Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Betänkande 2014/15:JuU3

Justitieutskottets betänkande

2014/15:JuU3

 

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Utskottet behandlar även två följdmotioner som väckts med anledning av propositionen. I följdmotionerna begärs det att polisutbildningen görs om till en treårig högskoleutbildning.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till utökade befogenheter för civilanställda vid Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Av såväl kvalitets- som effektivitetsskäl finns det ett behov av att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal inom dessa myndigheter för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän.

Förslagen innebär att civilanställda vid Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska ha möjlighet att hålla fler förhör, delge information om förenklad delgivning och besluta om förverkande i vissa fall.

Vidare föreslår regeringen i propositionen att bilinspektörer ska ges ytterligare befogenheter. Bilinspektörer föreslås

•       få befogenhet att besluta om vissa avgifter

•       få meddela förbud mot fortsatt färd i vissa fall

•       få befogenhet att ta hand om ett fordons registreringsskyltar

•       få tillträde till fordon för kontroll av alkolås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Vidare föreslår utskottet att riksdagen avslår följdmotionerna eftersom dessa får anses vara tillgodosedda.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (V).

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Polisutbildning på högskolor eller universitet

Särskilt yttrande

Polisutbildning på högskolor eller universitet, punkt 2 (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastsavgift,

4. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

5. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

6. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:232 punkterna 1–6.

2.

Polisutbildning på högskolor eller universitet

Riksdagen avslår motionerna

2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl.  (S) och

2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. (V).

Stockholm den 13 november 2014

På justitieutskottets vägnar

Annika Hirvonen

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Annika Hirvonen (MP), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Kent Ekeroth (SD), Anti Avsan (M), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Johan Pehrson (FP), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD), Lawen Redar (S), Sanne Eriksson (S), Pia Hallström (M), Mattias Jonsson (S) och Emanuel Öz (S).

 

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I proposition 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten lämnar regeringen förslag om att vissa befogenheter inom utredningsverksamheten ska ges till civilanställda vid Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Vidare föreslår regeringen att bilinspektörer ska ges ytterligare befogenheter.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Utskottet behandlar också två motioner som har väckts med anledning av propositionen. Förslagen i motionerna återges i bilaga 1.

 

Utskottets överväganden

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Vid polisen finns i dag ca 28 400 anställda. Av dessa är cirka 20 000 polismän och ca 8 400 civilanställda. Drygt 4 000 polismän och 700 civilanställda arbetar som utredare. Dessutom arbetar nästan 600 polismän som förundersökningsledare.

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet med ett särskilt uppdrag att bekämpa ekonomisk brottslighet. Vid myndigheten arbetar åklagare, polismän, civila utredare och administratörer. Av myndighetens ca 600 anställda är ungefär 200 polismän. Dessa är dock inte anställda av myndigheten utan av polisen. Vid Ekobrottsmyndigheten finns ca 80 civila utredare.

Författningstekniskt så ges polisen i dag arbetsuppgifter framför allt genom begreppen polismyndighet och Rikspolisstyrelsen. Från och med den 1 januari 2015 kommer polisen att ges uppgifter genom begreppen Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Därutöver finns det ett hundratal lagar och förordningar som ger polisen uppgifter genom begreppet polisman. De uppgifter som de nyss nämnda myndigheterna har till uppgift att sköta avser i huvudsak beslut i olika typer av ärenden. De uppgifter som är direkt tillskrivna polismän omfattar i stor omfattning faktiskt handlande. Denna uppdelning är dock inte genomgående och avvikelser förekommer.

Propositionen

I propositionen anför regeringen att det av såväl kvalitets- som effektivitetsskäl finns ett behov av att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän.

Polismän bör i första hand arbeta med arbetsuppgifter där en polismans kompetens är en nödvändig förutsättning, framför allt när arbetsuppgifterna kan komma att kräva användning av våld eller tvång. När det gäller övriga arbetsuppgifter bör den anställda väljas som har den för uppgiften mest lämpliga kompetensen.

Det föreslås därför att vissa befogenheter inom utredningsverksamheten ska ges till civilanställda utredare vid Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Förslagen innebär att även civilanställda utredare vid dessa myndigheter ska ha möjlighet att hålla förhör efter att någon som anhållits i sin från-varo har påträffats eller gripits. På samma sätt som bl.a. åklagare och polismän ska de också kunna delge information om förenklad delgivning. Slutligen ska de även ges befogenhet att besluta om förverkande i vissa fall.

Vidare föreslår regeringen i propositionen att bilinspektörer ska ges ytterligare befogenheter. Bilinspektörerna är, liksom de polismän som arbetar med trafikövervakning, anställda vid polismyndigheterna. Bilinspektörerna arbetar huvudsakligen med tillsyn av den yrkesmässiga trafiken och de utgör ca 25 procent av den personal hos polismyndigheterna som arbetar inom området yrkesmässig trafik. Bilinspektörer är som regel utbildade till fordonsingenjörer och när de anställs vid en polismyndighet genomgår de en vidareutbildning på Polishögskolan som omfattar två omgångar om vardera fem veckor. I utbildningen ingår bl.a. polisrätt, trafikrätt och praktiska övningar.

Bilinspektörer föreslås

•       få befogenhet att besluta om vissa avgifter

•       få meddela förbud mot fortsatt färd i vissa fall

•       få befogenhet att ta hand om ett fordons registreringsskyltar

•       få tillträde till fordon för kontroll av alkolås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med förslag till lagändring som står emot regeringens lagförslag. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

Polisutbildning på högskolor eller universitet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår två motionsyrkanden om att polisutbildningen ska göras om till en treårig högskoleutbildning. Jämför särskilt yttrande (V).

Motionerna

I kommittémotionerna 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. (S) och 2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. (V) begärs det att poliser ska ges bättre utvecklingsmöjligheter genom att polisutbildningen görs om till en modern och attraktiv treårig högskoleutbildning.

Bakgrund

Grundutbildningen till polisman omfattar fyra terminers studier och en termins aspirantutbildning vid en polismyndighet. Polisutbildning bedrivs vid Polishögskolan i Solna och som uppdragsutbildning vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Polishögskolan är polisens interna skola och inte en statlig högskola. Det finns sedan 2002 även möjlighet att läsa utbildningen vid Polishögskolan på distans.

I betänkandet Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) föreslog utredningen om den framtida polisutbildningen att grundutbildningen skulle ersättas med en högskoleutbildning.

Rikspolisstyrelsen träffade den 30 oktober 2014 avtal med Södertörns högskola om att Högskolan ska genomföra polisutbildningen enligt förordning om utbildning till polisman (2014:1105) som uppdragsutbildning i enlighet med förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Utskottet har erfarit att avtalet innebär att Polishögskolan i Solna avvecklas. Vidare har utskottet erfarit att Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) bereder ett regeringsbeslut som ska ge Södertörns högskola uppdrag av svenska staten att genomföra utbildningen.

I regeringsförklaringen den 3 oktober 2014 anförde statsministern att ett arbete skulle påbörjas med att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Vidare anför regeringen i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4 s. 16 f.) att regeringen, för att ytterligare stärka kunskaperna och färdigheterna hos polisen, kommer att inleda ett arbete med att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning.

Utskottets ställningstagande

Mot bakgrund av det anförda anser utskottet att motionerna får anses vara tillgodosedda. Något tillkännagivande till regeringen behövs inte, utan motionerna 2013/14:Ju29 (S) och 2013/14:Ju30 (V) avstyrks.

 

 

Särskilt yttrande

Polisutbildning på högskolor eller universitet, punkt 2 (V)

Linda Snecker (V) anför:

Vänsterpartiet har i motion 2013/14:Ju30 begärt att polisutbildningen görs om till en högskoleutbildning. Jag vidhåller naturligtvis att så bör ske men avstår från att reservera mig då regeringen nu uttalat att den avser att sätta igång ett arbete med denna inriktning.

Jag har för avsikt att följa denna fråga noga och förbehåller mig rätten att återkomma till den.

 


 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

1.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.

2.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

3.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastsavgift.

4.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

5.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

6.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).

Följdmotionerna

2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på samma sätt som civilanställda nu ges ökade utvecklingsmöjligheter, ska poliserna också ges bättre utvecklingsmöjligheter genom att polisutbildningen ska göras om till en modern och attraktiv treårig högskoleutbildning.

2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. (V):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på samma sätt som civilanställda nu ges ökade utvecklingsmöjligheter, ska poliserna också ges bättre utvecklingsmöjligheter genom att polisutbildningen ska göras om till en modern och attraktiv treårig högskoleutbildning.

 

 

 


 

____

 

___

 

 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag

 


 

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen