Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Betänkande 2011/12:SfU1

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 december 2011

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 211 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2012. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 93 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 77 miljarder kronor).

Riksdagen uppmanar också regeringen att återkomma med ett lagförslag senast den 1 mars 2012 om förändrade regler i sjukförsäkringen när det gäller prövning av arbetsförmågan. Socialförsäkringsutskottet vill att de regler som gällde före 1 juli 2008 ska återinföras eftersom den nuvarande prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar inte fungerar rättssäkert. Vidare föreslår utskottet att regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att ytterligare förbättra samarbetet och klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

Vidare innebär budgetbeslutet:

 • att det finns en möjlighet att förlänga sjukpenningen på den så kallade fortsättningsnivån även efter 550 sjukskrivningsdagar. Detta om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning.
 • att en försäkrad som fått tidsbegränsad sjukersättning under längsta möjliga tid och som inte har någon eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst ska kunna få en ny förmån, sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall samt ett boendetillägg.
 • att en försäkrad som fyller 65 år ska få en ökning av bostadstillägget med 170 kr per månad före reduceringen mot inkomst. Detta gäller även den som har äldreförsörjningsstöd.
 • att bostadsbidraget höjs för såväl barnfamiljer som hushåll utan barn.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till initiativ. Bifall till motion om kriterier för prövning av arbetsförmåga. Bifall till motion om samverkan mellan myndigheterna. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 103
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-12-01
Trycklov till Gotab och webb: 2011-12-05
Trycklov: 2011-12-05
Reservationer: 43
Betänkande 2011/12:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-10, 2011-11-15

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 211 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2012. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 93 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 77 miljarder kronor).

Utskottet föreslår också att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag senast den 1 mars 2012 om förändrade regler i sjukförsäkringen när det gäller prövning av arbetsförmågan. Socialförsäkringsutskottet vill att de regler som gällde före 1 juli 2008 ska återinföras eftersom den nuvarande prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar inte fungerar rättssäkert. Vidare föreslår utskottet att regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att ytterligare förbättra samarbetet och klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

Vidare innebär budgetbeslutet:

 • att det finns en möjlighet att förlänga sjukpenningen på den så kallade fortsättningsnivån även efter 550 sjukskrivningsdagar. Detta om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning.
 • att en försäkrad som fått tidsbegränsad sjukersättning under längsta möjliga tid och som inte har någon eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst ska kunna få en ny förmån, sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall samt ett boendetillägg.
 • att en försäkrad som fyller 65 år ska få en ökning av bostadstillägget med 170 kr per månad före reduceringen mot inkomst. Detta gäller även den som har äldreförsörjningsstöd.
 • att bostadsbidraget höjs för såväl barnfamiljer som hushåll utan barn.

 

 

 

 

 

 

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2011-12-12

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2011-12-14
Förslagspunkter: 40, Acklamationer: 24, Voteringar: 16

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Allmänna principer för socialförsäkringarna

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
  2011/12:Sf339 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP).
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M103004
  MP00232
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD19000
  V01171
  -0001
  Totalt1741014034
  Ledamöternas röster
 2. Trygghetssystem för studenter och unga

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf227 av Johan Pehrson (FP),
  2011/12:Sf318 av Hannah Bergstedt (S) och
  2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 14.
  • Reservation 3 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M103004
  MP02302
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt174141034
  Ledamöternas röster
 3. Arbete i ett annat land

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:Sf246 av Krister Hammarbergh (M),
  2010/11:Sf310 av Otto von Arnold (KD) yrkande 1 och
  2010/11:Sf365 av Maria Stenberg och Ann-Kristine Johansson (båda S).
 4. Karenstid för egenföretagare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf208 av Christer Engelhardt (S),
  2011/12:Sf210 av Jan Ertsborn (FP),
  2011/12:Sf257 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1,
  2011/12:Sf281 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 7,
  2011/12:Sf290 av Fredrik Olovsson (S) och
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 16.
 5. Företagares trygghetssystem i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf223 av Caroline Szyber (KD),
  2011/12:Sf257 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2 och
  2011/12:Sf281 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 6.
  • Reservation 4 (V)
 6. Sjuklönesystemet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf203 av Jan Ertsborn (FP),
  2011/12:Sf218 av Olle Thorell (S),
  2011/12:Sf235 av Gustav Nilsson (M),
  2011/12:Sf250 av Christer Akej (M),
  2011/12:Sf252 av Karin Nilsson och Kenneth Johansson (båda C),
  2011/12:Sf261 av Andreas Norlén och Maria Plass (båda M) yrkande 1,
  2011/12:Sf267 av Lars-Axel Nordell (KD),
  2011/12:Sf281 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 5 och
  2011/12:Sf285 av Lena Asplund (M).
  • Reservation 5 (V)
 7. Anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Lagförslag
  Riksdagen antar
  dels regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  4. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
  5. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
  dels utskottets förslag i bilaga 5 till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
  b) Bemyndigande
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 005 000 000 kr under 2013,
  c) Anslag
  Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 10 punkterna 1-7 och avslår motionerna
  2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 7 och 11,
  2011/12:Sf271 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 3, 11-15 och 20,
  2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1, 6, 14-16, 20 och 21,
  2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1 och
  2011/12:Sf356 av Erik Almqvist m.fl. (SD).
 8. Kriterier för prövning av arbetsförmåga

