Yrkestrafik och taxi

Betänkande 2018/19:TU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 april 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU11)

Riksdagen sa nej till cirka 20 motioner från allmänna motionstiden 2018 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att flera regler inom området nyligen har förändrats. Riksdagen anser också att den nationella godstransportstrategin från 2018 bör vara utgångspunkten för kommande åtgärder.

Motionerna handlar bland annat om översyn, tillsyn och kontroller av yrkestrafik. Andra områden som behandlas är krav för taxiförarlegitimation, yrkeskompetensbevis och säkra rastplatser.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-04-01
Reservationer: 18
Betänkande 2018/19:TU11

Alla beredningar i utskottet

2019-03-07

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 20 motioner från den allmänna motionstiden 2018 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att flera regler inom området nyligen har förändrats. Utskottet anser också att den nationella godstransportstrategin från 2018 bör vara utgångspunkten för kommande åtgärder.

Motionerna handlar bland annat om översyn, tillsyn och kontroller av yrkestrafik. Andra områden som behandlas är krav för taxiförarlegitimation, yrkeskompetensbevis och säkra rastplatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:TU11, Yrkestrafik och taxi

Debatt om förslag 2018/19:TU11

Webb-tv: Yrkestrafik och taxi

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 161 Sofia Westergren (M)

Yrkestrafik och taxi

Fru talman! I dag debatterar vi trafikutskottets betänkande TU11 Yrkestrafik och taxi.

Det känns hoppfullt att det finns en samsyn kring vilka problem som finns för våra åkerier på de svenska vägarna. Men nu behövs det också kloka politiska beslut och åtgärder för att stärka trafiksäkerheten.

För att stärka trafiksäkerheten är det viktigt med stärkt beställaransvar. Beställaren har ett ansvar för vad som händer på vägarna, och det är inte ansvarsfullt att bara välja det billigaste. Det ska vara olagligt att beställa olagliga transporter!

Jag har själv varit åkare och vet vilka genvägar man kan ta för att godset ska komma fram i tid. Större kunder har avtal som låter dem fakturera åkeriet flera hundra tusen eller hålla inne ersättning för gods som inte kommer fram i tid.

Det är bra att branschens egen organisation nu rullar ut Fair Transport, som ska ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens. Fair Transport vill synliggöra att det finns hållbara transporter att välja i stället för att bara välja det billigaste.

Fru talman! Det är viktigt med en harmonisering av EU:s regelverk. Sverige ska inte ha både hårdare regler och högre sanktionsavgifter än andra länder i Europa. Det snedvrider konkurrensen. Det är märkligt att det verkar finnas en vilja och förmåga i Sverige att överimplementera EU:s direktiv i svensk lagstiftning.

Som ett exempel på detta såg utskottet att vårt grannland Danmark har en humanare tolkning av kör och vilotider - ringa överträdelser kan slippa igenom om det finns en förklaring och en motivering - och gjorde ett tillkännagivande att Sverige ska göra samma tolkning. Svaret blev då att direktivet inte öppnar upp för något sådant nationellt undantag.

Jag blir frustrerad över att Sverige inte är lika lösningsorienterat som andra länder. Priset för detta är den arbetsmiljö som nu råder, och det drabbar chaufförerna.

Chaufförerna jagas för att hålla tiderna, och några minuter för mycket straffas med orimliga böter. Vägarna är i allt sämre skick och dåligt underhållna. Nya vägar byggs för att en gokart snarare än en lastbil ska kunna köra på dem. Vägarbeten och rusningstrafik är svåra att tidsberäkna, och det saknas rastplatser.

I dag är bilar inte välkomna in i stadskärnan, och det finns fler lastbilsförbud än lossningsplatser. Det här ställer orimliga krav på chaufförer i dessa miljöer, som får det allt svårare att utföra sitt arbete på ett lagligt och säkert sätt.

Det är sorgligt att Stockholms stad inte verkar bry sig om chaufförers arbetsmiljö. Det tar ofta orimligt lång tid innan man svarar på frågor om hur lastning och lossning ska kunna ske i stadskärnan.

Fru talman! Cabotage är transport inom ett lands gränser utförd av ett företag som är registrerat utanför landets gränser. Se gärna på alla utländska fordon som trafikerar våra vägar och fundera på vad som händer om reglerna inte efterlevs och ingen bryr sig.

Reglerna för cabotage har justerats. Synpunkter kan finnas på om det är till det bättre eller till det sämre, men de flestas uppfattning är att cabotagereglerna varit tandlösa och efterlevnaden låg.

Fokus tycker jag ska vara på att de nya cabotagereglerna ska följas och kontrolleras. Då behövs det fler trafikpoliser så att cabotaget kontrolleras och lagförs när det inte sköts. Vägkontrollerna måste bli fler, och fokus måste vara på att säkerställa sund konkurrens på lika villkor - lika för alla.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Om fordon utrustas med gps kan efterlevnaden av cabotagereglerna kontrolleras. Det är frustrerande att första generationens smarta färdskrivare inte har den funktionen, när både sjöfart och flyg har kunnat göra detta. Där har man koll på sina fordon och har haft det under en längre tid.

För att kontrollera efterlevnaden krävs det trafikpoliser även vid gränserna, enligt den kloka devisen "Det som inte kontrolleras görs inte".

Regeringen behöver vara handlingskraftig, för det behövs krafttag för att få till sund konkurrens på de svenska vägarna. Det behövs trygga uppställningsplatser - se gärna på dem som finns i Tyskland! Det behövs fler trygghetskameror, fler trafikpoliser och gps i alla bilar för att få kontroll över cabotagetrafiken.

Moderaterna står bakom samtliga av sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 2. Tack till er som lyssnat!

(Applåder)


Anf. 162 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Rubriken på trafikutskottets betänkande nr 11 är Yrkestrafik och taxi.

Låt mig börja mitt anförande med ett konstaterande: Det har aldrig någonsin tidigare varit så enkelt att fuska som det är nu. Jag upprepar: Det har aldrig någonsin tidigare varit så enkelt att fuska som det är nu!

Kontrollerna på väg är alldeles för få för att stävja den brottsliga verksamheten. Dessutom är kontrollerna i företagens lokaler utpräglade statistikkontroller som inte bygger på kompetens och kunskap.

Vi sverigedemokrater står bakom våra reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 3 och 6.

Transporter av gods och människor är en förutsättning för vårt moderna samhälle. Utan transporter slutar samhället att fungera. Transporter är en förutsättning för att industri, handel, sjukvård och jord- och skogsbruk ska fungera. Transporter är också nödvändiga för att vi ska få mat i magen, kläder på kroppen och ett hus att bo i.

