Kraftsamling

Departementsserien 2023:34

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.

ds 2023 34
Kraftsamling
Inriktningen av totalförsvaret
och utformningen av det civila försvaret
Ds 2023:34
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Omslag: Regeringskansliets standard
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023
ISBN
978-91-525-0828-2
(tryck)
ISBN
978-91-525-0829-9
(pdf)
ISSN
0284-6012

Missiv
REGERINGSKANSLIET
Försvarsdepartementet
Försvarsberedningen
Statsrådet och chefen
för Försvarsdepartementet Pål Jonson
Kraftsamling
Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
Den 12 december 2022 beslutade chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.