231110 GAC, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F2F5A

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor

15 novem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter a) Icke

Lagstiftningsöverläggningar

3.EU:s vallag

-Riktlinjedebatt

4.Övriga frågor

Icke lagstiftande verksamhet

5.Lagstiftningsprogrammering: kommissionens arbetsprogram för 2024

-Föredragning av kommissionen

-Diskussion

6.Förberedelser inför Europeiska rådet den 14–15 december 2023: Utkast till kommenterad dagordning

-Diskussion

7.Rättsstatsprincipen i Polen – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget

-Lägesrapport

8.Unionens värden i Ungern – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget

-Lägesrapport

9.Europas framtid

-Diskussion

10.Förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket

-Lägesrapport

11.Rådets förordning om ändring av förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen

-Lägesrapport

12.Övriga frågor:

Strategi för de yttersta randområdena: en framåtblick

-Information från ordförandeskapet