Men den seriösa transportnäringen är utsatt för osund konkurrens, och i kölvattnet av den oseriösa verksamheten följer annan kriminalitet. De kriminella skaffar sig ett utomordentligt bra verktyg när de kommer åt viktiga logistikflöden.

Dessutom ägnar sig de kriminella åt ren människohandel när de utnyttjar människor i stark beroendeställning - eller för att använda en mer vardaglig benämning: slaveri. Förare tvingas bo i sina bilar i månader i sträck. De får inte rimlig ersättning för det arbete de utför. De tvingas manipulera färdskrivaren för att kunna köra ännu mer, och de tvingas stjäla diesel för att ha råd att låta motorn gå på tomgång för att hålla värme på vintern och kyla på sommaren.

I förra veckan antog EU-parlamentet det så kallade mobilitetspaketet, och om det klarar sig i sista förhandlingsrundan kan det bli ett verktyg i kampen mot den osunda transportnäringen.

Alldeles oavsett hur den slutliga förhandlingen faller ut måste det finnas fysiska kontroller på vägarna här hemma. Vi behöver få ut avsevärt fler poliser och bilinspektörer på vägarna för att utföra dessa kontroller. I annat fall blir den osunda och kriminella verksamheten kvar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

I kampen mot det osunda och kriminella har ni övriga partier ett gyllene tillfälle att stödja Sverigedemokraternas reservation 3, ty menar ni allvar med det ni säger måste det också bli verkstad i frågan om kontroller.

Fru talman! Det talas ofta om vikten av att flytta gods från väg till järnväg, men utvecklingen går i rakt motsatt riktning. Det är så billigt att utnyttja den osunda marknaden för transporter att seriösa åkeri- och järnvägsföretag konkurreras ut.

I tisdags publicerade Järnvägsfrämjandet en debattartikel där problemen med den osunda konkurrensen belystes på ett mycket tydligt sätt. Det finns inte en chans i världen att flytta gods från väg till järnväg så länge den osunda och kriminella verksamheten tillåts fortsätta.

I tisdags besöktes utskottet av besiktningsföretagen, och då ställde jag bland annat frågan om de upptäcker manipulerade Adblue-utrustningar. Svaret var väntat - de ser egentligen bara fordon som är iordningställda för besiktning. De poängterade att det finns ett ekonomiskt intresse i att manipulera fordonens avgasrening och att polisen är bäst skickad att upptäcka dessa fordon.

Att manipulera avgasrening påverkar allvarligt miljön och människors hälsa. Manipulation av både Adblue-utrustning och färdskrivare har blivit ett så vanligt inslag i transportnäringen att luttrade trafikpoliser säger att det är som att fiska i ett akvarium. Kan situationen beskrivas tydligare än så?

Ska vi komma till rätta med manipulation av färdskrivare och avgasrening måste sanktionsavgifter och böter höjas avsevärt. Att manipulera dessa viktiga funktioner är en medveten handling för att tillskansa sig fördelar gentemot konkurrenterna. Men det krävs att det finns kontroller ute på våra vägar för att vi ska komma åt fusket.

Nu är det upp till bevis för er övriga! Menar ni allvar med ert tal om ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och ordning och reda på vägarna? Stöder ni våra reservationer 3 och 6 vid den kommande voteringen visar ni i aktiv handling att ni prioriterar dessa frågor.

Fru talman! Förra fredagen besökte jag mina tidigare kollegor vid trafikpolisen och tittade på den utrustning de hittat i manipulerade fordon. De hade en hel kartong med utrustning som de tagit i beslag, och i dag används detta material för utbildning av poliser och bilinspektörer.

Jag har förstått att ledamöter ska vara restriktiva med att visa upp saker under kammardebatterna eftersom det är det talade ordet som gäller här i kammaren. Med talmannens goda minne har jag ändå tagit med mig den här fjärrkontrollen och givaren, som tillhör polisens utbildningsmaterial. Detta är inte någon demonstration, utan föremålen tillför saklig information i ärendet.

Det jag nu har i min hand är en fjärrkontroll, och det kanske inte i sig är så märkvärdigt. Men med denna utrustning kan jag trycka på en knapp och släcka färdskrivaren. Sedan trycker jag på en knapp för att starta den igen.

Man kan göra en jämförelse med den klocka jag har bakom ryggen. Om jag vill fortsätta att tala utan att påverkas av den skulle jag då kunna trycka på knappen på fjärrkontrollen för att stoppa tiden. När jag sedan tycker att det passar skulle jag kunna starta den igen.

Den utrustning som används för att manipulera är alltså inte större än att den ryms i min hand.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

I den registrerade information som lagras i färdskrivaren och förarkortet ser det ut som att jag har tagit min dygnsvila, trots att jag fortsätter att köra min lastbil. Ingreppet i impulsgivaren är ganska enkelt, och det ger föraren möjlighet att styra hur färdskrivaren ska registrera arbetsdagen.

Denna typ av manipulation är osynlig för den myndighet som utför kontrollerna i företaget. All information i förarkortet och färdskrivaren är tillrättalagd med hjälp av manipulationsutrustningen. Därför är det viktigt att stärka kontrollerna på väg och återföra företagskontrollerna till dem som utför dessa vägkontroller. Då kan man snabbt och effektivt agera när brister upptäcks på vägarna.

Fru talman! För en tid sedan författade en tjänsteman inom polisen ett brev till infrastrukturministern. Anledningen till brevet var just det faktum att det pratas väldigt mycket om vilka åtgärder som vidtagits, men det får inte genomslag ute på fältet. Låt mig återge några citat från brevet.

Det första citatet: Ordning och reda på vägarna får man inte bara för att man vill det - man måste göra något konkret. Det krävs förståelse för hur allvarliga problemen faktiskt är. Det krävs också en uppriktig vilja att göra mer.

Det andra citatet: Oftast när vi har klampat fordon i väntan på sanktionsavgift betalas denna inom 24 timmar. De som inte betalar inom 24 timmar betalar inte heller inom 36 timmar, har det visat sig. Slutsatsen blir att klampningen måste kvarstå tills åtgärden har verkställts.

Det tredje citatet: De 100 miljoner kronorna till Polismyndighetens arbete för att utveckla cabotagekontrollerna är något som från politiskt håll används som ett flaggskepp.

I skrivande stund har 75 miljoner utbetalats till myndigheten, men av dessa 75 miljoner är det endast 2,6 miljoner som använts för att utbilda trafikpoliser och bilinspektörer i landet. Det handlar om ca 380 personer. Ungefär hälften av dessa jobbar enbart med vägbrott eller beteendeövervakning. De hanterar också drograttfylla och har därför varken tid eller möjlighet att utföra cabotagekontroller. En rimlig fråga i sammanhanget är: Var är resten av pengarna?

Fru talman! I februari genomförde polisen en nationell trafikvecka med kontroller av den yrkesmässiga trafiken. Med tanke på de ytterst begränsade resurser polisen ändå har är resultatet skrämmande. Totalt kontrollerades 851 lastbilar och 541 taxifordon. Resultatet stämmer till eftertanke.

Bland de fordon som kontrollerades konstaterades 367 överträdelser mot kör- och vilotider, 80 fall av överlast, 16 rattfylleribrott, 37 fall av hindrande av fortsatt färd, 146 hastighetsöverträdelser, 15 manipulerade eller obesiktigade färdskrivare och 9 cabotageärenden. Dessutom anträffades 2 vapen och 3 efterlysta personer. Detta var alltså under en vecka.

Tjänstemän med hög och specialiserad kompetens är en förutsättning för att klara av denna typ av kontroller eftersom regelverken inom yrkestrafiken är komplicerade. Menar vi allvar med påståendet om ordning och reda på våra vägar är det hög tid att politiken levererar. De seriösa företagen inom transportnäringen och deras anställda kan med rätta förvänta sig att vi politiker agerar för en sund transportmarknad.

Kommer ni ihåg min inledning? Det har aldrig någonsin varit så enkelt att fuska som det är nu. Det är hög tid att vi i Sveriges riksdag sätter ned foten och gör något åt detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

(Applåder)


Anf. 163 Anders Åkesson (C)

Fru talman! Centerpartiets väldigt grundläggande hållning i fråga om yrkesmässig trafik, oavsett om det handlar om gods- eller persontransporter med lättare eller tyngre fordon, är att konkurrensen i alla lägen måste ske på lika villkor och i enlighet med det regelverk vi har ställt upp i landet och gemensamt inom EU.

Detta är väldigt logiskt och självklart. Så resonerar vi i fråga om all annan näringspolitik. Företagandet ska ske på sjysta och jämlika villkor. Det finns givetvis inget skäl att ha ett annat förhållningssätt när det handlar om transporter.

För att lyckas med detta fordras både europeiska och gemensamma regelverk. Flödet av trafik sker ju över landsgränser. Men det fordrar också att vi som land och medlem i Europeiska unionen inom de ramar och den lagstiftning vi sätter upp själva är väldigt framåtriktade och energiska avseende att följa regelverket, liksom att det, precis som föregående talare gav uttryck för, finns tillräckligt med rätt utbildade människor som kan utföra den tillsyn som fordras.

Därför är det bra att EU-parlamentet nu har enats om att gå vidare med några vitala delar av det som under lång tid har kallats EU:s mobilitetspaket. Det är frågor om utstationeringsdirektivet, det vill säga arbetstagarvillkor, och cabotagereglerna, det vill säga hur mycket inrikestrafik ett svenskt åkeri får utföra i Danmark innan man måste rulla tillbaka till Sverige eller vice versa. Där vet vi att det har slirats väldigt mycket. Det handlar också om det så kallade kombidirektivet, som har varit ett tillägg i Sverige som har inneburit ett utrymme att slira på, liksom om kraven på att den veckovila som fordras om man ska följa arbetstidslagstiftningen inte tillåts ske i fordonet.

Mycket av detta kommer på plats så snart ett nytt EU-parlament har blivit valt i Europa. Tänk på vilka ni skickar till EU-parlamentet, så att de konfirmerar ett redan fattat beslut.

Men det räcker inte med att vi får ett nytt europeiskt regelverk, fru talman, utan det handlar också om vad vi gör av det inom ramen för svensk lagstiftning och svensk myndighetsutövning.

Även om polisen och Transportstyrelsen har fått ökade befogenheter att stoppa lastbilar, chaufförer och lättare transporter när det utförs cabotagetransporter på ett sätt som inte är förenligt med gällande regler kan vi samtidigt se att det inte finns tillräckligt med folk som ska utföra kontroller av tung trafik. Man måste möta företrädare för lagstiftning och regelverk ute i trafiken också. Detta är jag som centerpartist oroad över.

Även om vi får ett bättre regelverk på plats riskerar det att leda till att man fortsätter att fuska med cabotage, kör- och vilotider, rattfylleri och annat illegalt i en osund åkerirörelse. Av det skälet är vi i Centerpartiet mycket måna om att se fler så kallade trafikpoliser.

Det är ingen skillnad mellan trafikpoliser och andra poliser, men en trafikpolis har skaffat sig särskild kompetens inom området trafikbrott. Det fordras dock också fälttjänstemän från Transportstyrelsen ute på vägarna, så att man får både mer tillsyn och bättre samordning mellan de olika aktiviteterna. Här måste även myndigheter som Skatteverket, Trafikverket med flera hjälpa till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Ofta när vi möter tjänstemän från Transportstyrelsen eller polisen får vi höra att de menar att de inte bara är få till antalet utan att det också är svårt att rekrytera. Att bli trafikpolis är inte den mest frekvent valda karriärvägen, om jag uttrycker mig så. Det kan bero på många saker. Jag och Centerpartiet menar att det inom ramen för den polismyndighet vi har är mycket angeläget att man ser till att karriärvägen att vara polis ute på vägar, gator och torg i syfte att hålla efter illegal verksamhet som gäller vägtransporter också måste vara en bra karriärväg.

Man menar också att det är svårt att hitta människor med rätt kompetens att utföra teknisk kontroll och annat. Frågan är om det inte totalt i landet ändå finns människor med rätt mycket kompetens vad gäller teknik, fordonskombinationer, fordonsskick och så vidare. Det finns kanske kompetens inom andra strukturer än statens egna, till exempel hos besiktningspersonal eller motsvarande, som dagligdags inom ramen för sitt yrke utför ungefär motsvarande kontroller. De kunde kanske kunna få bredda sitt kompetensområde? Jag tror att det skulle gå att lösa en del av personalbristen den vägen.

Vi i Centerpartiet står givetvis bakom de reservationer vi lämnat i detta betänkande, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation 4.


Anf. 164 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Vi vet att det finns fusk inom åkerinäringen och att branschen är utsatt för en hård internationell konkurrens.

För att den fria rörligheten ska fungera inom EU måste lika villkor råda inom unionen. Ett problem som försvårar kontroller är att flera EU-länders fordonsregister inte är tillgängliga för våra kontrollerande myndigheter.

För att den gemensamma marknaden ska fungera anser vi att alla EU-länders fordonsregister ska vara öppna för medlemsländernas kontrollmyndigheter.

