Till innehåll på sidan

Yrkestrafik och taxi

Betänkande 2014/15:TU12

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
28 maj 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar (TU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Riksdagen har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Riksdagen gav tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon i mer än 24 timmar och sedan återkomma med förslag. Regeringen bör också snabbt utarbeta regler så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. I detta tillkännagivande ingick också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter. Riksdagen ville även att regeringen ska se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.

Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till proposition. Tillkännagivande om att återkomma med ett förslag som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar. Tillkännagivande om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik. Tillkännagivande om dels behovet av att skyndsamt utarbeta erfordeliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter. Bifall eller delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 22
Propositioner: 22

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-19
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-22
Reservationer: 4
Betänkande 2014/15:TU12

Alla beredningar i utskottet

2015-04-15T22:00:00Z, 2015-05-06T22:00:00Z, 2015-05-18T22:00:00Z

Fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Trafikutskottet har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Utskottet föreslår att riksdagen ska ge tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Utskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon i mer än 24 timmar och sedan återkomma med förslag. Regeringen föreslås också att få i uppdrag att snabbt utarbeta regler så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. I detta tillkännagivande ingår också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter. Utskottet vill även att regeringen ska få i uppdrag att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-05-27
Debatt i kammaren: 2015-05-28
Webb-tv

Webb-tv, Yrkestrafik och taxi

Debatt om förslag 2014/15:TU1228 maj 2015

Protokoll från debatten

Anf. 1 Leif Pettersson (S)

Herr talman! Vi ska nu diskutera ett betänkande som handlar om yrkestrafik och taxi. Det är ett betänkande som i stort sett alla partier i utskottet skulle kunna vara överens om, men det vill inte Alliansen. I stället har de valt att hitta skiljelinjer där sådana egentligen inte finns.

Jag tror inte att detta agerande gynnar svensk konkurrenskraft och svensk tillväxt.

Jag trodde att allianspartierna var seriösare än så. Jag trodde att de insåg att man får ge och ta för att bli överens och att man inte vinner något på att driva frågor in absurdum. Men vi får väl skriva det på mitt naivitetskonto, och jag beklagar att jag inte insåg detta tidigare.

Jag beklagar också allianspartiernas kompromisslösa inställning. Jag tror att demokratin tjänar på diskussion och kompromisser. Jag tror att demokratin tjänar på att man lyssnar på varandra och inte går in i alla diskussioner med förutfattade meningar och inställningen att man ska få igenom sin ståndpunkt till punkt och pricka. Jag tror att demokratin tjänar på gemensamma lösningar där man ser till vad som är möjligt och inte bara önskvärt. Men det var inte Alliansens melodi i detta fall.

Jag kräver faktiskt en annan inställning av mina kollegor på andra sidan - en inställning där vi ser vad som förenar och där vi kompromissar om vi behöver det. Då blir skillnaderna också tydligare, och vi kan bråka om sådant som är värt att bråka om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! Så till frågan om längre och tyngre fordon. Jag har roat mig med, eller kanske tvingat mig till, att läsa vad allianspartierna säger i sin budgetmotion om det ämne vi i dag diskuterar. Jag kan konstatera att det i den budgetmotion som ska styra Sverige bara finns en enkel att-sats som säger att längre och tyngre fordon behövs. Det sägs inget om kostnaderna eller ekonomin för detta. Det är anmärkningsvärt eftersom det är med ledning av detta bristfälliga dokument som landet ska styras.

Det enda som sägs hittar jag i Moderaternas kommittémotion. Där säger man att 300 miljoner ska satsas för att möjliggöra längre och tyngre fordon.

Den försiktiga beräkning som Trafikverket med sin expertkunskap har gjort visar att det behövs drygt 2 000 miljoner kronor, alltså över 2 miljarder, för att åtgärda problemet med broar, bärighet, vägtrummor med mera. Det blir en differens på 1 700 miljoner kronor.

Hur har Alliansen tänkt lösa det? Var ska man ta pengarna? I sin eufori över att kunna få igenom ett tillkännagivande struntar Alliansen i det faktum att man saknar pengar.

Öppna alla vägar och helst nu - utan utredningar om vad som kan öppnas och vad det kostar och utan några som helst restriktioner - är det besked som Alliansen ger svensk åkerinäring, tyvärr ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna.

Återigen: Det är inte en seriös inställning. Ni ägnar er åt plakatpolitik och pajkastning.

Vi var beredda att gå med på ett tillkännagivande i denna fråga även om vi ansåg att det egentligen inte behövdes. Men vi ville ha ett enigt utskott.

Regeringen säger i sitt beslut från den 13 maj att utredningen om tyngre fordon - men tyvärr inte om längre fordon, och där har tillkännagivandet en poäng - ska identifiera behov och konsekvenser av tyngre transporter på det allmänna vägnätet. Möjligheterna att tillgodose behovet på annat sätt än genom transporter på väg ska beaktas. Det är rimligt.

Utredningen ska också analysera förutsättningarna för att upplåta det identifierade vägnätet för fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton. Förutsättningar som ska analyseras är tekniska faktorer såsom bärighet på broar och vägar, bedömningar av vilka ytterligare kostnader för vägnätet gällande bärighet och underhåll som sådana transporter skulle fordra, en bedömning av omfördelningseffekter mellan väg- och järnvägstransporter vid upplåtande av ett utpekat vägnät för tyngre transporter samt effekten på utsläppen av växthusgaser.

Utredningen ska vidare presentera ett förslag till plan för hur det identifierade vägnätet successivt kan öppnas för tyngre fordon. Förändringarna ska kunna genomföras utan betydande ökning av vägslitaget och med bibehållande av dagens höga säkerhetsnivå. Förslaget till plan ska inkludera en redovisning av kostnader, samhällsekonomiska konsekvenser, miljökonsekvenser, möjligheter att nå de transportpolitiska målen och en tidsplan för föreslagna åtgärder.

För ökade kostnader ska utredningen föreslå en finansiering inom nuvarande ramar avsatta för bärighet på väg i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. Förslaget ska inkludera en redovisning av kostnader, samhällsekonomiska konsekvenser och påverkan på de transportpolitiska målen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Slutligen ska utredningen särskilt utreda om höjda bruttovikter leder till en oönskad överflyttning av gods från järnvägen till vägarna.

Enligt regeringens beslut ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2015.

Tydligare än så här kan det inte sägas. 74 ton på vägarna kommer att bli verklighet framöver.

Det Alliansen ägnar sig åt är effektsökeri och plakatpolitik.

Det viktiga nu är att utredningen slutförs och att även längre fordon ingår i utredningsuppdraget. Som jag sa tidigare har tillkännagivandet här en poäng. Det är viktigt att längre fordon också kommer med.

Det kommer att komma ett underlag för beslut, antingen i regeringen eller i riksdagen. På den punkten är jag helt lugn.

Herr talman! I debatten hänvisas ofta till Finlands beslut att tillåta en vikt på 76 ton. Jag håller med om att det är ett viktigt argument för att även i Sverige tillåta tyngre fordon. Det handlar helt enkelt om konkurrenskraft.

Men vi måste nog också se vad som sker i vårt grannland i verkligheten. Finland har många sjöar och vattendrag och därför många broar och vägtrummor. Man har givetvis också problem med bärigheten på vägarna när man har så mycket vatten runt omkring.

Det innebär också många restriktioner för var man får köra med tyngre fordon. Jag har sett en karta över det, och det var många broar man inte fick köra över. Det har i sin tur lett till att de flesta åkeriföretagen i Finland har valt att investera i ekipage för 68 ton.

Ekipagen har en lägre investeringskostnad och kommer lättare fram i vägnätet. Det blir färre restriktioner på broarna.

Jag vet inte hur det kommer att slå i Sverige om tyngre fordon tillåts. Men marknad är alltid marknad, och det är inte säkert att det mest ekonomiska är att utnyttja den tillåtna vikten fullt ut.

Jag tror att vi kommer att se olika lösningar inom olika branscher. Därför är det viktigt att se vilka vägar som har bärighet för tyngre fordon men också vilka restriktioner som kommer att finnas.

Herr talman! När det gäller det andra området där vi har en reservation, nämligen kontroller i åkeribranschen, är Transportstyrelsen den myndighet som har i uppdrag att kontrollera bland annat att kör- och vilotider följs.

Transportstyrelsen har dragit på sig kritik för att man varit alltför bokstavstrogen i tillämpningen av sitt regelverk. Vi socialdemokrater håller med om kritiken. När Transportstyrelsen besökte trafikutskottet var myndigheten själv medveten om kritiken, och i varje fall jag fick en mycket positiv bild av den självinsikt som finns och det förändringsarbete som pågår.

Även här måste man ha lite tålamod. En myndighet som inte funnits så länge och som dessutom haft betydande svårigheter vid igångsättandet måste ges lite tid och är inte betjänt av klåfingrighet.

Det är myndighetens eget arbete som är den bästa grunden för att få det att fungera på ett bra sätt i framtiden. Det innebär inte att vi socialdemokrater ser på detta på något annat sätt än majoriteten i utskottet.

Vi vill att reglerna ska tillämpas på ett sådant sätt att både branschen och myndigheten kan känna trygghet i att kör- och vilotider följs men tillämpas med förnuft. Inte minst ur de anställdas perspektiv är detta viktigt. Skrupelfria arbetsgivare ska inte kunna utnyttja personalen. Då sätts konkurrensen på lika villkor ur spel, och det kan vi aldrig tillåta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! När det gäller klampning låg det i höstas på riksdagens bord en proposition från den gamla alliansregeringen i ärendet. Det var en ofullständig och i vissa stycken direkt dålig proposition. Den verkade ha skrivits ihop under galgen när man insåg att man inte skulle kunna vinna valet men desperat ville visa handlingskraft.

Trots de uppenbara bristerna och att propositionen inte uppfyllde de krav vi ställt i förhand valde vi att låta den gå fram. Vi ansåg att det var bättre att gå en bit på vägen än att inte gå alls. Då blir det minst sagt patetiskt när Alliansen med Moderaterna i spetsen nu gör en stor sak av att man kräver klampning på riktigt.

Det tillkännagivande vi gjorde i höstas ska redan nu vara genomfört. Om det är Alliansens politik, varför syntes det då inte i propositionen? Varför blev det inte klampning längre än 24 timmar?

Om det är Alliansens politik, varför gavs då inte polisman eller tulltjänsteman befogenhet att klampa i propositionen? Sanningen är att detta inte är den gamla regeringens politik. Man vill inte veta av detta.

Moderaternas ändrade inställning är naturligtvis något vi hälsar med tillfredsställelse, men man kan inte anklaga den nuvarande regeringen för saktfärdighet när man själv så sent som i valrörelsen inte ville ha dessa förändringar.

Man måste ge den nya regeringen en rimlig chans. Det är återigen klåfingrighet och plakatpolitik. Jag undrar om inte det börjar bli Alliansens bästa gren.

Herr talman! Jag ska gå över till något som vi socialdemokrater verkligen tror är nästa steg för att få en åkeribransch där konkurrens på lika villkor råder och chaufförer inte utnyttjas. Det handlar om beställaransvar och det som kallas strikt beställaransvar.