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag om förändrad arbetsförmågeprövning i enlighet med vad som begärdes i riksdagens beslut den 1 juli 2011 och att lagförslaget ska redovisas för riksdagen senast den 1 mars 2012.
  Därmed bifaller riksdagen motion
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10.
  • Reservation 6 (M, FP, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (M, FP, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S991012
  M010304
  MP23002
  FP01905
  C01805
  KD01504
  SD19000
  V18001
  -0001
  Totalt159156034
  Ledamöternas röster
 9. Sjukförsäkringssystemet m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf260 av Roland Utbult (KD),
  2011/12:Sf299 av Matilda Ernkrans och Håkan Bergman (båda S),
  2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 2, 10, 11 och 13 samt
  2011/12:Sf322 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S).
  • Reservation 7 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M103004
  MP22003
  FP19005
  C17006
  KD15004
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt29518036
  Ledamöternas röster
 10. Rehabiliteringsansvar m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf209 av Johan Löfstrand och Anna-Lena Sörenson (båda S),
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 5 och 9 samt
  2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 3-5, 7 och 8.
  • Reservation 8 (S)
  • Reservation 9 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M103004
  MP23002
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD19000
  V00181
  -0001
  Totalt1971001834
  Ledamöternas röster
 11. Karensdagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf261 av Andreas Norlén och Maria Plass (båda M) yrkande 2,
  2011/12:Sf277 av Suzanne Svensson m.fl. (S) och
  2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 17.
  • Reservation 10 (V)
 12. Sjukpenninggrundande inkomst

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf275 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) och
  2011/12:Sf329 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C).
 13. Ersättning vid studier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf256 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S) och
  2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 17.
  • Reservation 11 (MP)
 14. Närståendepenning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:Sf222 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
  2010/11:Sf274 av Annika Eclund (KD) och
  2011/12:Sf220 av Maria Lundqvist-Brömster (FP).
 15. Aktivitets- och sjukersättning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf251 av Anders W Jonsson och Per Lodenius (båda C),
  2011/12:Sf265 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) och
  2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 18 och 19.
  • Reservation 12 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M103004
  MP23002
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt29718034
  Ledamöternas röster
 16. Arbetsskadeförsäkringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf291 av Carin Runeson m.fl. (S) och
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 17.
  • Reservation 13 (S)
 17. Samverkan mellan myndigheterna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör uppdra åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att ytterligare förbättra samarbetet och klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.
  Därmed bifaller riksdagen motion
  2011/12:Sf288 av Phia Andersson m.fl. (S).
 18. Finansiell samordning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf289 av Carin Runeson m.fl. (S) och
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.
  • Reservation 14 (S, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (S, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M103004
  MP23002
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD01900
  V01801
  -0001
  Totalt178137034
  Ledamöternas röster
 19. Försäkringskassans ärendehandläggning m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf212 av Anders Andersson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkandena 1-3,
  2011/12:Sf217 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
  2011/12:Sf266 av Lars Beckman (M),
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 18 och
  2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 12.
  • Reservation 15 (S)
  • Reservation 16 (V)
 20. Servicekontor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 19.
 21. Anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Lagförslag
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
  b) Bemyndigande
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret om högst 9 000 000 000 kr för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
  c) Anslag
  Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 11 punkterna 1-3 och avslår motion
  2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. (V).
 22. Bostadstillägg