Ett annat problem som snedvrider konkurrensen är att Transportstyrelsens företagskontroller bara berör de företag som är registrerade i Sverige. De utländska företagen kontrolleras av polis, men tyvärr finns det alltför få trafikpoliser som kontrollerar yrkestrafiken. Det gör att risken för en utländsk förare att fastna i en kör- och vilotidskontroll är liten. Det behövs också bättre samverkan mellan olika myndigheter, till exempel Skatteverket, Polismyndigheten och Transportstyrelsen, för att motverka fusk inom transportsektorn.

Fru talman! Regelverken i transportbranschen är hårda i syfte att förhindra fusk, men vi får signaler från enskilda företagare om att reglerna har blivit alltför svåra att hantera för de företag som försöker följa dagens lagar och förordningar. Vi anser att dessa signaler måste tas på allvar.

Vi anser också att Transportstyrelsen dömer ut för höga sanktionsavgifter för smärre avvikelser som åkerier har liten eller ingen möjlighet att påverka. Vidare anser vi att de färdskrivare som företagen måste installera ska vara användarvänliga, så att företagen inte drabbas av onödiga sanktionsavgifter. Ytterligare anser vi att Transportstyrelsens tillsyn av åkeriföretagen behöver bli mer rättvis och rättssäker.

Fru talman! Åkeribranschen ska kunna verka utifrån likvärdiga konkurrensvillkor. Så är det inte i dag, och det behöver åtgärdas. En möjlighet kan vara att åkare bötfälls eller klampas på plats när de bryter mot miljö, hastighets- eller arbetstidsregler. Avseende klampning finns det i dag möjligheter att klampa ett fordon under 36 timmar, vilket är bra, men man borde även på sikt se över lagen, så att det blir möjligt att klampa ett fordon fram till dess att böter eller sanktionsavgifter är inbetalda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Fru talman! Avregleringen av den svenska taximarknaden på 1990-talet har lett till ett större utbud av taxiföretag och jobb. Detta är positivt och välkommet. Men vi kan samtidigt konstatera att reformen även har medfört en del problem inom taxiverksamheten. Bland annat finns det uppgifter om att turister luras att betala överpriser för taxiresor. Vid sidan av dessa problem förekommer det även att chaufförer blir utsatta för både hot och våld.

För att stoppa oseriösa åkare i taxibranschen har ett antal regelskärpningar gjorts som syftar till att skapa en rättvisare bransch. Här kan nämnas lagen om redovisningscentraler, som trädde i kraft den 1 januari 2017, och att taxiföretagen sedan den 1 maj 2017 är skyldiga att överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler, som i sin tur ska vara skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket. Det har vidare införts ett krav på att taxichaufförer innan en resa påbörjas ska lämna en bindande prisuppgift till kunden.

För att säkerställa att regler följs är det viktigt att det bedrivs tillsyn och kontroller som riktas mot förekommande fusk inom taxibranschen. Vi anser att det behövs goda informationsinsatser. Utökade tillsynskontroller är nödvändiga för att säkerställa att de nya reglerna inom taxinäringen följs.

Fru talman! I dag lämnar taxiförarna både en digital och en manuell redovisning. Enligt vår mening borde den manuella redovisningen kunna upphöra då taxibilarna är uppkopplade mot en avläsningscentral. Därigenom bör taxiåkeriernas situation underlättas. Vi anser därför att kravet på dubbel redovisning av taxametern bör avskaffas.

En konflikt som emellanåt lyfts fram är utvecklingen av nya transporttjänster. Vi anser att det är bra att det utvecklas nya transporttjänster. Jag har talat med flera kvinnor som exempelvis använder sig av en del digitala transportförmedlingsföretag och som upplever en större trygghet då dessa företag registrerar både vem som åker och vem som kör. Detta system gör att man kan gå in och se om den man kommer att resa med uppträder på ett bra sätt.

Samtidigt som detta ökar tryggheten för kunderna finns det de som hävdar att dessa företag inte sköter skatter och avgifter på ett korrekt sätt. Vi välkomnar nya transporttjänster samtidigt som vi anser att myndigheterna måste arbeta ett sådant sätt att konkurrensen hanteras på ett korrekt sätt.

Utöver att det dyker upp nya transporttjänster ser vi hur företag etablerar olika former av delningsekonomi inom transportsektorn. Detta är en positiv utveckling utifrån ett trängsel- och miljöperspektiv, men även här är det viktigt att denna utveckling sker på ett sådant sätt att det inte uppstår en illojal konkurrens mellan dem som är bundna till regler och förordningar och dem som på olika sätt undviker dessa.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att ingen bransch har evig beständighet, utan i alla samhällen sker ständigt en utveckling av nya varor och tjänster. Det är en utveckling som lyfter samhället och ger nya handelstillfällen och jobb. Vi tror därför att hela transportsektorn måste vara aktiv i arbetet med ny teknik om man ska klara framtidens utmaningar och kundönskemål.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Fru talman! Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation nr 5.

Jag tackar för ordet och önskar alla en glad påsk!


Anf. 165 Helena Gellerman (L)

Fru talman! Åkerinäringen har stor betydelse för svenska företags konkurrenskraft och även för godshanteringen och jobbtillfällena i Sverige. I dag rullar 650 000 svenskregistrerade lastbilar i Sverige. Det innebär en ökning med 90 000 lastbilar, eller 16 procent, på fem år. Till detta kan vi lägga ett stort antal utländska företag som transporterar gods i Sverige.

Vi i Sverige har höga ambitioner när det gäller att få till en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart, men med nuvarande ökning av behovet av godstransporter kommer åkerinäringen för lång tid framöver att stå för majoriteten av godstransporterna i Sverige.

Fru talman! Det är glädjande att man i Europaparlamentet nu, innan innevarande mandatperiod är slut, hann fatta beslut om EU:s mobilitetspaket så att vi får gemensamma regler på en rad områden i hela EU, bland annat om cabotage och förarnas kör- och vilotider.

Det är viktigt med gemensamma regler. Godstransporter är gränsöverskridande, och det råder en väldigt hård konkurrens inom transportnäringen. Liberalerna anser att vi måste stödja seriösa åkare och stärka arbetet mot utländska och svenska åkerier som bedriver illegal verksamhet. Även om polisen får ökade befogenheter måste det paras med att det finns tillräckligt med trafikpoliser och utökade kontroller av tung trafik. Annars riskerar vi att fusk med bland annat cabotage, kör- och vilotider och rattfylleri kommer att öka.

Därför vill vi liberaler bland annat se krav på gps-sändare för utlandsregistrerade åkare enligt cabotageregelverket så att vi kan se när de är i Sverige och när de befinner sig utanför Sveriges gränser. Vi vill ha fler trafikpoliser och framför allt att man verkligen möjliggör för dessa poliser att vara ute på fältet - att man avlastar dem från administration så att de verkligen kan jobba ute på fältet. Slutligen vill vi också se bättre samordning mellan olika myndigheter. Allt detta vill vi göra för att brottslighet inom transportsektorn ska motverkas.

Fru talman! Vi debatterar nu yrkestrafik och taxi, och därför skulle jag vilja passa på att lyfta frågan om att åkerinäringen lider stor brist på chaufförer. Det är en av orsakerna till att många företag inte kan expandera i dag.

I framtiden kan självkörande lastbilar ta över många transporter, och i dag pågår ett flertal tester med självkörande lastbilar utan förare. Det kommer dock att ta många år innan självkörande fordon kan avhjälpa bristen på förare. Vi måste därför vara medvetna om hur diskussionen om självkörande bilar kan göra att personer i dag inte väljer att bli chaufförer då de inte ser en framtid i chaufförsyrket. Detta förvärrar dagens brist på chaufförer. Vi måste därför ta fram ett realistiskt scenario för hur självkörande lastbilar kommer att introduceras i samhället för att därmed ge personer tilltro till att chaufförsyrket har en framtid och inte ytterligare förvärra bristen på chaufförer. Vi måste lösa dagens behov och samtidigt ha siktet inställt på framtiden. Det är jätteviktigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation nr 4.


Anf. 166 Teres Lindberg (S)

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga yrkanden.

Vi var många som blev lättade och glada när det så kallade vägpaketet röstades igenom i Europaparlamentet i förra veckan. Det är ytterligare ett viktigt steg för yrkestrafiken i Sverige. Vi socialdemokrater har trots stora motsättningar i såväl ministerrådet som Europaparlamentet slitit hårt med just det här paketet, och hårt slit lönar sig.

För oss är det självklart att det ska råda sjysta villkor på arbetsmarknaden. Det inkluderar naturligtvis både yrkestrafiken och godstransporterna. Det handlar om sjysta konkurrensvillkor för åkerier, och det handlar om sjysta villkor för dem som jobbar i branschen. Den svenska transportbranschen har länge varit utsatt för prisdumpning, olaga cabotagetransporter och åkerier som på ett systematiskt sätt åsidosätter både arbetsmiljö och arbetstagares rättigheter.

För ganska precis ett år sedan beslutade vi i den här kammaren om att införa beställaransvar och en ny lagstiftning för att komma till rätta med problemen i Sverige. Vi var många som då pustade ut efter att ha kämpat i många år med att få till en lagstiftning på området.

Det finns inte en åtgärd som löser de här problemen, utan det är ett batteri av olika insatser som måste till. I det sammanhanget skulle jag vilja lyfta fram Sveriges Åkeriföretags och Transportföretagens arbete med Fair Transport som släpptes i veckan. Deras Fair Transport-märkning kommer att kunna göra både beställare och konsumenter medvetna och ge valmöjligheten att köpa en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du kommer medvetet genom Fair Transport-märkningen att kunna köpa en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Genom det här initiativet flyttar ansvaret inte bara till transportköparna utan också till oss som konsumenter och medborgare så att vi kan göra aktiva och sjysta val.

Kombinationen av beställaransvar, branschens Fair Transport-märkning och den harmonisering av EU-reglerna som vägpaketet innebär är rätt väg att gå. När lagstiftning, fackföreningar och arbetsgivare går tillsammans för att hitta vägar och har samma syfte med detta visar vi den allra bästa sidan av vad vi kan åstadkomma inom den svenska modellen.

Fru talman! I parlamentet är det framför allt två svenska parlamentariker som drivit frågan om vägpaketet med bravur. Till en början var det Jens Nilsson, som tyvärr efter en kort tids sjukdom lämnade oss. Hans arbete har tagits över av Marita Ulvskog, som har fortsatt att lika enträget driva frågorna för att få till sunda konkurrensvillkor.

Ända sedan kommissionen presenterade mobilitetspaketet har också regeringen och inte minst infrastrukturministern på samma sätt fortsatt det arbetet. Det har tagit tid och har inte varit utan tandagnisslan.

Rådet enades äntligen i december. Det har nu varit uppe i Europaparlamentet, precis innan man stänger parlamentet, vilket man gjorde i går, för att gå in i valrörelsen. Det var verkligen i sista stund. Nu är förslagen vidare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Som tidigare konstaterats här är valet till Europaparlamentet viktigt. Det är viktigt för svensk yrkestrafik, det är viktigt för sjysta villkor och det är viktigt att veta vad det är man kommer att rösta på i det stundande valet.

Vägpaketet innebär en hel del nya saker. Det innebär bland annat att lastbilar får köra högst tre cabotagetransporter under sju dagar i vårt land i samband med internationella transporter. Det är egentligen ingen nyhet. Själva nyheten är att man också har en cooling off-period. Det betyder att när man har gjort de här transporterna måste man vara utanför landet under fem dagar innan man får göra en ny transport i samma land, i det här fallet Sverige.

Reglerna för utstationering ska tydliggöras och skärpas. Därtill ska vi få smarta färdskrivare. De kommer att införas för att säkerställa effektiva kontroller. Enligt de nya reglerna kommer heller inte veckovila att tillåtas i hytten.

Allra viktigast är kanske undantaget för kombinerade transporter, som har gjort det möjligt för åkerier från andra länder att köra i Sverige utan att registrera sina lastbilar. Den regeln kommer att tas bort. Just det undantaget har inneburit att svenska vägar har fyllts av förare som kör på sämre villkor än de svenska förarna gör. Det leder till osund konkurrens, och det slår mot hela branschen, inte bara mot dem som kör lastbilarna och yrkesarbetarna. Det slår också mot de svenska företagen.

Fru talman! Jag är glad och stolt över att det ändå låter som att vi är ganska överens över partigränserna här i Sveriges riksdag. Jag är till och med lite imponerad av att Moderaterna har en reservation på temat att Europaarbetet borde harmonieras mer. Jag är inte alls lika imponerad av de svenska moderaternas agerande i Europaparlamentet. Där är de nämligen emot. De svenska moderaterna röstade emot, i den mån de deltog i omröstningen. Snacka om att tala med kluven tunga! Här begär Moderaterna reservation, men i Europaparlamentet röstar de emot.