Det ska inte vara möjligt att upphandla transporter till underpris av helt oseriösa företag. Vi ska inte ha chaufförer som tvingas laga soppa på ett spritkök i skuggan av sin lastbil för att över huvud taget få ett mål mat.

Den som beställer en transport ska ha ansvaret för att den i alla led är en fair transport, för att låna Sveriges Åkeriföretags kampanjslogan. Det kommer att ta lite tid att få fram detta, men vi har nu en regering som vill se denna förändring och inte som tidigare en regering som avför frågan. Det gjordes när propositionen om klampning kom. Vi kan nu se fram emot att få en bättre tingens ordning även på detta område.

Herr talman! Jag vill säga ett par ord om taxi också. När det gäller de två ärenden om taxi som finns uppe har vi tidigare gjort tillkännagivanden från utskottet. Jag känner mig trygg i att dessa tillkännagivanden kommer att tas till vara av regeringen och att man kommer att komma med åtgärder på området. Vi anser därför att det inte behövs några ytterligare åtgärder på taxiområdet.

Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet, utom i de två avsnitt där vi har reservationer. Dessa handlar om kontroller i åkeribranschen samt längre och tyngre fordon.

I detta anförande instämde Suzanne Svensson (S).


Anf. 2 Jimmy Ståhl (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! Trafikutskottet är ett utskott som berör de allra flesta människor på ett eller annat sätt.

I dag ska vi prata om yrkestrafik och taxi. Det är frågor som garanterat rör alla invånare i vårt avlånga land. Alla måste vi handla såväl mat och kläder som teknik och transporter.

Åkeribranschen har länge varit utsatt för en osund konkurrens. Vi sverigedemokrater ser att det behövs snabba åtgärder för att få till en sund konkurrens och en möjlighet att som svensk åkare ha ett åkeri som går runt ekonomiskt.

En av åtgärderna är att man tydligt visar att det inte ska löna sig att bryta mot lagen, till exempel genom olagliga cabotagekörningar.

I dag har polistjänsteman eller tulltjänsteman enbart möjlighet att klampa fordon i ett dygn, vilket kan innebära att fordonsägaren kan smita från böter. När man utökar klampningstiden till dess att sanktionsavgiften är betald ger det en tydlig signal om att man inte accepterar fusk med cabotage.

Herr talman! Jag är glad över att det finns en majoritet i utskottet som skyndsamt vill utarbeta en regeländring som tillåter lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton och att man ska tillåta även längre fordonsekipage.

Genom att tillåta längre och tyngre ekipage blir miljöutsläppen per ton fraktat gods lägre. Sverigedemokraterna ser mycket positivt på att man tillåter dessa fordon på alla vägar och broar som klarar denna tyngd.

I Göteborg har man kört framgångsrikt med långa fordon mellan en terminal i Arendal och Göteborgs hamn. Ett annat exempel är företaget Jula, som i sin transportkedja har fått dispens för att köra med 31 meter långa lastbilar.

Många av Julas produkter kommer med båt från Asien till Göteborgs hamn. Där lastas det om till tåg för vidare transport till Falköping, där godset sätts på lastbil till Skara. Lastbilarna går i skytteltrafik och drivs med biodiesel, vilket innebär att utsläppen sjunker avsevärt.

Jula ser stora fördelar med att använda både järnväg och lastbilar för att minska miljöpåverkan. De ser även en lönsamhet i kombinationstransporterna.

Herr talman! Som hamnarbetare vill jag belysa ett problem som kan ge ödesdigra konsekvenser såväl för dem som jobbar ombord på fartyg som för dem som färdas på våra vägar.

En dåligt förankrad last på en trailer kan innebära en lastförskjutning som kan få lastbilen att välta vid en kurva eller rondell, eller ännu värre - gods kan fara av trailern och orsaka en dödsolycka.

På sjön förankras trailrar i fartyget med starka band eller kättingar för att stå stadigt när de går över Nordsjön, speciellt under senhöst och vintertid då det är mer sannolikt att det är hårda stormar. När fartyget rullar på havet och lasten är dåligt förankrad i trailern kan lasten slita sig och fara runt på fartyget och slå sönder det surrningsmateriel som håller trailrarna fast förankrade i fartyget. Med de krafter som sätts i rörelse vid storm och när gods far runt är det högst sannolikt att resterande trailrar slås lösa ombord på fartygen och att hela däckslasten sätts i rörelse, vilket lätt kan innebära att fartyget välter och går under.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det är viktigt att man avsätter mer resurser till polis eller annan myndighet för att göra fler kontroller på vägarna och i hamnarna.

Vid en lastsäkringskurs i hamnen som jag gick fick vi reda på hur dåligt det står till med just lastsäkringen på många trailrar. En spekulation var att chaufförer själva fick surra godset på trailrarna och att de, när de väl kommer fram till hamnen, tar med sig sitt surrningsmaterial, som är ganska kostsamt. Det är ett problem som vi måste åtgärda för att undvika olyckor.

Herr talman! Vi anser att taxinäringen är en viktig samhällsinstitution och att ingen ska behöva utsättas för brott vid användning av denna transporttjänst. För att komma till rätta med de problem som finns kring taxiresande anser vi att samtliga taxibolag i Sverige bör bli skyldiga att dels rapportera individuella förare i fråga om nyanställning till Transportstyrelsen, dels årligen rapportera samtliga förare som har varit verksamma föregående år till samma myndighet. Vi anser att Transportstyrelsen vid inkommen rapport ska granska varje förares lämplighet och sedan meddela taxibolagen om olämpliga förare samt om myndighetens beslut att neka eller dra in en granskad taxiförares legitimation.

Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservationerna 2 och 4.


Anf. 3 Emma Wallrup (V)

Herr talman! Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt åkte precis med en lastbil från Helsingborg hit till Stockholm och fick uppleva hur situationen är inom lastbilsbranschen. Det framkom, som vi har hört tidigare, att utländska förare tjänar mellan 500 och 600 euro i månaden, sover och äter i sina hytter veckor i streck och inte har råd att fika eller äta på vägkrogarna. Fattiga människor utnyttjas hänsynslöst.

Villkoren inom åkerinäringen har blivit mycket tuffa sedan EU:s fria rörlighet för varor och tjänster har blivit styrande. EU:s avreglering av arbetsmarknaden har fått förödande konsekvenser. Det ser vi nu i form av lönedumpning och helt oacceptabla arbetsvillkor som vi aldrig hade väntat oss i Sverige för 20 år sedan. Det är skrämmande. Vi måste nu reglera branscherna igen, så att det blir acceptabla villkor.

Lastbilsbranschen är en sådan bransch där vi måste arbeta med många styrmedel för att komma till rätta med problemen. Vänsterpartiet vill till exempel att klampning, som ger möjlighet att hålla kvar fordon som har brutit mot regler, ska kunna ske längre än 24 timmar vid behov. Det är positivt att trafikutskottet nu föreslår detta. Det behövs många åtgärder.

Det pågår fortfarande aktioner från lastbilschaufförerna för att uppmärksamma de helt oacceptabla och tuffa villkoren. Just nu uppmärksammar de särskilt polisens omorganisering och att poliser med specialkompetens inom trafiksäkerhetsområdet plockas bort. Det äventyrar arbetet med att kontrollera trafiksäkerheten i samband med till exempel cabotagetransporter. Det är något som vi i trafikutskottet bör titta närmare på och sätta ljuset på.

Beställaransvaret behöver också förtydligas. Få åkare fälls i dag på grund av brister då de inte följer regelverket. Beställaransvaret behöver också kompletteras med ett tydligare uppföljningsansvar.

När det gäller frågan om att tillåta avvikelser från de reglerade kör- och vilotiderna vill Vänsterpartiet vara lite försiktigare än vad som föreslås i betänkandet och är därför med på den rödgröna reservationen. Det är viktigt att anställda inte utnyttjas utan får de pauser som de är berättigade till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det har varit en stark trend mot att arbetstagarnas rättigheter har fått backa på arbetsmarknaden, så det gäller att vi håller kvar vid de regler som finns och är försiktiga med att luckra upp dem. Men självklart ska de inte vara överambitiösa så att de missgynnar även arbetstagaren, utan Trafikverket ska i lugn och ro kunna titta på detta.

Vänsterpartiet har inte ännu tagit ställning till om vi vill tillåta lastbilar upp till 74 ton. Det finns ju både för- och nackdelar. Det är klart att det är energieffektivare och bättre för miljön om man tittar just på lastbilarna och deras körningar. Men det finns också problem. Till exempel i Finland har det framkommit att de mindre åkerierna konkurreras ut eftersom de inte har råd med de stora lastbilarna, och vi vill ju gynna även små åkerier. Det är ett problem som man bör titta närmare på.

Det är samtidigt viktigt att det inte blir en överföring från tåg till lastbil. I dag transporteras 86 procent av godset med lastbil och bara 11 procent med tåg. Det behöver rättas till. Nu när Trafikutskottet föreslår att man ska införa 74 ton är det viktigt att vi samtidigt ser över styrmedlen för tåg. Man kan till exempel se till att vi får längre tåg, sätta ett moratorium för höjning av banavgifter och såklart se till att järnvägsunderhållet förbättras. Vi behöver genomlysa hur vi förbättrar för järnvägen samtidigt som 74 ton eventuellt införs. Annars kommer det att bli katastrof. Vi kan inte ha mer än 86 procent av godset på lastbil och mindre än 11 procent som fraktas med tåg. Det är en orimlighet i klimatorostider.

Vad gäller taxifrågorna uttalas det i betänkandet att taxibranschen är färdigutredd. Det nöjer sig inte Vänsterpartiet med, i det krisläge som vi ser för många taxiförare. Vänsterpartiet vill se en snabbutredning av arbetsvillkoren, för att komma till rätta med de stora problem som drabbar många taxiförare i dag. Det kommer rapporter om arbetspass på 12-13 timmar sju dagar i veckan. Flera dödsfall på grund av stroke har rapporterats.

Det är inte rimligt att arbetsmiljön pressas så hårt även här. Detta är ännu ett led i avregleringen av arbetsmarknaden som har fått så stora konsekvenser.

Problemen uppstår av flera orsaker. Vi har sett en mycket låg fackföreningsanslutning och brist på kollektivavtal inom taxinäringen. I dag är det i stället en hög grad av provisionsbaserad lön. En viktig del i lösningen totalt sett är att minska antalet bilar, då taxinäringen är hårt utsatt av konkurrens på grund av alltför många taxibilar i samma områden i städerna. Det finns därför ett behov av att reglera antal taxibilar i varje område. Överetableringen är ett gigantiskt problem. Till och med de som har kollektivavtal följer inte sina kollektivavtal på grund av att konkurrenssituationen är så svår på grund av överetableringen av taxibilar.

Samtidigt ser vi att det på landsbygden är svårt att få tag på taxi, svårt att få tillgång till skolskjuts med taxibilar och svårt att få färdtjänst. Så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha en obalanserad marknad på det här sättet genom en så märklig avreglering som har lett till så otroligt märkliga konsekvenser. Det är dags att vi tar tag i de avarter som har uppkommit på grund av avregleringar på område efter område. Det handlar om såväl kvalitet som säkerhet och om livskvalitet för dem som arbetar.

