Till innehåll på sidan

230310 Epsco, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EDD66

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för sysselsättningsfrågor,

socialpolitiska frågor, hälso- och sjukvårdsfrågor samt

konsumentfrågor

13–14 m ars 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Icke lagstiftande verksamhet

3. Den europeiska planeringsterminen 2023 - Diskussion

a) Den gemensamma sysselsättningsrapporten - Antagande

b)Slutsatser om den årliga översikten över hållbar tillväxt och den gemensamma sysselsättningsrapporten för 2023

- Godkännande

4.Ett år efter Rysslands aggression mot Ukraina: sysselsättningssituationen och den sociala situationen i EU, med fokus på arbetsmarknadssituationen för flyktingar från Ukraina

- Diskussion

5.Rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att ratificera 2019 års ILO-konvention om våld och trakasserier (nr 190)

- Diskussion

6.Övriga frågor

a)Aktuella lagstiftningsförslag

i)Beslut om ett Europaår för kompetens 2023 – planerade aktiviteter och arbete med berörda parter

- Information från kommissionen

ii)Direktivet om ändring av direktiven 98/24/EG och 2004/37/EG vad gäller

gränsvärdena för bly och dess oorganiska föreningar och diisocyanater - Föredragning av kommissionen

b)Rapport från kommissionen till rådet om genomförandet av rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare

- Information från kommissionen

c)Rapport från högnivågruppen för det sociala skyddets och välfärdsstatens framtid i EU

- Information från kommissionen

d)Presentation av rekommendationer från den särskilda rådgivaren Lodewijk Asschers uppdrag om Ukraina

- Information från kommissionen

e)Socialt trepartstoppmöte

- Information från ordförandeskapet och kommissionen

f)Sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd: arbetsprogram 2023

- Information från respektive ordförande

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Lagstiftningsöverläggningar

7.Förordningen om avgifter som ska betalas till EMA - Riktlinjedebatt

Icke lagstiftande verksamhet

8.EU:s strategi för global hälsa - Diskussion

9.Övriga frågor

a)Genomförande av förordningarna om medicintekniska produkter - Information från kommissionen

b)Förhandlingar om ett internationellt avtal om förebyggande av samt beredskap och insatser vid pandemier och om kompletterande ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005)

- Information från ordförandeskapet och kommissionen

c)Läkemedelsbrister på EU-marknaden Information från den tjeckiska delegationen, med stöd av den grekiska delegationen