Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Betänkande 2012/13:SoU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
13 december 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2013. De största anslagen går till statlig assistansersättning, läkemedelsförmåner och tandvårdsförmåner.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i vissa vårdkostnader. Högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården indexregleras och kopplas till det allmänna prisläget genom att det utgör en viss andel av det så kallade prisbasbeloppet. Även den avgift som högst får tas ut per vårddag på sjukhus kopplas till prisbasbeloppet. Ett kostnadstak införs för inköp av förmånsberättigade läkemedel. Även detta kostnadstak indexregleras. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2013.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om nya regler för beslut om och utbetalning av ersättning till assistenter till personer med funktionshinder. Syftet med lagändringarna är att motverka fusk och överutnyttjande.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 117
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-08
Justering: 2012-12-04
Trycklov: 2012-12-05
Trycklov till Gotab och webb: 2012-12-06
Trycklov: 2012-12-06
Reservationer: 33
Betänkande 2012/13:SoU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-08

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2013. De största anslagen går till statlig assistansersättning, läkemedelsförmåner och tandvårdsförmåner.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i vissa vårdkostnader. Högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården indexregleras och kopplas till det allmänna prisläget genom att det utgör en viss andel av det så kallade prisbasbeloppet. Även den avgift som högst får tas ut per vårddag på sjukhus kopplas till prisbasbeloppet. Ett kostnadstak införs för inköp av förmånsberättigade läkemedel. Även detta kostnadstak indexregleras. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2013.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler för beslut om och utbetalning av ersättning till assistenter till personer med funktionshinder. Syftet med lagändringarna är att motverka fusk och överutnyttjande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-12-12
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:SoU1, Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Debatt om förslag 2012/13:SoU1

Webb-tv: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-12-13
Förslagspunkter: 32, Acklamationer: 21, Voteringar: 11

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslag m.m. 2013 inom utgiftsområde 9

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:

  a) Ändring i hälso- och sjukvårdslagen
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 1.

  b) Ändring i lagen om läkemedelsförmåner m.m.
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 2.

  c) Ändring i lagen om läkarvårdsersättning
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 3.

  d) Ändring i lagen om ersättning för sjukgymnastik
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 4.

  e) Ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 5.

  f) Ändring i socialförsäkringsbalken
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken, med följande ändringar
  - dels att uttrycket "13-30 §§" i 110 kap. 1 § ska bytas ut mot "13-18 och 20-30 §§",
  - dels att uttrycket "31-37 §§" i 110 kap. 1 § ska bytas ut mot "31-35 och 37 §§".
  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 6.

  g) Bemyndigande inom anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014-2018.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 7.

  h) Ändring i målen för funktionshinderspolitiken
  Riksdagen godkänner att begreppet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i målen för funktionshinderspolitiken.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 8.

  i) Bemyndigande inom anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2014-2016.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 9.

  j) Ändrade mål för ANDT- och spelpolitiken
  Riksdagen godkänner de mål för alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 10.

  k) Bemyndigande inom anslaget 7:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 818 000 000 kronor 2014-2016.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 11.

  l) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 9
  Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2013 inom utgiftsområdet i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 punkt 12 och avslår motionerna
  2011/12:So561 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 4,
  2011/12:So646 av Margareta Larsson och Per Ramhorn (båda SD),
  2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 27 och 29,
  2012/13:So2 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1,
  2012/13:So3 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3,
  2012/13:So221 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 1,
  2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
  2012/13:So228 av Hillevi Larsson (S),
  2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 9,
  2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 7,
  2012/13:So274 av Lars Eriksson och Anna Wallén (båda S),
  2012/13:So341 av Marie Nordén och Per Svedberg (båda S),
  2012/13:So459 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 1,
  2012/13:So486 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 3-5 och 7,
  2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 13 och 21,
  2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-6,
  2012/13:So496 av Per Ramhorn m.fl. (SD),
  2012/13:So506 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkande 1,
  2012/13:So512 av Shadiye Heydari (S),
  2012/13:So516 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
  2012/13:So517 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
  2012/13:So518 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
  2012/13:So525 av Per Ramhorn och Björn Söder (båda SD),
  2012/13:So540 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 1-3 och 7,
  2012/13:So549 av Björn Söder m.fl. (SD),
  2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkandena 1, 2, 5-23 och 26,
  2012/13:So554 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD),
  2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 11, 21, 26, 43 och 47-49,
  2012/13:So588 av Bodil Ceballos (MP) och
  2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4.
 2. Avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So552 av Carina Herrstedt (SD).
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S932017
  M970010
  MP23002
  FP20004
  C19004
  SD01901
  KD17002
  V18001
  Totalt28721041
  Ledamöternas röster
 3. Utökad tandvårdsförsäkring