Det här är så angeläget att vi i Vänsterpartiet ville att utskottet skulle ta ett initiativ i frågan. Men det ville tyvärr inte resten av utskottet. Eftersom det är ett så allvarligt läge i branschen hoppas jag att ni i de andra partierna tänker efter och återkommer i frågan, för något måste vi göra.


Anf. 4 Sten Bergheden (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! I dag ska vi behandla trafikutskottets betänkande 12 om yrkestrafik och taxi.

Några talare har tidigare talat om att de är missnöjda med en del av förslagen. Men de kanske hade varit lite mindre missnöjda om de hade tillstyrkt de förslag som Alliansen har lagt fram, eftersom det är dessa förslag som har vunnit den största majoriteten i utskottet och som har gått vidare som förslag från utskottet när det gäller dessa frågor.

Dessa frågor har engagerat utskottet mycket länge. Vi har tagit fram en rad olika förslag för att förbättra lagar och efterlevnaden av regelverket. Det är viktigt att vi får bort den olagliga konkurrensen från våra vägar. I dessa frågor har utskottet ofta varit helt överens.

Vi har infört klampning, vi har infört sanktionsavgifter, vi har krävt att man ska redovisa frakthandlingar, vi har infört första steget i beställaransvar och vi vill ha fram ett ännu tuffare beställaransvar. Nu senast har vi beslutat om alkobommar i våra hamnar och vid våra gränsstationer i Sverige.

Alliansen har också tillsammans med företag och skogsindustrierna i Sverige jobbat länge med att få fram längre och tyngre lastbilar, vilket kan stärka vår konkurrenskraft och dessutom minska miljöpåverkan av våra lastbilstransporter. Vi vill också att man jobbar vidare med att få fram fler elvägar, vilket skulle förbättra lönsamheten, konkurrenssituationen och miljön.

Herr talman! I detta betänkande behandlas lastbilar och taxi. Huvudfrågorna är längre och tyngre lastbilar, och framför allt upp till 74 ton i första läget, hur länge vi ska kunna klampa fordon, tolkningarna av kör- och vilotiderna samt vilket uppdrag och vilket arbete som Transportstyrelsen ska ha och hur vi ska kunna kontrollera deras verksamhet och även deras kontroller och nivån på avgifter.

Alliansregeringen har utrett 64 och 74 tons lastbilar. Den utredningen var klar i augusti. Sedan väntade vi på ett beslut när den nya regeringen tillträdde. Det enda beslut som kom gällde 64 tons lastbilar, och det kom i april. Dessa saker var redan utredda och låg på bordet. Det var bara för den nya regeringen att fatta klubban och dunka den i bordet så hade vi haft 64 tons lastbilar när den nya regeringen tillträdde. Men man väntade och väntade.

Vi har långa avstånd i detta land, och vi har en stenhård konkurrenssituation. Exempelvis en timmerbil går ofta med lass från skogen. Sedan går den vanligtvis i tomme från sågverket eller massaindustrin tillbaka till skogen igen. Det är viktigt att dessa lass kan bli så stora som möjligt i detta läge. Annars går lastbilarna dåligt lastade, och fler tomvänder tillbaka till skogen. Om en lastbil kan ta med sig mer tjänar vi i båda riktningarna på det - både miljö och ekonomi.

Alliansen står också enade om 64 och 74 tons lastbilar och har också med sig en majoritet i utskottet för detta.

Tyvärr försöker regeringspartierna bromsa detta med fler utredningar och tillåta detta bara på ett begränsat vägnät.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det är klart att vi ska kunna köra 74 ton på våra vägar där det är möjligt och sedan vidta åtgärder för att ännu fler vägar ska klara 74 ton.

Herr talman! I januari 2014 skrev Magdalena Andersson och Anders Ygeman i Dagens Industri att den svenska regeringen satt och rullade tummarna. De skrev: Andra regeringar har emellertid visat handlingskraft. Senast den 1 oktober 2013 blev det tillåtet i Finland med tyngre lastbilar av den typ som utvärderas i Sverige. Sverige har en god möjlighet att genom en enkel regelförändring stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Vi kommer att stödja detta förslag och tillåta både längre och tyngre lastbilar om regeringen lägger fram detta.

Vad har hänt? Nu sitter man på regeringsmakten. Man har väntat i fem månader med att ta klubben och dunka den i bordet och därmed tillåta 64 tons lastbilar, och man har tillsatt en ny utredning. Detta ansåg man var så oerhört enkelt för den förra regeringen att omedelbart fatta beslut om.

Vi har utrett denna fråga färdigt. Ni hade möjlighet att klubba igenom detta. Men ni har inte orkat det så här långt.

Herr talman! Det andra tillkännagivandet handlar om att vi vill ha en längre klampningstid än 24 timmar där det så behövs. Före valet var de nuvarande regeringspartierna för det. Framför allt Socialdemokraterna var för en längre klampningstid. Före valet var det väldigt lätt att ordna med längre klampningstider än 24 timmar. Men nu när de har regeringsmakten i Sverige har det kommit en andra proposition. Men fortfarande är det 24 timmar som gäller. Då har vi ändå talat om att det finns en tydlig majoritet i utskottet för att genomföra en längre klampning än 24 timmar.

Nu har man haft sju månader på sig. Det var väldigt enkelt att genomföra, men tydligen inte så enkelt att regeringen har orkat med att genomföra den.

Vi vill att man ska kunna klampa på riktigt. Vi vill att man ska kunna klampa tills de åtgärder som behöver vidtas har vidtagits. Det kan handla om reparation av lastbil, betalning av sanktionsavgifter eller något annat. Det ska vara gjort innan man klampar av lastbilen. Det står vi bakom. Vi tycker att det är bra om detta görs så snabbt som möjligt.

Det är alltså dags att ni nu börjar jobba för att fixa det som vi faktiskt är överens om. Det var väldigt enkelt före valet, men det verkar vara betydligt svårare efter valet att genomföra detta.

Det tredje tillkännagivandet till regeringen handlar om att vi vill utreda möjligheten att införa samma tolkning som Danmark har när det gäller kör- och vilotiderna. De har tolkat kör- och vilotiderna på det sättet att de ger en eftergift på ända upp till 5 procent vid vissa avvikelser innan de ger böter eller sanktionsavgifter.

Jag har motionerat om detta, och det är glädjande att en majoritet i utskottet har ställt sig bakom detta. Vi behöver utreda och om möjligt också införa denna tolkning av kör- och vilotiderna här i Sverige.

Det kan rent praktiskt innebära att en chaufför i en buss eller i en lastbil vid något tillfälle kan få köra några minuter till utan att behöva betala dessa dryga böter och sanktionsavgifter.

I dag kan en chaufför av olika orsaker tvingas övernatta i sin bil, kanske bara någon mil från hemmet och familjen. Detta blir helt orimliga tolkningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Om denna tolkning är laglig i Danmark måste den väl också kunna vara laglig i Sverige?

Jag har varit ute på många möten med representanter från Socialdemokraterna och diskuterat denna fråga. Även i dessa lägen har Socialdemokraterna sagt att det är rimligt att man tittar över den möjlighet som finns i Danmark med en eftergift på 5 procent vid vissa avvikelser.

Men nu när de sitter i regeringsställning och har möjlighet att genomföra detta går det helt plötsligt inte längre. Då skriver de till och med en reservation och talar om att de är nöjda med resultatet som det är och väntar in vad som kommer att hända i framtiden.

Vi vill införa denna möjlighet. Vi vill också införa möjlighet till varningar innan man drabbas av sanktioner och böter.

Det händer oförutsägbara saker när våra chaufförer är ute på vägarna. Detta gör att vi måste ha någon form av möjlighet till tolkning av tiderna. Det kan vara trafikolyckor, poliskontroller - i och för sig alldeles för få - avstängning av vägar, punktering, snöoväder, blixthalka, stora regnmängder och vanlig köbildning som gör att en chaufför inte kommer fram i tid.

Socialdemokraterna var för en översyn före valet. Men nu i regeringsställning har de en annan uppfattning. I dag har de en reservation mot våra förslag om en bättre tolkning av kör- och vilotiderna. De reserverar sig mot våra förslag och litar på att Transportstyrelsen löser detta utan tydliga politiska signaler.

Vi i Alliansen tror att det är bra om vi pekar med hela handen här och verkligen ser till att det blir verkstad av det hela.

Det som de sa före valet har de tydligen inte tänkt att göra när de nu har blivit valda.

Detta har efterfrågats länge av branschen som vill ha samma konkurrensmöjligheter som de danska företagarna har.

Varför säger Socialdemokraterna nej nu? Varför har Socialdemokraterna bytt åsikt?

Herr talman! Före valet var Socialdemokraterna för längre och tyngre lastbilar. Men efter valet säger de nej. De vill förhala, utreda och bromsa, trots att det finns en tydlig och bred majoritet för detta i riksdagen.

Före valet sa Socialdemokraterna ja till att man skulle kunna klampa mer än 24 timmar. Men efter valet säger de nej. Nu är det inte lika intressant längre. De bromsar och förhalar, trots att det finns en stor majoritet för detta i riksdagen.

Före valet sa Socialdemokraterna ja till att man skulle utreda och införa samma tolkning som Danmark har med upp till 5 procents avvikelse. Efter valet säger de nej och vill vänta, förhala och bromsa, trots att det finns en bred majoritet även för detta förslag.

Herr talman! Den fjärde frågan i detta betänkande som jag tänkte ta upp gäller ett initiativ som Alliansen tog i utskottet om att vi vill göra en total översyn av Transportstyrelsens kontrollverksamhet av åkerierna och yrkestrafiken. Kontrollerna har fått kritik från åkerier och bussföretag i Sverige. Många är missnöjda med den bedömning och de kontroller som sker. Det är orimligt att höga sanktionsavgifter för mindre fel slår mot större och mindre åkerier.

Man använder dessutom ett verktyg för kontroll som åkeribranschen inte själva har för att kontrollera sin egen verksamhet, vilket kan göra att det blir olika resultat från den faktiska färdskrivaren i lastbilen och vid en kontroll av Transportstyrelsen. Så här kan vi inte ha det. Transportstyrelsen har genom sin utredning själv pekat på ett antal problem när det gäller att Sverige har övertolkat vissa regler, med mera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det är bra att myndigheten har sett problemen, och vi välkomnar deras utvärdering. Det finns dock fler bekymmer kvar än så. Är sanktionsavgifterna på rätt nivå? Är det rätt fel man dömer ut böter för? Inför varningar som ett första steg, och minska antalet fall som går vidare och belastar rättssystemet! Behöver kunskapen på Transportstyrelsen förstärkas inom de här bitarna? Hur kan man klara kontakterna med utländska myndigheter bättre?

Vi vill göra en total översyn av detta, och det är fullt rimligt att göra det efter att Transportstyrelsen nu har haft sin verksamhet igång i några år. Då är det självklart att man gör en utvärdering av vad som har fungerat bra, vad som har fungerat mindre bra och hur vissa delar i så fall ska rättas till.