För mig handlar det egentligen om sjysta villkor. Och det är inte bara i transportbranschen jag vill ha sjysta villkor. Här i kammaren säger Moderaterna och andra att regeringen gör för lite. Hur vore det med lite fair play inför svenska folket? När vi socialdemokrater levererar - det har vi verkligen gjort; det har varit ett gediget socialdemokratiskt fotarbete här - i frågor som är viktiga för arbetsgivare och för arbetstagare mullrar ni här hemma att det inte duger och inte räcker till. Men när ni får vara med och bestämma i Bryssel kastar ni in handduken fullständigt och röstar emot det som ni här hemma hävdar är för lite. Skämskudde, skulle jag vilja säga. Verkligen skämskudde!

Fru talman! Det kommer inte att räcka med fler regler, färre stopp och fler dagar utanför landets gränser. Den S-ledda regeringen har genomfört ett antal åtgärder i syfte att främja sund konkurrens.

I godsstrategin lyfter regeringen fram stärkt myndighetssamverkan. Infrastrukturministern har i olika sammanhang lyft fram behovet av en yrkestrafikinspektion. Jag tror att det är viktigt att de myndigheter som har ansvar för åkeribranschen, som polisen, Transportstyrelsen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Tullverket, fortsätter att jobba på den samverkan som finns i dag och stärker den. På samma sätt måste vi intensifiera det samarbetet på Europanivå, med de tillsynsmyndigheter som finns där.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Antalet trafikpoliser har minskat över tid. Det är såklart ett problem. Kontroller är A och O för att komma till rätta med illegal cabotageverksamhet. Det var därför regeringen i samband med budgetpropositionen 2017 anslog 25 miljoner per år fram till 2020. Ytterligare nästan 11 miljoner avsattes för att utveckla arbetet med flygande inspektioner. Det har bidragit till att Polismyndigheten har medverkat till Transportstyrelsens framtagande av föreskrifter för flygande inspektioner och kompetenskrav på besiktningsmän.

Fru talman! Just det här är viktigt. Föreskrifterna hör hemma där kompetensen finns och inte här i Sveriges riksdag. Jag blir både förvånad och lite orolig när jag läser Sverigedemokraternas reservation. Med all respekt för enskilda riksdagsledamöters yrkesbakgrund undrar jag hur Sverigedemokraterna tänker när de i sin reservation anger att bilinspektörer ska bära vapen.

En bilinspektör är civilanställd inom polisen, fru talman. I de allra flesta fall är bilinspektören rekryterad från bilbesiktningen och arbetar med att just kontrollera yrkestrafiken och att undersöka saker som kör- och vilotider, last, övervikt och olaga transporter. Bilinspektörer är också bemyndigade att besluta om sanktionsavgifter. De har rätt att hindra fortsatt färd. Det är väl det de ska göra, alltså kontrollera transporterna, och inte skjuta på dem.

Fru talman! Polismyndigheten har under 2018 utbildat 400 poliser och bilinspektörer. Som en följd av utbildningen har också antalet redovisade överträdelser ökat. Det är bra. Vi måste fortsätta på det sättet.

Här har trafikutskottet varit drivande, och vi kommer att fortsätta vara det. Kontroller utan sanktioner är verkningslösa. Därför har vi under föregående mandatperiod infört sanktionsavgifter. I kombination med klampning blir det verktyg för att komma till rätta med de här problemen. När en förare eller ett transportföretag bryter mot gällande regler kan man helt enkelt låsa fast hjulen på fordonet till dess sanktionsavgifter har betalats.

Åtgärden infördes framför allt för att motverka problemet med utländska lastbilar som kör olagliga inrikestransporter i Sverige. Införandet har skett i två steg, först i 24 timmar och sedan i 36 timmar. Vi behöver såklart utvärdera det här. Kanske behöver det ökas. Kanske räcker det. Vi måste utvärdera de beslut som vi fattar.

Fru talman! Taxibranschen är en annan del av yrkestrafiken som behöver synas. I juni förra året beslutade riksdagen i enlighet med regeringens proposition En ny kategori av taxitrafik att all taxitrafik, även den nya kategorin, enkelt ska kunna kontrolleras av myndigheter, särskilt Skatteverket. Det är ett stort framsteg som kommer att innebära att det blir svårare att fuska och att konkurrensen kan ske på mer lika villkor. All taxiverksamhet, oavsett vad den kallas, ska redovisa sina intäkter på ett rättvist och riktigt sätt.

Men det finns i dag problem inom taxibranschen som vi måste fortsätta att ta itu med. Vi måste fortsätta att syna dem. Det gäller såklart svarttaxi. Det är inget nytt, men metoderna för svarttaxi förändras. I dag växer problemen med svarttaxiverksamhet via sociala medier och Facebookgrupper. Med hjälp av teknik och smarta lösningar har tillgängligheten radikalt förändrats. Här behöver alla hjälpa till, även de digitala plattformar som används för att organisera olaglig och okontrollerad taxiverksamhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Kontrollerna är dock en polisiär fråga. Via spaning på nätet och tillsammans med Skatteverket borde det vara möjligt att komma åt dem som ägnar sig åt sådan verksamhet.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag påstå att ingen kan säga att Stefan Löfven och hans regering inte har levererat när vi talar om taxi eller yrkestrafik generellt. Som utskott har vi att bevaka, följa upp och fortsätta ta nya tag för att uppnå ordning och reda i transportbranschen. Och det kommer vi att fortsätta göra.

(Applåder)

I detta anförande instämde Denis Begic, Elin Gustafsson, Jasenko Omanovic och Anna-Caren Sätherberg (alla S).


Anf. 167 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Tack så mycket, Teres Lindberg! Det var intressant att få höra en beskrivning av mitt tidigare yrke. Du bommade på en hel del saker där.

Låt oss ta det här med beväpningen. Det kan vara bra om man läser hela texten i motionen. Då hade man också sett att vi föreslår en kompetenshöjning för bilinspektörer. Därefter kan man beväpna dem, om det skulle behövas. Detta skulle vara i jämnhöjd med en polisman. Men jag kanske får göra på samma sätt som jag gjorde när jag var ute på vägen och hade förare som inte hade riktig koll på läget: Jag hade högläsning.

Jag vill ta upp några andra saker också, som irriterar mig lite grann. Det är dock ganska vanligt när Socialdemokraterna ska beskriva verkligheten. Det är helt rätt att två ledamöter i parlamentet jobbade hårt med dessa frågor. Den ena var Jens Nilsson. Han är tyvärr avliden. Den andre är Peter Lundgren. De som har kommit efteråt har ärvt det arbete som dessa två herrar gjorde. En mer korrekt beskrivning av verkligheten vore önskvärd.

Jag måste få ställa en fråga till ledamot Teres Lindberg. Hur har Socialdemokraterna tänkt lösa problemet ute på vägarna om det inte finns människor som kan göra jobbet?

På min gamla arbetsplats fanns det när jag jobbade i yttre tjänst tre turlag med nio man i varje turlag. I dag är de totalt fem stycken. På den plats där jag gjorde min praktik fanns 46 poliser i yttre tjänst. De är i dag fyra.

Man kan naturligtvis skärpa lagstiftningen, men det hjälper inte om någon inte tar verktygslådan och går ut. Hur tänker ni alltså lösa detta?


Anf. 168 Teres Lindberg (S)

Fru talman! Tack så mycket för frågan! Det är klart att vi har ambitioner på området. Det är inte för inte som vi avsatt 100 miljoner för att just stärka utbildningen och få till bättre kontroller på vägarna.

Det är egentligen inte en fråga för trafikutskottet, men själva grundtanken med polisens nya organisation och den omorganisation som man har jobbat med under många år - som dessutom har pågått under olika regeringar - är att poliserna i huvudsak ska ägna sig åt att vara poliser. Vi ska samtidigt öka antalet civilanställda. Det är vad dessa kontrollanter är: De är civilanställda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Deras expertis är själva kontrollen av fordonen, inte att vara poliser, göra gripanden eller att vara beväpnad. Detta är två helt olika ingångar.

Jag tror att detta är en bra utveckling. Jag ser ingen anledning till att de kontrollanter som polisen har och som de kommer att behöva rekrytera fler av för att kunna göra de ökade kontroller som vi ser behov av över huvud taget ska behöva vara beväpnade. Det är inte det som är själva grejen.

Det är inte så att vi har en massa lastbilschaufförer som sitter och är hotfulla. De utför ett arbete åt en arbetsgivare som i många fall beter sig väldigt illa och inte sköter sina åtaganden eller betalar löner som med svenska förhållanden är sjysta. Det är dessa frågor vi vill komma åt.

Vi vill inte ha poliser eller för den delen bilinspektörer som går runt och skjuter på folk, utan vi vill få ordning och reda på vägarna. Det ska dessutom vara sjysta transporter. Därför vill vi se över och kunna göra de kontroller som behövs.


Anf. 169 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag ser ett behov av att trafikutskottets ledamöter kommer ut och gör ett besök. Poängen är inte att en bilinspektör ska gå omkring och skjuta hål på bilar eller människor. Men mitt i den kontroll som man utför inom den yrkesmässiga trafiken kan man hamna i situationer där man måste försvara sig.

Jag gick själv på en utbildning för att kunna hantera vapen om något skulle hända. Jag var inte beväpnad, men jag var tvungen att kunna ta ett vapen från en polisman som hade gått ned för att kunna försvara mig och de andra som var där. Av detta skäl är det viktigt att den personal som jobbar ute också kan försvara sig.

Bilinspektör som tjänstebeskrivning bör försvinna. I stället kan man lyfta upp denna kompetens så att man kan göra hela jobbet.

Vad det handlar om är att göra en kontroll ute på väg för att kunna säkra trafiksäkerheten. Man ska kunna stärka den sunda åkerinäringen. Då måste det finnas människor av kött och blod där ute som gör jobbet. Det finns inga poliser att tillgå, och då måste man hitta andra vägar.

Se exempelvis på rattfylleriet! Vi vet att det är en uppåtgående trend när det gäller antalet dödade i trafiken som är påverkade av droger och alkohol. Men antalet blås går samtidigt rätt ned. Under 2009 skedde 2,7 miljoner blås. Förra året skedde knappt 1 miljon. Vi vet ju att det rör sig människor där ute som är påverkade. Vi vet att det finns fordon som kör här i landet men som inte har här att göra. Ingen kan dock angripa det eftersom det inte finns människor på plats som kan göra kontroller.

Jag ställer min fråga än en gång: Hur tänker ni lösa detta?


Anf. 170 Teres Lindberg (S)

Fru talman! Det finns många stora utmaningar.

Jag noterar förresten att Morell i sin första replik lyfte fram en enskild sverigedemokrats insatser. Det tycker jag är bra. Det är jättebra att ni är med och bidrar här. Problemet har ju varit att er partigrupp inte har hängt med. De har precis som de svenska moderaterna också varit emot det här. Det är alltså inte helt enkelt när man ska framhäva sig själv och när man inte ska göra det.

Vi socialdemokrater är konsekventa och jobbar tydligt med att få ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är detta som det hela i grunden handlar om. Det måste finnas sjysta villkor både för dem som jobbar och för de företag som finns i branschen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Jag tror inte alls att detta är ett så stort bekymmer som Morell anger. Bilkontrollanterna kan mycket väl vara civilanställda. Jag ser inget behov av att beväpna dem. De ska vara kompetenta och kunna utföra de kontroller som behövs, och det måste finnas tillräckligt många av dem. Men jag ser inget behov av att de ska vara poliser fullt ut.

Jag noterade också att när Thomas Morell hade sitt huvudanförande användes ett antal ord väldigt frekvent. Thomas Morell nämnde ordet "kontroll" tretton gånger, ordet "kriminalitet" åtta gånger och ordet "polis" tio gånger i ett inte alltför långt anförande. Det säger kanske mer om hur Sverigedemokraterna ser på dessa frågor. Det handlar inte om att få ordning och reda, utan man vill ha ett hårdare kontrollsamhälle. Det är ett samhälle jag inte vill ha.

Jag vill se ett samhälle med ordning och reda, där folk också får betalt för de tjänster de utför. Vi ska ha sjysta villkor, inte osjysta villkor som drabbar både arbetstagare och företagare här i landet.

(Applåder)


Anf. 171 Emma Berginger (MP)

Fru talman! I kväll debatterar vi trafikutskottets betänkande 11, som handlar om yrkestrafik och taxi, och jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag.

Yrkestrafiken är väldigt viktig för att alla de transporter som behövs i samhället ska kunna utföras. En viktig fråga är huruvida transporterna är hållbara ur såväl miljösynpunkt som socialt hänseende.

Som tidigare nämnts från talarstolen lanserades i går Fair Transport 2.0, som är branschens sätt att stimulera mer hållbara och sjysta transporter. Detta är ett positivt initiativ. Samtidigt är det viktigt att lagar och regler på såväl det sociala området som miljöområdet är det sätt som vi styr och reglerar transportsektorn. Självklart är det bra med beställare som ställer krav och att det finns en rörelse framåt i branschen, men vi kan inte bara förlita oss på frivilliga insatser.