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So227 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
  2012/13:So353 av Hillevi Larsson (S),
  2012/13:So526 av Börje Vestlund m.fl. (S) och
  2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 29.
  • Reservation 2 (S, MP)
 4. Speciallivsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So289 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
  2012/13:So323 av Anna Wallén (S) och
  2012/13:So395 av Carina Herrstedt (SD).
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950017
  M970010
  MP22003
  FP20004
  C19004
  SD01901
  KD17002
  V18001
  Totalt28819042
  Ledamöternas röster
 5. Subventionering av insulinpumpar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So312 av Pia Nilsson m.fl. (S) och
  2012/13:So519 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD).
  • Reservation 4 (MP, SD, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP, SD, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950017
  M970010
  MP12202
  FP20004
  C19004
  SD01901
  KD17002
  V11701
  Totalt25058041
  Ledamöternas röster
 6. Jämlik hälsa

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So456 av Agneta Gille m.fl. (S),
  2012/13:So468 av Håkan Bergman och Louise Malmström (båda S) och
  2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 30.
  • Reservation 5 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S095017
  M970010
  MP02302
  FP20004
  C19004
  SD19001
  KD17002
  V01801
  Totalt172136041
  Ledamöternas röster
 7. Alternativ- och komplementärmedicin

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So494 av Solveig Zander (C).
 8. Sjuksköterskors specialistutbildning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So406 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och
  2012/13:So583 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2.
 9. Vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,
  2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 23,
  2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkande 3,
  2012/13:So553 av Johan Andersson m.fl. (S) och
  2012/13:So555 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD) yrkandena 1-4.
  • Reservation 6 (S)
  • Reservation 7 (SD)
  • Reservation 8 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S009517
  M970010
  MP22012
  FP19014
  C19004
  SD00191
  KD17002
  V01801
  Totalt1741811641
  Ledamöternas röster
 10. Krigs- och tortyrskadade

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP) yrkande 3 och
  2012/13:So478 av Barbro Westerholm (FP).
  • Reservation 9 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940018
  M970010
  MP02302
  FP20004
  C19004
  SD19001
  KD17002
  V00181
  Totalt266231842
  Ledamöternas röster
 11. Ökat antal vårdplatser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So204 av Lars-Axel Nordell (KD).
 12. Statens folkhälsoinstitut

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So282 av Jan R Andersson (M).
 13. Bidrag till handikapporganisationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So463 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
  2012/13:So540 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 5 och
  2012/13:So591 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP).
  • Reservation 10 (S, MP, V)
 14. Personligt ombud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 10 och
  2012/13:So295 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S).
  • Reservation 11 (S)
  • Reservation 12 (MP, V)
 15. Bilstöd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So414 av Gustav Nilsson (M),
  2012/13:So439 av Lars Beckman (M) och
  2012/13:So520 av Lars Isovaara och Per Ramhorn (båda SD).
  • Reservation 13 (SD)
 16. Omsorg på det egna språket

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So232 av Yilmaz Kerimo (S).
  • Reservation 14 (S, MP, V)
 17. Insatser mot hemlöshet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 16,
  2011/12:So507 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S),
  2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 54,
  2011/12:So603 av Arhe Hamednaca m.fl. (S),
  2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 32,
  2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkande 28 och
  2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 57.
  • Reservation 15 (S)
  • Reservation 16 (SD)
  • Reservation 17 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S009517
  M960110
  MP23002
  FP20004
  C19004
  SD01901
  KD17002
  V00181
  Totalt1751911441
  Ledamöternas röster
 18. Vräkning av barnfamiljer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:C349 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 17,
  2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 20,
  2011/12:So204 av Hans Hoff (S),
  2011/12:So213 av Jan Lindholm och Agneta Luttropp (båda MP),
  2011/12:So231 av Hans Hoff (S),
  2011/12:So527 av Yvonne Andersson (KD),
  2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 13,
  2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 8,
  2012/13:C388 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 17,
  2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35,
  2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 7,
  2012/13:So485 av Jan Lindholm och Magnus Ehrencrona (båda MP) och
  2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S).
  • Reservation 18 (S)
  • Reservation 19 (MP)
  • Reservation 20 (V)
 19. Kartläggning av hemlöshet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:C349 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 18,
  2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 18,
  2012/13:C388 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 18 och
  2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 33.
  • Reservation 21 (V)
 20. Allas rätt till en bostad

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:C229 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,
  2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 21,
  2012/13:C353 av Jan Lindholm (MP) yrkande 3 och
  2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 36.
  • Reservation 22 (MP, V)
 21. Definition av hemlöshet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:C403 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 17.
 22. Forskning om hemlöshet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:So377 av Emma Henriksson (KD) och
  2012/13:So278 av Emma Henriksson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkande 1.
 23. Hyran direkt från bidraget

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:So419 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),
  2012/13:So431 av Jan R Andersson (M) och
  2012/13:So514 av Helena Bouveng (M).
 24. Barnfrid

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So534 av Carina Ohlsson m.fl. (S).
  • Reservation 23 (S, MP, V)
 25. Kvinnojourer

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:So352 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) yrkande 1,
  2011/12:So372 av Ann-Christin Ahlberg (S) i denna del,
  2011/12:So501 av Catharina Bråkenhielm (S),
  2012/13:So318 av Penilla Gunther (KD) i denna del,
  2012/13:So332 av Jan-Olof Larsson och Carina Ohlsson (båda S) och
  2012/13:So337 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S).
  • Reservation 24 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S095017
  M970010
  MP02302
  FP20004
  C19004
  SD19001
  KD17002
  V01801
  Totalt172136041
  Ledamöternas röster
 26. Våldsutsatta utan uppehållstillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 16.
  • Reservation 25 (MP, V)
 27. Brottsofferjourer med hbtq-kompetens

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 13.
  • Reservation 26 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 26 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S941017
  M970010
  MP02302
  FP20004
  C19004
  SD19001
  KD17002
  V01801
  Totalt26642041
  Ledamöternas röster
 28. Försörjningsstöd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:So215 av Roger Haddad (FP),
  2011/12:So331 av Patrick Reslow (M),
  2012/13:So344 av Patrick Reslow (M) och
  2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 19.
  • Reservation 27 (V)
 29. Stöd till nykterhetsorganisationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1.
  • Reservation 28 (S, MP)
 30. Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 5 och 6 samt
  2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 45 i denna del.
  • Reservation 29 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 29 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S095017
  M970010
  MP02302
  FP20004
  C19004
  SD19001
  KD17002
  V01801
  Totalt172136041
  Ledamöternas röster
 31. Bolagsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:So313 av Leif Pagrotsky (S) och
  2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 9.
  • Reservation 30 (S)
  • Reservation 31 (V)
 32. Gårdsförsäljning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:So267 av Liselott Hagberg (FP),
  2011/12:So390 av Per Bill (M),
  2011/12:So391 av Per Bill (M),
  2011/12:So392 av Per Bill (M),
  2011/12:So406 av Helena Bouveng (M),
  2011/12:So420 av Per Bill (M),
  2011/12:So450 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2,
  2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 39,
  2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (båda MP) yrkandena 1 och 2,
  2011/12:So661 av Lars-Axel Nordell och Annelie Enochson (båda KD),
  2012/13:So219 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD),
  2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 11,
  2012/13:So255 av Sten Bergheden och Annicka Engblom (båda M),
  2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2,
  2012/13:So342 av Gustaf Hoffstedt (M),
  2012/13:So370 av Rune Wikström och Lars Beckman (båda M),
  2012/13:So374 av Ann-Britt Åsebol och Christian Holm (båda M),
  2012/13:So426 av Bengt-Anders Johansson (M),
  2012/13:So457 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M),
  2012/13:So556 av Jan Ericson (M) yrkande 1,
  2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 38,
  2012/13:So577 av Michael Svensson m.fl. (M, C, FP, KD) och
  2012/13:So585 av Walburga Habsburg Douglas m.fl. (M).
  • Reservation 32 (S, MP, V)
  • Reservation 33 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 33 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S009517
  M970010
  MP10222
  FP20004
  C19004
  SD01901
  KD17002
  V00181
  Totalt1541913541
  Ledamöternas röster