Herr talman! Vi i Moderaterna och i Alliansen vill även att man prioriterar fler kontroller på våra vägar. Vi behöver fler utbildade trafikpoliser och inte som i dag att man faktiskt slår sönder trafikpolisen i Sverige och delar ut den till andra verksamheter i polisen. Det är helt fel väg att gå. Vi vill ha en tydligare prioritering av arbetet för att få bort den olagliga yrkestrafiken från våra vägar.

Alliansen ville att regeringen skulle göra en översyn av Transportstyrelsen och en tydligare prioritering av fler poliskontroller, och vi ville ge ett tillkännagivande om detta. Det borde vara självklart för alla partier att vi tar till oss dessa problem och verkligen försöker lösa dem. Men regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt Vänstern och i detta fall även Sverigedemokraterna, tycker tydligen att det fungerar bra i dag. De ställde sig inte bakom Alliansens förslag till utvärdering.

Vi kan nu konstatera att när det väl gäller - när vi ska lämna tydliga budskap om vad vi vill med den här frågan i riksdagen - är det bara Moderaterna och Alliansen som vågar stå upp för de här besluten. Övriga partier sitter lugnt ned och tycker tydligen att det här ändå fungerar rätt hyggligt. Det ger verkligen en tydlig signal till dem som slåss för att vi ska få bort den olagliga trafiken från våra vägar.

Om man nu tycker att de här frågorna är viktiga och vill ha ett bra alternativ att rösta på är det faktiskt ett alliansparti som gäller i nästa val.

(Applåder)

I detta anförande instämde Edward Riedl (M).


Anf. 5 Leif Pettersson (S)

Herr talman! Jag kan konstatera att det är väldigt bra att Moderaterna får vara i opposition. Helt plötsligt har man nämligen glömt åtta år, och helt plötsligt ska en regering med annan färg än den moderata ha genomfört allting man önskade få genomfört under den förra mandatperioden men inte fick.

Vad fick man under den förra perioden? Man fick en ofullständig proposition om klampning. Det var den förra regeringens proposition som genomfördes. Man fick ett ofullständigt beställaransvar som inte ens är värt namnet. När det gäller alkobommar var det som att släpa katten baklänges när man pratade med den förra infrastrukturministern om dem - det skulle marknaden lösa. Man fick också en ofullständig utredning när det gäller detta med 74 ton. Allting är ofullständigt - därför att man inte ville. Man ville inte genomföra saker och ting, och därför fixade man lite grann slarvigt på slutet. Det var vad som hände.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Sten Bergheden sa några saker här; bland annat talade han om 74 ton i ett första läge. Vad menar han med det? Vad ska komma sedan? Vet Sten Bergheden verkligen vilka vägar man kan köra med 74 ton på i dag? Det lät ju som om Bergheden hade mallen framme för vilka vägar man kan köra på och inte och vilka broar som håller och inte. Den utredningen har aldrig gjorts, utan den måste göras nu. Det är det som nu ska göras, och det kommer att ske skyndsamt. Fram till november är nämligen snabba ryck när det gäller statliga utredningar. Det tror jag nog att alla kan skriva under på.

Det är alltså bra att ni får vara i opposition så att du kan kräva någonting, Sten Bergheden. Den förra regeringen kunde du nämligen inte kräva någonting av.


Anf. 6 Sten Bergheden (M)

Herr talman! Först kan man väl konstatera att vi när vi hamnade i opposition trodde att det skulle komma en regering som hade energi och kraft att ta tag i de frågor man hade slagits för och pratat om i åtta år. Sedan upptäckte vi att man inte orkar lyfta klubban även om det ligger färdiga förslag i en proposition på bordet. Även om det finns ett förslag om möjligheten att köra med 64 eller 74 ton orkar man inte slå klubban i bordet utan sätter i stället igång nya utredningar och tittar vidare på detta.

Ta tag i de frågor som faktiskt var färdiga och som vi var överens om före valet! Det kan inte vara någon större svårighet att faktiskt också ta ett beslut i detta läge. Det syns ju tydligt i den rapport och den analys man har gjort tidigare att beslutet om 64 ton gick att ta direkt. Ändå tog den här regeringen, efter alla sina fikapauser och allt runt omkring, fem sex månader på sig innan den lyfte klubban och dunkade för 64 ton - och tillsatte man en utredning om 74 ton. Varför gjorde man inte det med en gång? Varför tittade man inte över det på en gång, om man nu tyckte att frågan var viktig? Varför väntade man i fem månader innan man tillsatte en ny utredning som ska ta ytterligare sex sju månader?

Vår utredning om 64 till 74 ton gjorde vi från april till augusti månad - hela utredningen, som visar vad som är möjligt när det gäller den biten. Vi lade fram en proposition, och ni tog över och genomdrev den här i kammaren. Den var ju färdig från vår sida, så den har ni inte heller jobbat fram. Det gäller klampning, sanktionsavgifter och handlingar i bilen. Det var ju tur att vi gjorde färdigt den, för annars hade vi hamnat i samma situation igen. Då hade ni suttit ned och väntat i fem sex månader på att se vad ni skulle göra åt detta, och därefter hade det kommit en ny utredning. Sedan hade vi inte sett något resultat av det heller.

Det är alltså rätt viktigt att komma ihåg att man faktiskt kan ta de beslut som finns att ta direkt när de är klara.


Anf. 7 Leif Pettersson (S)

Herr talman! Nu börjar jag förstå vad det handlar om, Sten Bergheden. Du hade höga förväntningar på en ny regering, men tyvärr gick de inte i lås. Bara lugn, Sten - det kommer att komma. Till skillnad från den förra regeringen gör vi inte snabba utredningar mellan april och augusti för att sedan lite snabbt lägga fram en proposition, bara för att visa någon sorts handlingskraft som inte finns.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Ofullständig klampning var vad vi fick på bordet från den förra regeringen - inga 24 timmar. Vem får klampa, enligt den proposition som lades fram? Vi tyckte att det var bättre att gå fram med det lilla steget än inget alls, för att i alla fall få möjlighet att klampa några fordon och möjlighet att klara av vissa saker på vägen. Jag trodde faktiskt att vi var överens om strategin att sedan vänta in vad som kommer att hända.

Det fanns invändningar mot klampning på 24 timmar från den förra regeringen, och då måste man väl ändå utreda dem och se om de är någonting att ta på. Eller ska vi bara strunta i vad den förra regeringen sa och fixa det på en gång? Nej, jag tror nog att man måste ha en seriösare inställning än så till politiken, Sten. Det är inte så att man bara kan braka på och genomföra saker och ting.

När det gäller detta med 74 ton var den utredning som fanns inte färdig. Det var ingenting man kunde genomföra rakt av, utan man måste titta närmare på vilka broar och vägar det handlar om. Man måste också titta närmare på faran med överflyttning av gods. Det är nämligen inte bara skogsindustrin det handlar om, vilket Sten tog upp i sitt anförande, utan det handlar också om många andra branscher. Därför måste man titta på alltihop.


Anf. 8 Sten Bergheden (M)

Herr talman! Det är lite märkligt att de här frågorna helt plötsligt kom upp på bordet när Socialdemokraterna satte sig i regeringsställning. På alla de möten om dessa 74 ton som skedde före valet var det som Magdalena och Ygeman skrev, nämligen att den gamla regeringen satt och rullade tummarna. Det var ju bara att fatta beslut direkt; det gällde konkurrenskraften för svensk skogsindustri och alltihop. Det var jätteviktigt, och jag delar den uppfattningen.

Bekymret är att ni, nu när ni har hamnat i regeringsställning, helt plötsligt tycker att det inte är färdigutrett. Det är inte lika viktigt längre, utan vi ska utreda ytterligare en gång. Och det intressanta är att ni inte utreder det som ska utredas. Ni tittar på om det går att hitta andra lösningar i stället för 74 ton och längre och tyngre lastbilar. Ni försöker utveckla utredningen så att den blir ännu större för att försöka undvika att ge den konkurrensfördel som längre och tyngre lastbilar i Sverige ändå skulle kunna innebära. Då skulle vi kunna behålla många av våra svenska jobb.

Du vill att jag ska vara lugn, Leif Pettersson. Nej, jag kan inte bli lugn. Det ligger färdiga förslag på bordet borta på Regeringskansliet, som vi har jobbat fram och lagt fram. Vi har lagt klubban bredvid för att ni ska kunna ta den, dunka ned den och genomföra detta. Då tar ni fem månader på er att lyfta klubban för 64 ton och tillsätter ingen utredning. Vi kan inte vara lugna. Om det ska ta så här lång tid att ta ett beslut om sådant som redan är färdigutrett och klart, hur lång tid kommer då inte att ta för er att införa 74 ton och gå vidare med längre och tyngre lastbilar? Vi ser med stor oro på den långsamhet, den trötthet, som har infunnit sig i den nya regeringen redan efter sex månader.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Den dagen ni inser att det här inte går särskilt bra och avgår är vi i Alliansen beredda att ta över och regera landet.

(Applåder)


Anf. 9 Anders Åkesson (C)

Herr talman! I det betänkande som nu diskuteras har riksdagens trafikutskott fått hantera en proposition, Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Det är en viktig proposition, och såvitt jag kan se är det den första propositionen till riksdagens trafikutskott som regeringen Löfven-Romson har klämt fram själv. Grattis! Men det är inte särskilt imponerande efter så lång tid, i synnerhet då huvuddelen av propositionsarbetet har gjorts av alliansregeringen. Men, bättre sent än aldrig.

Propositionen innehåller - innehållet är ändå det viktiga - förslag till skärpning av lagen som ger polisen och myndigheten fler möjligheter och starkare sanktionsverktyg mot organiserad brottslighet på väg. Det är bra och nödvändigt, men propositionen är inte tillräcklig.

Alliansen, och det som sedan kom att bli utskottets majoritet, har självklart välkomnat propositionen och konstaterar att den föreslagna kompletteringen kommer att leda till ökad regelefterlevnad, att det blir sjystare konkurrens åkeriföretag emellan, vettigare hantering av personal och så vidare. Och regleringen ska självklart träda i kraft så snart som möjligt.

En majoritet i riksdagens trafikutskott vill dock mer än så. Därför har majoriteten i utskottet riktat ett så kallat tillkännagivande till regeringen - tillkännagivanden har irriterat regeringen mycket under den sista tiden men det är en annan fråga. Utskottet har riktat ett tillkännagivande till regeringen med en uppmaning att snarast återkomma med förslag som innebär att skärpningarna kan bestå längre tid än de 24 timmar som nu finns inskrivet i förslaget till lagstiftning, i propositionen.

Åtgärderna är som sagt bra, men tidsbegränsningen på 24 timmar riskerar att göra dem mindre verksamma. Det är en blotta i förslaget. Därför är detta tillkännagivande bra och viktigt.

Herr talman! Det är bra att det finns en majoritet i riksdagen bakom tillkännagivandet. Och regeringen är ju blixtsnabb. Därför förväntar vi oss givetvis att vi får tillbaka förslaget.

