FAC försvar, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F2F5C

PDF

Försvarsdepartementet

Rådet för utrikes frågor (försvarsministrarna) den 14 november 2023

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant Josep Borrell väntas informera om aktuella frågor på det säkerhets- och försvarspolitiska området.

4. Europeiska unionens stöd till Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Pål Jonson

Diskussionens innehåll: Försvarsministrarna förväntas diskutera EU:s militära stöd till Ukraina. Detta inbegriper främst det stöd som lämnas genom den Europeiska fredsfaciliteten (EPF), EU:s militära stödinsats för Ukraina (EUMAM Ukraina) samt arbetet med att stödja Ukraina med artilleriammunition. Utöver detta förväntas försvarsministrarna diskutera långsiktiga säkerhetsåtagaden från EU till Ukraina i linje med slutsatserna från Europeiska Rådet den 26–27 oktober 2023.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen verkar för fortsatt starkt, förutsägbart och långsiktigt EU-stöd till Ukraina, såväl politiskt, ekonomiskt, humanitärt, rättsligt och militärt, liksom ökat tryck på Ryssland. Viktiga delar i detta stöd kan vara den Europeiska fredsfaciliteten (EPF), EU:s militära stödinsats för Ukraina (EUMAM Ukraina) och ett utökat försvarsindustriellt samarbete med Ukraina. Ambitiösa och långsiktiga säkerhetsåtaganden från EU kommer vara en viktig del i EU:s framtida stöd.

Regeringen anser att det är avgörande att EU:s militära stöd fortsätter med utgångspunkt i de ukrainska behoven. Ytterligare militärt stöd bör komma Ukraina till gagn så snart som möjligt. Regeringen stödjer den trespårsstrategi som medlemsstaterna överenskommit som syftar till att påskynda leverans och produktion av artilleriammunition, inklusive den Europeiska försvarsbyråns (EDA) arbete med framtagning av ett gemensamt ramavtal och komplementära alternativ såsom ledande nations-initiativ i spår 2, för att möjliggöra mer stöd till Ukraina.

Regeringen stödjer därtill försvarsindustriella initiativ som syftar till att stärka, vidareutveckla och bredda den europeiska tekniska och försvarsindustriella basen, som slutgiltigt även bidrar till att uppnå det övergripande målet att stödja Ukraina. Regeringen stödjer också förslag om gemensam förstärkning av ammunitionsproduktionskapacitet samt upphandling, vilka samtidigt tar hänsyn till försvarsindustrins långsiktiga förutsättningar.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Dagordningspunkten har diskuterats vid Rådet för utrikesfrågor (försvarsministrarna) den 23 maj 2023. Inför detta möte skedde samråd med EU-nämnden den 17 maj 2023.

----------------------------------------------------------------

2 (2)