Vi kan konstatera att den tunga lastbilstrafiken fortfarande i stort sett är beroende av fossila drivmedel och att arbetsförhållandena inom transportbranschen inte alltid är så goda. Många företag fuskar fortfarande med kör- och vilotidsregler, med för tunga laster med mera.

S-MP-regeringen presenterade i somras en godstransportstrategi, som syftar till att skapa ett effektivt, kapacitetsstarkt och hållbart godstransportsystem.

Inom området har mycket hänt den senaste mandatperioden, och med arbetet inom EU och med mobilitetspaketen händer ännu mer. Men för att lagar och regler ska vara verksamma krävs att de följs upp. Enligt den senaste tillståndsmätningen av tunga transporter på väg från 2015, herr talman, är regelefterlevnaden låg när det gäller kör- och vilotidsregler, fordons tekniska beskaffenhet, lastsäkring och hastigheter. Alla dessa saker är såklart väsentliga för trafiksäkerheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Till exempel handlar reglerna om kör- och vilotider om att säkerställa att föraren är så pass pigg att föraren kan framföra fordonet på ett säkert sätt. Genom att upprätthålla reglerna gynnas en sund konkurrens. En motsvarande uppföljning av trafiken kommer att göras nu under våren.

I godstransportstrategin lyfter regeringen fram vikten av välfungerande kontroller och att den även avser att se över hur regelefterlevnaden på väg kan förbättras för att motverka osund konkurrens. Till exempel kan det handla om förstärkt myndighetssamordning eller om hur modern teknik kan användas i syfte att effektivisera kontrollerna.

Men som sagt har mycket redan gjorts. Man har infört klampning i 36 timmar. Sanktionsväxling har genomförts, och beställaransvaret har stärkts.

Det har också skett satsningar på polisen. Polismyndighetens anslag i enlighet med budgetpropositionen för 2017 har ökats med 25 miljoner kronor per år för perioden 2017-2020 som en engångssatsning för att motverka illegal cabotageverksamhet samt med 10,7 miljoner kronor från och med 2017 för att utveckla arbetet med flygande inspektioner. Polisen jobbar med utbildning och fortbildning för att fler poliser och bilinspektörer ska kunna följa upp den tunga trafiken.

Jag vill återkomma till frågan om hållbara transporter. Här krävs ytterligare åtgärder för att en nödvändig omställning ska bli möjlig.

Miljöpartiet har under lång tid verkat för att införa en avståndsbaserad skatt på lastbilstrafiken, en så kallad vägslitageskatt, som utjämnar skillnader mellan svenska och utländska åkare. Skatten skulle vara lägre där alternativ saknas och styra mot mer miljövänliga lastbilar.

Vi från Miljöpartiet vill se mer gods på järnväg och med sjöfart. Då behöver konkurrensförutsättningarna för godstransporter med tåg och sjöfart stärkas i jämförelse med lastbilstrafiken. Samtidigt behöver de tunga lastbilarna i större utsträckning bli fossilfria. Här behöver vi jobba med flera åtgärder. Jag vill särskilt lyfta fram potentialen i biogas. Det finns i dag goda möjligheter att driva tunga fordon med gas utan vare sig tunga batterier eller behov av omfattande infrastruktur för kontinuerlig laddning. Många städer väljer i dag att gå över till elektrifierad stadstrafik, men för de mer långväga busstransporterna och för lastbilar passar biogasen bra som drivmedel.

Jag vill även kort nämna taxi, som också behandlas i det här betänkandet. Jag ser taxi som en del av kollektivtrafiken. Det är ett komplement för resor vid tider då bussen inte går och till platser dit det inte går en linje eller där det inte finns en hållplats.

Nya mobilitetstjänster är såklart intressanta, men man måste även här tillföra hållbarhetsperspektivet. Att underlätta ett kombinerande av olika transporter så att en bil inte behöver vara något en person äger är positivt, men det är viktigt att de nya mobilitetstjänsterna inte urholkar anställningstryggheten eller leder till ökad vägtrafik. Tekniken måste verka för våra intressen.

Sammanfattningsvis måste hållbarhet, såväl ekologisk som social, vara ledstjärnan i arbetet med yrkestrafik och taxi, herr talman.

(Applåder)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 24 april.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-04-24
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 9, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Lika villkor inom åkerinäringen i EU

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 4,

   2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S),

   2018/19:2279 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkandena 1 och 2 samt

   2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 19.
   • Reservation 1 (M)
  2. Kontroller och tillsyn av åkerinäringen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 11,

   2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 1, 11, 12, 14-18, 21 och 43,

   2018/19:1228 av Jan R Andersson (M),

   2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S),

   2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 20,

   2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S),

   2018/19:2678 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) yrkandena 1-3,

   2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 51 och 52 samt

   2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20.
   • Reservation 2 (M)
   • Reservation 3 (SD)
   • Reservation 4 (C, L)
   • Reservation 5 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S870013
   M06307
   SD00575
   C00265
   V26002
   KD00193
   L00163
   MP13003
   -0001
   Totalt1266311842
   Ledamöternas röster
  3. Sanktionsavgifter samt avvikelser från kör- och vilotidsreglerna

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:177 av Thomas Morell (SD),

   2018/19:597 av Hans Rothenberg (M),

   2018/19:734 av Thomas Morell m.fl. (SD),

   2018/19:737 av Thomas Morell m.fl. (SD),

   2018/19:738 av Thomas Morell m.fl. (SD),

   2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 19 och 23 samt

   2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 53.
   • Reservation 6 (SD)
   • Reservation 7 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S870013
   M63007
   SD05804
   C26005
   V26002
   KD20173
   L16003
   MP13003
   -0001
   Totalt233581741
   Ledamöternas röster
  4. Hindrande av fortsatt färd och förlängd klampning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:588 av Åsa Coenraads (M) och

   2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 20.
   • Reservation 8 (SD)
  5. Straffsanktioner mot miljöförseelser inom åkerinäringen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 50.
   • Reservation 9 (KD)
  6. Beställaransvar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 22.
   • Reservation 10 (SD)
  7. Yrkeskompetensbevis

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:921 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) och

   2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 4.
   • Reservation 11 (SD)
  8. Säkra rast- och uppställningsplatser

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 36.
   • Reservation 12 (SD)
  9. Kraven för att beviljas taxiförarlegitimation

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 50 och

   2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 42 och 73.
   • Reservation 13 (SD)
   • Reservation 14 (KD)
  10. Kontroller och tillsyn inom taxibranschen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 9,

   2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S) och

   2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 71.
   • Reservation 15 (SD)
   • Reservation 16 (KD)
  11. Främjande av digitalisering och delningsekonomi

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 72 och

   2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 23.
   • Reservation 17 (M)
   • Reservation 18 (KD)