Utskottet har också funnit anledning att rikta ytterligare ett par tillkännagivanden till regeringen, kopplade till detta betänkande. Det ena handlar konkret om längre och tyngre lastbilar. Majoriteten i utskottet vill se ett mycket mera skyndsamt arbete med regeländringar som gör det möjligt för lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton, över tiden också uppemot 30 meter, att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som tål den belastningen. Det är viktigt att det arbetet får fart och att vi får en generösare dispensgivning vad gäller längre fordon.

Man kan givetvis fråga sig: Varför denna brådska, och varför tillkännagivande nu? Infrastrukturminister Anna Johansson har sagt att frågan utreds och att de ska återkomma i höst med ett utredningsförslag.

Här riktar jag mig till Leif Pettersson som har undrat varför vi har så bråttom och varför vi inte litar på regeringen: Frågan är utredd och klar. I vårt grannland Finland, som för övrigt är vår tuffaste konkurrent inom många industriområden, och inte minst skogsindustrin som är beroende av denna regelförändring, kör man för fullt med tyngre fordon och tillämpar mycket av det som står i utredningsarbetet som har gjorts i Sverige sedan tidigare. Det är inte bra. Det är en ojämlikhet i konkurrens länder emellan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det finns skäl att fråga sig med vilken kraft regeringen Löfven-Romson driver på för mer klimat- och bränsleeffektiva lastfordon, alltså tyngre och längre fordon, på väg i vårt land. Med vilken kraft driver egentligen regeringen Löfven-Romson den frågan?

Jag noterar dessutom att utskottets ordförande, Karin Svensson Smith som företräder Miljöpartiet som är en del av den svenska regeringen och en del som är skeptisk till längre och tyngre lastfordon på väg, inte deltar i debatten. Det finns säkert skäl för det. Men det hade varit väldigt intressant att få veta hur hela regeringsunderlagets syn på längre och tyngre fordon ser ut. Det är en ganska väsentlig fråga.

I övrigt vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet. Det är ett bra betänkande, med tillkännagivandena.

(Applåder)


Anf. 10 Said Abdu (FP)

Herr talman! Sverige är ett stort land i världen. Det gäller såväl geografisk storlek, som att vi som är en liten nation har lyckats åstadkomma mycket med vårt arbete och våra resurser. För att kunna förädla våra råvaror har vi alltid varit beroende av god infrastruktur, från timmerflottning på älvarna i gamla tider till dagens moderna, klimatsmarta och effektiva lastbilstransporter.

Jag är uppvuxen i hjärtat av den svenska fordonsindustrin och har arbetat i den. Det kan vara svårt att förstå värdet av en bil eller lastbil för den som enbart har sett en i trafikutskottets promemoria eller har räknat den som en pinne i Trafikverkets statistik. Men för mig betyder den mer än så, både som gammal industriarbetare och som företagare. För mig innebär varje rullande lastbil hopp, hopp om att hjulen fortfarande snurrar i vårt land, hopp om vårt livgivande välstånd som hjälper människor i nöd och hopp om en framtid som vilar på utveckling och framsteg.

Jag har suttit i denna kammare sedan september och har sett osamsregeringen köra i diket gång på gång. Vi ser det vad gäller en undernärd näringspolitik med straffskatt på ungdomsjobben, ett ROT-avdrag som rycks upp med rötterna och nu senast en chockhöjning av bensin- och dieselpriserna. När regeringen väl gör något för att, i sin värld, stödja svenskt näringsliv och åkerinäring är det för lite och för sent.

Folkpartiet och Alliansen kommer alltid att sätta jobb och företagande främst. Vi vet att det är grunden för personlig utveckling och en nödvändighet om vi ska kunna ta hand om dem som hamnat snett och behöver hjälp. I nära samarbete med fack och näringsliv bedriver jag en politikutveckling där vi lyssnar in de behov som finns, för att hjälpa i stället för att stjälpa. Mitt råd till regeringen är att börja lyssna på företagen i den svenska åkerinäringen, i stället för att än en gång köra i diket.

Sveriges Åkeriföretag sa i ett pressmeddelande förra veckan att de saknar regeringens beslut om längre fordon och beslut om 74 tons bruttovikt. Det är vad svensk industri, åkerinäring och näringsliv behöver. Och håll i er nu Miljöpartiet, som inte är här i dag: Det är dessutom klimatsmart.

Herr talman! Vi lever i en tid av blandade besked. Inom regeringen strider nu mer eller mindre de näringsfientliga parterna mot varandra. Finansministern tar inte längre ansvar för regeringens beslut när energiskatterna höjs. I stället skyller man på den andra parten i samarbetsregeringen. Vilket samarbetsklimat! Tiden kommer att utvisa hur länge vi och det svenska näringslivet behöver uthärda osäkerhetsregeringen och dess politik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det är även blandade tider, för spåren av alliansregeringens näringsvänliga politik finns fortfarande kvar i svensk politik. Den hjälper människor till jobb och egenförsörjning varje dag. Den öppnar dörrar och möjliggör resor och transporter över hela landet. Men tiden håller på att rinna ut. Osäkerhetsregeringen har tagit över ratten och inleder nu en sladdande färd som ofrånkomligt kommer att sluta i diket. Sverige förtjänar bättre.

Regeringen måste inse att varje ny krånglig regel och extraskatt på jobb slår direkt mot företag och deras anställda, även genom uteblivna anställningar. I stället riskerar vi att få en utökad svart sektor som inte följer några av våra påbud. Detta måste vi motverka genom lagar som hjälper - och inte stjälper - seriösa åkeriföretag.

Transportsektorn är nödvändig för Sveriges företag, och utan lastbilen stannar Sverige. Vägen mellan åkerinäringen och statsministerns omhuldade industri är spikrak. Synd bara att hans förda politik är näringsfientlig och att hans regering envisas med att köra i diket. Jag vill att resan ska ta slut.

(Applåder)


Anf. 11 Robert Halef (KD)

Herr talman! I dag behandlar vi bland annat en komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd för fordon som överträder bestämmelserna om cabotagetransporter. Det gäller utebliven betalning av sanktionsavgiften i samband med kontroll. Detta är en åtgärd som är av stor vikt för efterlevnaden av de regler som gäller inom åkeribranschen.

För att säkerställa efterlevnaden när det gäller sanktionsavgifter har riksdagen tidigare beslutat om en del åtgärder mot dem som bryter mot lagen. Man har bland annat gett polismän och tulltjänstemän möjlighet att fortsätta hindra färden vid överträdelse och omhänderta fordonsnycklar eller andra föremål, såsom frakthandlingar och registreringsskyltar. Från och med den 1 juli i år kan fordonet klampas i högst 24 timmar.

Alliansen anser att de föreslagna lagförslagen är bra och kommer att leda till ökad regelefterlevnad och konkurrens på lika villkor inom branschen. Kristdemokraterna och Alliansen anser dock att det finns god anledning att skärpa lagstiftningen ytterligare när det gäller att kunna klampa fordonet längre än 24 timmar om det är nödvändigt. Detta har även Kristdemokraterna motionerat om.

Utländska transportföretag som utför en internationell transport har rätt att i ett annat land utföra upp till tre inrikestransporter inom en sjudagarsperiod efter det att den internationella transporten utförts. Sådana transporter ska vara av tillfällig karaktär, och en grundförutsättning är att det har gjorts en internationell godstransport på väg från en medlemsstat eller ett tredjeland till en annan medlemsstat.

Enligt Europaparlamentets förordning om överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter ska medlemsstaterna fastställa bestämmelser om sanktioner för överträdelser och vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att de genomförs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! Åtgärderna är till för att tvinga fram bättre efterlevnad av de regler som finns och säkerställa att sanktionsavgiften betalas vid överträdelse av cabotagereglerna. Vi anser att det bör vara möjligt att klampa fordonet längre än 24 timmar och på så vis kunna framtvinga sanktionsavgiften, en viktig åtgärd för att minska fusket inom branschen och säkra konkurrensneutraliteten inom åkerinäringen.

Allianspartierna vill därför göra ett tillkännagivande till regeringen om att skärpa lagen och göra det mer möjligt att klampa fordonet tills boten är betald, så att de som bryter mot reglerna inte ska kunna fortsätta färden efter 24 timmar.

Herr talman! Kontroller och tillsyn av åkeribranschen är viktiga för att regler och lagar ska efterföljas. Vi måste aktivt arbeta för åtgärder som ökar trafiksäkerheten och bidrar till konkurrens på lika villkor för alla åkerier inom EU.

När det gäller frågan om att kunna tillåta mindre avvikelser i kör- och vilotider i yrkestrafik finns det gemensamma EU-regler och en arbetsreglering, exempelvis av när chaufförer får köra och när de måste ta vila. Detta är till för att alla chaufförer inom EU ska ges samma förutsättningar.

Vi kan dock konstatera att vissa länder, exempelvis Danmark, har gjort en annan tolkning av dessa regler och tillåter en längre avvikelse om 5 procent. Detta gör de danska åkerierna mer konkurrenskraftiga, och de slipper sanktionsavgifter och böter för denna överträdelse.

Alliansen vill ge vår åkerinäring bättre konkurrensvillkor. För att inte tappa konkurrenskraft gentemot bland annat danska åkerier vill vi införa en möjlighet att i likhet med den danska modellen tillåta avvikelser från de reglerade kör- och vilotiderna för yrkesmässig trafik. Utskottet gör därför ett tillkännagivande till regeringen om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för den yrkesmässiga trafiken innan böter eller sanktionsavgifter påförs.

Herr talman! Lastbilarnas längd och vikt har stor betydelse för skogsnäringen och gruvdriften. Blir det längre lastbilar och lastbilar som tar större vikt kommer det att leda till att antalet godstransporter minskar på våra vägar. Att tillåta längre och tyngre lastbilar har också en positiv miljöpåverkan, då färre transporter kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp. En annan fördel är att skogsnäringen och andra branscher kommer att få mer gods transporterat till en lägre kostnad.

För stora delar av basindustrin och många andra företag runt om i landet är möjligheten att transportera gods med tyngre och längre lastbilar ett sätt att effektivisera transporterna och minska kostnaderna. Alliansen har föreslagit att en bruttovikt på upp till 74 ton ska tillåtas på de vägar som har bäring för detta. För att främja ett effektivt transportsystem som kan möta industrins transportbehov vill vi också att fordonsekipage på upp till 30 meter ska tillåtas.

Regeringen har föreslagit att en bruttovikt om 64 ton ska tillåtas trafikera vissa vägar från den 1 juni 2015. Alliansen anser att detta inte är tillräckligt, herr talman. Vi kommer aktivt att fortsätta arbeta för att fordon upp till 74 ton ska tillåtas framöver.

Vi ser i dag till exempel att Finland har en tillåten bruttovikt på 76 ton och att det fungerar väl. Regeringen har gett besked om att invänta en tillsatt utredning, men vi vill framhålla att det redan i dag finns ett flertal utredningar gällande den här frågan. Regeringspartierna står även fast vid att det enbart är vissa delar av det allmänna vägnätet som ska få trafikeras med tyngre lastbilar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Vi i allianspartierna anser att detta är en onödig begränsning och gör därför ett tillkännagivande till regeringen om att tillåta tyngre lastbilar på hela vägnätet där det finns bäring. Kristdemokraterna värdesätter alla trafikslag och anser att alla trafikslag spelar en viktig roll och är nödvändiga för transportsystemet. Transportpolitiken har stor betydelse för landets utveckling och konkurrenskraft, är jobbskapande och bidrar till tillväxten.

