerhetspolitiska konsekvenser. Sverige ska bygga upp ett modernt totalförsvar med förmåga att möta väpnat angrepp. Planeringen av det civila försvaret har därför återupptagits. Det är angeläget att uppnå en stärkt förmåga hos bevakningsansvariga myndigheter och andra aktörer inom det civila försvaret. För att skapa förutsättningar för dessa aktörer har regeringen i budgetpropositionen föreslagit att det tillförs permanenta medel, vilket för återstoden av innevarande försvarsinriktningsperiod, 2018-2020, motsvarar totalt 1,3 miljarder kronor. I det sammanhanget har regeringen betonat vikten av att beredskapsplaneringen påbörjas i kommuner och landsting.

I den rapport som Gunilla Nordgren hänvisar till i sin fråga har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisat ett regeringsuppdrag om att ta fram en samlad bedömning av befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap och krig kan medföra samt hur det kan anpassas till nutida förhållanden. För närvarande finns det ca 7 miljoner skyddsrumsplatser i landet, som är fördelade på 65 000 skyddsrum med varierande skyddsförmåga. Enligt MSB är det nödvändigt att det tas fram ytterligare underlag för att det ska vara möjligt att bedöma behovet av nyproduktion av skyddsrum.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

För att närmare kunna bedöma och ta ställning till behovet av olika åtgärder inom det civila försvaret är det nödvändigt att det tas fram väl utvecklade underlag. Jag följer noga det pågående arbetet för att stärka planeringen av det civila försvaret. Frågan om samhällets skyddsrumsbehov ingår i det arbetet. Om det finns behov kommer regeringen att ta initiativ till ytterligare åtgärder för att stärka befolkningsskyddets förmåga vid höjd beredskap.

Talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.