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 5 och
  2011/12:So483 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 2.
  • Reservation 17 (S, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (S, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S198112
  M103004
  MP23002
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD01900
  V00181
  -0001
  Totalt1791171934
  Ledamöternas röster
 23. Pensionsfrågor i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf231 av Hans Backman m.fl. (FP),
  2011/12:Sf242 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1-3,
  2011/12:Sf244 av Lars Ohly m.fl. (V),
  2011/12:Sf246 av Ewa Thalén Finné (M),
  2011/12:Sf249 av Kenneth Johansson (C),
  2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1-4,
  2011/12:Sf351 av Johnny Skalin (SD) och
  2011/12:Sf357 av Erik Almqvist m.fl. (SD).
  • Reservation 18 (S)
  • Reservation 19 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 18 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M103004
  MP22003
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD19000
  V00181
  -0001
  Totalt1961001835
  Ledamöternas röster
 24. Mål för familjepolitiken m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 7,
  2011/12:Sf305 av Tuve Skånberg (KD),
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 11,
  2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2 och
  2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 7.
  • Reservation 20 (S)
  • Reservation 21 (MP)
  • Reservation 22 (SD)
  • Reservation 23 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S019912
  M99026
  MP02302
  FP19005
  C18005
  KD14014
  SD00190
  V00181
  -0001
  Totalt1502413936
  Ledamöternas röster
 25. Barnbidrag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 9 och 10,
  2011/12:Sf327 av Fredrik Schulte (M) och
  2011/12:Sf337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M).
  • Reservation 24 (S)
  • Reservation 25 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 25 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S109813
  M103004
  MP22012
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD01900
  V12061
  -0001
  Totalt1901910535
  Ledamöternas röster
 26. Anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Lagförslag
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
  b) Anslag
  Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 12 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
  2011/12:Sf283 av Lars Ohly m.fl. (V),
  2011/12:Sf284 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 4,
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 6, 12 och 16,
  2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3,
  2011/12:Sf343 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (båda SD),
  2011/12:Sf358 av Erik Almqvist m.fl. (SD),
  2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 6,
  2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3 samt
  2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 4.
 27. Föräldrapenning för studerande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 10,
  2011/12:Sf238 av Caroline Szyber (KD) och
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 13.
  • Reservation 26 (S)
  • Reservation 27 (MP)
 28. Förlängt SGI-skydd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 8 och
  2011/12:Sf213 av Anders Andersson och Anders Sellström (båda KD) yrkande 2.
  • Reservation 28 (MP)
 29. Fördelning av föräldrapenning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 3,
  2011/12:Sf215 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
  2011/12:Sf280 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
  2011/12:Sf300 av Matilda Ernkrans och Louise Malmström (båda S),
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3,
  2011/12:Sf314 av Isabella Jernbeck (M),
  2011/12:Sf331 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (båda SD) och
  2011/12:Sf340 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP).
  • Reservation 29 (S, MP)
  • Reservation 30 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 30 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0010012
  M101024
  MP00232
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD01900
  V18001
  -0001
  Totalt1711912534
  Ledamöternas röster
 30. Samtidigt uttag av föräldrapenning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf211 av Maria Ferm m.fl. (MP),
  2011/12:Sf214 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S) och
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.
  • Reservation 31 (S, MP)
 31. Graviditetspenning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf247 av Johan Andersson (S),
  2011/12:Sf264 av Jessica Rosencrantz (M),
  2011/12:Sf307 av Clas-Göran Carlsson (S) och
  2011/12:Sf319 av Hannah Bergstedt (S).
 32. Tillfällig föräldrapenning i form av kontaktdagar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf248 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och
  2011/12:Sf320 av Hannah Bergstedt (S).
 33. Tillfällig föräldrapenning och intyg vid vård av sjukt barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 8.
  • Reservation 32 (S, MP)
 34. Tillfällig föräldrapenning i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf230 av Hans Backman m.fl. (FP),
  2011/12:Sf258 av Nina Lundström (FP),
  2011/12:Sf269 av Ann-Britt Åsebol (M) och
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 7.
  • Reservation 33 (S)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 33 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S099112
  M103004
  MP23002
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD19000
  V17011
  -0001
  Totalt21499234
  Ledamöternas röster
 35. Åldersgränser för föräldraförsäkringsförmåner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf270 av Emma Henriksson och Irene Oskarsson (båda KD),
  2011/12:Sf292 av Jennie Nilsson (S),
  2011/12:Sf294 av Annika Eclund (KD) yrkande 1,
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 5 och
  2011/12:Sf359 av Helena Lindahl och Abir Al-Sahlani (båda C).
  • Reservation 34 (S)
 36. Föräldraförsäkringsfrågor i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 4,
  2011/12:Sf213 av Anders Andersson och Anders Sellström (båda KD) yrkande 1,
  2011/12:Sf239 av Patrick Reslow och Anders Hansson (båda M),
  2011/12:Sf263 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C),
  2011/12:Sf286 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Krister Hammarbergh (båda M),
  2011/12:Sf315 av Åsa Torstensson och Annika Qarlsson (båda C),
  2011/12:Sf342 av Sven-Olof Sällström och Thoralf Alfsson (båda SD) och
  2011/12:Sf347 av Carina Herrstedt (SD).
  • Reservation 35 (MP)
  • Reservation 36 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 36 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M103004
  MP00232
  FP19005
  C18005
  KD15004
  SD01900
  V00181
  -0001
  Totalt255194134
  Ledamöternas röster
 37. Underhållsstöd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf234 av Jan Ertsborn (FP),
  2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt
  2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 4.
  • Reservation 37 (MP)
  • Reservation 38 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 38 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M102005
  MP00232
  FP18015
  C18005
  KD15004
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt272182435
  Ledamöternas röster
 38. Vårdbidrag för funktionshindrade barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 15.
  • Reservation 39 (S)
 39. Bostadsbidrag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf255 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S),
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 14 och
  2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 15 och 16.
  • Reservation 40 (S)
  • Reservation 41 (MP)
 40. Vårdnadsbidrag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Sf284 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 3,
  2011/12:Sf293 av Anna Wallén (S),
  2011/12:Sf304 av Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg (båda KD) yrkandena 1 och 2,
  2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 2 och
  2011/12:A324 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1.
  • Reservation 42 (S, MP, V)
  • Reservation 43 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 42 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M103004
  MP02302
  FP19005
  C18005
  KD14005
  SD00190
  V01801
  -0001
  Totalt1541411935
  Ledamöternas röster