Herr talman! Det är dags att gå från ord till handling. Finland har stärkt sin konkurrenskraft genom att år 2013 höja tillåten bruttovikt för lastbilar till 76 ton. Nu är det dags för Sverige att tillåta lastbilar på 74 ton och upp till 30 meter långa.

Effektivare transporter ger minskad miljöpåverkan. Det blir färre lastbilar på vägarna, det stärker industrins konkurrenskraft och förbättrar trafiksäkerheten. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.

(Applåder)


Anf. 12 Jessica Rosencrantz (M)

Herr talman! Mina allianskollegor och min moderata kollega Sten Bergheden har utförligt och engagerat berättat om de olika initiativ som Alliansen tagit i trafikutskottet för att främja en god regelefterlevnad på väg, säkerställa rimliga krav från tillsynsmyndigheterna och i slutändan värna en stark svensk åkerinäring.

Jag tänkte uppehålla mig vid en fråga i betänkandet, och det rör de tyngre fordonen. Detta är en viktig dag för svensk industri, svensk konkurrenskraft, svenska jobb och svensk tillväxt. Det är värt att uppmärksamma lite extra. Det höga tonläget från Socialdemokraterna fordrar också en kommentar.

Det är uppenbart att regeringspartierna försöker mörka de stora oenigheter som finns inom regeringen. Det finns en stor rädsla från Alliansens sida att detta kan bli den tredje viktiga transportfrågan där regeringen landar fel. Vi har tidigare sett det när det gällt att stoppa Förbifart Stockholm. Vi ser att en förhandlingsperson ska utreda hur man kan avveckla Bromma flygplats. Nu är frågan vad man egentligen vill med de tyngre fordonen.

Trafikutskottet riktar därför ett tillkännagivande till regeringen om behovet av att skyndsamt - och det är ett viktigt ord - utarbeta erforderliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. Det gäller också behovet att möjliggöra fler dispenser för de längre fordonen, vilket inte ingår i regeringens uppdrag i dag.

Herr talman! För stora delar av basindustrin och många företag i Sverige är möjligheten att transportera tyngre en av de absolut viktigaste frågorna. Det är något som näringen också driver aktivt. Alliansregeringen lät därför Trafikverket och Transportstyrelsen utreda just denna fråga.

Olyckligt nog har arbetet stannat upp någonstans på Regeringskansliet. Det är möjligtvis så att det kan bero på att åsikterna drar åt olika håll hos Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är bara att beklaga, som mina allianskollegor har varit inne på, att vi inte har möjlighet att ställa frågan här i dag till utskottets miljöpartistiska ordförande om hur hon ser på förslaget. Det är synd. Det hade varit bra att ha båda regeringspartierna representerade här och kunna få ett besked för en gångs skull.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! Först häromveckan efter stor press från Alliansen i trafikutskottet annonserade Näringsdepartementet en fortsatt utredning. Det är bra att regeringen inte längre säger nej och inte nöjer sig med de 64 ton som man talade om härommånaden. Men vi vänder oss mot ytterligare fördröjning. Vi förväntar oss att det inte är ett sätt för regeringen att förhala frågan utan att den återkommer vid utredningens slut i november med konkreta förslag på hur och inte om vi kan tillåta 74 ton.

Herr talman! I detta nu pågår stora projekt runt om i Sverige med både längre och tyngre fordon. Tyngre fordon skulle minska utsläppen, eftersom lastbilarna kan lasta mer och köra färre gånger. Det skulle öka effektiviteten hos de svenska företagen.

Såväl fack som näringsliv ställde sig i remissomgången positiva till de förslagen. Trafikverket har i sin tur konstaterat att risken för överflyttning från järnväg till väg är marginell. De positiva miljömässiga och ekonomiska aspekterna av att lasta tyngre och längre är stora.

Tåg är ett viktigt transportmedel. Men i vårt relativt sett glesbefolkade land, till ytan EU:s tredje största, behövs lastbilar och alla trafikslag. Jag menar att det är fel att som regeringen gör ställa dem mot varandra.

Ministern har tidigare försökt att varna för stora kostnader för att åtgärda vägar och broar. Sanningen är att 74-tonslastbilar generellt sett inte sliter mer på vägnätet eftersom de har fler hjulaxlar som avlastar och fördelar trycket på våra vägar. Därmed klarar större delen av vårt vägnät 74 ton. Undersökningar som gjorts av bland annat Trafikverket visar att det är särskilt broarna som kan vara känsliga. Men av Sveriges 16 000 broar klarar tre av fyra 74 ton.

En majoritet i utskottet har känt att det har varit viktigt att i vårt tillkännagivande till regeringen förtydliga att vi vill se de tunga lastbilarna på de vägar där bärigheten är tillräcklig och inte, som ministern låtit antyda i intervjuer, att bara peka ut ett antal vägsträckor för timmertransporter allena. Ministern säger: Det handlar framför allt om transporter av timmer. Det är inte de stora Europavägarna det handlar om. Ministern säger fortsättningsvis: Det är meningslöst att tillåta tunga lastbilar där järnvägen finns som alternativ.

Herr talman! Förvirringen är något stor om vad regeringen egentligen vill. Det kan tyvärr vara så att man även i den här frågan har gått Miljöpartiet till mötes. Tyvärr har ministern tackat nej till att vara här i dag och debattera med oss, vilket hon har rätt att göra. Vi får väl fortsätta att fundera på vad regeringen egentligen vill. Men från en majoritet i trafikutskottet är det viktigt att visa att vi tror och verkar för att 74 ton ska möjliggöras på de vägar som har tillräcklig bärighet. Vi har i dagarna sett att branschen själv varit ute och applåderat att utskottet vill gå längre än regeringen.

Agerandet står lite i bjärt kontrast till de utfästelser som Socialdemokraterna gjorde före valet. Anders Ygeman, S-märkt ordförande för trafikutskottet under förra perioden, och Magdalena Andersson gjorde ett stort nummer av att alliansregeringen var för långsam. Men förmodligen har man i denna fråga låtit Miljöpartiet sätta agendan.

Det blir i så fall tredje gången gillt i viktiga infrastrukturfrågor. Först stoppas bygget av Förbifart Stockholm till en kostnad av 170 miljoner kronor för skattebetalarna. Därefter tillsätts i strid med riksdagens beslut en förhandlingsperson för att lägga ned Bromma flygplats. Nu lägger man dimridåer kring vad regeringens utredning om 74 ton egentligen innebär.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! Järnvägsrälsen kommer aldrig att kunna gå hela vägen in i skogen eller fram till matbutiken. Nya moderaterna och Alliansen värdesätter alla trafikslag och ser att vart och ett har sin roll i transportsystemet. Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt och utvecklas måste vi ha en regering som vågar fatta beslut, kan vara tydlig och som kan genomföra konkreta reformer utan att utreda allting i oändlighet.

Alliansregeringen gjorde ett gediget arbete. Det finns ett färdigt förslag på Näringsdepartementet. Finland är långt före oss och har tillåtit 76 ton. Det är till nackdel för svensk konkurrenskraft. Om Finland kan, herr talman, är jag säker på att Sverige också kan.

Alliansen vänder sig inte mot ny kunskap, och vi kan vänta in den utredning som ska presenteras i november. Men en majoritet i trafikutskottet kräver tydliga regeländringar och förslag på hur vi omedelbart därefter kan möjliggöra för 74 ton.

För Alliansen är frågan inte "om" utan "hur". Än en gång har riksdagen pressat regeringen att agera i en viktig infrastrukturfråga. Det är glädjande och bra för klimaten, trafiksäkerheten och svenska företags lönsamhet.

Vi i Alliansen är tydliga med våra ambitioner. Vi vill satsa 300 miljoner kronor årligen i åtta år framöver för en total summa om 2,4 miljarder på att stärka bärigheten i våra vägar. Det är i enlighet, Leif Pettersson, med det som Trafikverket har uppskattat att kostnaderna skulle vara.

Alliansen är tydlig. Vi vill ha snabba beslut. Vi satsar de medel som behövs. Vi väntar på och förväntar oss samma tydlighet från regeringen.

Nu har Sveriges riksdag sagt sitt. Vi förväntar oss att Sveriges regering lyssnar på Sveriges riksdag.

(Applåder)


Anf. 13 Leif Pettersson (S)

Herr talman! Om man bortser från all retorik och allt utanpåverk som Jessica Rosencrantz lindar in allting i - kan du egentligen säga var vi inte är överens? Vi är överens om att 74 ton ska fram. Det är möjligen tidsfaktorn som vi inte är överens om.

Det är lite fascinerande att 64-tonsbeslutet helt plötsligt inte är någonting. Det kan man bara ta med en klackspark, och det var tydligen inte värt någonting. När jag har varit i kontakt med åkeriföretag säger de, i alla fall i vår del av landet, att 64 ton är ett viktigt beslut. Det ger bättre fyllnadsgrader, det funkar på vägen och det är viktigt för oss att få fram beslutet, säger de.

Jag vill fråga Jessica Rosencrantz vilka branscher förutom skogsindustrin du ser som skulle ha nytta av 74 ton. Jag vet vilka jag tror, men vilka ser du?

Jag har ännu en fråga. Om detta nu är så enkelt som väl vi också sa när vi var i opposition - vi vet ju att det är enkelt att säga saker när man är i opposition - varför gjorde ni då ingenting åt det när ni var i majoritet och hade regeringsmakten?

Försöket med En Trave Till var färdigt redan 2013. Då skulle man utvärdera det, och sedan skulle det komma ett beslut. Det kom inget. 74 ton har varit på tapeten under många år. Det gjordes en utredning som Finland sedan genomförde sitt beslut grundat på, och det blev faktiskt inte så lyckat som man kan tro när man hör den svenska debatten. I Finland är 68 ton det som företagen investerar i. Det beror inte på att man tror på 74.


Anf. 14 Jessica Rosencrantz (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! Leif Pettersson frågar mig vad vi egentligen är överens och inte överens om. Det är ju det som är oklart eftersom vi får olika besked från regeringen vid olika tillfällen.

Jag återgav här vad infrastrukturministern sa så sent som i förra veckan när det gäller hennes uttalanden i frågan. Jag menar att det är ganska otydligt vad regeringen egentligen vill. Man säger att det bara handlar om timmertransporter. Det handlar inte om Europavägar. Det handlar inte om några vägar där järnvägen redan finns. Det är inte riktigt den diskussion vi har haft i utskottet genom åren. Jag upplever att vi gemensamt har diskuterat att möjliggöra för 74 ton generellt, där vägarna så bär, eftersom det är en viktig fråga för svensk industri och för svenska företag.

Tyvärr är nog inte tilliten så väldigt stor från Alliansens sida, Leif Pettersson, när det gäller regeringens budskap i olika frågor. Inför valet konstaterade man att Förbifarten skulle byggas och att Bromma flygplats skulle vara kvar. Båda dessa beslut rev man upp direkt efter valet. Det inte så konstigt att vi då inte litar på regeringens ambitioner i den här transportfrågan. Det är uppenbart att transportfrågorna är känsliga för den svenska regeringen och att man har fundamentalt olika uppfattningar mellan de två regeringspartierna. Eftersom jag bryr mig mest om vad vi kommer fram till i sak i slutändan tycker jag att det är viktigt att Sveriges riksdag markerar för Sveriges regering vad det är vi vill se på området. Och då vill vi se 74 ton på de vägar som så bär.

Jag är den första att säga att 64-tonsbeslutet var välkommet. Men om man lyssnar på näringens representanter hör man att de är tydliga med att det inte gör den stora skillnad som man skulle behöva. Om man går från 60 till 64 ton ligger det tyvärr ofta inom den felmarginal som näringen redan behöver när man lastar i dag. Jag är inte emot förslaget, men jag beklagar att regeringen inte i samma veva tydligt kunde säga att man också vill möjliggöra 74 ton.

Jag kan upprepa: Finland har gått före och gjorde detta redan 2013. Vi behöver inte vänta längre här i Sverige.


Anf. 15 Leif Pettersson (S)

Herr talman! Återigen: Vilka andra branscher ser du som har nytta av det här, Jessica Rosencrantz? Det kanske du kan komma tillbaka till.

Det här ska inte handla om Bromma. Men det finns ingen förhandlingsman som är utsedd för att lägga ned Bromma, utan det finns en förhandlingsman som är utsedd för att titta på vilka möjligheter Arlanda har för framtiden. Det kan vi dock lämna därhän i denna debatt.

Bärighet på väg är en vetenskap i sig. Man kan ju tro att man fixar bärigheten med att sätta till 300 miljoner per år, och sedan har man fixat det efter åtta år. Men så är det inte. En väg som inte har bärighet får man ofta åtgärda gång på gång. Det ser jag i den verklighet jag finns i, i vårt län. Det händer hela tiden. Man måste komma tillbaka och fixa bärigheten igen efter ett antal år. Det innebär att tjälskador och annat kommer att vara ett stort problem för skogsindustrin även i framtiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Man kan fråga sig om Jessica Rosencrantz till skillnad från Sten Bergheden, som tidigare var uppe här och inte kunde svara på frågan, vet vilka vägar som bär i dag. Jag vet inte. Jag tror inte att någon vet. Det är därför man måste tillsätta en utredning för att titta på det. Men du kanske har svaret, och i så fall vill jag gärna ha det.


Anf. 16 Jessica Rosencrantz (M)

Herr talman! Jag tänker av artighet försöka besvara de frågor som Leif Pettersson ställer. När det handlar om vilka branscher det gäller tror inte jag att det är upp till mig att bestämma vilket företag eller vilken näring som vill använda denna möjlighet. Jag kan bara konstatera att Sveriges åkeriföretag är tydliga med att detta är en av de viktigaste frågorna för att svensk åkerinäring ska överleva, fortsätta att vara konkurrenskraftig och kunna transportera på rimliga sätt.

Jag skulle vilja säga att Leif Pettersson mest verkar se problem med förslaget. Det oroar ännu mer. Naturligtvis är bärighet en komplicerad fråga. Men vi, till skillnad från regeringssidan, anslår i varje fall pengar för att förstärka bärigheten. Vi gör det som sagt konsekvent över de kommande åtta åren för att se till att vi kan rusta upp vägnätet.

Det jag vänder mig mot är att regeringen inte ger några tydliga besked. Jag har ingenting emot att undersöka närmare vilka vägar och broar som måste skyltas om; det måste man göra i vilket fall. Men vi får inga tydliga besked från regeringens sida om att man vill införa detta, och från när. Det är det som är utmaningen.

Trafikverket måste göra ett gediget arbete på varje bro och varje väg för att säkerställa bärigheten. Men jag tycker att detta är märkligt: För bara någon månad sedan gjorde man en regelförändring på 64 ton, som tydligen var hur enkel som helst att göra över natten. Man sa ingenting om 74 ton. När Alliansen i trafikutskottet har drivit frågan aktivt i medierna och i olika sammanhang under de gångna veckorna bestämmer sig sedan äntligen regeringen, vid justeringstillfället i utskottet, för att ändå utreda frågan.

Jag tycker att det är bra att Sveriges regering lyssnade på riksdagen i sammanhanget. Därför vill vi också ha detta tydliga tillkännagivande så att Sveriges regering nu vet vad Sveriges riksdag tycker.


Anf. 17 Jasenko Omanovic (S)

Herr talman! Jag har varit på praktik en dag. Jag var på praktik med polisen och tittade på hur man tillämpar lagen om klampning, sanktionsavgiften och så vidare. Det tog inte mer en än dag för mig att förstå att detta måste förstärkas; det måste ändras.

Jag tänkte då: Varför är det så? Jag sitter nu för nionde året i riksdagen och den tredje mandatperioden. I åtta år satt jag i socialförsäkringsutskottet. Där såg jag den handlingskraft som Alliansen hade när man skulle förändra allt. Man skulle ut med fuskare. Det var till och med så när man avskaffade den bortre parentesen i sjukförsäkringen att människor var tvungna att ta ambulans för att komma till Arbetsförmedlingen. Det finns ett sådant fall.

Då tänkte jag: Varför är det så här? Varför har man inte varit lika kraftfull här? Varför tog det sju år och tio månader att förstå att man behöver komma med ett förslag om klampning, om 74 ton och om annat? Jag funderade verkligen på varför det tog så lång tid för Alliansen. Varför blev det så? När man skulle jaga folk i sjukförsäkringen gick det ju å andra sidan jättesnabbt. Det gick jättefort, utan att man reflekterade. Där visade man handlingskraft. Här fanns det ingen handlingskraft.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Men jag vet vad svaret är, herr talman. Det förklarade ju förra statsministern Fredrik Reinfeldt. Näringslivet är ett särintresse, inget annat. Det var så Fredrik Reinfeldt kallade det svenska näringslivet.

Det visar exakt det jag har upplevt under mina nio år som riksdagsledamot. Under åtta år visades handlingskraft när det gällde att jaga folk ut ur sjukförsäkringen. Men i trafikutskottet visades inte någon handlingskraft för att underlätta för näringslivet i Sverige, och så blir det när man ser på näringslivet som ett särintresse.

I dag ser vi här, som Maud Olofsson säger, ivriga bävrar. Nu är det en befrielse i Alliansen, känns det som. Nu har de äntligen förlorat regeringsmakten och får tycka vad de vill, och det hörde vi faktiskt en moderat här i talarstolen säga. Äntligen har man förväntningar på regeringen, och det är självklart att man har på en regering som ska leverera, för den förra regeringen, med statsministerns i spetsen, såg ju näringslivet som ett särintresse.

Jag hoppas, herr talman, att Alliansen med dess ivriga kraft tillsammans med oss fattar riktigt viktiga beslut för den svenska näringen i stället för att käbbla här i riksdagen. Vi måste verkligen vara konstruktiva för den svenska näringens skull.

(Applåder)


Anf. 18 Sten Bergheden (M)

Herr talman! Tack, Jasenko Omanovic, för att du är upptagen av de här frågorna och framför allt för att du vill ha svar på vad vi har gjort.

Hade du frågat dina partikamrater i utskottet hade de antagligen kunnat berätta för dig om när vi satte igång utredningen om åkerinäringen. Det gjorde vi 2012. Därefter har vi hela tiden lagt fram olika förslag för att komma i mål.

Det som hände när ni tog över var att ni bromsade de delar som redan låg färdiga för beslut. Det anser vi var olyckligt.

Vi har utrett möjligheten för polisen att anställa specialkompetens. Vi har sett till att åklagarna är samlade i Karlskrona och Östersund när det gäller trafikbrott. Vi har infört ett register på Transportstyrelsen. Vi har ordnat med fler säkra uppställningsplatser i ett EU-projekt tillsammans med Trafikverket. Vi har infört det första steget i beställaransvaret, och vi har beställt det andra steget av den här regeringen, men där stannar även den frågan. Vi har infört alkobommar vid alla våra hamnar och gränsstationer. Det vill regeringen backa på och säger: Men ska det verkligen vara vid alla gränsstationer och i alla hamnar? Detta försöker regeringen att glida ur. Men vi kommer att följa upp det, var så säker!

När det gäller sanktionsavgifter lade vi fram en proposition om klampning, sanktionsavgifter och nivåer. Vi var ensamma i EU om att införa sanktionsavgifter, vilket skulle vara ett av de tuffaste verktygen för att komma till rätta med de här problemen. Vi lade propositionen på bordet till er, och den lyckades vi faktiskt få igenom när ni tog över i oktober.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Vi har också sett över körkortsfusket och jobbat ihop med åkerinäringen när det gäller fjärrtransporter.

Det intressanta som Jasenko Omanovic tar upp är att det behövs mer kontroller på våra vägar. Det är precis det vi tar upp i vårt särskilda yrkande. Det säger ni nej till, men här står du och säger ja till det. Vad är er uppfattning egentligen?


Anf. 19 Jasenko Omanovic (S)

Herr talman! Alliansen har lagt fram ett förslag till oss. Det var det vi fattade beslut om i december i fjol, men det var inte tillräckligt. Förslaget var förhastat och ogenomtänkt. Det är det som är problemet.

Ni har tagit sju år och tio månader på er. Säkert har gjort någonting rätt under de åtta åren. Det är inte så att ni inte har gjort ett enda dugg. Någonting har ni gjort rätt, och det ska jag absolut inte ta ifrån er. Men de viktiga sakerna sparade ni till slutet, för den inställning som rådde i Alliansen under era åtta år var att näringslivet är ett särintresse. Därför blev det som det blev. Det viktiga förslaget för att få bort oseriös konkurrens från marknaden lade ni som sista förslag efter sju år och tio månader. Den frågan hade ni inte ens tänkt på under åtta år.

Ert fokus har varit på helt andra saker, och dessa har jag redogjort för i mitt anförande.


Anf. 20 Sten Bergheden (M)

Herr talman! Hade vi fått fortsätta regera hade vi tagit beslut om de 64 och 74 tonnen så fort vi hade tillträtt. Anledningen till att vi lade fram utredningen i april och att den blev färdig på fyra månader, till augusti månad, var att vi skulle kunna genomföra det här.

Sedan lade vi en färdig proposition på ert bord om klampning, handlingar med mera. Det hade väl varit märkligt om ni inte hade orkat bära den till Riksdagshuset för att få igenom den här. Därefter har ni suttit i fem sex månader sedan utredningen om 64 ton och funderat på om ni ska införa 64 ton.

Vad har ni gjort på de fem sex månaderna för att fatta beslut om 64 ton? Det bör vi ha svar på.

Återigen: Polisfrågan är rätt viktig med tanke på att ni i er budget har sagt att ni ska ta bort nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Det drabbar även polisverksamheten. Det drabbar polisverksamheten med först 30 miljoner och sedan 60 miljoner kronor, det vill säga, ert förslag, om det hade gått igenom här i riksdagen, hade inneburit att man hade fått ta bort ungefär 150 poliser i landet.

Vi har i vårt särskilda yttrande skrivit att vi vill ha en förstärkning av trafikpoliser. Er regering och er polisledning sitter just nu och lägger ned hela trafikpolisen i Sverige och för över den till närpolisen och lokalpolisen. Emma Wallrup tog i sitt anförande upp just att polisfrågan är känslig och att vi behöver fler poliser.

Vi har avsatt mer pengar och har lagt fram ett förslag på lösning. Ni har tagit bort pengar och håller på att lägga ned trafikpolisen, medan vi tycker att den här frågan är viktig.

Här är ni oss svaret skyldiga. Leverera det, och gärna också vad ni gjorde mellan oktober månad och april månad för att orka ta beslutet om 64 ton.


Anf. 21 Jasenko Omanovic (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Herr talman! Det gläder mig att Sten Bergheden jämför vår kraft från oktober till i dag med de åtta åren som ni hade på er. Vi skulle tydligen ha levererat lika mycket under den här tiden som Alliansen hade åtta år på sig att göra. Det är glädjande med sådana förväntningar. Det är bra att Sten Bergheden och Moderaterna har höga förväntningar på oss, för vi kommer att leverera.

Det var intressant att vi har så många poliser som är yngre än 23 år. Jag är verkligen förvånad att de är så många. Men Sten Bergheden säger här i talarstolen att vi har så många poliser och att så många poliser skulle sägas upp. Sänkningen av socialavgifterna handlar ju just om ungdomar under 23 år. Det är det ni har lagt kraft på med den sänkningen. Det är glädjande att det är så många poliser som är yngre än 23 år, men jag har svårt att tro det.

Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att vi har haft sju månader på oss. Vi har gjort en del och kommer att göra ännu mer. Vi kommer att lyssna på er och vara konstruktiva i det vi gör. Vi kommer att lyssna på näringen, för vi vill skapa bättre förutsättningar för yrkestrafiken. Och vi kommer inte att behöva skämmas över att vi inte har gjort saker under sju år och tio månader. Det kan jag lova.

(Applåder)


Anf. 22 Anders Åkesson (C)

Herr talman! Det var ett riktigt brandtal Jasenko Omanovic levererade från talarstolen. Det gläder mig att Omanovic noterar ivern hos allianspartierna att driva den passiva regeringen framför sig. Det är med glädje jag noterar att Omanovic beskriver oss som ivriga bävrar, för det är vi. Vi är ivriga att få förbättringar och förändringar till stånd. Därtill är de fyra allianspartierna tillfälligtvis i opposition, men framför allt är vi överens. Vi är överens alla fyra.

Jag skulle mot bakgrund av den mycket viktiga ingrediensen tyngre och längre fordon vilja fråga socialdemokraten Omanovic om samarbetsregeringen Löfven-Romson är överens om att införa en lagstiftning som innebär möjlighet att framföra längre och tyngre fordon på svenska vägar, 74 ton och uppemot 30 meter. Jag föreställer mig, herr talman, att ledamoten Omanovic möts av den frågan i sin valkrets, en valkrets där skogsnäring, mineralindustri med mera är dominerande och behöver besked.

Är regeringen Löfven-Romson överens? Vi fick nämligen inte höra den ena delen av samarbetsregeringen redovisa detta i debatten tidigare, då utskottets ordförande tyvärr var förhindrad att vara med. Inte heller ministern hade tydligen tillfälle att vara med i dagens debatt. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att få besked och ser fram emot ett svar, herr talman.


Anf. 23 Jasenko Omanovic (S)

Herr talman! Jag beskrev er som ivriga bävrar, Anders Åkesson, för det är så jag upplever er med tanke på alla de tillkännagivanden och annat som ni nu gör. Det känns som om ni haft en istid under åtta år. Så upplever jag det, och det är den upplevelsen jag förmedlar. Det var en istid på åtta år då ni inte kom till skott. Det tog sju år och tio månader att komma med förslag, till exempel om klampning. Nu när ni är i opposition verkar det som att ni äntligen har möjlighet att agera. Ni har jättestora förväntningar på regeringen, vilket är bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Yrkestrafik och taxi

Det är bra att vi har en riksdag som har stora förväntningar på regeringen. Jag kan berätta att regeringen kommer att agera, inte bara i en specifik fråga som den här, utan i alla frågor kommer regeringen att agera. Regeringen tittar på det som är bäst för Sverige ur alla aspekter. Det är den utgångspunkten regeringen har.

Regeringen kommer inte att ha några särintressen hit och dit utan kommer att agera för hela Sveriges bästa. Det kan handla om högskoleplatser, längre fordon och allt möjligt annat. Det är utifrån Sveriges bästa som regeringen alltid kommer att agera. Det kommer regeringen att ha som utgångspunkt.


Anf. 24 Anders Åkesson (C)

Herr talman! Tack för icke-svaret, Omanovic! Det var ett fullständigt icke-svar, men det kommer ännu ett tillfälle att svara. Är samarbetsregeringen Löfven-Romson överens om att föra i hamn en lagstiftning, lägga fram ett förslag i Sveriges riksdag, som innebär möjlighet att framföra tyngre och längre lastfordon, i syfte att uppnå miljö- och transporteffektivitet och bättre konkurrenskraft i vårt land? Är samarbetsregeringen Löfven-Romson beredd att arbeta fram ett sådant förslag?

Vi har i dag fått besked av Socialdemokraterna, men det är bara ena delen av regeringen. Den andra delen har valt att vara tyst eller avstå från att ge besked. Min tolkning, herr talman, är att det tillkännagivande som en utskottsmajoritet tryckt igenom var helt nödvändigt. Likt ivriga bävrar driver vi en väldigt passiv regering framför oss. Den misstanke vi hade var just att det är snack men ingen verkstad. Det finns ett tillkännagivande som riksdagen fattar beslut om senare i dag. Mot det har regeringen att leverera.

Herr talman! Det var en väldig tur att riksdagens trafikutskott inte gick på snacket om att det skulle komma lagstiftningsförslag till hösten. Jag tolkar icke-svaret från ledamoten Omanovic som att det finns en djup oenighet i samarbetsregeringen Löfven-Romson. Man lägger dimridåer runt den viktiga lagstiftningen om tyngre och längre fordon i syfte att uppnå transport- och miljöeffektivitet. Man lägger dimridåer i form av utredning på utredning. Ingenting händer. Tacka de ivriga bävrarna för hjälpen, Omanovic!

(Applåder) 


Anf. 25 Jasenko Omanovic (S)

Herr talman! Hade jag varit Anders Åkesson skulle jag definitivt inte ha använt uttrycket snack men ingen verkstad. Efter att ha suttit åtta år i trafikutskottet utan att det hände något skulle jag inte ha använt det uttrycket, men det är upp till var och en att använda sig av de argument man vill. Jag tycker inte att man efter sju år och tio månader med snack men ingen verkstad nu, efter sju månader, kan komma och säga till oss att vi inte har gjort någonting. Vi har gjort en hel del.

Låt mig återigen betona för Anders Åkesson vad jag sa: Regeringen är överens om att varenda fråga som man fattar beslut om, antingen det handlar om längre fordon, högskoleplatser, vägar eller sjukvård, ska vara för Sveriges bästa. Man ska inte utgå från särintressena i samhället. I så fall blir det som det var under sju år och tio månader i trafikutskottet, från 2006 till 2014, då det inte hände så mycket sådant som näringen behövde. Vi lovar att det kommer att hända mer både för näringen och för Sverige.

Yrkestrafik och taxi

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 9.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-05-28
Förslagspunkter: 9, Acklamationer: 7, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.
2. Beslut om omhändertagande och klampning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar.
3. Kontroller och tillsyn av åkeribranschen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:1222 av Sten Bergheden (M) och

avslår motionerna

2014/15:1224 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1277 av Sten Bergheden (M) och

2014/15:1284 av Sten Bergheden (M).
  • Reservation 1 (S, MP, V)
4. Regleringen av åkerinäringen inom EU
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
5. Beställaransvar
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
6. Förankring av last
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:60 av Jimmy Ståhl (SD) och

2014/15:266 av Anders Hansson (M).
  • Reservation 2 (SD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970016
M730011
SD04306
MP20005
C17005
V20001
FP17002
KD13003
Totalt25743049
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abdu, SaidFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCJasakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaFPJasakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDNejsakfråganKalmar län
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanFPJasakfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJasakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ek, LenaCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ekeroth, KentSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Ekström, HansSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtFPFrånvarandesakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDNejsakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCFrånvarandesakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDNejsakfråganSödermanlands län
Filper, RunarSDNejsakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDNejsakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDNejsakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDNejsakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMJasakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDNejsakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertFPJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedberg, GunnarMJasakfråganUppsala län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDNejsakfråganStockholms län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVJasakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSJasakfråganGöteborgs kommun
Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDNejsakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDNejsakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDNejsakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSJasakfråganVästerbottens län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, MargaretaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDNejsakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Palm, VeronicaSJasakfråganStockholms kommun
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsFPJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDNejsakfråganKronobergs län
Rasmusson, MagdaMPJasakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDNejsakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVJasakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDNejsakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sonidsson, EvaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strand, ThomasSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDNejsakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasFPJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikFPJasakfråganStockholms kommun
Unander, HansSJasakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weimer, MariaFPJasakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDNejsakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDNejsakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDNejsakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaFPJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun
7. Lastbilars och bussars längd och vikt
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om dels behovet av att skyndsamt utarbeta erforderliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter.Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 11,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6 och

2014/15:2427 av Anders Åkesson (C) yrkande 6,

bifaller delvis motionerna

2014/15:2003 av Edward Riedl (M) och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 och

avslår motion

2014/15:367 av Lotta Finstorp (M).
  • Reservation 3 (S, MP)
8. Översyn av taxibranschen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
9. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimationer
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1107 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3,

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7 och

2014/15:657 av Johan Pehrson (FP).
  • Reservation 4 (SD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S961016
M730011
SD04306
MP20005
C17005
V20001
FP17002
KD13003
Totalt25644049
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abdu, SaidFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCJasakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaFPJasakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDNejsakfråganKalmar län
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanFPJasakfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJasakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ek, LenaCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ekeroth, KentSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Ekström, HansSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtFPFrånvarandesakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDNejsakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCFrånvarandesakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDNejsakfråganSödermanlands län
Filper, RunarSDNejsakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDNejsakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDNejsakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDNejsakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMJasakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDNejsakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertFPJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedberg, GunnarMJasakfråganUppsala län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDNejsakfråganStockholms län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVJasakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSJasakfråganGöteborgs kommun
Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDNejsakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDNejsakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDNejsakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSJasakfråganVästerbottens län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, MargaretaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDNejsakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Palm, VeronicaSJasakfråganStockholms kommun
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsFPJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDNejsakfråganKronobergs län
Rasmusson, MagdaMPJasakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDNejsakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVJasakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDNejsakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sonidsson, EvaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strand, ThomasSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDNejsakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasFPJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikFPJasakfråganStockholms kommun
Unander, HansSJasakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weimer, MariaFPJasakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDNejsakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDNejsakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDNejsakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaFPJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun