Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Utgiftsområde 21 Energi

Betänkande 2017/18:NU3

Näringsutskottets betänkande

2017/18:NU3

 

Utgiftsområde 21 Energi

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 21 Energi som totalt uppgår till ca 3,6 miljarder kronor för 2018. Vidare ställer sig ut­skottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften och det regeringen i övrigt har föreslagit om de olika anslagen. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät tillstyrker utskottet regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2018–2020, dels till finansiella befogenheter för 2018.

Utskottet har därtill följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsom­rådet och redovisar i ett ställningstagande sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

I en reservation (SD) finns ett alternativt förslag när det gäller anslagen inom utgiftsområdet. Företrädarna i utskottet för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har avstått från att delta i beslutet om an­slag och hänvisar i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag som res­pektive parti har lagt fram.

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:1, utgiftsområde 21 Energi.

Tio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2017/18.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Budgetprocessen i riksdagen

Rambeslutsprocessen

Uppföljning av regeringens resultatredovisning

Betänkandets disposition

Utskottets överväganden

Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 21

Inledning

Utskottets ställningstagande

Anslag inom utgiftsområde 21

Inledning

Propositionen

Motionerna

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande

Reservation

Anslag inom utgiftsområde 21 (SD)

Särskilda yttranden

1.Anslag inom utgiftsområde 21 (M)

2.Anslag inom utgiftsområde 21 (C)

3.Anslag inom utgiftsområde 21 (L)

4.Anslag inom utgiftsområde 21 (KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Motioner från allmänna motionstiden 2017/18

Bilaga 2
Regeringens och oppositionens anslagsförslag

Bilaga 3
Regeringens och oppositionens förslag till beställningsbemyndiganden

Bilaga 4
Utskottets anslagsförslag

Bilaga 5
Utskottets förslag till beställningsbemyndiganden

Bilaga 6
Reservanternas anslagsförslag

Bilaga 7
Reservanternas förslag till beställningsbemyndiganden

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Anslag inom utgiftsområde 21

a) Anslagen för 2018

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt utskottets förslag i bilaga 4.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 21 punkt 4 och avslår motionerna

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 7, 18, 30 och 36,

2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C),

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L) och

2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1.

 

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

 

c) Godkännande av investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät

Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2018–2020 som riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 21 punkt 2.

 

d) Finansiella befogenheter för Affärsverket svenska kraftnät

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 21 punkt 3.

 

e) Avgiftsuttag för elberedskapsavgiften

Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2018. 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 21 punkt 1.

 

Reservation (SD)

Stockholm den 23 november 2017

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M)*, Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M)*, Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Lise Nordin (MP), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)*, Mattias Jonsson (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Said Abdu (L)*, Birger Lahti (V), Penilla Gunther (KD)*, Patrik Engström (S), Jessika Roswall (M)*, Rickard Nordin (C)* och Åsa Eriksson (S).

* Avstår från ställningstagande, se särskilda yttranden.

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta ärende behandlas regeringens budgetproposition 2017/18:1 i de delar som gäller utgiftsområde 21 Energi och ett antal motionsyrkanden från den all­männa motionstiden 2017/18. Regeringens förslag till riksdagsbeslut samt de motionsyrkanden som behandlas i detta betänkande finns i bilaga 1. I bila­ga 2 finns en sam­man­ställ­ning av regeringens förslag till anslag för 2018 och de avvikel­ser från dessa som företrädarna för Moderaterna, Sverigedemo­kra­ter­na, Cen­ter­par­tiet, Libe­ralerna och Kristdemokraterna föreslår i sina respek­tive an­slags­motioner. Ut­skot­tets förslag till anslagsfördelning för 2018 och till be­ställ­nings­bemyn­di­ganden finns i bilagorna 4 och 5. I bilaga 6 redovisas den an­slagsför­delning som föreslås i en reservation (SD). Därutöver innehåller be­tänkandet ytterligare två bilagor som gäller bemyndiganden för några av an­slagen (bila­gorna 3 och 7).

Budgetprocessen i riksdagen

Rambeslutsprocessen

Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i processens första steg fastställer en utgiftsram för varje utgiftsområde. Utgiftsramen anger det belopp som ut­giftsom­rådets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § riksdagsordningen). Riksdagen har, med bifall till regeringens förslag, bestämt utgiftsramen för 2018 för ut­giftsområde 21 Energi till 3 588 354 000 kronor (prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1). I detta ärende ska utskottet föreslå för riksdagen hur an­sla­gen inom utgiftsområdet ska fördelas inom utgiftsområdesramen. Riks­da­gens ställ­ningstagande till anslagen inom utgiftsområdet ska göras genom ett beslut (11 kap. 18 § riksdagsordningen), vilket motsvarar det andra och av­slutande steget i budgetprocessen.

Uppföljning av regeringens resultatredovisning

Enligt budgetlagen (2011:203) ska regeringen i budgetpropositionen redovisa de resultat som har uppnåtts i verksamheten i förhållande till de mål som riks­dagen har beslutat.

I utskottens beredning av ärenden ingår uppgiften att följa upp och utvär­dera riksdagsbeslut (4 kap. 8 § regeringsformen). Som en del i utskottens uppföljning ingår att behandla den resultatinformation som regeringen presen­terar. Riks­da­gen har beslutat om riktlinjer för bl.a. den löpande uppföljningen av regeringens resultatredovisning (framst. 2005/06:RS3, bet. 2005/06:KU21). Av riktlinjerna framgår att riksdagen beställer och tar emot in­formation om resultatet av statens verksamhet.

Utskottet har mot den bakgrunden studerat regeringens resultatredovis­ning för utgiftsområde 21 Energi i budgetpropositionen. Analysen har syftat till att vara ett underlag för utskottets behandling av budgetpropositionen och för den fort­satta mål- och resultatdialogen med regeringen.

Betänkandets disposition

Utskottets överväganden inleds i det nästföljande avsnittet med en redovisning av utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning i budget­propo­si­tio­nen. Därefter behandlas regeringens förslag till anslags­fördelning inom ut­gifts­området samt de anslagsrelaterade motförslag som finns i ett antal motio­ner. I samband med behandlingen av anslagsförslagen tar utskottet också ställ­ning till regeringens förslag som gäller elberedskapsavgiften och Affärs­verket svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter.

Utskottets överväganden

Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 21

Inledning

Hösten 2015 genomförde näringsutskottet en uppföljning av regeringens re­sul­tatredovisning i budgetpropo­sitionen för 2016, utgiftsområdena 19 Re­gio­nal tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv. Uppfölj­ningen omfattade i första hand en översiktlig genomgång och analys av de mål och indikatorer som an­vänds inom respektive utgiftsområde. Därutöver undersöktes resultat­redo­visningens struktur och förhållandet mellan mål, indikatorer och vissa resultat. Syftet med uppfölj­ningen var att ta fram ett fördjupat underlag till närings­ut­skottets beredning av budgetpropositionen och för utskottets fortsatta dialog med regeringen om utvecklingen av mål- och resultatstyrningen inom närings­ut­skot­tets berednings­område. Utskottets ställnings­taganden med anledning av iakt­tagelserna redovisades i utskottets budgetbetänkanden för respektive ut­gifts­om­råde (bet. 2015/16:NU1, bet. 2015/16:NU2 och bet. 2015/16:NU3).

Hösten 2016 följde näringsutskottet sedan upp i vilken utsträckning reger­ingen hade beaktat och tillgodosett de synpunkter på resultatredovisningen i bud­getpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) som utskottet hade redovisat i det närmast föregående årets budgetbetänkande (bet. 2016/17:NU1, bet. 2016/17:NU2 och bet. 2016/17:NU3). Även denna uppföljning resulterade i ett antal förslag till förbättringar inför kommande års resultatredovisningar. Ut­skottets grupp för uppföljning och utvärdering har även fört en dialog med flera berörda statssekreterare om regeringens resultatredovisning. I juni 2016 och februari 2017 genomförde gruppen möten med statssekreterare Nils Vik­mång, Miljö- och energidepartementet för att närmare diskutera resultatre­do­visningen inom utgiftsområde 21 Energi. I februari 2017 genomförde grup­pen även ett möte om resultatredovisningen inom utgiftsområde 24 Näringsliv med statssekreterarna Oscar Stenström, Utrikesdepartementet och Nicklas Jo­hans­son, Närings­departementet.

Näringsutskottets grupp för uppföljning och utvärdering har följt upp resul­tatredovisningen i budgetpropositionen för 2018. Detta år har uppfölj­ningen varit tvådelad. Utöver att liksom föregående år följa upp tidi­gare framförda syn­punk­ter, har gruppen i år även genomfört en närmare uppföljning av ett anslag per ut­giftsområde. Syftet med denna delfördjupning har varit att för­tydliga de önskemål som utskottet tidigare har framfört om vikten av att det går att koppla de mål som sätts upp till de medel som avsätts i form av anslag och det resultat som olika anslagsfinansierade insatser genererar i förhållande till målen.

 

Utskottets ställningstagande

Allmänna iakttagelser

Liksom föregående år vill utskottet inledningsvis framhålla att en klar och tyd­lig resultatredovisning bidrar till en ökad förståelse för hur statliga anslags­medel används och vilka resultat de får. Regeringens resultat­redovis­ning är ett viktigt underlag för riksdagens budgetberedning. En ut­gångspunkt för riks­da­gens uppföljning av budgetpropositionens resultat­redo­visning är att det ska va­ra möjligt för utskottet att följa kopplingen mellan mål, gjorda insatser, upp­nådda resultat och regeringens budgetförslag. Utskot­tet välkomnar det arbete som pågår med att utveckla den ekonomiska styrningen, och som bidrar till att förbättra resultatredovisningen från regeringen till riksdagen.

Hösten 2015 genomförde näringsutskottet en uppföljning av regeringens re­sul­tatredovisning i budgetpropositionen för 2016, utgiftsområdena 19 Re­gio­nal tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv. Uppföljningen omfattade en över­sikt­lig genomgång och analys av i första hand de mål och indikatorer som an­vänds inom respektive utgiftsområde. Därutöver undersöktes resultatre­do­vis­ningens struktur och förhållandet mellan mål, indikatorer och vissa resul­tat. Syf­tet med uppfölj­ningen var att ta fram ett fördjupat underlag till närings­utskottets beredning av budgetpropositionen och för utskottets fortsatta dialog med regeringen om ut­vecklingen av mål- och resultatstyrningen inom ut­skot­tets beredningsområde. Ut­skottets ställningstaganden med anledning av iakt­tagelserna redovisades i utskottets budgetbetänkanden för respektive utgifts­område (bet. 2015/16:NU1, bet. 2015/16:NU2 och bet. 2015/16:NU3). I sam­band med budgetberedningen hösten 2016 följde utskottet upp i vilken ut­sträckning regeringen hade beaktat och tillgodosett utskottets synpunkter på re­sultatredovisningen i budgetpro­po­sitionen för 2017 (prop. 2016/17:1) för res­pektive utgiftsområde (bet. 2016/17:NU1, bet. 2016/17:NU2 och bet. 2016/17:NU3).

Näringsutskottet har i samband med budgetberedningen hösten 2017 följt upp i vilken utsträckning regeringen har beaktat och tillgodosett utskottets syn­punkter på resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). Ut­skot­tet har därutöver genomfört en fördjupad uppföljning av ett an­slag per utgiftsområde. Uppföljningen görs mot bakgrund av att utskottet tidigare noterat att det är svårt att följa sambanden mellan mål, gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens budgetförslag. Utskottets förhoppning är att den fördjupade upp­följningen kan vara ett konstruktivt bidrag i ett fortsatt ar­be­te med att förtydliga den röda tråden i resultatredovisningen.

På ett allmänt plan konstaterade utskottet hösten 2015 att flera iakttagelser inte bara är gemensamma för de tre utgiftsområden som utskottet bereder utan också är giltiga för andra utgiftsområden. Det är också viktigt att påpeka att fler­talet av dessa iakttagelser inte ansågs vara specifika för 2016 års budget­pro­position. Vidare noterade utskottet att resultatredovisningens struktur skil­de sig åt mellan de tre utgiftsområdena. Med anledning av detta ansåg utskottet det vara berättigat att reflektera över om detta främst avspeglar de tre utgifts­om­rådenas särarter eller om en mer enhetlig disposition hade varit möjlig att an­vända för att öka läs- och jämförbarheten. Denna reflektion kvarstod även hösten 2016 och är alltjämt giltig.

Utskottet vill inledningsvis med anledning av årets genomgång av resultat­redovisningen framhålla att det är positivt att regeringen numera refererar till utskottets iakttagelser i föregående års betänkande. Generellt har det inom ut­gifts­områdenas resultatredovisning genomförts vissa förändringar och tillägg jämfört med förra årets budgetproposition, vad gäller både mål, indika­to­rer och resultatredovisning. Utskottet anser dock alltjämt att det inom samt­liga de tre utgiftsområdena är möjligt för regeringen att ytterligare tydliggöra sam­banden mellan mål, gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens bud­getförslag. Utskottet vill här särskilt uppmärksamma de iakttagelser som görs i det här av­seendet under avsnittet Den röda tråden för respektive utgifts­om­råde.

Utskottet vill därutöver med anledning av årets genomgång av resultat­redo­visningen framhålla ytterligare några iakttagelser som är gemen­sam­ma för samt­liga utgiftsområden. Utöver målet för utgiftsområdet presenteras i samt­liga utgiftsområden andra mål och prioriteringar som regeringen anger att poli­tiken ska bidra till. Utskottet vill framhålla vikten av att reger­ingen förtyd­li­gar hur de olika målen förhåller sig till varandra och vill även påminna om att regeringen enligt 10 kap. 3 § budgetlagen (2011:203) ska läm­na en redo­vis­ning av de resultat som har uppnåtts i verksamheten i förhållande till de mål som riksdagen har be­slutat om.

Utskottet ser positivt på att regeringen inom alla de tre utgiftsområdena i stör­re utsträckning än tidigare har valt att visualisera resultatutvecklingen ge­nom att använda olika diagram, företrädesvis linjediagram. Sådana diagram kan i många fall göra det lättare för en läsare att bedöma om resultat­utveck­ling­en är den önskvärda i förhållande till de mål som har beslutats. Utskottet vill även fram­hålla den allmänna uppfattningen att information i tabel­ler eller diagram inte bör lämnas okommenterad. Regeringen bör alltså underlätta tolk­ningen av resul­tatinformationen genom att i löptexten lyfta fram den del av in­formationen som är relevant för bedömningen av resultatet i förhållande till de riksdags­bundna målen.

Slutligen anser utskottet att resultatredovisningen skulle bli tydligare om de olika avsnitten renodlades i större utsträckning. I dag förekommer det t.ex. att regeringen redovisar mål under andra rubriker än det inledande målavsnittet och att resultat redovisas tillsammans med presentationen av indikatorerna och under avsnittet analys och slutsatser.

Iakttagelser om utgiftsområde 21 Energi

Målen

Hösten 2015 konstaterade utskottet att energipolitiken präglas av mål som är beslutade på flera olika nivåer. Vidare redovisade utskottet uppfattningen att det ofta är svårt att utläsa hur riksdagens övergripande mål förhåller sig till över­gripande EU-mål och till mål som anges på lägre nivåer i målhierarkin. Utskottet påpekade att tydligheten kunde öka om regeringen i budgetpro­posi­tionen gör mer direkta och frekventa referenser till de riksdagsbundna målen för att på så sätt göra det lättare för läsaren att återknyta till de övervä­ganden som regeringen och riksdagen har gjort i samband med att målet före­slogs och beslu­tades. I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 kon­staterade utskottet att regeringen inte hade gjort några nämnvärda förändringar med denna inriktning, och utskottet såg det därför som nödvän­digt att återupp­repa betydelsen av att det berörda avsnittet ses över när det gäller detta.

Regeringen har i flera budgetpropositioner framhållit att det regelverk som beslutas på EU-nivå är en viktig utgångspunkt för den svenska energipolitiken. Mot den bakgrunden framförde utskottet hösten 2015 att det hade varit klar­görande om de energipolitiska EU-målen hade redovisats redan under det in­ledande målavsnittet. Någon anpassning i linje med utskottets förslag gjor­des dock inte i budgetpropositionen för 2017. Utskottet vidhöll därför uppfatt­ning­en att det finns beaktansvärda skäl att tydliggöra EU-målen i målavsnittet.

Utskottet konstaterar att regeringen i budgetpropositionen för 2018 nu har gett akt på flera av de synpunkter som utskottet har framfört när det gäller redo­visningen av målen, vilket är positivt. Redovisningen av målen har ut­ökats: dels redovisas de tidsavgränsade energipolitiska mål som riksdagen har beslutat (i ett fall med referens till att det omsätter ett mål som Europeiska rå­det har beslutat), dels redovisas även EU-målen för energipolitiken. Vidare ser utskottet det som positivt att regeringen efter genomgången av riksdags­bundna mål redovisar det man betecknar ”övriga mål som hänvisas till i denna proposition”. Utskottet noterar emellertid att det i själva resul­tatredovisningen förekommer ytterligare mål än de som omnämnts under denna rubrik, exem­pelvis målet för elmarknads­politiken och målet för gasmarknads­politiken. En­ligt utskottet är det även otillfredsställande att det i dessa båda fall inte an­ges vems målen är och när och var de har beslutats. För vär­memarknads­poli­tiken anges att det är regeringens mål, men det framgår inte i vilket sam­man­hang regeringen har beslutat om detta mål. Det är dessutom oklart hur des­sa tre mål – som alltså nämns för första gången i resul­tatredovis­nings­av­snit­tet – förhåller sig till de övergripande mål som redovisas under ru­briken Mål för ut­giftsområdet.

Det är således utskottets bedömning att det alltjämt återstår viss förbätt­rings­potential när det gäller redovisningen av målen för utgiftsområdet.

Indikatorer och andra bedömningsgrunder

Hösten 2015 ställde sig utskottet positivt till att regeringen hade redovisat ett antal resultatindikatorer som syftade till att underlätta bedömningen av det re­sul­tat som har uppnåtts inom utgiftsområdet. Utskottet ansåg även att det var bra att indikatorernas utveckling redovisades över några års tid. I budgetpro­positionen för 2017 konstaterade utskottet att redovisningen hade förtydligats och omfattade längre tidsintervall, vilket gjorde det lättare att följa utveck­ling­en över tid.

I årets budgetproposition har tidsintervallet för de övriga indikatorerna ut­vidgats, vilket utskottet ser som en förbättring. Vidare ser utskottet det som po­sitivt att regeringen i budgetpropositionen för 2018 på ett tydligare sätt än tidigare anger vilka mål som övriga resultatindikatorer syftar till att följa upp. Det är enligt utskottets uppfattning dock mindre befrämjande för tydligheten att presen­tationen av indikatorer, vilka de är och varför de har valts blandas med själva redovisningen av resultaten av indikatorernas utveckling. Det hade enligt utskottets uppfattning förbättrat läsbarheten om en kort inledande pre­sen­tation av indika­torer hade följts av en samlad redovisning av resultat, både vad gäller centrala och övriga resultatindikatorer. Utskottet anser också att re­geringen bör sträva efter att använda informationen i tabellerna på ett mer direkt sätt. Tabellerna inne­håller mycket information, men denna infor­mation kommenteras mycket knapp­händigt. Utskottet ser det som mindre menings­fullt att regeringen redovisar resultat i tabeller som inte kommenteras närmare. Tabeller och dess innehåll bör i nor­malfallet inte fungera som fristående infor­ma­tions­bärare i förhållande till den öv­riga texten.

I samband med förra årets budgetberedning framförde utskottet även att re­dovisningen hade kunnat visualiseras på något annat sätt till gagn för en än större tydlighet. Mot denna bakgrund ser utskottet det som positivt att det i årets budgetproposition har tillkommit ett illustrativt linjediagram som visar utveck­lingen av centrala resultatindikatorer under perioden 2007–2016. Ut­skot­tets all­männa uppfattning är att detta sätt att illustrera resultatut­veck­lingen med fördel kan användas i större utsträckning i budgetpropositionen.

När utskottet beredde budgetpropositionerna för 2016 och 2017 konsta­te­rades att återkopplingen i resultatredovisningen till de indikatorer som redovi­sas i de båda tabellerna är begränsad. Utskottet såg en potential för regeringen att med relativt enkla medel länka ihop olika delar av budgetpropositionen på ett sätt som tydliggör sambanden mellan mål och resultat och som gör det lät­tare att bedöma resultatutvecklingen.

Hösten 2016 konstaterade utskottet att det var oklart hur resultatindika­to­rerna förhåller sig till det som betecknas ”andra bedömningsgrunder”. Ut­skot­tet fram­förde även uppfattningen att kopplingen mellan målen och det som reger­ingen anger vara andra bedömningsgrunder var otydlig, vilket gjorde det svårt att bedöma det resultat som redovisas och hur regeringen värderar resul­tatet i för­hållande till relevanta mål. Mot den bakgrunden ser utskottet positivt på att reger­ingen i budgetpropositionen för 2018 ger en förklaring till re­ger­ingens val av s.k. andra bedömningsgrunder. Förklaringsvärdet är emel­ler­tid fort­farande begränsat, och det är mindre klargörande att centrala mål som för­sörjnings­trygghet redovisas i uppräk­ningen av andra bedömnings­grun­der. Mixen av olika sorters information gör dessutom att redovisningen blir svår att överblicka.

En nyhet i årets budgetproposition är att regeringens samlade bedömning av måluppfyllelsen av de riksdagsbundna målen följer i direkt anslutning till tabel­lerna med resultatindikatorer. Placeringen av denna centrala information ter sig enligt utskottet dock som mindre ändamålsenlig. I enlighet med det ut­vecklings­arbete som sedan ett par år tillbaka pågår inom Regeringskansliet – i dialog med Riksdagsförvaltningen – i syfte att förbättra resultatredo­vis­ningen bör strävan bl.a. vara att information ges på rätt plats i resultatredo­visningen. Utskottet ser positivt på att regeringen har utvecklat denna samlade bedöm­ning av målupp­fyllelsen och uppfattar denna redovisning som betydel­se­full. Utskottet anser dock att denna bedömning borde ligga under ett avsnitt ru­bri­cerat Analys och slutsatser, eller kanske ännu hellre under en helt egen rubrik och då med fördel efter själva resultatredovisningen. Alternativt hade vikten av denna samlade bedömning även kunnat motivera en placering allra först i den aktuella delen av budgetpropositionen. Placeringen mitt i underav­snittet Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder gör dess­värre att denna vik­tiga information lätt mis­sas.

Resultatredovisningen

Hösten 2015 konstaterade utskottet att resultatredovisningsavsnittet i budget­pro­positionen i fråga om utgiftsområde 21 Energi var omfattande och att det i inte obetydlig utsträckning bestod av utförliga beskrivningar av olika insatser eller omvärldsfaktorer. Utskottet ansåg att detta leder till att det är svårt att få en överblick och förståelse för vad regeringen anser vara det resultat som har uppnåtts inom utgiftsområdet och hur detta resultat förhåller sig till de mål som riksdagen har beslutat om. Enligt utskottets uppfattning gjorde re­sul­tat­redo­visningens omfattning och mindre stringenta karaktär att den infor­mation som riksdagen behöver för sina beslut framträdde mindre tydligt.

Med anledning av budgetpropositionen för 2017 konstaterade utskottet att re­geringen inte hade vidtagit några åtgärder som på ett mer påtagligt sätt bidrar till att göra det lättare för riksdagen eller andra att ta till sig resultatre­do­vis­ningen. Utskottet upp­repade därför uppfattningen att resultatredovis­ningen i första hand bör vara en beskrivning av de faktiskt uppnådda resultaten av ge­nomförda statliga insatser och en bedömning av resultatets förhållande till de riksdagsbundna målen. Mot denna bakgrund ser utskottet det som positivt att regeringen i årets budget­pro­position uppmärksammar det utskottet fram­förde när det gäller resultat­redovis­ningen hösten 2016 och därtill anför att den har försökt tillgodose och bemöta riksdagens ställningstagande och syn­punk­ter. Vidare gör regeringen även en no­tering om att resultatredo­visningen till viss del även omfattar en del centrala omvärldsfaktorer som sägs vara väsent­liga för att kun­na ge en heltäckande bild av området. Någon mo­t­sva­rande note­ring har inte funnits i tidigare budget­propositioner och kan anses vara ett sätt för regeringen att tillmötesgå utskottets tidigare synpunkter på svårigheter att särskilja vad som är resultat och vad som är just omvärldsfak­torer i resul­tat­redovisningen. I den efterföljande texten kvar­står dock denna proble­matik då det i mångt och myc­ket lämnas åt läsaren att avgöra vad som är att betrakta som ett resultat och vad som kan hänföras till kate­gorin om­världs­faktorer.

Resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2018 har samma grund­struk­tur när det gäller rubriker (mål, resultat, analys och slutsatser) som i bud­getpropositionen för 2017, och innehållet under respektive rubrik är fort­faran­de inte renodlat. Mål blandas med resultat under flera av rubrikerna där re­sultat främst redovisas i form av myndigheters prestationer och i mindre ut­sträck­ning som effekter. Resultaten redovisas dessutom mestadels i löptext och lyfts inte alltid fram i tabeller eller diagram. Utskottet anser inte heller att tyd­lig­he­ten gagnas av att regeringen genomgående avstår från att hänvisa till de ta­bel­ler och diagram som finns. Informationen i tabellerna vävs inte in i redo­gö­relsen, och lämnas oftast utan närmare kommentarer. Nya mål intro­duceras dess­utom under flera av rubrikerna. Hänvisningar till riksdags­beslut eller and­ra beslutsreferenser saknas. Utskottet vill i sammanhanget dock även lyfta fram det positiva i att regeringen har infogat ett illustrativt diagram för att be­lysa utvecklingen när det gäller andelen förnybar energi i Sverige. I anslut­ning till detta hade det också varit rimligt att redovisa andelen förnybar elpro­duk­tion i Sverige.

Vidare påpekade utskottet hösten 2015 att det kunde finnas skäl att på ett samlat och mer renodlat sätt redovisa det som skulle kunna betecknas som energipolitikens medel. Utskottet konstaterade att resultatredovisningsavsnit­tet blir oöverskådligt och att länken energipolitikens medel försvinner när re­ger­ingen väljer att redovisa så gott som alla energipolitiska medel under ru­briken Resultatredovisning. Trots utskottets påpekande gjorde regeringen inga anpass­ningar som bidrog till ökad tydlighet i budgetpropositionen för 2017. Även i budgetpropositionen för 2018 omfattar resultatredovisningen i en icke obetydlig utsträckning beskrivningar av regeringens, myndigheters och ibland EU:s insat­ser. Någon lättidentifierad uppdelning av insatser och deras resultat i form av effekter på de riksdagsbundna målen kan inte skönjas i budget­pro­positionen för 2018.

Utskottet har tidigare efterfrågat någon form av redovisning av skatters be­tydelse som energipolitiskt styrmedel. Utskottet kan konstatera att – liksom i budgetpropositionen för innevarande år – en dylik redovisning alltjämt lyser med sin frånvaro.

Hösten 2015 förordade utskottet att regeringen skulle se över de avsnitt i re­sultatredovisningen som betecknas Analys och slutsatser. Utskottet påpeka­de bl.a. att det i dessa avsnitt genomgående bör föras resonemang om i vilken utsträckning graden av måluppfyllelse har ett samband med statliga insatser eller är ett utfall av andra faktorer. Vidare efterfrågade utskottet en samman­fat­tande bedömning av måluppfyllelsen för de riksdagsbundna målen. I bud­getpropo­sitionen för 2017 hade regeringen lagt till ett stycke med en samlad bedömning, vilket utskottet såg positivt på. Som framgår av det som redan har redovisats under rubriken Indikatorer och andra bedömningsgrunder ovan har detta avsnitt utvecklats ytterligare i budgetpropositionen för 2018, men dess­värre fått en mindre ändamålsenlig placering i den aktuella delen av propo­sitionen. Tidigare år har utskottet även framhållit värdet av samlade bedöm­ningar i de återkom­mande avsnitten Analys och slutsatser. I budget­pro­posi­tio­nen för 2018 är det fortfarande så att analyser i bemärkelsen reflektioner om vilka faktorer som styr och genomgång av nya förutsättningar endast före­kom­mer i begränsad uppfattning. Ofta inrymmer avsnittet mer av slut­satser och be­dömningar. Sammantaget anser utskottet att det alltjämt finns goda för­ut­sätt­ningar att utveckla avsnitten Analys och slutsatser.

Den röda tråden

Utskottet har under de två senaste åren framhållit värdet av att regeringen kopplar sina bedömningar av måluppfyllelsen till det anslagsförslag inom ut­gifts­området som är kärnan i regeringens budgetförslag. Hösten 2015 under­strök utskottet att tydlighet i detta avseende underlättar riksdagens beredning av budgetförslagen. Kopplingen mellan mål, anslag och resultat och vice versa kan utvecklas ytterligare. Utskottet anser att det ska gå att identifiera en röd tråd mellan dessa olika delar i budgetpropositionen.

I syfte att ytterligare tydliggöra denna synpunkt har utskottet i år valt att gö­ra en närmare analys av hur ett specifikt anslag inom utgiftsområdet har redovisats i budgetpropositionen. Inom utgiftsområde 21 Energi har anslaget 1:7 Energi­tek­nik valts.

Av denna analys framgår det sammanfattningsvis att den röda tråden är svår att följa. Den framträder inte i redovisningen av mål och är inte tydlig i redo­vis­ningen av resultat. Eftersom det saknas koppling till anslaget i redovis­ning­en av styrande mål kan läsaren i avsnittet Resultat – med en knapphändig kopp­ling till anslaget – inte bedöma om det redovisade är ett mått på målupp­fyl­lelse, om man har missat något eller om det är redovisningen som är brist­fällig. Därutöver kan det noteras att regeringen i begränsad utsträckning åter­knyter till anslaget i resultatre­dovisningen och då enbart till en äldre budget­pro­position. Det anges endast att ”Regeringen införde 2009 ett investerings­stöd (anslag 1:7 Energi­teknik) till både privatpersoner och andra aktörer som sätter upp sol­celler, se förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller. Under 2016 beviljades totalt omkring 267 miljoner kronor i stöd och 139 mil­joner kronor ut­betalades.” Utskottet anser att det hade varit klargörande om det på ytter­li­gare ställen i resultatredovis­ningen uttryckligen hade framgått att en viss in­sats har finansierats med stöd från energiteknikanslaget. Vidare hade det kun­nat bidra till ökad förståelse om regeringen hade omnämnt de villkor som den har satt upp för anslaget i form av anslagsposter, däribland infor­mation om att huvud­delen av anslaget får gå till solcellsstöd och en mindre del till ener­gi­lagring.

I budgetförslaget görs ingen återkoppling till resultatredovisningen utan re­ger­ingen konstaterar endast att solceller är en förnybar energiteknik som kan bidra med en del av den förnybara el som behövs för att till 2040 uppnå ett 100 procent förnybart elsystem och att regeringen fortsätter att stimulera ut­bygg­naden av solceller. Enligt utskottets uppfattning borde den fortsatta sats­ningen tydligare ha motiverats i budgetförslaget med en hänvisning till det ak­tuella stödets positiva effekter på exempelvis antalet solcellsinstallationer och ökning av installerad effekt. Vidare hade det varit bra om satsningen ut­tryckligen hade motiverats med hänvisning till att den stora efterfrågan på sol­cellsstödet har bidragit till att det har uppkommit köer i hanteringen. Inte heller när det gäller energilagring finns någon motivering till fortsatt anslags­finan­siering utan det slås endast fast att reger­ingen förlänger denna satsning.

Med hänvisning till dessa iakttagelser är utskottets slutsats att det alltjämt finns en betydande potential för regeringen att förbättra beskrivningarna i bud­getpropositionen av sambanden mellan energipolitikens mål, de medel i form av anslag som avsätts för olika insatser som ska bidra till måluppfyllelsen och de resultat som insatserna genererar i förhållande till målen.

Anslag inom utgiftsområde 21 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi

i enlighet med vad utskottet föreslår och som framgår av bilaga 4. Utskottets förslag till anslag överensstämmer med regeringens för-slag. Riksdagen fastställer även avgiftsuttaget för elbered­skaps­av­gif­ten och godkänner de förslag om bemyndiganden som läggs fram i propositionen. Riksdagen godkänner därtill regeringens förslag till inves­teringsplan för perioden 2018–2020 för Affärsverket svenska kraft­nät och bemyndigar regeringen att ge affärsverket finansiella be­fo­genheter i enlighet med vad regeringen har föreslagit för 2018. Slut­ligen avslår riksdagen samtliga motions­yrkanden som behand­las i avsnittet.

Jämför reservationen (SD) och särskilt yttrande 1 (M), 2 (C), 3 (L) och 4 (KD).

Inledning

Den 22 november 2017 beslutade riksdagen om ramarna för stats­bud­ge­tens olika utgiftsområden för 2018 och om en preliminär fördelning av ut­gifter på utgifts­områden för 2019–2020 (prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1). Ramen för utgifts­område 21 Energi fastställdes till 3 588 354 000 kronor.

I ett yttrande till finansutskottet föreslog näringsutskottet att finansutskottet skulle tillstyrka de berörda förslagen i budget­pro­po­si­tionen och avstyrka mot­svarande motionsyrkanden (yttr. 2017/18:NU1y). I fem avvikan­de me­ning­ar föreslog representanterna i utskot­tet för Moderaterna, Sverige­demo­kra­terna, Cen­terpartiet, Liberalerna och Krist­de­mokraterna i stället att finans­ut­skottet skul­le tillstyrka respek­tive parti­motioner i de berörda de­lar­na.

Av tabell 1 nedan framgår reger­ingens och oppositionspartiernas förslag till ram för utgiftsområde 21 Energi för 2018 och motsvarande beräkningar för 2019–2020.

Tabell 1. Regeringens och oppositionspartiernas förslag till utgiftsnivåer för utgiftsområde 21 Energi

Miljoner kronor

År

Regeringens förslag

Avvikelser från regeringen

 

 

M

SD

C

L

KD

2018 (föreslagen ram)

3 588

  –1 235

–905

–150

–900

–683

2019 (utgiftsberäkning)

3 715

–1 290

–930

–127

–972

–684

2020 (utgiftsberäkning)

3 819

–1 525

–935

–71

–1 489

–676

I detta ärende har utskottet att ta ställning till hur den beslutade ramen för ut­giftsområdet ska fördelas på olika anslag. Som framgår av betänkandets in­led­ning ska riksdagens ställningstagande till anslag göras genom ett beslut (11 kap. 18 § riksdagsordningen).

Regeringens förslag till fördelning på olika anslag inom utgiftsområdet fram­går av tabellen i bilaga 2. I bilagan redovisas också de motförslag som finns i motionerna 2017/18:3897 (M), 2017/18:2523 (SD), 2017/18:3708 (C), 2017/18:3817 (L) och 2017/18:3748 (KD).

Den utgiftsram som riksdagen har beslutat är i regeringens förslag fördelad på tio anslag. Åtta av dessa kompletteras med förslag till bemyn­di­ganden för regeringen att ingå ekonomiska förpliktelser som leder till utgif­ter de kom­man­de åren (se bilaga 3). Dessutom föreslår regeringen att riksdagen faststäl­ler avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften för 2018.

I det följande återges inledningsvis utgiftsområdets omfattning så som det beskrivs i budgetpropositionen. Därefter redovisas de mål som anges för ut­gifts­området samt vissa övriga mål och prioriteringar. Vi­da­re refereras det som re­geringen anför i bud­getpropositionen under rubri­ken Energipolitikens inrikt­ning. Därefter re­do­görs för regeringens övervägan­den när det gäller vart och ett av de tio an­sla­gen. Sedan redovisas regeringens för­slag till beslut om en in­­ves­terings­plan för Affärsverket svenska kraftnät och om finansiella befogen­heter för af­färs­verket. Även reger­ingens förslag om ni­vån på avgiftsuttaget för elbered­skaps­avgiften finns med i redovisningen. I det där näst följande avsnit­tet refe­reras de motio­ner som inne­håller förslag som direkt gäller anslagen el­ler som be­döms kunna påverka de föreslagna anslagen.

Propositionen

Utgiftsområdets omfattning

Utgiftsområde 21 Energi i budgetpropositionen omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Energipolitiken bygger på tre grund­pe­lare: att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörj­nings­trygg­het. Ansvaret för åtgärderna ligger främst på Statens energimyn­dig­het (Energi­myn­digheten), Energimarknadsinspektionen och Affärs­ver­ket svenska kraft­nät (Svenska kraftnät).

Mål för utgiftsområdet

Det övergripande målet för energipolitiken är att på kort och lång sikt trygga tillgången till el och annan energi på konkurrenskraftiga villkor jämfört med omvärlden. Energipolitiken ska skapa villkor för en effektiv och hållbar ener­gianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg inver­kan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt ut­hålligt samhälle. På så sätt främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige. Detta och övriga relevanta mål för energipolitiken fram­går av riks­dagens beslut i juni 2002 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17).

Riksdagen har beslutat om ett antal energipolitiska mål i enlighet med pro­po­sitionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25):

–      Andelen förnybar energi ska 2020 utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen.

–      Andelen förnybar energi i transportsektorn ska 2020 vara minst 10 procent.

–      Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare till 2020. Målet ut­trycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet med 20 procent mellan 2008 och 2020. Energiintensiteten beräknas som kvoten mellan till­förd energi och BNP i fasta priser (kWh/kr).

De tre sistnämnda målen omsätter de mål som Europeiska rådet beslutade i mars 2007 i nationella mål, dvs. EU:s mål om att 20 procent av den energi som används inom EU ska komma från förnybara energikällor och om att nå 20 procents primärenergibesparing till 2020.

Riksdagen har också beslutat att en samlad energibesparing motsvarande minst 9 procent av det årliga genomsnittet för slutanvänd energi 2001–2005 ska genomföras till 2016 (prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25).

Sverige och Norge har sedan den 1 januari 2012 en gemensam elcerti­fikats­marknad. För att bidra till det nationella målet om minst 50 procent för­nybar energi till 2020 har ett gemensamt mål om att öka den förnybara elproduk­tionen med 28,4 TWh mellan 2012 och 2020 satts upp. Målet regleras i ett ändringsavtal mellan länderna som trädde i kraft den 1 januari 2016 (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1). Det gemensamma målet delas mellan länderna genom att Sverige ska sikta på att annullera elcertifikat motsvarande 15,2 TWh till 2020 och Norge 13,2 TWh.

Sverige har satt upp ett nationellt finansieringsmål till 2020 i linje med det gemensamma målet med Norge. Sveriges mål till 2020 är att finansiera ytter­ligare 30 TWh förnybar elproduktion jämfört med 2002 i enlighet med riks­da­gens beslut om regeringens proposition Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 (prop. 2014/15:123, bet. 2015/16:NU6).

Riksdagen har därefter beslutat om ett nytt mål till 2030 för den förnybara elproduktionen. Målet är att utöka elcertifikatssystemet med 18 TWh till 2030 i enlighet med regeringens proposition Nytt mål för förnybar el och kon­troll­station för elcertifikatssystemet 2017 (prop. 2016/17:179, bet. 2016/17:NU20).

Insatser för forskning och innovation på energiområdet ska inriktas så att de kan bidra till att uppfylla uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt relevanta energirelaterade miljökvalitetsmål. Detta enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (prop. 2016/17:66, bet. 2016/17:NU9).

Övriga mål och prioriteringar

Under den övergripande rubriken Resultat­redovisning redovisas utöver de mål för utgiftsområdet som har omnämnts ovan flera ytterligare mål som har be­slutats om av andra än riksdagen eller där det inte uttryckligen framgår vems målen är. Bland de mål som omnämns i denna kategori återfinns energipoli­tikens pelare, dvs. det övergripande målet om eko­logisk hållbarhet, kon­kur­renskraft och försörjningstrygghet. Under rubriken Regeringens mål­sätt­ning anges det kortfattat att målsätt­ningen är 100 procent förnybar energi. Bland de övriga målen omnämns också ram­överenskom­melsen om energipo­liti­ken från juni 2016 samt de mål för kli­matpolitiken som riksdagen beslutade våren 2017 (prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24).

Energipolitikens inriktning

En långsiktig energipolitik

Inom ramen för den parlamentariskt sammansatta Energi­kom­mis­sionen har regeringspartierna slutit en bred ram­överenskommelse för energipoliti­kens lång­siktiga inriktning tillsammans med Mode­raterna, Centerpartiet och Krist­demo­kraterna.

Regeringen anser att energiöverenskommelsen skapar långsiktiga förut­sätt­ningar för tillgången till trygg och hållbar energi till konkurrens­kraftiga priser, som i sin tur kan ge nya jobb, nya företag och ökad export. Genom att vara drivande i den globala energiomställningen kan Sverige bidra till både ökad svensk export och till det globala klimatarbetet. Under de kommande åren ska Sverige därför vara drivande för energiomställningen i såväl multi­la­terala som bilaterala sammanhang.

I budgetpropositionen anger regeringen att den för närvarande arbetar in­ten­sivt med att genomföra energiöverenskommelsen, och den har inom ramen för det arbetet bl.a. lagt fram konkreta åtgärder om ett förlängt och utökat el­cer­tifi­katssystem, ett antal skatteförändringar och presenterat förändringar som rör kärnavfallsfonden. Regeringen har för avsikt att fortsätta arbetet med att genom­föra energiöverenskommelsen, och regeringen avser bl.a. att åter­kom­ma till riksdagen med en proposition för att slå fast de överenskomna må­len.

I budgetpropositionen anges vidare att regeringens målsättning är 100 pro­cent förnybar energi. Regeringen framhåller att klimatet är en av mänsklig­he­tens största utmaningar. Förnybar energi och en effektiv energian­vändning kan bidra till att lösa klimatutmaningen. Det är regeringens uppfatt­ning att ar­betet med dessa frågor på lokal och regional nivå är viktigt och bör fortsätta. Den satsar därför på att förstärka resurserna för energi- och klimatarbetet hos of­fentliga aktörer på regional och lokal nivå. Satsningarna väntas främja sys­sel­sättning, konkurrenskraft och hållbar regional tillväxt i hela landet.

Regeringen förlänger och utökar det statliga stödet för kommunal energi- och klimatrådgivning och satsar på att uppmuntra och stödja offentliga organ på lokal och regional nivå, såsom kommuner, landsting, samverkansorgan och läns­styrel­ser, med policyrådgivning för att arbeta strategiskt med energi- och klimat­omställningen. Även insatserna för länsstyrelsernas regionala klimat- och energi­strategier förlängs och utökas.

Som en del i omställningen till en fossilfri transportsektor och ett mer trans­porteffektivt samhälle föreslår regeringen en ny satsning för hållbara trans­portlösningar som främjar att befintliga transporter utnyttjas mer effektivt. Re­geringen avser att arbeta med regionala planer för infrastruktur för el och för­nybara bränslen i transportsektorn.

Energieffektivisering

För att nå målet om 50 procent effektivare energianvändning, som Energikom­missionen föreslår, senast 2030 krävs insatser för energieffektivisering. Reger­ingen satsar bl.a. på ett nytt program för energi­effek­tivisering i industrin. Sats­ningen svarar mot energiöverens­kommelsens förslag om ett särskilt ener­gief­fek­ti­viseringspro­gram för den el- och energi­intensiva industrin i Sverige. Ut­över de stora energieffektivi­seringsvinsterna kan sysselsättning och tillväxt gyn­nas om företagen kan sänka sina energikostnader och öka sin kon­kur­rens­kraft.

I enlighet med energiöverenskommelsen har Energimyndigheten fått i upp­drag att formulera särskilda sektorsstrategier för energieffektivisering i sam­ver­kan med berörda branscher och myndigheter. Regeringen fortsätter även sats­ningen Belysningsutmaningen som syftar till att främja klimatvänlig be­lys­ning i Sverige.

Ett helt förnybart energisystem

Den förnybara energin ska fortsätta att byggas ut. Regeringen konstaterar att Sve­rige har goda förutsättningar för förnybar elproduktion och att det är rim­ligt att Sverige är nettoexportör av elektricitet även på sikt.

Regeringen anser att elcertifikatssystemet är ett effektivt styrmedel för att öka andelen förnybar energi och att systemet är det huvudsakliga styrmedlet för att främja förnybar elproduktion. Regeringen redovisar vidare uppfatt­ningen att den för­längning och utökning av elcertifikatssystemet som nu ge­nom­förs är ett viktigt steg för att kunna nå målet om ett helt förnybart elsystem till 2040. Genom riks­dagens beslut om en förlängning och utökning av detta system an­ser reger­ingen att utveck­lingen av förnybar elproduktion i Sverige främjas yt­ter­ligare.

Vidare påpekar regeringen att bioenergi är det största förnybara energi­sla­get och täcker närmare en tredjedel av den svenska energianvändningen. Mot den bakgrunden är bioenergi en central del i regeringens ambitioner om 100 procent förnybar energi.

Regeringen framhåller också nödvändigheten i att bryta transportsektorns fossilbränsleberoende. En omställning av transportsektorn förutsätter en ökad effektivisering och elektrifiering och även en ökad andel hållbara biodriv­me­del. I för­läng­ningen ska fordonsflottan vara fossilfri. Utöver förslag om ett s.k. bonus–malus-system, ett reduktionspliktssystem och ändrade skatteregler tar regeringen även fram en nationell strategi för elektrifiering, där elektri­fie­ringens betydelse för att nå fossil­obe­roende i trans­portsystemet kommer att vara en viktig del.

Regeringen har även för avsikt att analysera hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt, och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på både kort och lång sikt. Regeringen avser att analysera marknadsför­utsätt­ning­arna och långsiktiga styrmedel för svensk biogas.

Solceller är en förnybar energiteknik som kan bidra med en del av den för­nybara el som behövs för att till 2040 uppnå ett 100 procent förnybart el­sys­tem. Regeringen fortsätter att stimulera utbyggnaden av solceller. I enlig­het med budgetpropositionen för 2016 har investeringsstödet för solceller fått en kraftigt ökad budget även under 2018 och 2019. I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att solcellsstödet tillförs ytterligare medel. Då det har uppstått köer i systemet kommer regeringen att se över stödets utformning och ansöknings­förfarande i syfte att förenkla dem.

Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till stra­tegi för ökad användning av solel i Sverige. Uppdraget har redovisats och remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma till eventuella enskilda be­slut som denna strategi medför i en samlad hantering av förnybar elpro­duk­tion.

Regeringen konstaterar att utbyggnaden av svensk vindkraft fortsätter. För att stödja den goda utvecklingen inrättar regeringen ett stöd till kommuner för att underlätta för vindkraftsetableringar.

Regeringen konstaterar dessutom att vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning, både som enskild produktionskraft, men också som re­gler- och balanskraft. Vattenkraften bidrar starkt till ett konkurrenskraftigt energi­system med trygga leveranser av el, och är avgörande för omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Energiforskning, innovation och tillväxt

För att uppnå regeringens mål på klimat- och energiområdena behövs en kraft­full och målmedveten satsning på forskning och innovation inom energi­om­rådet. Insatserna ska fokusera på ett tryggt, hållbart och resurseffek­tivt ener­gi­system och en alltmer tvärsektoriell och tvärvetenskaplig inriktning.

Satsningar på energiforskning kan också bidra positivt till sysselsättning, ekonomisk utveckling och export. Inriktningen för energiforskningspolitiken bygger på riksdagens beslut våren 2017 om att anta förslagen i reger­ingens pro­position Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk håll­bar­het, konkur­rens­kraft och försörjningstrygghet (prop. 2016/17:66, bet. 2016/17:NU9).

Regeringen konstaterar att energibranschen inte är jämställd, vilket reger­ingen anser vara problematiskt. Därför pekade regeringen i den nyssnämnda pro­positionen på behovet av att Energimyndigheten tar hän­syn till jäm­ställd­hetsaspekter på alla nivåer i sitt arbete.

Medborgarnas roll

Regeringen betonar vikten av att energikonsumenter får möjlighet att stärka sin ställning på energimarknaden och minska sina egna energikostnader. I ener­giöverenskommelsen slås det fast att de åtgärder som krävs för en fun­gerande efterfrågeflexibilitet, dvs. att kunderna fullt ut ska kunna delta på el­marknaden, ska genomföras. En utredning arbetar med att identifiera de hin­der som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig produktion och lag­ring av förnybar energi.

Vidare har regeringen gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utre­da frågor om avkastningen i el­nätsregleringen för att säkerställa att avkast­ning­en hamnar på en rimlig nivå. Regeringen framhåller även att det ska säker­ställas att kunder med anvisningsavtal har skäliga villkor och att den har för avsikt att följa upp de nya bestämmelser som har införts på området.

Regeringen anser att fler konsumenter bör få möjlighet att bli mer aktiva på elmarknaden och kunna producera sin egen el. Inom Regeringskansliet har det tillsatts en utredning som bl.a. ska utreda förutsättningarna för att låta fler, så­som an­dels­ägare av förnybar elproduktion, få möjlighet att ta del av skatte­reduk­tionen för mikroproduktion av förnybar el eller, om detta inte är möjligt, få motsva­rande ekonomiska villkor på annat sätt.

Konsumenterna har också möjlighet att få bidrag för att installera solceller och system för lagring av egenproducerad el. Regeringen konstaterar att arbe­tet har haft effekt och att allt fler konsumenter producerar sin egen el. I budget­pro­positionen anger regeringen att den på olika sätt kommer att fortsätta ar­betet med att stimulera möjligheten för konsumenter att producera sin egen el.

EU och internationellt

Som har redovisats tidigare ska den svenska energipolitiken bygga på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU, dvs. ekologisk hållbarhet, konkur­rens­kraft och försörjningstrygghet. Regeringen konstaterar att det för när­va­ran­de pågår ett intensivt arbete med att se över EU:s gällande energi­lag­stift­ning med syftet att införa en europeisk energiunion. Enligt regeringens upp­fatt­ning är det centralt att översynen leder till regelverk som säkerställer att EU når de uppsatta målen på klimat- och energiområdet till 2020 och 2030. Re­geringen kommer att vara pådrivande för en progressiv energi­union inom EU.

Vikten av en väl fungerande inre marknad är, enligt vad regeringen anför i budgetpropositionen, en förutsättning för att EU ska kunna nå sina klimat- och energimål på ett kostnadseffektivt sätt. Sverige och Norden har lång erfarenhet av att samarbeta på energiområdet, och det nordiska samarbetet kan enligt re­geringen vara en modell för resten av EU.

Regeringens insatser för att främja klimatarbete och exportfrämjande på ener­giområdet samlas inom satsningen Team Sweden Energy.

Anslag m.m. för 2018

Regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 21 Energi uppgår för 2018 till 3 588 354 kronor, fördelad på tio anslag. För åtta av dessa föreslår regeringen att den ska bemyndigas att kunna ingå ekonomiska förpliktelser som leder till utgifter de kommande åren. Förslagen till bemyndiganden re­do­visas i bilaga 3. Dessutom föreslår regeringen att riksdagen ska fastställa av­gifts­uttaget för elberedskapsavgiften för 2018. I det följande redogörs för re­geringens förslag till anslag m.m. 2018 för utgiftsområde 21 Energi och mot detta stående förslag.

Anslaget 1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader får användas för Energimyndighetens förvaltningsutgifter, Fjärrvärmenämnden samt prov­ning och märkning av energirelaterad utrustning. Myndigheten bedriver också viss avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet. Denna avser bl.a. test- och prov­nings­verksamhet samt administrativa tjänster på uppdrag av andra myn­dig­he­ter. Viss verksamhet vid myndigheten finansieras genom offentlig­rätts­liga av­gifter av vilka myndigheten får disponera en viss del. Regeringen föreslår att anslaget ökas med sammanlagt 27 miljoner kronor under 2018. Ökningen mo­tiveras med att Energimyndigheten i större utsträckning ska kunna bistå per­sonal utomlands som är involverad i det globala klimatarbetet eller i arbetet med regeringens exportstrategi. Vidare motiveras anslags­ökningen med ett be­hov av att förstärka myndighetens arbete med frågor kopplade till det civila försvaret inom energiförsörjningsområdet. Utöver detta ökas anslaget för att myn­dighetens ska kunna etablera en ny informations­plattform om solceller och för att Energimyndighetens uppdrag att samordna arbetet med hållbara transporter utökas.

Anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering m.m. får användas för utgif­ter för statsbidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, utbildning av och information till energi- och klimatrådgivare samt stöd till lokalt och regio­nalt arbete för energihushållning. Anslaget får också användas för utgif­ter för stats­bidrag till teknikupphandling för att utveckla och introducera ny energi­effektiv teknik på marknaden samt stöd till energieffektiv teknik. Vidare får an­slaget användas för att finansiera insatser för informationsspridning, utveck­ling och spridning av verktyg och metoder samt utredningsinsatser. Åtgärder för att främja lågenergibyggnader, såsom demonstrationsprojekt, och för att ut­värdera befint­liga och nya lågener­gibyggnader får också finansieras genom anslaget. Därut­över får anslaget användas för utgifter som uppkommer vid ge­nom­förandet av EU-rätts­akter samt annat internationellt samarbete inom ener­gi­ef­fektivise­rings­om­rådet och därtill hörande metod-, utvecklings- och utred­nings­arbete. Anslaget får även användas för att täcka utgifter för utveck­ling av styrmedel för energi­effek­tivisering samt statlig medfinansiering av na­tionellt regional­fonds­pro­gram.

Regeringen konstaterar att det för att nå målet om 50 procent effektivare ener­gianvändning som Energikommissionen föreslår senast 2030 krävs insat­ser för energieffektivisering. Regeringen satsar därför 125 miljoner kronor 2018–2020 på ett nytt program för energieffektivisering i industrin. Reger­ingen före­slår att anslaget ökas med 25 miljoner kronor 2018. För 2019 och 2020 beräk­nas anslaget öka med 40 respektive 60 miljoner kronor.

För att underlätta planering och tecknande av avtal om fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna fatta beslut som medför utfästelser för kommande år. Därför föreslår regeringen att den ska bemyndigas att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 185 miljoner kronor 2019–2021.

Anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft får användas för utgifter för statsbidrag till teknikutveckling och marknadsintroduktion av stor­skaliga vindkraftstillämpningar, främjandeåtgärder samt till olika studier av miljö­effekter av vindkraftsetableringar. För att underlätta planering och teck­nan­de av avtal om fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna fatta beslut som medför utfästelser för kommande år. Regeringen anser därför att den bör be­myndigas att under 2018 för det aktuella anslaget besluta om bidrag som inklu­sive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 mil­joner kronor 2019 och 2020.

Det i särklass största anslaget inom utgiftsområdet är anslaget 1:4 Energi­forskning. Anslaget används för att finansiera utgifter och statsbidrag för forsk­nings-, utvecklings-, demonstrations- och kommersialiseringsinsatser inom energiområdet. Anslaget får även användas för utgifter för bidrag för att främ­ja utvecklingen av teknik som baserar sig på förnybara energislag och ef­fek­tiv energianvändning i industriella processer i försöks- eller fullskalean­lägg­ningar. Därutöver får anslaget användas för Energimyndighetens arbete med forsk­ningsre­laterade uppgifter, utgifter för utrednings-, utvärderings- och sam­ordnings­insat­ser inom energiområdet, svenskt och internationellt FoU-sam­­arbete samt för att uppfylla Sveriges åtaganden inom ramen för ingångna bila­terala energiforsk­ningssamarbeten. Våren 2017 ställde sig riksdagen ba­kom den inriktning för energiforskningen under perioden 2017–2020 som re­ger­ingen föreslog (prop. 2016/17:66, bet. 2016/17:NU9). Beslutet påverkar an­slags­ra­marna för 2018–2020.

För att underlätta planering och teck­nande av avtal om fleråriga projekt an­ser regeringen att det är nödvändigt att kunna fatta beslut som medför ut­fäs­telser för kommande år. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2018 be­sluta om bidrag som inklusive tidigare åtagan­den medför behov av fram­tida an­slag på högst 3,45 miljarder kro­nor 2019–2023.

Anslaget 1:5 Planeringsstöd för vindkraft ska finansiera utgifter för ekono­miskt stöd till kommuner, kommunala och regionala samverkansorgan samt läns­styrelser i syfte att genomföra planeringsinsatser för vindkraft och under­lätta för vindkraftens utveckling. Anslaget används även för samord­nings- och informationsinsatser för att främja vindkraftsutbyggnad.

Regeringen konstaterar att utbyggnaden av vindkraften i Sverige fortsätter. För att stödja denna utveckling inrättar regeringen ett nytt stöd till kommuner för att underlätta för vindkraftsetableringar. Regeringen föreslår därför att an­slaget ökas med 70 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018 och anslår med hän­visning till detta 85 mil­joner kronor för 2018.

För att underlätta planering och tecknande av avtal om fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna fatta beslut som medför utfästelser för kommande år. Be­myndigandet för 2018 föreslås öka med 50 miljoner kronor i förhållande till 2017 i och med det ovan omnämnda förslaget om ett nytt stöd för utveck­ling av vindkraft i kommuner. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2018 för an­slaget 1:5 Planeringsstöd för vindkraft besluta om bidrag som in­klu­sive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 miljo­ner kronor 2019 och 2020.

Ändamålet med anslaget 1:6 Energimarknadsinspektionen: Förvaltnings­kost­nader är att täcka kostnader för den nyssnämnda myndighetens förvalt­ningsuppgifter. Regeringen föreslår att närmare 121 miljoner kronor anvisas under anslaget för 2018.

Anslaget 1:7 Energiteknik får användas för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på klimatet. Anslaget får även användas för de administrativa utgifter som detta medför.

Regeringen konstaterar att solceller är en förnybar energiteknik som kan bidra med en del av den förnybara el som behövs för att uppnå ett 100 procent förnybart elsystem till 2040. Regeringen fortsätter att stimulera utbyggnaden av solceller och föreslår därför i höständringsbudgeten för 2017 en förstärk­ning av anslaget med 203 miljoner kronor. I budgetpropositionen föreslår re­ger­ingen att anslaget ska ökas med 525 miljoner kronor per år 2018 och 2019 och med 965 miljoner kronor 2020. Regeringen förlänger även satsningen på ener­gi­lagring och föreslår därför att anslaget ökas med ytterligare 10 miljoner kro­nor fr.o.m. 2018.

För att underlätta planering och tecknande av avtal om fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna fatta beslut som medför åtaganden för kommande år. Regeringen föreslår därför att den ska bemyndigas att under 2018 för anslaget 1:7 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 miljoner kronor för 2019.

Åtgärder som genomförs enligt elberedskapslagen (1997:288) finansieras ge­nom att den som innehar nätkoncession enligt ellagen betalar en avgift. Åt­gär­derna syftar till att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elför­sörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället och till att tillgo­dose elförsörjningen vid höjd beredskap. Åtgärderna finansieras genom ansla­get 1:8 Elberedskap. Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utveck­ling­en i när­området och händelser som har visat på samhällets sårbarhet, redo­visar re­geringen ett behov av att förstärka totalförsvaret under kommande år. För att säkerställa att planeringen för civilt försvar inom energisektorn kan full­följas och intensifieras ökas anslaget med 3 miljoner kronor från 2018. Regeringen föreslår att anslaget ska uppgå till 258 miljoner kronor under 2018.

För att underlätta planering och tecknande av avtal om fleråriga projekt är det, enligt regeringen, nödvändigt att kunna fatta beslut som medför utfästelser för kommande år. Bemyndigandet för 2018 föreslås minska med 80 miljoner kronor i förhållande till 2017. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2018 för anslaget 1:8 Elberedskap besluta om bidrag som inklusive tidigare åta­ga­nden medför behov av framtida anslag på högst 250 miljoner kro­nor 2019−2022.

Anslaget 1:9 Avgifter till internationella organisationer får användas för just detta ändamål samt för att finansiera utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet. Regeringen föreslår att anslaget ska uppgå till drygt 25 miljoner kronor under 2018. Därutöver föreslås att regeringen ska bemyndigas att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden med­för behov av framtida anslag på högst 36 miljoner kronor 2019 och 2020. Be­myndigandet syftar till att underlätta planering och tecknande av avtal om fler­åriga projekt.

Anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och ener­gi­omställning används för att finansiera länsstyrelsernas arbete med att samordna kommuner, företag och andra aktörer i länet och för att driva utveck­ling, genomförande, uppföljning och utvärdering av regionala energi- och kli­matstrategier. Vidare kan anslaget användas till att finansiera stöd till regio­na­la nätverk och samverkansprojekt för att utveckla och sprida erfaren­heter om arbetsmetoder, teknik och annan kunskap kring energi- och kli­mat­om­ställ­ning i t.ex. miljötillsyn och fysisk planering, samt planeringsstöd för vind­kraft (av­ser kommunernas översiktsplanering).

Regeringen konstaterar att förnybar energi och en effektiv energianvänd­ning kan bidra till att lösa klimatutmaningen och vill därför förstärka re­sur­ser­na för energi- och klimatarbetet hos offentliga aktörer på regional och lokal nivå. Med hän­visning bl.a. till en satsning på hållbara transportlösningar som främjar att befintliga transporter utnyttjas mer effektivt och till en satsning på informa­tions­insatser för barn och unga, föreslår regeringen att anslaget ökas med 65 miljoner kronor 2018. För 2019 och 2020 beräknas an­slaget öka med 90 res­pektive 135 miljoner kronor. Föreslagen anslagsnivå 2018 blir där­med 90 mil­joner kronor.

För att underlätta planering och tecknande av avtal om fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna fatta beslut som medför utfästelser för kommande år. Regeringen föreslår därför att den bör bemyndigas att under 2018 för anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställ­ning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av fram­tida anslag på högst 90 miljoner kronor 2019 och 2020. Förslaget inne­bär en ökning av det tidigare bemyndigandet med 65 miljoner kronor som en följd av att anslaget har höjts jämfört med nivån för 2017.

Svenska kraftnäts investeringsplan

Svenska kraftnäts förslag till investerings- och finansieringsplan för fyra­årspe­rioden 2018–2021 omfattar åtgärder i stamnätet inklusive utlands­för­bindelser och utrustning för elektronisk kommunikation. De planerade inves­teringarna under perioden 2018–2021 beräk­nas enligt budgetpropositionen uppgå till högst 15 500 miljoner kronor. Det förslag till investeringsplan som regeringen vill att riksdagen ska ta ställning till omfattar dock bara åren 2018–2020. Den totala inves­terings­volymen för treårsperioden uppgår till 11 527 miljoner kro­nor, vilket framgår om man i budgetpropositionens tabell 2.53 (utg.omr. 21 Energi, s. 68) summerar de totala investeringarna i anläggningstillgångar för åren 2018–2020. Det bör noteras att den information om enskilda projekt som redovisas i budgetpro­positionen och som refereras nedan bygger på Svenska kraftnäts förslag, vilket i sin tur förkla­rar varför det återkommande hänvisas till den ovan om­nämnda fyraårsperioden 2018–2021.

När Svenska kraftnät bildades i början av 1990-talet var stamnätet för el i en fas av förvaltning och låga investeringsvolymer, vilket har övergått till en fas av omfattande ny- och ombyggnation. Detta innebär en väsentligt ökad in­ves­te­rings­volym för att öka överföringskapaciteten i Nordeuropa, förbättra drift­säker­heten, förnya befintliga anläggningar, ansluta ny elproduktion, främst i form av vindkraftparker, och för att anpassa stamnätet till förändrade över­förings­mönster.

Investeringarna i det svenska stamnätet har därmed ökat kraftigt de senaste åren, och en nivå i storleksordningen 2–5 miljarder kronor per år kommer en­ligt regeringen att kvarstå under överskådlig tid. Mot bakgrund av att de ökade investeringsvolymerna ställer ökade krav på planering, uppföljning och kon­troll i verksamheten har regeringen sedan 2012 gett Svenska kraftnät i upp­drag att redovisa en utvecklad investerings- och finansieringsplan.

I budgetpropositionen (s. 69 f.) redovisas översiktligt de av Svenska kraft­näts investeringsprojekt som var för sig överstiger 100 miljoner kronor. Det konsta­teras att det under den aktuella perioden kommer att genomföras stora sam­tidiga investeringar. Projekten befinner sig i olika faser, vilket gör att sä­ker­heten i be­döm­ningarna av investeringarna varierar. Regeringen under­stry­ker därför att re­do­visningen ska ses som en indikativ plan över Svenska kraft­näts projekt. Under 2018 är många av projekten i planeringsfasen, vilket med­för att inves­te­ringsnivån för det kommande budgetåret är något lägre än för de övriga åren.

Bland de större projekten kan för det första den s.k. Sydvästlänken nämnas. Sydvästlänken är en ny stamförbindelse från Hallsberg i Närke, via Nässjö, till Hörby i Skåne. Investeringen beräknas uppgå till 7 780 miljoner kronor, varav 341 miljoner kronor belastar fyraårsperioden. Investeringen är Svenska kraft­näts största hittills och befinner sig nu i avslutningsfasen.

Svenska kraftnät har även i samarbete med Ellevio (tidigare Fortum elnät) och Vattenfall utarbetat en ny struktur för Stockholms elnät. Projektet Stock­holms ström omfattar drygt 50 olika delprojekt, varav ett antal är aktuella un­der den kommande fyraårsperioden. Projektet Storstockholm väst innebär en uppgra­de­ring av stamnätet genom västra delen av Stockholmsregionen. In­ves­teringen beräk­nas till 5 900 miljoner kronor, varav 237 miljoner kronor be­las­tar fyraårs­perioden.

När det gäller utlandsförbindelser nämns den nya likströmsförbindelsen till Litauen (Nordbalt) som togs i drift under 2016. Vidare planeras en ny 400 kV-ledning mellan Sverige och Finland i norr. Investeringen beräknas uppgå till 1 406 miljoner kronor, varav 120 miljoner kronor belastar fyraårsperioden. Cir­ka 80 procent av investeringen kommer att finansieras av den finska stam­näts­opera­tören Fingrid.

Vissa planer finns på att knyta samman Sverige med Tyskland. Projektet Hansa Power Bridge förutsätter dock att interna flaskhalsar söderut i det tyska systemet byggs bort och att den interna överföringsförmågan inom Sverige är tillräckligt stor. Tekniska förstudier pågår och investeringen beräknas för svensk del till 3 200 miljoner kronor, var­av 21 miljoner kronor belastar fyra­års­perioden.

Utöver de ovan redovisade exemplen på nyinvesteringar i stamnätet konsta­terar regeringen att det även finns ett stort behov av reinvesteringar. Reger­ingen slår fast att stamnätets förmåga att tillgodose kundernas önske­mål om över­föring inte får minska som en följd av anläggningarnas ökande ålder. De äldsta delarna av 400 kilovoltsystemet är ca 65 år och delar av 220 kilovolt­sys­temet är ännu äldre. Regeringen framhåller att reinvesteringar i befintliga an­lägg­ningar där­för är lika viktiga som att investera i nya.

För en närmare beskrivning av övriga större ny- och reinvesteringar hän­visas till ovan omnämnda sidor i budgetpropositionen.

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna Svenska kraftnäts investe­rings­plan för elförsörjning som en riktlinje för affärsverkets investeringar un­der perioden 2018–2020. Regeringen anser att investerings­verksamheten inom Svens­ka kraftnät därmed kan planeras med relativt god framförhållning. Vi­dare framhåller regeringen att den är medveten om att det kan förekomma tids­mässiga förskjutningar som kan påverka investeringsni­våer­na de enskilda åren. Reger­ingen har inget att invända mot de över­väganden och förslag om verk­samhetens mål och inriktning som presenteras i Svenska kraftnäts in­ve­steringsplan. Reger­ingen konstaterar dock att den höga investerings­vo­ly­men ställer krav på pla­ne­ring, analys av resursåtgång samt uppföljning och kon­troll i verksamheten. Det är därför regeringens uppfattning att det är bety­del­sefullt att Svenska kraftnät redovisar ekonomiska bedöm­ningar, motiv för och kon­sekvenser av inves­te­ringar, underlag för priori­teringar och utfall av före­gående investe­rings­plan.

Svenska kraftnäts finansiella befogenheter

Regeringens föreslår att den ska bemyndigas att för 2018

–      låta Svenska kraftnät ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sam­manlagt belopp om högst 7 670 miljoner kronor. Regeringen bemyn­digas även att för 2018 låta Svenska kraftnät placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret

–      besluta om delägarlån eller borgen om högst 500 miljoner kronor till för­mån för bolag i vilka Svenska kraftnät förvaltar statens aktier

–      besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Svenska kraft­näts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 miljoner kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 20 miljoner kronor

–      bevilja lån till företag som bedriver elnätsföretag enligt ellagen (1997:857) som uppgår till högst 700 miljoner kronor.

Bemyndigandet om att låta Svenska kraftnät få rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret ska främst täcka lånebehovet inom investeringsverksam­heten. Regeringens bemyndigande om att låta Svenska kraftnät ge lån till före­tag som bedriver nätverksamhet enligt ellagen ryms inom den sammanlag­da ramen och syftar främst till att finansiera åtgärder, utom drift och underhåll, för att öka elnätets kapacitet och att därigenom underlätta anslutningen av an­läggningar för produktion av förnybar el, om det finns särskilda skäl att anta att en sådan anslutning annars inte kommer till stånd. Regeringen kommer att kräva full ersättning för statens risk i samband med borgensteckning eller lån­givning.

Förvärv av aktier eller bildande av bolag ska ske inom ramen för Svenska kraftnäts verksamhetsområde, och regeringen avser – liksom tidigare – att för 2018 delegera denna rätt till Svenska kraftnät.

Avgiftsinkomster och översyn av Svenska kraftnäts ekonomiska mål

Svenska kraftnät finansierar sin nätverksamhet och balanstjänst genom avgif­ter. Kostnaderna för att utveckla och förvalta stamnätet betalas framför allt av Svenska kraftnäts nätkunder genom den s.k. effektavgiften som är den ena av stamnätstariffens komponenter. Nättariffens andra komponent, energiav­gif­ten, finansierar verkets kostnader för att ersätta de nätförluster som uppkom­mer vid överföring av el. Därutöver sker viss finansiering genom s.k. flask­hals­intäkter och transitintäkter. Nätkundernas kostnader har höjts flera gånger under de senaste åren och kommer enligt regeringen även att behöva höjas fram­över för att möta affärsverkets höga investeringstakt.

Regeringen redovisar vidare att det pågår en översyn av Svenska kraftnäts eko­nomiska mål inom Regeringskansliet bl.a. mot bakgrund av stora om­världs­förändringar och de krav på stora investeringar och därmed kapital­behov som affärsverket står inför.

Motionerna

Moderaterna

I kommittémotion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) anförs det in­led­ningsvis att Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av en energipolitik som lever upp till behoven och förväntningarna från en omvärld i ständig förändring. Motionärerna anser att den svenska energipolitiken ska värna klimatet, vara ekologiskt hållbar, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när den behövs. Motionärerna befarar dock att reger­ingens poli­tik i flera avseenden kommer att slå mot både industri och han­del i stället för att stödja näringslivet.

Motionärerna konstaterar att regeringens största satsningar på energipoliti­ken är kraftigt utbyggda solcellssubventioner, kommunala bidrag till energi­råd­giv­ning, informationsplattformar, planeringsstöd, särskilda vind­krafts­stöd m.m. Des­sa förslag fokuserar inte på Sveriges största utmaningar på ener­gi­si­dan, näm­ligen att långsiktigt säkra och tillhandahålla el till internationellt kon­kur­rens­kraftiga pri­ser.

När det gäller anslaget 1:4 Energiforskning konstaterar motionärerna att många av morgondagens utmaningar kan mötas med morgondagens teknik. Sve­rige ligger långt framme på energiteknikområdet. Detta anser motio­närer­na vara en fördel såväl ur ett klimatperspektiv som för svensk innova­tion och kon­kurrenskraft på en global marknad.

Motionärerna betonar att det är viktigt att den svenska energiforskningen fokuseras på att lösa viktiga energiutmaningar och lyfter särskilt fram behovet av att kunna säkerställa att den svenska kärnkraftshanteringen är av högsta klass även i framtiden.

Motionärerna är för och värnar förnybar energi men vänder sig mot att an­vända skattebetalarnas pengar så generöst som regeringen gör. Sedan tidi­gare finns det stöd och styrmedel som underlättar för förnybar energipro­duk­tion, exem­pel­vis elcertifikats­systemet och lättnader för mikroproduktion av el. Att lägga ytterligare miljardbelopp till dessa stödsystem är orimligt. Sol­cel­ler är den enskilt största sats­ningen regeringen gör på energiområdet. Motio­närerna me­nar att det finns bättre sätt att förvalta svenska folkets skatte­medel till för­mån för prioriterade satsningar.

Som framgår av tabellen i bilaga 2 är motionärernas samlade anslagsförslag inom utgiftsområde 21 Energi 1 235 miljoner kronor lägre än regeringens för­slag (yrkande 1).

Sverigedemokraterna

I motion 2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) redovisas en grundläggande inställning till energipolitiken som går ut på att den ska vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig ener­giförsörjning, för såväl hushållen som näringslivet. Energipolitiken ska syf­ta till att göra det möjligt för Sverige att upprätthålla en hög internationell kon­kurrenskraft och levnadsstandard.

Motionärerna ser det som viktigt för en nation att ha kontroll över sin ener­giförsörjning, och mot den bakgrunden anser de att en hög grad av själv­för­sörjning ska prioriteras i arbetet med att uppnå energipolitikens mål. Mo­tio­närerna strävar därför efter att bibehålla och utveckla landets energi­system, med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar.

I motionen föreslås ett tillkännagivande till regeringen om satsningar på kärn­teknisk forskning (yrkande 7). Motionärerna anser med hänvisning till att kärnkraften står för nästan hälften av Sveriges elförsörjning att det statliga stö­det till forskning på kärnteknikområdet under lång tid har varit ytterst blyg­samt. För att kunna uppnå ny, modern och ännu säkrare kärnkraft i Sverige be­hövs en hög nationell kompetens, och för detta behövs ökat stöd till kärn­kraftsforsk­ningen.

Motionärerna vill även avveckla stödet till solceller (yrkande 18). De pekar på problem med solcellers oregelbundna produktion och att solceller produ­cerar mycket lite el under vinterns mörka och kalla månader. De anser att detta i praktiken innebär att subventionerna till solkraft blir en ren samhällskostnad efter­som ett överskott exporteras på en marknad som inte betalar för subven­tionerna. Då solceller producerar mycket lite vintertid er­sätter de inte någon annan elproduktion eftersom det ändå måste finnas kapacitet att möta behovet av effekt de dagar då efterfrågan är som högst, dvs. under vintermånaderna. Följden blir att det görs investeringar i dubbel kapacitet, vilket motionärerna menar knap­past kan ses som vare sig miljövän­ligt eller samhällsekonomiskt.

Motionärerna konstaterar vidare att det görs betydande satsningar globalt på vätgasdrivna bränslecellsfordon. I Sverige för den tekniken dock en rätt blyg­sam tillvaro. För att vidareutveckla tekniken och för att få fler pilot­an­läggningar på plats anser motionärerna att det bör tas fram en vätgasstrategi för Sverige (yrkan­de 30).

När det avslutningsvis gäller energiforskning återupprepar motionärerna be­ho­vet av mer forskning som är inriktad på kärnkraft. De vill satsa på en stat­ligt finansierad forskningsreaktor för fjärde generationens kärnkraft med syf­tet att kunna återanvända det använda kärnbränslet. Motionärerna un­der­stry­ker att framtiden kräver ren energi till rimliga priser och i det pers­pektivet måste forskningen på detta område prioriteras. Ett tillkänna­givan­de med denna inriktning efterfrågas (yrkande 36).

I kommittémotion 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) slås det fast att Sverige som industrination är beroende av såväl konkur­rens­kraftiga elpriser som leveranssäkerhet under årets alla timmar. Motio­nä­rerna an­ser att den svenska energipolitiken måste vila på tre ben: leverans­säkerhet, kostnadseffektivitet och miljö. Vidlyftiga subventioner eller oöver­lag­da skatte­sanktioner på energimarknaden raserar förutsättningarna för att nå dessa mål. De konstaterar vidare att vattenkraften och kärnkraften utgör basen i det svenska energisystemet. Vattenkraften är en viktig del av Sveriges energi­mix då den både står för en betydande del av baskraften men också med fördel används för att reglera effektbehovet.

Kärnkraften svarar i sin tur för nästan hälften av Sveriges elproduktion och kommer, enligt motionärerna, inom överskådlig framtid att utgöra grunden för den svenska energiförsörjningen. En avveckling av den svenska kärnkraften skul­le utgöra ett direkt hot mot den svenska basindustrin och den svenska eko­nomin. Hushållen skulle dessutom riskera att bli drabbade av än högre elpriser och ökad import av elektricitet som i många fall produceras med fos­sila ener­gikällor. Motio­närer­na ser därför positivt på en FoU-satsning med inrikt­ning på den svenska kärn­kraften. Det bör satsas på kärnkraft i den om­fattning som krävs för att upp­rätthålla och säkerställa en trygg elför­sörj­nings­situation för i första hand Sverige.

När det gäller anslagen inom utgiftsområde 21 Energi föreslår motio­närer­na en ram som är 905 miljoner kronor lägre än den regeringen föreslår. Motio­närerna konstaterar att de inte har några solcellssatsningar som motsvarar de regeringen har, och de föreslår därför att den ökning som har gått till Energi­myndighetens förvaltningsanslag 1:1 för det ändamålet ska dras tillbaka (–68 miljoner kronor under 2018). Motionärerna avskaffar även anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (–10 miljoner kronor) som ett led i en övergripande energistrategi som syftar till att göra marknadsförut­sättningarna mer jämbördiga mellan de olika energislagen. Av samma skäl avskaffar mo­tionärerna anslaget 1:6 Planeringsstöd för vindkraft (–10 miljoner kronor). Även anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitets­utveckling för klimat- och ener­giomställning avskaffas (–90 miljoner kronor). Motionärerna konstaterar att detta anslag är kopplat till det investeringspaket kring det s.k. Klimatklivet där regeringen vill skapa förutsättningar för sina ideo­logiska utgångspunkter.

Motionärerna menar att forskning om nya energilösningar har stor potential att lösa många framtidsutmaningar. Därför föreslår de en ökning av anslaget 1:4 Energiforskning. Ambitionen är att därigenom reducera Sveriges beroende av fossila bränslen och att utveckla den inhemska energiindustrin. Varor och tjänster som växer fram ur svensk energiforskning ska bl.a. bidra till en ökad export, reell tillväxt och internationella marknadsandelar och inte endast vara framtagna för att stimulera visioner som i slutändan inte kan bära sina egna kost­nader utan ändlösa subventioner. Motionärerna bryter även ut en del av energiforsk­ningsanslaget (150 miljoner kronor) och skapar ett nytt anslag för en riktad satsning på en statlig forskningsreaktor kring fjär­de generationens kärnkraft. Anslagets storlek bygger på en skrivelse som över­lämnades till Ve­ten­skapsrådet och Kungl. Vetenskapsakademien där bud­geten var satt till drygt 1,5 miljarder kronor under perioden 2013–2023. Som motiv för det nya anslaget anför motionärerna att eftersom kärnkraften svarar för näs­tan hälften av den svenska elproduktionen har det statliga stödet till forsk­ning på kärn­tek­nikområdet varit ytterst blygsamt under lång tid. För att kunna uppnå ny, mo­dern och än säkrare kärnkraft i Sverige behövs en hög nationell kompetens, och för detta behövs ökat stöd till kärnkraftsforskningen. Enligt mo­tionärernas uppfattning kan Oskarshamn vara en lämplig plats för en forsk­ningsreaktor ef­ter­som det använda kärnbränslet finns där i dag och efter­som det är möjligt att återanvända kärnbränsle i de nya reaktorerna. Mo­tio­närerna efterfrågar även ett tillkännagivande om att det bör satsas på en forsk­nings­reaktor för fjär­de generationens kärnkraft (yrkande 2).

Motionärerna anser vidare att man på goda grunder kan ifrågasätta stödet till solceller som finansieras genom anslaget 1:7 Energiteknik, eftersom sol­cel­ler nästan uteslutande producerar elenergi när Sverige redan har ett stort pro­duktionsöverskott. Motionärerna avskaffar anslaget (–975 miljoner kro­nor) och konstaterar att det under budgetperioden i regeringens förslag uteslu­tande ska finansiera in­vesteringsstöd till solceller samt stöd till energi­lagring.

När det gäller anslaget 1:9 Avgifter till internationella organisationer före­slår motionärerna ett högre belopp än regeringen (+1 miljon kronor) med hän­visning till att Sverige tillsammans med andra kärnkraftsnationer bör delta i det internationella arbetet med att utveckla tekniken för att fler länder ska kun­na få tillgång till leveranssäker och ren baskraft. De menar att en snabbare eta­blering av storskalig kommersiell drift av fjärde generationens kärnkraft­verk skulle möjliggöra en utfasning av fossilbränslebaserad kondenskraft så­väl som minskade mellanlager av använt kärnbränsle. Sverige bör därför an­sluta sig till Generation IV Forum för att tillsammans med andra länder ut­veckla den nya kärntekniken.

Utöver det ovan beskrivna nya anslaget för en satsning på en forsk­nings­reaktor föreslår motionärerna ytterligare två nya anslag inom utgiftsom­rådet. Det ena uppgår till 75 miljoner kronor under 2018 och ska finansiera inves­teringar i produktion av biogas. Motionärerna ser en outnyttjad potential för fram­ställning av metan av olika avfallsprodukter, såsom avloppsslam, mat­rester, slaktavfall, stallgödsel och annan biomassa. Metan går att använda till både el- och värmeproduktion, men fungerar också utmärkt som fordons­bränsle, vilket gör den extra intressant. Motionärerna vill genom det nya ansla­get kunna finansiera ett utökat investeringsstöd för biogasen och mark­nads­in­troduktion av ny teknik på området.

Det andra nya anslaget (100 miljoner kronor under 2018) som föreslås ska gå till att ut­veckla en vätgasstrategi. Satsningar på vätgas görs i många andra länder men i Sverige för tekniken en rätt blygsam tillvaro. Genom det nya an­slaget vill motionärerna att fler pilotanläggningar ska komma på plats i syfte att byg­ga upp en infrastruktur för såväl lättare som tyngre fordon samt för att vidare­utveckla tekniken inom ramen för en svensk vätgasstrategi.

Centerpartiet

I kommittémotion 2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C) slås det inled­ningsvis fast att Centerpartiet står bakom den parlamentariska Miljömåls­be­redningens förslag om att Sverige 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växt­husgaser. Centerpartiets mål är därutöver att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart till 2040. Motionärerna framhåller att en utbyggnad av den förnybara energiproduktionen är nödvändig även fortsättningsvis för att detta mål ska kunna uppnås. Motionärerna lyfter samtidigt fram att Sverige har unika förutsätt­ningar att klara detta, vilket inte minst syns i den växande pro­duktio­nen av sol- och vindel, som tillsammans med vattenkraft och biokraft utgör basen i ett ro­bust och helt förnybart energisystem.

I motionen föreslås förstärkningar av villkoren för att producera förnybar energi och miljövänliga bränslen även om ramen för utgiftsområdet föreslås bli drygt 150 miljoner kronor lägre än den regeringen föreslår. Anslaget 1:1 Sta­tens energimyndighet föreslås minska med 18 miljoner kronor 2018 till följd av att anslagsnivån återställs från en tidigare anslagshöjning. Anslaget 1:4 Ener­giforskning föreslås minska med 10 miljoner kronor 2018, också som en följd av att anslagsnivån återställs från en tidigare anslagshöjning avseende ett fo­rum för smarta elnät. Anslaget 1:5 Planeringsstöd för vindkraft föreslås minska med 70 miljoner kronor 2018 eftersom regeringens förslag om ett nytt stöd till kommuner för vindkraftsetableringar avvisas.

När det gäller anslaget 1:7 Energiteknik föreslår motionärerna att det ska mins­kas med 10 miljoner kronor 2018 eftersom de avvisar regeringens förslag om ökat stöd till energilagring och i stället står bakom Centerpartiets satsning på området. Anslaget föreslås öka med 50 miljoner kronor 2018 till följd av Center­partiets förslag om att öka stödet till energilagring samt bredda det till att omfatta fler tekniker.

Motionärerna avvecklar anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsut­veck­ling för klimat- och energiomställning eftersom de avvisar regeringens för­slag om energi- och klimatarbete, hållbara transportlösningar och informa­tions­in­satser riktade till barn och unga.

Centerpartiet föreslår även en lägre pris- och löneuppräkningstakt. Inom det­ta utgiftsområde påverkas anslagen 1:1 Statens energimyndighet och 1:6 Ener­gi­mark­nadsinspektionen.

Liberalerna

I Liberalernas kommittémotion 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. sägs det att liberal energipolitik fokuserar på en säker och effektiv elproduktion med små utsläpp av växthusgaser till konkurrenskraftiga priser. Motionärerna på­pe­kar vidare att låta kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft konkurrera på egna meriter är grunden för en liberal och fungerande energimarknad. Vi­sio­nen för energipoli­tiken bör vara en långsiktigt hållbar och klimatneutral energiför­sörj­ning med högsta möjliga försörjningstrygghet och energi­säker­het, där närings­liv och pri­vat­personer kan lita på en trygg elförsörjning med hög leve­rans­säkerhet till rimliga priser under årets alla dagar.

Motionärerna håller sig neutrala mellan olika energislag – så länge de är fossilfria – och vill därför avskaffa elcertifikatssystemet. De ser det som sam­hälls­ekonomiskt betydligt billigare att bestraffa den elproduktion som ska bort än att sub­ventionera den som ska in.

Motionärerna är vidare kritiska till den energiöverenskommelse som har in­gåtts mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Krist­demo­kraterna. De anser att överenskommelsen är dyr, att den är dålig för Sve­rige och att den saknar klimatnytta. De är dock positiva till att effekt­skatten avskaffas och att fastighetsskatten på vattenkraft sänks.

Motionärerna ser stora fördelar med att öka sammankopplingen av elnäten i Norden och Europa. Sammantaget leder det till lägre kostnader och bättre mil­jö­prestanda. Genom export av fossilfri el till EU-grannar kan Sverige med­verka till klimatomställningen. Utbyggnaden av elproduktion och över­fö­rings­kapacitet mås­te dock gå hand i hand. För att Sverige ska kunna expor­tera el måste det också finnas någon som kan och vill importera. Motionärerna anser att det behövs strategier och samverkan med berörda länder. Genom export av fossilfri el bidrar Sverige även till våra grannars energisäkerhet och minskar deras beroende av osäkra energileverantörer.

Motionärerna konstaterar att regeringen genom sin politik aktivt har drivit på för stängningar av kärnkraftsreaktorer som genererar utsläppsfri el till både Sverige och våra grannländer. Detta har ökat Sveriges beroende av oljeeld­ning, eftersom effektreserven måste förlängas då den garanterar tillgången till el under kalla vinterdagar. Regeringens löfte om att ställa miljökrav på effekt­reserven har dock inte infriats.

Utbyggnaden av förnybar elproduktion ska drivas av marknaden och byg­gas när den behövs och där den behövs. Förnybar energi ska vara ett medel för att uppnå billig och miljövänlig elproduktion och inte vara ett mål i sig själv. Motionärerna konstaterar att det finns en stor efterfrågan och potential att fortsätta bygga ut sol-, vind-, vatten- och vågkraft och de ser gärna olika re­gelförenklingar för att underlätta utvecklingen.

Motionärerna motsätter sig det de betecknar regeringens ineffektiva sub­ven­tioner för instal­lation av solpaneler eftersom dessa subventioner stoppar ut­vecklingen ge­nom långa väntetider och krånglig administration. Dessutom bidrar de till att företagen slipper pressa priserna. För 2018 innebär det att 525 miljoner kronor på anslaget 1:7 Energiteknik avstyrks. Motionärerna förordar i stället en översyn av skatte- och bygglovs­reglerna på området.

Motionärerna framhåller vidare att regeringen gör en rad prioriteringar som Liberalerna är kritiska till. Det handlar bl.a. om att skattemedel läggs på sub­ventioner till planering eller marknadsintroduktion av vindkraft. Vidare före­slår regeringen sekondering av personal utomlands, samordning av hållbara trans­porter och informationsplattform för solceller. För 2018 avstyrks därmed anslaget 1:5 Planeringsstöd för vindkraft (–85 mil­joner kronor jämfört med re­ger­ingens förslag) och anslaget 1:3 Stöd för mark­nadsintroduktion av vind­kraft i sin helhet (–10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag). Mo­tio­närerna sänker även anslaget 1:1 Statens energi­myndighet med 70 mil­joner kronor för 2018.

Motionärerna anser vidare att kommunala energi- och klimatrådgivare ska bekostas inom ramen för befintliga medel. Detsamma gäller lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning. För 2018 föreslår mo­tio­närerna därför en nivå på anslaget 1:2 In­sat­ser för energieffektivisering som är 150 miljoner kronor lägre än den re­geringen föreslår. För anslaget 1:10 Lo­kal och regional kapacitetsutveckling föreslås en nivå som är 65 miljoner kro­nor lägre än den regeringen föreslår.

Med en allt större andel förnybar energi ökar behovet av lagring och flexi­bilitet i energisystemet. Motionärerna ser därför positivt på att regeringen un­der an­slaget 1:7 Energiteknik avsätter 10 miljoner kronor för energilagring. De vill dock öka satsningen och föreslår att ytterligare 5 miljoner kronor av­sätts för detta ändamål under det nyssnämnda anslaget.

Liberalerna föreslår avslutningsvis att pris- och löneuppräkningen för 2018–2020 justeras ned med 20 procent årligen. På detta utgiftsområde påver­kas anslagen 1:1 Statens energi­myndighet och 1:6 Energimark­nads­inspektio­nen.

Som framgår av tabellen i bilaga 2 är motionärernas samlade anslagsförslag för utgiftsområdet 900 miljoner kronor lägre än regeringens för­slag för 2018.

Kristdemokraterna

En trygg och säker energiförsörjning är en viktig motor i Sveriges ekonomi och avgörande för välfärden, sägs det inledningsvis i kommittémotion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD). Motionärerna framhåller att svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns en stabil och pålitlig elförsörjning. Långsiktiga spelregler och stabila villkor på elmark­na­den är av stor vikt för de svenska jobben och den svenska konkurrenskraften.

Motionärerna förordar en energipolitik som grundar sig på förvaltar­skaps­tanken, där de ändliga resurserna förvaltas i stället för att förbrukas. Energipo­litiken ska därför möjliggöra för kommande generationer att leva och verka i ett hållbart samhälle. Motionärerna förespråkar en fri och öppen el­mark­nad med ökad konkurrens till nytta för kunderna. De vill säkerställa långsiktiga spel­regler i energipolitiken genom att bygga ut den förnybara energi­produk­tionen, fasa ut fossila bränslen och ge förutsättningar för kon­trollerade genera­tionsskiften i den svenska kärnkraften. Motionärerna vill bl.a. satsa på att byg­ga ut ladd­in­frastruktur för elbilar, ökar klimatbiståndet till FN:s gröna klimat­fond och de vill sänka skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

Motionärerna vill vidare se en mångfald av för­ny­bar energi inom transport­sektorn, industrin, uppvärmningen och elpro­duk­tio­nen. De strävar efter ett ener­gi­system som innehåller såväl storskaliga som små­skaliga element anpas­sade till lokala och industriella behov.

För att kunna uppnå miljömålen om minskade koldioxidutsläpp och ener­gieffektivisering vill de se ökade investeringar av såväl offentligt som pri­vat kapital i långsiktigt hållbara energislag som bl.a. vindkraft, vattenkraft, bio­ener­gi, solenergi och geoenergi. Sverige ska på sikt ha ett energisystem som bygger på 100 procent förnybar energi.

Motionärerna konstaterar att Kristdemokraterna har verkat för en bred block­överskridande överenskommelse om energipolitiken inom den tillsatta parlamentariska Energikommissionen, och att en sådan uppgörelse byg­ger vi­da­re på Alliansens historiska energiuppgörelse från 2009. I juni 2016 kom den nya energiöverenskommelsen till stånd mellan fem riksdagspartier. Be­hovet av en snabb lösning för att kunna bevara den befintliga kärnkraften ge­nom avveckling av effektskatten, gjorde att överenskommelsen var nöd­vän­dig för den svenska industrin och bra för Sverige. Arbetet med att följa upp energi­överens­kommelsen har pågått sedan den slöts, och kommer att fortsätta tills alla utlovade åtgärder är framlagda till riksdagen för beslut.

Motionärernas sam­lade anslagsförslag för utgiftsområdet är 683 miljoner kronor lägre än regeringens förslag för 2018. Utan närmare motiveringar i mo­tionen avvecklar mo­tio­närerna anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (–10 mil­joner kronor). Anslaget 1:5 Planeringsstöd för vindkraft läggs på en lägre nivå än vad regeringen har föreslagit (–50 miljoner kronor). Anslaget 1:7 Ener­giteknik sänks också jämfört med regeringens förslag (–535 miljoner kronor), liksom anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveck­ling (–65 mil­joner kronor). Utöver detta föreslår motionärerna lägre anslags­ni­våer än regeringen när det gäller anslaget 1:1 Energimyndigheten (–22 mil­joner kro­nor) och an­slaget 1:6 Energimarknadsinspektionen (–1 miljon kro­nor).

Vissa kompletterande uppgifter

Stöd till installation av solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till såväl företag och offentliga organisationer som till privat­personer. Stöd kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcells­system och sol­el/sol­värmehybridsystem.

Från och med den 1 januari 2015 är stödnivån maximalt 30 procent till före­tag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödbe­rätti­gade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcells­system är 1,2 miljoner kronor, och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kro­nor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stö­det är rambe­gränsat, vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengar­na räcker. In­stal­lationen ska vara slutförd senast den sista december 2019.

Enligt försäljningsstatistik som Energimyndigheten presenterade i oktober 2017 växte solcellsmarknaden med 63 procent under 2016 jämfört med de 48,4 MW som installerades under 2015. Av statistiken framgår också att priset på sol­cells­installationer fortfarande sjunker.

Som framgår av referatet av budgetpropositionen ovan har det uppstått köer i systemet, och regeringen kommer att se över investeringsstödets utformning och ansökningsförfarande i syfte att förenkla dem.

I november 2017 meddelade regeringen också att den planerar att höja stöd­andelen för privatpersoner till 30 procent av godkända kostnader. En revi­de­ring av förordningen om stöd till solceller kommer att beslutas när bud­getpro­positionen har beslutats av riksdagen. Regeringens plan är att den nya stöd­ni­vån för privatpersoner ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Riksrevisionen genomför för närvarande en granskning av det samlade stö­det till solenergi. Syftet med granskningen är att bedöma om det på ett sam­hällsekonomiskt och effektivt sätt har bidragit till EU:s och riks­dagens mål inom klimat- och energipolitiken. Granskningen ska även bedö­ma om reger­ingen och de ansvariga myndigheterna har utarbetat och presentat sam­hälls­eko­nomiska analyser om det samlade stödet till solel så att riksdagen har fått ett fullgott och transparent beslutsunderlag. Resultatet av granskningen kom­mer att presenteras i en rapport med pla­nerad publicering i slutet av november 2017.

Vätgas

Våren 2017 behandlade utskottet ett förslag motsvarande det nu aktuella i mo­tion 2017/18:899 (SD) om en vätgasstrategi (bet. 2016/17:NU14). Utskot­tet re­dovisade då bl.a. att Energimyndigheten i februari 2017 beslutade att finan­siera ett fyraårigt forskningsprojekt om sammanlagt 99 miljoner kronor som bl.a. syftar till att undersöka möjligheterna att kunna ersätta kol och koks med vätgas i den svenska järn- och stålindustrin.

Vidare redovisades det att Tillväxtanalys i december 2016 presenterade en studie över hur vätgas har utvecklats som energibärare i några länder (Vätgas kan bli stort – Men hur ska den framställas och vem är användaren? Svar direkt 2016:27). I studien slogs det fast att vätgas kan bli en allt viktigare ener­gi­bärare i Sverige. Inte minst om projekt som syftar till att ersätta kol med vät­gas i stål­produktion blir framgångsrika. Vätgas kan också komma att växa inom andra områden. Detta gäller inte minst i kombination med bränsleceller som re­serv­kraft. Många fordonstillverkare ser bränsleceller med vätgas som ett kom­plement till den pågående elektrifieringen av transportsektorn.

Utöver detta redovisades också att Vattenfall och Preem i mitten av mars 2017 med­delade att de hade tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möj­lig­heterna att använda klimatsmart vätgas i tillverkningen av biodrivmedel i stor skala för den svenska marknaden. Företagen kommer även att se över möjlig­he­ten att producera vätgas genom att utnyttja vatten- och vindkraft.

I sitt ställningstagande refererade utskottet de ovan omnämnda satsningarna på vätgasområdet men menade samtidigt att det inte såg något påtagligt behov av en särskild strategi för utvecklingen på vätgasområdet i Sverige. Det då ak­tuella motionsyrkandet avstyrktes.

Forskningsreaktor och kärnenergiforskning

År 2012 skickades en gemensam skrivelse till Utbildningsdepartementet från Upp­sala universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Chalmers där man föreslog en infrastruktursatsning på kärnkraftsforskning. Förslaget mot­togs med skepsis av bl.a. Vetenskapsrådet och Kungl. Vetenskapsaka­de­mien (KVA) vilket utskottet har redovisat tidigare (se bl.a. bet. 2016/17:NU3 och bet. 2016/17:NU9).

Riksdagen har under de senaste åren vid flera tillfällen behandlat förslag om satsningar på en forskningsreaktor. Utskottet har vid dessa tillfällen av­styrkt motionerna i de berörda delarna och framhållit att det inte ser några skäl att förorda särskilda satsningar på kärnenergiforskning eller på omfat­tande in­ves­teringar i forskningsinfrastruktur på detta område som exempelvis en sär­skild forsk­ningsreaktor (se bl.a. de betänkanden som anges i föregående styc­ke).

I februari 2017 avstyrkte utskottet ett antal mer allmänt hållna yrkanden om kärnenergiforskning i samband med riksdagens behandling av reger­ingens ener­giforskningsproposition (prop. 2016/17:66, bet. 2016/17:NU9). Utskottet hänvisade till att kärnkraft inte är en förnybar energikälla, och i ljuset av mål­sättningen att hela den svens­ka elproduktionen ska vara förnybar senast 2040 ansåg utskottet att det på sikt inte finns någon plats för kärnkraften i det svens­ka kraftsystemet. Utskottet konstaterade också att kärn­kraftsproduktion är be­häf­tad med risker och svår­lösta frågor förknippade med han­tering och för­va­ring av det utbrända kärn­avfallet. Utskottet underströk att energiforsk­ning­ens fokus även fortsätt­nings­vis ska ligga på forskning och ut­veck­ling av förnybar energipro­duk­tion. Sam­tidigt framhöll utskottet att det inte hade några invänd­ningar mot att medel från andra finansieringskällor används för forsk­ning och utveckling på kärn­energiområdet. Utskottet poängterade dock att det är upp till dessa fi­nansiärer att göra nödvändiga prioriteringar inom de ra­mar som har dragits upp av statsmakterna.

I det sammanhanget kan det nämnas att det KTH-avknoppade företaget Bly­kalla utvecklar en prototyp för en blykyld fjärde generationens reaktor. Reaktorn kallas Sealer (Swedish Advan­ced Lead Reac­tor) och utnyttjar ener­gi­in­nehållet i kärnbränslet upp till hundra gånger mer än i dagens stora kärn­kraftverk eftersom kärnbränslet återanvänds flera gånger. Reaktorn ska ha en livslängd på 30 år, och under den tiden behöver inte nytt bränsle fyllas på.

Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan

I den s.k. Perspektivplan 2025 som antogs 2013 beskrev Svenska kraftnät ut­maningarna i utvecklingen av det svenska stamnätet på 10 till 15 års sikt. Syf­tet var att öka transparensen i nätplaneringen och att ge elmarknadens ak­törer möjlighet att påverka denna, men också att redovisa verkets långsiktiga priori­teringar.

Med utgångspunkt i Perspektivplanen antog Svenska kraftnät i november 2015 en tioårsplan för det svenska stamnätet – Nätutvecklingsplan 2016–2025. I pla­nen redovisar affärsverket i detalj de utmaningar och investeringar som väntar i det svenska stamnätet på tio års sikt. Nätutvecklingsplanen ligger till grund för affärsverkets fortsatta investeringar och ska tjäna som utgångspunkt för Svenska kraftnäts bidrag till nästa europeiska tioåriga ut­veckl­ingsplan. Av­sik­ten är att pla­nen ska uppdateras vartannat år.

I nätutvecklingsplanen konstateras också att flera förutsättningar redan har hunnit förändras sedan Perspektivplan 2025 presenterades. Det gör att vissa re­videringar av perspektivplanen ingår i nätutvecklingsplanen.

I oktober 2017 presenterade Svenska kraftnät en remissversion av ett för­slag till systemutvecklingsplan för perioden 2018–2027. Genom att ta fram en systemutvecklingsplan vill affärsverket göra det tydligt att fokus ligger på den framtida utvecklingen av hela kraftsystemet och inte bara på stamnätet. För­slaget till systemutvecklingsplan omfattar därför en kombination av åt­gär­der som innebär en förbättring av systemets stabilitet och mark­nads­föränd­ringar, men även nätutveckling.

I förslaget till systemutvecklingsplan konstaterar affärsverket att det sedan den ovan omnämnda nätutvecklingsplanen publicerades i slutet av 2015 har skett ett antal förändringar i nätutvecklingsprojekten. Bland dessa märks att Svenska kraftnäts styrelse i maj 2017 beslutade att avsluta arbetet med den tidigare planerade nya förbindelsen till Gotland. Det huvudsakliga skälet till beslutet var att den samhällsekonomiska nyttovärdesanalysen visade att kost­na­derna för kabeln väsentligt överstiger de olika nyttovärden som den skulle ge. Projektet är efter beslutet i stället inriktat på systemförstärkningar, och in­veste­ringsbudgeten är 756 miljoner kronor lägre än den som ingick i Svenska kraftnäts förslag till investeringsplan.

Riksrevisionens granskning av förutsättningarna för säker kraftöver­föring             

Riksrevisionen har genomfört en effektivitetsgranskning av förutsättningarna för en säker kraftöverföring. Fokus låg på Svenska kraftnät och på affärs­ver­kets investeringar i stamnätet. Riksrevisionen granskade regeringens styr­ning av Svenska kraftnät och hur affärsverket har styrt verksamheten mot en stabil elför­sörjning, till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader.

Resultatet av granskningen publicerades i en rapport i slutet av november 2016. Regeringen har därefter i mars 2017 redovisat sin syn på Riksrevisio­nens rapport i en skrivelse till riksdagen (skr. 2016/17:148). I skrivelsen kon­staterade regeringen att Riksrevisionens samlade slutsats är att regeringens styr­ning av Svenska kraftnät behöver utvecklas och att styrelsens roll i inve­steringsbesluten delvis är oklar. Bristerna avser utformningen av finan­sie­rings­modellen för Svenska kraftnät samt Svenska kraftnäts uppdrag, styrel­se­arbete och besluts­underlag i form av bl.a. samhällsekonomiska analy­ser. Det­ta riske­rar att inverka negativt på effektiviteten, och i för­läng­ningen kan bristerna bidra till högre kost­nader för de svenska elnätskun­derna.

I skrivelsen redovisar regeringen att den även fortsättningsvis avser att lö­pande utveckla styrningen, slutföra den pågående översynen av Svenska kraft­näts ekonomiska mål och ge ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen om sam­hällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Vidare avser regeringen att kom­plettera Svenska kraftnäts instruktion i fråga om att bedöma förutsätt­ning­arna för att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen och följa upp hur Svenska kraft­näts styrelse hanterar Riks­revisionens rekommendationer till styrelsen.

Utskottet behandlade regeringens skrivelse i juni 2017 (bet. 2016/17:NU21). Utskottet konstaterade inledningsvis att regeringens skrivelse och Riksrevisio­nens granskningsrapport är viktiga underlag för att riksdagen ska kunna följa styrningen av Svenska kraftnät i genomförandet av energiom­ställningen.

Vidare framhöll utskottet vikten av att utbyggnaden av överföringssystemet för el ställs i relation till vad som är samhällsekonomiskt försvarbart och att det därmed är av stor vikt att de samhällsekonomiska analyser som ligger till grund för Svenska kraftnäts investeringsplaner är av hög kvalitet. Givet den översyn som pågår av den svenska energipolitiken och den komplexitet och osäkerhet som finns kring utvecklingen på elmarknaden som bl.a. Energikom­missionen ger uttryck för, ansåg utskottet att det kan finnas anledning att ge en fristående aktör i uppdrag att parallellt med Svenska kraftnät genomföra sam­hällsekonomiska lön­samhetsbedömningar vid nätinvesteringar. Detta för att säkerställa att det uppstår god kostnads­effek­tivitet vid nätutbyggnad och kom­plettera de samhälls­ekono­miska lönsamhets­bedömningar som Svenska kraft­nät i dag har ansvar för att utföra. Utskottet ansåg därför att regeringen bör utreda behovet av att en fristående aktör utför samhällsekonomiska lön­sam­hetsbedömningar vid nätin­vesteringar som ett komplement till de sam­hälls­ekonomiska lönsam­hets­be­döm­ningar som Svenska kraftnät i dag ansvarar för att utföra och återkomma till riksdagen. Utskott­et föreslog ett tillkänna­gi­vande från riks­dagen med denna inne­börd.

Utskottet föreslog även ett tillkännagivande om att Svenska kraftnät åter­kommande ska se över effektsituationen på några års sikt.

Utskottets ställningstagande

Energipolitiken har en avgörande roll i byggandet av ett hållbart samhälle, och sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och till­förlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Ut­skottet anser i likhet med regeringen att klimatfrågan är en av mänsklig­hetens största utma­ningar. Förnybar energi och en effektiv energianvändning är vik­tiga medel i kam­pen för att bemästra den utmaning som hotet mot klima­tet in­nebär.

Under de senaste två åren har det pågått ett intensivt arbete med att försöka skapa en bred energipolitisk uppgörelse. I juni 2016 slöts sedermera en sådan över­enskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Center­par­tiet och Krist­demokraterna och i januari 2017 överlämnade den parla­mentariskt sam­man­satta Energikommissionen sitt slutbetänkande. Utskottet noterar att reger­ingen arbetar med att genomföra energiöverenskommelsen och att den avser att återkomma till riksdagen med en proposition för att slå fast de ener­gi­po­litiska mål som man har enats om inom ramen för energiöver­ens­kom­melsen. Utöver detta noterar utskottet att regeringen har formulerat en egen am­bitiös målsättning med innebörden att energiproduk­tionen ska vara 100 pro­cent för­nybar.

Utskottet välkomnar de olika energipolitiska insatser som regeringen redo-visar i budgetpropositionen. Det gäller exempelvis insatser för att öka produk­tionen och användningen av förnybar energi samt olika åtgärder som syftar till att stimulera en effektivare energianvändning. Genom sådana sats­ningar ska­pas det förutsättningar för minskade utsläpp av växthusgaser och luft­för­ore­ningar, och grunden läggs för en utveckling mot ett hållbart energi- och trans­portsystem.

El är en mycket viktig energibärare i det svenska energisystemet. När det gäl­ler produktionen av förnybar el är det med Norge gemensamma elcerti­fikats­systemet det viktigaste styrmedlet. Utskottet ser den förlängning och ut­ökning av elcertifikatssystemet som riksdagen har beslutat om under 2017 som ett mycket betydelsefullt steg för att ytterligare stimulera utbyggnaden av den förnybara elpro­duktionen.

Utöver att stimulera utbyggnaden av den förnybara elproduktionen genom elcertifikatssystemet finns även andra stödformer, exempelvis ett särskilt stat­ligt investeringsstöd för utbyggnad av solceller. Utskottet ser positivt på att reger­ingen föreslår ett fortsatt och utökat investeringsstöd med denna inrikt­ning. Detta gagnar inte bara utvecklingen av en energiteknik med stor potential utan stimulerar även mindre elkonsumenter att producera sin egen el och att även kunna sälja ett eventuellt överskott ut på nätet. Förslaget i motion 2017/18:899 (SD) om att stödet bör avvecklas avstyrks således. I sam­man­hanget konstaterar utskottet för övrigt att Riksrevisionen för när­varande ge­nomför en granskning av det samlade stödet till solenergi och att riksdagen därmed kommer att ha anled­ning att återkomma till dessa frågor under 2018.

I anslutning till behandlingen av frågor om småskalig elproduktion vill ut­skottet också redovisa ett positivt förhållningssätt till att regeringen avsätter me­del för stöd till investeringar i olika lösningar för att lagra el. Möjligheter att lagra el i mindre skala kan vara särskilt betydelsefullt för småskaliga elpro­du­center.

Alla är vi elkonsumenter. Nu går utvecklingen alltså också mot att allt fler vill producera sin egen el. Ju fler mindre aktörer som ger sig in på elmarknaden desto större behov av att det finns offentliga resurser på lokal och regional nivå som kan möta den ökade efterfrågan på information och rådgivning m.m. Ut­skottet ser därför positivt på att regeringen satsar på att förstärka resurserna för energi- och klimatarbetet hos offentliga aktörer på regional och lokal nivå.

Elens centrala roll som energibärare i Sverige förstärker även betydelsen av att elmarknaden fungerar effektivt i alla delar. När det gäller överföring med koppling till småskalig elproduktion är det viktigt att det tillkommer nät som kan möta denna utveckling. Smarta elnät och smarta systemkomponenter kan även underlätta en flexiblare elanvändning, vilket bidrar till en effektivare energi­an­vändning och är även en viktig förutsättning för att kunna hantera de utma­ningar som finns på effektområdet. Utskottet ser positivt på fortsatta åt­gär­der för att få till en fungerande efterfrågeflexibilitet liksom på att med­bor­garnas roll på energimarknaden stärks.

När det gäller elöverföring på en högre nivå har staten genom Affärsverket svenska kraftnäts försorg ansvar för att tillhandahålla ett väl fungerande stam­nät – elnätets kroppspulsåder. En ökande andel förnybar energi i kombi­na­tion med eftersatta investeringar och reinves­teringar samt en alltmer inte­grerad eu­ropeisk elmarknad ställer dock stora krav på den fortsatta utveck­lingen av stam­nätet. Svenska kraftnät planerar investe­ringar i nätet som uppgår till ca 15,5 miljarder kronor 2018–2021. Detta innebär en kraftig ökning av utbygg­nadstakten jämfört med historiska nivåer. Utskottet har inget att invän­da mot regeringens förslag till investeringsplan 2018–2020 för Svenska kraftnät. För­slaget till­styrks således, liksom även förslaget om finansiella befo­genheter för Svenska kraftnät. I sammanhanget noterar utskottet att Svenska kraftnät har avbrutit pla­neringen av en ny förbindelse till Gotland. Samtidigt konstaterar utskottet att regeringen har upp­dragit åt Energimyndigheten att utreda hur Got­land kan stå modell för ett förnybart och självförsörjande energi­system. Ut­skottet vill i detta sammanhang ock­så understryka vikten av att Sve­rige ska ha en trygg energiförsörjning i hela landet och även i fortsättningen goda för­ut­sätt­ningar för en utbyggnad av förnybar energi.

Utskottet instämmer vidare i regeringens uppfattning att den höga inve­ste­rings­volymen i stamnätet ställer krav på planering, analys av resurs­åtgång samt uppföljning och kontroll i verksamheten och att det därför är viktigt att Svenska kraftnät redovisar ekonomiska bedömningar, motiv för och konse­kvenser av investeringar, underlag för prioriteringar och utfall av föregående investerings­plan. Härutöver noterar utskottet att både den nuvaran­de och den förra regeringen under ett antal år har arbetat med att se över Svenska kraftnäts ekonomiska mål. I budgetpropositionen för 2017 an­gavs att re­ger­ingen avsåg att vara klar med översynen senast till denna budgetpro­po­sition. Utskottet kan dock konstatera att arbetet med översynen fortsätter.

Att effektivisera användningen av energi är ett viktigt medel för att minska belastningen på klimatet, miljön och människors hälsa. Därutöver kan en ef­fek­tiv användning av resurser även bidra till den svenska konkurrenskraften. Mot bakgrund av detta ser utskottet positivt på att regeringen lyfter fram be­tydelsen av ytterligare åtgärder för att stimulera en ännu effektivare energi­an­vändning. Det handlar bl.a. om att ta fram ett nytt program som syftar till att ta till vara den effektiviseringspotential som finns inom industrin. Utskottet noterar också att regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram särskilda sek­torsstrategier för energieffektivisering i samverkan med berörda branscher och myndigheter. Utskottet ställde sig för övrigt redan hösten 2016 bakom det behov som regeringen hade identifierat av att brett utreda vilka even­tuella hinder som kan finnas för att möjliggöra en tjänsteutveckling vad gäller aktiva kunder och effektivisering samt att undersöka vilka styrmedel som är effektivast för att öka effektiviseringen ur både energi- och effekt­hän­seende.

 I sammanhanget noterar utskottet också att Energikommissionen har före­slagit ett mål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030. När reger­ingen har slutfört beredningen av Energikommissionens samlade förslag vän­tas regeringen återkomma med ett förslag som riksdagen kan ta ställning till.

I Sverige liksom i de flesta andra länder är väg- och sjötrafiken i stort sett helt beroende av fossila bränslen. Att ställa om dessa transportslag i en mer hållbar riktning innebär en betydande utmaning på det energipolitiska om­rå­det. Utskottet ser ett fortsatt behov av forskning och utveckling kring alter­na­tiva drivmedel i form av förnybara bränslen, men även kring förutsätt­ningar­na för och konse­kven­serna av en mer omfattande elektrifiering av de fossil­bränslebaserade delarna av transportsektorn. Utskottet noterar att reger­ingen under det senaste året har vid­tagit flera åtgärder som kommer att bidra till en utveckling i hållbar riktning på transportområdet. Det gäller bl.a. förslag om ett nytt mål för minskningar av transportsektorns utsläpp, förslag om ett re­duktionspliktssystem och arbete med att ta fram en nationell strategi för elek­trifiering av bl.a. transportsystemet. Vidare finns förslag om ett s.k. bo­nus–malus-system och om åtgärder med inriktning på att stärka biogasens mark­nads­förutsättningar. Sammantaget bedömer utskottet att dessa olika åt­gärder på ett påtagligt sätt kommer att bidra till att bryta transportsek­torns beroende av fossila drivmedel.

Forskning och utveckling är inte bara viktigt när det gäller att lösa hållbar­hets­problem inom transportsektorn. Utveckling av ny teknik och nya tjänster ökar väsentligt möjligheterna att minska kostnaderna för att uppnå klimat-, energi- och miljöpolitiska mål, och stöd till forskning och innovation inom ener­giområdet är därför en viktig och integrerad del av energipolitiken. Tek­niska innovationer och produktutveckling – men även innovationskraft när det gäller utvecklingen av tjänster och affärsmodeller – ser utskottet som viktiga nycklar i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Utöver att forskning och utveckling kan bidra till att lösa klimat- och energipolitiska ut­maningar kan innovationer på detta område bidra till att stärka Sveriges po­sition som framgångsrik exportör av både miljösmart teknik och miljö­smar­ta tjänster. Närmare hälften av anslagen inom utgiftsområdet (knappt 1,5 mil­jar­der kronor under 2018) föreslår regeringen ska gå till just energiforsk­ning. Det­ta anser utskottet vara en välavvägd prioritering. I likhet med vad utskottet har anfört vid flera tidigare tillfällen ser det dock inte några skäl för riksdagen att förorda särskilda satsningar på kärnenergi­forskning eller på omfattande in­vesteringar i forskningsinfra­struktur på detta område som exempelvis en sär­skild forsknings­reaktor. Förslaget i motion 2017/18:2523 (SD) om sådana sats­ningar avstyrks med hänvisning till vad utskottet har anfört tidigare på det­ta tema. Beträffande mer allmänt hållna förslag om kärnenergiforskning kan näm­nas att utskottet så sent som våren 2017 redovisade uppfattningen att hu­vud­fokus för energiforsk­ningen ska ligga på förnybara energikällor och att kärn­energiforsk­ning således inte är ett priori­terat forskningsområde. Yrkandet i motion 2017/18:899 (SD) om satsningar på kärnenergiforskning avstyrks så­ledes också. Utskottet avstyrker även yr­kan­det i samma motion om en vät­gas­strategi. Här hänvisar utskottet till sitt ställningstagande när ett motsva­rande yr­kande behandlades våren 2017 (bet. 2016/17:NU14).

Avslutningsvis vill utskottet understryka vikten av att jämställdhetsfrågor upp­märksammas inom energisektorn. Regeringen konstaterar att energibran­schen inte är jämställd, och utskottet förutsätter därför att regeringen över­vä­ger ytter­ligare åtgärder för att säkerställa att jämställdhetsfrågor genomsyrar ener­gisektorn. Detta gäller inte minst i verksamheter som finansieras med stat­liga medel.

Sammantaget innebär det anförda att utskottet tillstyrker regeringens för­slag till anslagsfördelning inom utgiftsområde 21 Energi och de förslag till be­myn­diganden under 2018 som finns knutna till några av anslagen. Utskottet tillstyrker också de för­slag som gäller Svenska kraftnäts investeringsplan 2018–2020 och finansiella befo­genheter 2018 liksom förslaget om elbered­skaps­avgiftens storlek 2018. Följaktligen avstyr­ker utskottet de förslag till al­terna­tiva anslagsfördelningar som föreslås i ett antal motioner. Även de öv­riga anslagsrelaterade motionsyrkandena i av­snittet av­styrks.

Reservation

 

Anslag inom utgiftsområde 21 (SD)

av Josef Fransson (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

a) Anslagen för 2018

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi i enlighet med förslaget i bilaga 6.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 7, 18, 30 och 36 samt

2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

bifaller delvis proposition 2017/18:1 utgiftsområde 21 punkt 4 och avslår motionerna

2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C),

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L) och

2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1.

 

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp som anges i bilaga 7.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

 

c) Godkännande av investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät

= utskottet

 

d) Finansiella befogenheter för Affärsverket svenska kraftnät

= utskottet

 

e) Avgiftsuttag för elberedskapsavgiften

= utskottet

 

 

 

Ställningstagande

Sverigedemokraterna anser att energipolitiken måste vila på tre ben: leve­ranssäkerhet, kostnadseffektivitet och miljö. Vi har vid flera tidigare till­fällen redovisat vår grundläggande uppfattning att vidlyftiga subventioner till för­nybar energiproduktion eller oöverlagda skattepålagor som belastar kärn- och vatten­kraften riskerar att all­varligt begränsa förutsättningarna för att ener­gipo­litiken ska bli fram­gångsrik.

Vi anser att den rådande svenska klimat- och energipolitiken ofta känne­tecknas av ett alldeles för snävt synsätt på vad som krävs för att kunna be­mästra världsomspännande klimat- och energiförsörjningsproblem. Såväl den nuvaran­de som den förra regeringen tycks vilja vinna kampen på hemma­plan utan insikt om att Sverige – eller EU – har mycket begränsade möjligheter att påverka den sammanlagda klimateffekten av de växthusgasutsläpp som sker på global nivå. Detta förhållningssätt präglar även den energipolitiska upp­görelse som slöts mellan fem partier i juni 2016. Vi beklagar att de berörda parterna så ensidigt har valt att anamma ett snävt nationellt perspektiv på dessa globala utmaningar, och vi ser en uppenbar risk i den svenska ambitionen att agera som föregångsland på klimatområdet. Dyra och i många fall ineffektiva satsningar på förnybar ener­giproduktion kan hota konkurrenskraften för såväl den svenska som den euro­peiska industrin, vilket kan resultera i att koldi­oxidgenererande produk­tion flyt­tas till länder med en mindre ambitiös klimat­politik eller där andra miljöhän­syn, arbetsrätt och mänskliga rättigheter är satta på undantag.

Vi och Sverigedemokraterna strävar efter att behålla och utveckla landets energisystem, med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Vi ser det som mycket betydelsefullt att en nation har kontroll över sin energi­försörj­ning och förespråkar därför i första hand en hög grad av självför­sörjning som en viktig pusselbit i arbetet med att uppnå energipolitikens mål.

Vidare anser vi att energieffektiviseringsinsatser ska prioriteras då sådana insatser ofta är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamma. För den elintensiva basindustrin i Sverige har en effektivare energianvändning stor potential att resultera i sådana kostnadsbesparingar som stärker industrins kon­kur­renskraft. Mot bakgrund av detta har vi ställt oss positiva till det förslag om ett energieffektiviseringsprogram för industrin som har föreslagits av Ener­gi­kom­missionen och som också omnämns i budgetpropositionen.

När det gäller förnybar energi är vår och Sverigedemokraternas hållning att förnybara energikällor i möjligaste mån ska konkurrera på samma villkor som andra energikällor. Samtidigt anser vi att de problem som inte minst den för­nybara elproduktionen kan ge upphov till måste uppmärksammas mer. Be-grep­pet förnybar energi har en positivt laddad innebörd för många, vilket ten­derar att skymma sikten för denna produktions tillkortakommanden. Sub­ven­tions­driven utbyggnad av vind- och solkraft ökar kraven på reglerkraft, och vä­der­beroende kraftkällor av detta slag innebär även betydande utma­ningar för elnätet och för möjligheterna att kontrollera den så viktiga effekt­balansen. Ut­ma­ningarna när det gäller tillhandahållandet av effekt förstärks dessutom av den högst beklagliga förtida avvecklingen av flera välfungerande svenska kärn­kraft­verk som står för dörren.

Till detta kommer att kärnkraften svarar för den baskraft som utgör bot­ten­plattan på vilken hela det svenska kraftsystemet vilar och som inte minst är betydelsefull för den elintensiva basindustrin. Tillåts detta fundament erodera som en följd av politiska missgrepp hotas inte bara den svenska industrins kon­kurrenskraft utan på sikt även välfärdsstaten. Dessutom är risken påtaglig att det bara är fossilbränslebaserad kraft­produktion som kan erbjuda rimliga alternativ, vilket självfallet inte gagnar ambitionerna att minska utsläppen av växthusgaser. I motsats till regeringspartierna ser vi kärnkraften som ett cen­tralt inslag i den svenska energimixen under överskådlig framtid. Såväl even­tuell ny kärnkraft som den fortsatta driften – och på längre sikt avveck­ling och nedmontering – av de befintliga verken kräver emellertid att kun­ska­perna kring dessa frågor utveck­las. Eftersom staten inte satsar några medel alls på kärnenergiforskning inom ramen för det betydande energiforsk­nings­anslaget som avsätts varje år kan det starkt ifrågasättas om de nödvändiga kunskaperna på kärnkrafts­området kan vid­makthållas på sikt.

Vi inom Sverigedemokraterna anser att Sverige ska satsa på kärnkraft i den omfattning som krävs för att upprätthålla och säkerställa en trygg elförsörjning för i första hand Sverige. Det är, enligt vår uppfattning, således av stor vikt att kärnteknisk forskning och utveckling behålls inom landet och att forskningen dessutom ges möjlighet att flytta fram sina positioner. För att kunna etablera ny, modern och ännu säkrare kärnkraft i Sverige behövs det en hög nationell kompe­tens, och detta kräver i sin tur ökat stöd till kärnkraftsforskningen. Fram­gångsrik kärn­teknisk forskning är dock ofta beroende av tillgången till en funktionell forsk­ningsinfrastruktur. Därför föreslår Sverigedemokraterna ett nytt anslag inom utgiftsområde 21 Energi som ska finansiera det inledande arbetet med att etablera en kärnreaktor för forskningsändamål (anslaget 99:1 Forskningsreaktor för fjärde generationens kärnkraft).

I Sverigedemokraternas kommittémotion 2017/18:899 återfinns ett stort antal konkreta förslag på åtgärder med energipolitisk anknytning. En del av dessa förslag faller dock inte inom näringsutskottets beredningsområde och be­handlas därför av andra utskott. Det gäller exempelvis förslag på skatte­om­rådet. Andra förslag har ingen direkt påverkan på anslagen inom utgifts­om­rådet och kommer därför att behandlas av utskottet senare under detta riks­möte. Vi ser fram emot att vid flera kommande tillfällen få möjlighet att föra fram vår syn på den svenska energipolitiken.

Med detta sagt vill vi nu framhålla att vi står bakom Sverigedemokraternas för­slag till anslagsfördelning för utgiftsområde 21 som finns i motion 2017/18:2523 (SD). Förslaget präglas av en återhållsam inställning när det gäl­ler olika sats­ningar på sådana förnybara energikällor som har visat tveksam effektivitet och där kostsamma statliga subventioner mest fungerar som ett slags omoti­verad bonus åt redan lönsamma verksamheter eller som konstgjord andning åt kommersiellt tveksamma tekniker. Vi förordar därför att det inte ska anslås några medel till anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vind ­kraft (–10 miljoner kronor) eller till anslaget 1:5 Planeringsstöd för vindkraft (–85 miljoner kronor). Avveck­lingen av dessa båda anslag ingår i en över­gri­pande energistrategi som syftar till att göra marknadsförutsättningarna mer jäm­bördiga för olika energislag. Fort­satta insatser för ökad energieffek­tivi­se­ring är vi positiva till. Då vi i vårt bud­getförslag inte har de satsningar som motiverar den nivå som föreslås för Energimyndighetens förvaltningsan­slag minskas anslaget 1:1 Statens energi­myndighet på ett sätt som motsvarar den tidigare ökningen (–38 miljoner kronor).

Vi och Sverigedemokraterna anser att forskning med inriktning på nya ener­gilösningar har stor potential att lösa många av de utmaningar som väntar. Samtidigt menar vi att de statliga forskningsmedlen delvis bör riktas om mot att finansiera uppbyggnaden av den vetenskapliga och tekniska kunskap och kom­petens som i dag saknas inom kärnteknikområdet. Som redan har nämnts ser vi även ett behov av kärnteknisk forskningsinfrastruktur. Vi föreslår därför att anslaget 1:7 Energiteknik avvecklas (–975 miljoner kronor), och att 150 miljoner kronor i stället satsas på det ovan omnämnda nya anslaget 99:1 Forsk­ningsreaktor för fjärde genera­tio­nens kärnkraft. Med en sådan reaktor kan forsk­ningen kring fjärde generationens kärnkraft flyttas fram ytterligare. Detta borde vara eftersträvansvärt då fjärde generationens kärnreaktorer kan åter­an­vända kärn­bränsle och därmed även bidra till att lösa problemet med utbränt kärnavfall.

I likhet med vad vi anförde i förra årets budgetbetänkande är vi skeptiska till de medel regeringen föreslår till anslaget 1:10 Lokal och regional kapa­ci­tets­utveckling för klimat- och energiomställning. Vi anser att de 90 miljoner kronor som regeringen vill satsa under 2018 på denna ideologiskt färgade och diffust beskrivna åtgärd kan göra större energipolitisk nytta på något annat sätt. Anslaget finns därför inte med i det budgetförslag vi står bakom.

Utöver de beskrivna justeringarna av de befintliga anslagen inom utgifts-området och förslaget om ett nytt anslag för etableringen av en kärnforsknings-reaktor föreslår vi ytterligare två nya anslag som ska inriktas på att främja pro­duktion av förnybar gas. För det första anser vi att det finns en outnyttjad po­tential för framställning av metangas från olika avfallsprodukter. Sådan för­ny­bar klimatvänlig biogas har många användningsområden och därför för­or­dar vi att anslaget 99:2 Investeringsstöd biogas inrättas och att 75 miljoner kro­nor av­sätts på detta anslag 2018. Anslaget får användas för att finansiera in­ves­terings­stöd och marknadsintroduktion av ny teknik på biogasområdet.

För det andra vill vi och Sverigedemokraterna stimulera utvecklingen av den mycket intressanta vätgasen och dess användning i bränsleceller. Till skill­nad från utvecklingen på många andra håll i världen har bränslecells­tekniken fört en förhållandevis blygsam tillvaro i Sverige. För att Sverige inte ska halka efter på detta område föreslår vi att det inrättas ett nytt anslag inom utgifts­område 21 Energi. Anslaget 99:3 Vätgasstrategi får användas för att stimulera fram­växten av pilotanläggningar och nödvändig infrastruktur till gagn för vät­gas- och bräns­le­cellsteknikens utveckling i vårt land. Anslaget ska även kunna finan­siera arbe­tet med att ta fram en vätgasstrategi för Sverige. För 2018 för­ordar vi att det avsätts 100 miljoner kro­nor till det nya anslaget.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi tillstyrker motionerna 2017/18:899 (SD) och 2017/18:2523 (SD) i de här aktuella delarna. Regeringens och de andra partiernas förslag till anslagsfördelning avstyrks i den mån de inte över­ens­stämmer med förslagen i de nyssnämnda motionerna. Däremot till­styrker vi regeringens förslag till investeringsplan och finansiella befo­genheter för Svenska kraftnät liksom även förslaget om nivån på elbered­skapsavgiften.

När det gäller regeringens förslag till olika bemyndiganden som är kopp­lade till några av anslagen, avstyrker vi regeringens förslag som gäller de an­slag som vi avvecklar helt i vårt förslag (se bilaga 7). Det innebär således att vi avstyrker regeringens förslag om bemyndiganden om anslagen 1:3 Stöd för marknads­introduktion av vindkraft, 1:5 Planeringsstöd för vindkraft, 1:7 Ener­gi­teknik och 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och ener­gi­om­ställning. När det gäller anslaget 1:4 Energiforskning har vi före­sla­git en sänk­ning med 150 miljoner kronor under 2018. Vi har däremot inte före­slagit nå­gon annan nivå än vad regeringen har gjort när det gäller bemyn­di­gandet för detta anslag eller de öv­riga bemyndigandena som regeringen före­slår.

Utöver det vi nu har sagt om anslagen gäller det som sägs i budgetproposi­tionen för 2018 om dels anslagen, dels bemyndiganden om ekonomiska åta­gan­den.

Med det anförda tillstyrker vi förslaget till anslagsfördelning som finns i bilaga 6 och förslaget om beställningsbemyndiganden som finns i bilaga 7.

 

Särskilda yttranden

 

1.

Anslag inom utgiftsområde 21 (M)

 

Lars Hjälmered (M), Hans Rothenberg (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och Jessika Roswall (M) anför:

 

Moderaternas utgångspunkt är det ska löna sig bättre att jobba och att statens kärnuppgifter som skola, vård och trygghet måste stärkas. Vårt budgetal­ter­na­tiv innehåller därför reformer för att öka jobbchanserna och satsningar för att åter ­upprätta kunskapsskolan, halvera vårdköerna och stärka primärvården samt den största trygghetssatsningen på över 20 år. Samtidigt behöver Sverige också rusta inför nästa lågkonjunktur. När den kommer ska Sverige kunna mö­ta den med en aktiv stabiliseringspolitik som inte drabbar samhällets sva­gaste. Det krä­ver en mer återhållsam inriktning på politiken i dagens hög­kon­junktur. Vi mode­rater har därför ett finansiellt sparande som är 10 mil­jarder kronor starkare än reger­ingens varje år. Kombinationen av offensiva sats­ning­ar och en stramare finans­politik blir möjlig genom tydliga priori­te­ringar där jobb, trygg­het och välfärd alltid går före bidrag och subven­tions­politik. Vår syn på den övergripande ekono­miska politiken i övrigt fram­går av partimotion 2017/18:3681 (M).

Den 22 november 2017 beslutade riksdagen om ramar för statsbudgetens utgiftsområden och om en beräkning av statens inkomster (bet. 2017/18:FiU1). Riks­dagen har därmed ställt sig bakom regeringens förslag till utgiftsramar, beräk­ning av statens inkomster och inriktning på budgetpo­liti­ken. Genom be­slutet fastställdes att de samlade utgifterna för utgiftsområde 21 Energi inte får överstiga 3 588 354 000 kronor. I enlighet med riksdagens ram­beslutsprocess ställs re­geringens budgetförslag och oppositionspartiernas bud­getförslag mot va­rand­ra som helheter, och budgeten beslutas sedan i två steg. Moderaternas bud­getförslag är en sammanhållen helhet, och eftersom riks­dagen genom det nyss­nämnda rambeslutet har ställt sig bakom regeringens förslag väljer vi att inte delta i det nu aktuella beslutet om anslagens fördelning inom utgiftsom­råde 21 Energi. I stället redovisar vi i detta särskilda yttrande vår syn på energi­po­li­tiken i allmänhet och på regeringens förslag. Vi refererar också den an­slags­fördelning och de förslag som Moderaterna presenterar i mo­tion 2017/18:3897.

Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av en energipolitik som lever upp till behoven och förväntningarna från en omvärld i ständig för­ändring. Såväl företag som hushåll måste kunna räkna med en trygg tillgång till energi. Historiskt har Sverige hanterat den uppgiften väl. Det måste vi klara även i framtiden. Sverige ska ha ett robust energisystem som står på tre ben med vattenkraft, kärnkraft och ny, förnybar energi. Energi­politiken ska värna kli­matet, vara ekologiskt hållbar, säkra el till kon­kurrenskraftiga priser och ga­rantera att el finns när såväl medborgare som före­tag behöver den. Alla delar av samhället är i dag beroende av att dessa mål kan uppnås. Detta ställer höga krav på hur energipolitiken utformas.

Vi har redan berört elens betydelse som energibärare i det svenska ener­gi­systemet. El är och förblir under överskådlig tid en grundsten i den svenska energiförsörjningen, och Moderaternas mål är att Sveriges elproduk­tion på sikt ska bli helt klimatneutral. Vi vill därför se en fortsatt satsning på kol­di­oxid­neutrala alternativ för elproduktion. För att även fortsättningsvis kunna värna svenska jobb och konkurrenskraftiga elpriser för både hushållen och den el­in­ten­siva industrin är det mycket viktigt att de helt dominerande och kli­mat­vän­liga kraftproduktionsslagen vatten- och kärnkraft inte hotas av orimliga skatte­på­lagor. Förnybara energikällor är betydelsefulla för att minska den mil­jö­påverkan som kommer från svensk energiproduktion. Staten har i sin tur en vik­tig roll när det gäller att stödja framväxten av ny energiproduktion ge­nom att bidra till finansieringen av forskning och utveckling samt underlätta miljö­riktiga val för konsumenterna. Konkurrens på elmarknaden är för övrigt också viktigt. En fun­gerande elmarknad i Europa minskar sårbarheten och ökar leve­ranssä­kerheten.

Innan vi kommenterar regeringens budgetförslag på det energipolitiska om-rådet vill vi betona den stora betydelsen av tydliga och långsiktiga spelregler inom energipolitiken. Mot den bakgrunden ser vi positivt på den ramöverens­kommelse som fem partier slöt på det energipolitiska området i juni 2016. Mo­deraterna var pådrivande i arbetet med att få till denna historiska överens­kom­melse. Utan Moderaternas insatser hade det exempelvis inte blivit någon ex­pressavveckling av effektskatten på kärnkraft eller någon kraftigt sänkt fastig­hetsskatt för vattenkraften. Det samlade resultatet är bl.a. en energiupp­görelse som långsiktigt säkrar förutsättningarna för att kärnkraften även ska kunna vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning under en lång tid fram­över. Med energiöverenskommelsen i botten och kloka och brett politiskt för­ank­ra­de slut­satser från den parlamentariskt sammansatta Energi­kom­mis­sionen ser vi relativt ljust på förutsättningarna att kunna vara med och forma en ener­gi­politik som svarar mot omvärldens krav på både kort och lång sikt.

När det gäller anslagen inom utgiftsområde 21 Energi ser vi liksom re­ger­ingen värdet i att det satsas be­ty­dande statliga medel på energiforskning. Många av morgondagens ut­maningar kan vara möjliga att möta med mor­gon­dagens teknik. Ener­gitekniska landvin­ningar kan exempelvis bidra till att lösa klimatproblem, men även till den svenska konkurrenskraften på en global mark­nad.

Forskning som inriktas på förnybar energi är viktig och bör fortsätta. Där­emot saknas det möjlighet att finansiera kärnenergiforskning via energi­forsk­nings­anslaget. Detta ser vi som problematiskt. Vi menar att oavsett vad man har för uppfattning om kärnkraftens framtid, är det otvetydigt så att detta kraft­slag kommer att användas i Sverige under åtskilliga årtionden till. Om Sverige ska kunna hantera de befintliga reaktorerna, ha möjlighet att bygga nya och att avveckla äldre reaktorer på ett säkert och effektivt sätt krävs det att man lyckas behålla kompetensnivå och forskningskompetens.

Beträffande de övriga anslagen innebar det förslag som vi och Moderaterna lagt fram att anslaget 1:7 Energiteknik skulle återställas till tidigare nivå som en följd av att vi inte står bakom regeringens satsningar på att finansiera stöd till investeringar i solceller. När det gäller anslagsfördelningen i övrigt innebär det förslag som Moderaterna har presenterat att anslaget 1:10, som har den diffusa titeln Lokal och regional kapaci­tetsutveckling för klimat- och energi­om­ställning, minskas med 65 miljoner kronor 2018 i förhållande till re­ger­ingens förslag. Vidare innebär förslaget lägre anslagsnivåer när det gäller yt­ter­ligare några av anslagen inom utgiftsområdet (se bilaga 2), vilket sam­man­taget innebär att vårt budgetalter­nativ för ut­gifts­område 21 Energi är drygt 1,2 miljarder kronor lägre än vad regeringen föreslår.

 

 

2.

Anslag inom utgiftsområde 21 (C)

 

Rickard Nordin (C) anför:

 

Mitt i en stark, internationellt driven, högkonjunktur växer problemen i den svenska ekonomin. Tudelningen ökar på den svenska arbetsmarknaden, där ut­satta grupper utgör en allt större andel av de arbetslösa. Samtidigt öppnar sig en klyfta mellan de orter som växer och som har följt med i den globala upp­gången och de orter som har ställts utanför.

Jag och Centerpartiet anser att regeringen bedriver en oansvarig ekonomisk politik som minskar det strukturella sparandet och förstärker riskerna för en över­hettning. Centerpartiet vill i stället vara sparsamt när konjunkturen är god, både för att ha resurser att mota nästa kris och för att inte förstärka riskerna för en överhettning. Hur Centerpartiet ser på den övergripande ekonomiska poli­tiken fram­går av partimotion 2017/18:3716 (C).

Riksdagen har genom sitt beslut den 22 november 2017 fastställt att de sam­lade utgifterna för utgiftsområde 21 Energi inte får överstiga 3 588 354 000 kronor 2018 (bet. 2017/18:FiU1). Centerpartiets förslag är drygt 150 miljoner kronor lägre än regeringens förslag, och det hade därmed varit formellt möjligt för mig att reservera mig mot regeringens förslag och i stället ställa mig bakom Centerpartiets förslag. Centerpartiets samlade budget­förslag ska emellertid be­trak­tas som en helhet där någon eller några delar inte kan brytas ut och behandlas isolerat. Mot denna bakgrund väljer jag att avstå från att delta i beslutet om anslag och redovisar i stället Centerpartiets politik inom utgiftsområdet i detta särskilda yttrande.

Inledningsvis vill jag understryka att jag anser att anslagen inom utgiftsom­råde 21 Energi borde ha utformats i enlighet med förslagen i Centerpartiets mo­tion 2017/18:3708. Innan jag kortfattat berör min och Centerpartiets syn på anslagsfördelningen inom det nyss nämnda utgiftsområdet vill jag nämna nå­got om Centerpartiets övergripande syn på energipolitiken.

Utvecklingen på energiområdet har varit mycket positiv under de senaste åren. Mer än hälften av Sveriges energikonsumtion kommer från förnybara ener­gi­källor. Centerpartiets vägvinnande agerande som alliansregeringens grö­na röst och alliansregeringens energiöverenskommelse från 2009 har lagt grunden för detta. Den positiva utvecklingen måste emellertid värnas.

Jag anser att Sverige både har en möjlighet och en skyldighet att vara ledan­de i den gröna omställningen. Vi har fantastiska förutsättningar att fasa ut den fossila energin. Centerpartiets mål är att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart 2040 och samtidigt inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Energi och transporter är grundstenar för att göra det möjligt för människor att bo och verka var de vill, att hjälpa människor ur fattigdom och att minska av­ståndet mellan stad, land och kontinent. Bilar och andra fossilbränsledrivna transporter är emellertid miljöbovar som tillsammans står för drygt en tre­dje­del av alla utsläpp i Sverige. Alldeles för få fordon drivs av miljövänliga driv­medel som exempelvis förnybar el och biodrivmedel.

Jag och Centerpartiet står bakom den energipolitiska överenskommelse som slöts mellan fem partier i juni 2016. Centerpartiet har länge varit drivande för en bred överenskommelse över blockgränserna om inriktningen för den fram­tida ener­gipolitiken och verkat målmedvetet för att Alliansens energi­po­li­tiska upp­görelse från 2009 ska fungera som utgångspunkt för en stabilt po­litiskt förankrad och därmed långsiktigt hållbar uppgörelse. Överens­kom­mel­sen från juni 2016 har därefter även fungerat som bas för de förslag som Ener­gikom­missionen pre­senterade i januari 2017 och som under den närmaste ti­den har omsatts eller kom­mer att omsättas i praktisk handling. Det handlar exempelvis om en förläng­ning av elcertifikatssystemet, åtgärder som syftar till att värna både små- och storskalig vattenkraft och som skapar stabila mark­nadsför­utsättningar för såväl elproduktionsbolag som mikroproducenter. Över­ens­kom­mel­sen pekar även ut mål och viktiga reformer för ett mer flexi­belt el­system. Vidare ger den de långsiktiga förutsättningar som krävs för att nå ett helt förnybart energisystem. Ny teknik med batterier och digita­li­sering ger nya förut­sättningar och lösningar för effektivisering, energi­lagring, flexi­bel an­vänd­ning och smarta elnät. Export­möjligheter för teknik, kunnande och förnybar energi skapas samtidigt som den utvecklingen tryggar både Sveriges och våra grannländers elförsörjning. Detta kommer dock att kräva nät­inve­steringar och utbyggd överföringskapacitet som möjliggör en större export av el till våra grannländer. Export av förnybar el gör dessutom stor kli­matnytta när den ersätter fossil kraftproduktion i andra länder.

Med en allt större andel väderberoende elproduktion ökar emellertid också behovet av mer flexibel elanvändning bl.a. i syfte att kunna sänka effektuttaget under vissa perioder. Då är det viktigt att det lönar sig att planera sin el­an­vänd­ning. Smarta elmätare och smarta apparater i kombination med lämp­ligt ut­for­made affärsmodeller borgar för att användarflexibiliteten kan bidra till att både avlasta elnätet och minska elanvändarnas kostnader. Mer närpro­ducerad el ökar också flexibiliteten, gör systemet mindre sårbart och kan ge sänkta kost­nader inte minst på landsbygden.

I Centerpartiets motion 2017/18:3686 om miljöansvar och grön tillväxt re­do ­visas ett stort antal förslag med energipolitisk koppling. Flertalet av för­sla­gen har emellertid inte någon direkt påverkan på anslagen inom utgiftsom­råde 21 Energi eller faller inom andra utskotts beredningsområden, exem­pelvis gäl­ler detta förslag på skatteområdet. De behandlas därför inte i detta betän­kande.

När det avslutningsvis gäller anslagen inom det nu aktuella utgiftsområdet föreslog Centerpartiet en ram som var drygt 150 miljoner kronor lägre än re­geringens förslag för 2018. Centerpartiets – av riksdagen dessvärre av­visade – samlade förslag innehöll bl.a. en högre nivå än regeringens till anslaget 1:7 Energiteknik under 2018 (+40 miljoner kronor). I Centerpartiets förslag av­visas samtidigt den höjning av anslaget 1:5 Planeringsstöd för vindkraft som reger­ingen har föreslagit (–70 miljoner kronor) och anslaget 1:10 Lokal och regio­nal kapacitetsutveckling för klimat- och energiom­ställning avvisas helt (–90 miljoner kronor). Ytterligare några anslags­justeringar framgår av Cen­ter­par­tiets samlade förslag i bilaga 2.

 

 

3.

Anslag inom utgiftsområde 21 (L)

 

Said Abdu (L) anför:

 

De offentliga finanserna är i ordning, sysselsättningen växer och ekonomin befinner sig i en högkonjunktur. Men i stället för att använda högkonjunkturen för att bygga en buffert för sämre tider väljer regeringen att elda på ekonomin och presentera ofinansierade bidragshöjningar. I stället krävs en liberal ekono­misk politik där utbildning belönas, där skatten på jobb är lägre än i dag och där det alltid är lönsamt att gå från bidrag till jobb.

Alltför många står utanför arbetsmarknaden, ofta är det personer med bris­tande utbildning eller som är utrikes födda. En stor andel elever lämnar grund­skolan utan fullständiga betyg. Miljö- och klimatutmaningarna kräver kraft­fulla och effektiva svar. Det finns fortsatt brister i sjukvård och omsorg. Mi­grations- och integrationsutmaningen växer. Att vi är fast förvissade om att visa solidaritet i den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget un­derstryker bara behovet av att vårda de offentliga finanserna. För att vända utvecklingen behövs en ny vision för vad Sverige ska vara och nya och kraft­fulla förslag för att nå dit. För att möta framtidens utmaningar behöver Sverige en ny reformagenda.

I mo­tion 2017/18:3752 (L) lägger Liberalerna fram en budget med reformer för framtiden. Vi satsar på bättre kunskaper i skolan, bättre möjlighet för före­tag att anställa, en fungerande polis i hela landet och ett försvar med ka­pacitet att försvara Sverige. Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närom­råde har kraftigt försämrats på kort tid, vilket ställer höga krav på vår bered­skap både vad gäller det nationella försvaret och våra samarbeten med andra. Dessutom presenterar vi en integrations- och migrationspolitik som byg­ger på lika delar humanism och realism och som fokuserar på jobb och skola och som mot­ver­kar parallellsamhällen och hedersvåld.

Den 22 november 2017 beslutade riksdagen emellertid om ramar för stats­bud­ge­tens utgiftsområden och om en beräkning av statens inkomster för 2018 enligt regeringens förslag (bet. 2017/18:FiU1). Genom rambeslutet av­visade riksdagen således förslagen till inkomstberäkning och fördelning av ut­gifter per utgifts­område i den ovannämnda partimotionen 2017/18:3752 (L). Där­med tar Sverige nu en annan väg än den som Liberalerna vill se, vilket jag självfallet beklagar.

Mitt partis budgetförslag är att betrakta som en helhet. På majoriteten av ut­giftsområdena överensstämmer inte riksdagens beslut med de förslag till ra­mar som Liberalerna förespråkar. Liberalerna ser ett värde i att budgeten och budget­processen hålls samman. Även enskilda och på kort sikt motiverade ut­brytningar riskerar att på lång sikt försvaga denna viktiga process och även­tyra effektiviteten i finanspolitiken. Jag väljer därför att inte delta i be­slutet om för­delningen till anslag inom utgiftsområde 21 Energi. I detta sär­skilda yttrande vill jag dock redovisa Liberalernas syn på energipolitiken.

Min och Liberalernas vision för energipolitiken är en långsiktigt hållbar och klimatneutral energiförsörjning med högsta möjliga försörjningstrygghet och energisäkerhet. Svenskproducerad el kan med fördel även exporteras till gagn för andra länders försörjningstrygghet, energisäkerhet och möjligheter att er­sät­ta fossilbränslebaserad elproduktion.

Med detta sagt vill jag understryka att jag och Liberalerna anser att den på­gående uppvärmningen av jorden som en följd av ökande utsläpp av växt­hus­gaser är den största framtidsutmaningen för både vår och kommande ge­nerationer. Därför är det centralt för oss liberaler att värna Sveriges kli­mat­smar­ta ener­gisystem och på så sätt hålla nere växthus­gasutsläppen. Tack vare vattenkraf­ten, kärnkraften och investeringar i förny­bar el har Sverige en säker och effektiv elproduktion med små utsläpp av växthusgaser och till konkur­rens­kraftiga priser. En långsiktig och stabil energiför­sörjning är avgörande för kli­matet, de svenska jobben och den svenska konkurrenskraften och därmed för både tillväxten och välfärden i vårt land. Näringslivet och hushållen måste kun­na lita på en trygg elförsörjning med hög leverans­säkerhet till rimliga pri­ser under årets alla dagar.

Liberalerna har valt att inte stå bakom den energiöverenskommelse som slöts i juni 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Mil­jö­partiet och Kristdemokraterna. Jag och Liberalerna anser att överens­kom­melsen både är dyr och saknar klimatnytta. Stora konkurrenssned­vridande sub­ventioner ska gå till förnybara energikällor, bl.a. genom höjda ambitioner inom elcertifikatssyste­met i en tid då det svenska elsystemet inte behöver mer väderberoende elproduk­tion. Detta vänder jag mig emot och vill i stället se pro­duktion av förnybar el när den behövs och när någon vill betala för den. Som liberal tror jag på mer marknad och mindre subventioner. Jag vill att tek­niken och marknaden ska driva på utvecklingen. Bidrag och subventio­ner är dyra och snedvrider konkurrensen. Flera experter anser att elcertifikats­sys­temet är dyrt och att det inte bidrar till mindre utsläpp, utan snarare inverkar negativt på vattenkraftens och kärnkraftens lönsamhet. I stället för att sub­ven­tionera ny olönsam elproduktion som inte ger klimatnytta borde reger­ingen fo­ku­sera sina klimatinsatser på de sektorer där Sverige har höga utsläpp, fram­för allt trans­portsektorn. Liberalerna ser positivt på den pågående mark­nads­drivna elektri­fieringen av denna sektor. En mer omfattande sådan elek­trifie­ring kräver dock en stabil och koldioxidsnål elproduktion som kan leve­rera ren el till eldrivna fordon. Här spelar klimatsmarta energislag som vatten­kraft, kärnkraft och för­ny­bar el en viktig roll.

Kärnkraften står för ca 40 procent av den svenska elproduktionen. I vårt kalla land med tung basindustri är det nödvändigt med en stabil elproduktion årets alla dagar – och då behövs kärnkraften. Kärnkraften behövs också för klimatets skull, vilket för övrigt även FN:s klimatpanel anser. Avvecklas kärn­kraften kommer Sverige att behöva importera mer el och därmed också bli mer beroende av fossil energi. Även våra grannländer kommer att bli än mer be­roende av fossilbränslebaserad elpro­duktion och det är ju något helt annat än att vara klimatsmart.

Liberalerna är mot den bakgrunden skeptiska till energiöverenskommelsen eftersom den innehåller skrivningar om kärnkraf­tens framtid som är så svår­tol­kade att inte ens de som står bakom överenskommelsen tycks vara överens om innebörden. Detta skapar naturligtvis en olycklig osäkerhet om kärnkraf­tens framtida roll.

Vidare är det viktigt att alltid beakta energifrågornas internationella karak­tär. Sverige måste därför driva på för ett närmare europeiskt samarbete på ener­giområdet genom bl.a. EU:s energiunion, och jag ser det som betydelse­fullt med fortsatt höga ambitioner när det gäller att bygga ut nät och över­förings­kapacitet både inom landet och mellan Sverige och våra grann­länder. Energipo­litikens internationella dimension innehåller också emellanåt tydliga säker­hets­politiska inslag. När gasleveranser används som politiskt påtryck­nings­medel be­hövs en trygg energiförsörjning på europeisk nivå. Jag och Li­be­ralerna anser att Europas beroende av rysk gas måste minska och att gas­led­ningen Nordstream II måste stoppas.

Jag och Liberalerna anser därtill att Sverige behöver en mer likvärdig be­skattning inom energisektorn och en liberalisering av energipolitiken som sät­ter klimathänsyn, långsiktiga spelregler och konkurrensneutrala villkor i första rummet. Regeringens snabba och dåligt förberedda skatteförändringar på exem­pelvis solel och biodrivmedel har minskat förutsägbarheten och där­med för­sämrat förutsättningarna för stabila och långsiktiga villkor för aktuella bran­scher. Dessutom döms regeringens politik ut som ineffektiv av reger­ing­ens egna ex­pert­myndigheter, som Finanspolitiska rådet och Konjunk­tur­insti­tu­tet.

Tekniska innovationer och produktutveckling liksom utvecklingen av nya tjänster och affärsmodeller är enligt min och Liberalernas uppfattning mycket betydelsefulla faktorer för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart energi­sys­tem.

När det gäller anslagen inom utgiftsområde 21 Energi står jag bakom det förslag som finns i Liberalernas kommittémotion 2017/18:3817. I likhet med vad som sägs i motionen anser jag det vara beklagligt att regeringen främst väl­jer att fortsätta använda en rad kortsiktiga bidrag för att stimulera utveck­lingen av för­nybar energi. Vad som behövs är i stället långsiktiga och teknik­neu­trala styrme­del. Jag instämmer därför i Libe­ra­lernas uppfattning att ansla­get 1:3 Stöd för mark­nadsintroduktion av vindkraft och anslaget 1:5 Pla­ne­rings­stöd för vindkraft borde avvisas i sin helhet (–10 miljoner kronor respek­tive –85 miljoner kro­nor). Efter­som jag och Liberalerna har en skeptisk syn på kort­siktig och ineffek­tiv subven­tionspolitik vänder vi oss också mot de sats­ningar som reger­ingen gör på stöd till solcellsinvesteringar inom ramen för anslaget 1:7 Ener­giteknik. Däremot är jag positiv till satsningar på energi­lag­ring, och Libera­lernas förslag skulle ha inneburit en ökning av anslaget 1:7 Energitek­nik med 5 miljoner kronor för detta ändamål.

När det gäller det största anslaget inom utgiftsområdet – 1:4 Energiforsk­ning – har Liberalerna föreslagit samma anslagsnivå som regeringen. Sam­ti­digt anser jag och Liberalerna att den forskning som finansieras genom an­slaget bör ha ett tydligare fokus på att minska utsläppen från industrin och på frågor om flexibi­litet och lagring i energisystemet.

Vidare är det min och Liberalernas uppfattning att kommunala energi- och klimat­rådgivare ska bekostas inom ramen för befintliga medel, och vi har även samma uppfattning när det gäller det regeringen betecknar lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (anslaget 1:10). Inne­bör­den av detta är att Liberalerna i sitt budgetalternativ har föreslagit en lägre anslagsnivå än regeringen när det gäller det sistnämnda anslaget (–65 miljoner kronor) och när det gäller anslaget 1:2 Insatser för energieffektivi­sering (–150 miljo­ner kronor).

Utöver de invändningar jag har redovisat när det gäller fördelningen av an­slag inom utgiftsområdet vill jag avslutningsvis nämna att Liberalerna även har pre­senterat förslag på skatteområdet som har nära koppling till utveck­ling­en på energiområdet. Dessa frågor behandlas dock av andra utskott.

 

 

4.

Anslag inom utgiftsområde 21 (KD)

 

Penilla Gunther (KD) anför:

 

Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för ett samhälle med god eko­nomisk tillväxt och ett företagsklimat som står sig starkt i den allt hårdare glo­bala konkurrensen. En välfungerande ekonomisk politik ger oss resurser att sat­sa på välfärden, såsom en god vård och omsorg och en bra skola. Med ge­nomtänkta reformer kring arbetsmarknaden och i skattepolitiken kan vi för­bättra människors möjlighet att lämna arbetslöshet och utanförskap. Den eko­nomiska politiken ska också stärka familjerna och det civila samhället, vilket är en grund för ett samhälle byggt på gemenskap där människor känner tillit till varandra.

För ökad gemenskap och framtidstro vill jag och Kristdemokraterna ha en politik som skapar förutsättningar för människor att bygga goda relationer och känna trygghet. Det behövs reformer som återupprättar det välfärdslöfte som den nuvaran­de reger­ingens politik helt har tömt på innehåll. Kristdemo­kra­ternas syn på den övergri­pan­de ekonomiska politiken redovisas närmare i partimotion 2017/18:3798 (KD).

Genom sitt beslut den 22 november 2017 fastställde riksdagen att de sam­lade utgifterna för utgiftsområde 21 Energi inte får överstiga 3 588 354 000 kro­nor 2018 (bet. 2017/18:FiU1). Som tidigare har framgått är utgångspunkten i detta ärende således att ramen för utgiftsområdet är fastställd. Jag står dock fast vid upp­fatt­ningen att anslagen inom utgiftsområde 21 Energi borde ha ut­formats i enlig­het med för­slaget i den ovan omnämnda partimotionen 2017/18:3798 (KD). I motionen har Kristdemokraterna presenterat en politik som är ett helhets­alter­nativ till reger­ingens budgetproposition. När det för­sla­get till budgetram för utgifts­område 21 Energi nu har fallit avstår jag från att delta i utskottets beslut när det gäller anslagen för 2018. I detta särskilda ytt­ran­de redo­visar jag den syn på energipo­litiken som Kristdemokraterna har presen­terat i motion 2017/18:3748.

En trygg och säker energiförsörjning är en viktig motor för den svenska ekonomin och avgörande för välfärdens fortsatta utveckling i vårt land. Sven­ska företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns en tillförlitlig elför­sörjning. Långsiktiga spelregler och stabila villkor på elmarknaden är av stor vikt för de svenska jobben och för den svenska konkurrenskraften. Min och Kristde­mo­kraternas syn på energipolitiken är att den ska grunda sig på förval­tar­skapstanken. De ändliga resurserna ska förvaltas, inte förbrukas. Energi­po­li­tiken ska därför möjliggöra för kommande generationer att leva och verka i ett hållbart samhälle. Kristdemokraterna vill se en mångfald av förnybara ener­gi­slag inom transportsektorn, industrin, uppvärmningen och elpro­duk­tionen och fler inves­teringar i långsiktiga och hållbara energislag. Ett energi­system som inne­håller såväl storskaliga som småskaliga element anpassade till lo­kala och indu­stri­ella behov bör eftersträvas.

För en hållbar miljö-, klimat- och energipolitik, och då inte minst för att säk­ra investeringar som gynnar en klimatvänlig utveckling, behövs en grund­läggande långsiktig riktning, som inte riskerar att förändras dramatiskt vid varj­e riksdags­val. Kristdemokraterna har därför länge förespråkat ett parti­över­skri­dande ener­gi­politiskt arbete. Jag och Kristdemokraterna välkom­nar där­för den energi­över­ens­kommelse som träffades mellan fem riksdags­partier (inklusive Kristde­mokraterna) i juni 2016 och som sedan även gjorde starkt avtryck i den parlamen­tariskt sammansatta Energi­kom­missionens slutbetän­kan­de som presenterades i januari 2017. Avvecklingen av effekt­skatten, sänk­ningen av fastighetsskatten för vattenkraften, moderna miljökrav som möj­lig­gör effektökningar i den befintliga vattenkraftpro­duktionen samt regel­an­pass­ning som säkerställer den småskaliga vattenkraften är några av de goda förslag som ingår i överenskommelsen.

Trots energi­över­enskom­melsen är det viktigt att det energipolitiska arbetet inte avstannar eller ges en annan inriktning än den som de fem partierna har stakat ut. Jag ser exempelvis med oro på att regeringen har förskjutit många beslut om styrmedel och i stället aviserat nya skatter på förnybar energi. Re­ger­ingens plötsliga och dåligt förberedda skatteförändringar på exempelvis sol­el och biodrivmedel har minskat förut­säg­barheten och därmed försämrat för­utsätt­ningarna för stabila och långsiktiga villkor för aktuella branscher.

Jag och Kristdemokraterna vill även peka på behovet av satsningar på forsk­ning för att trygga den framtida energiförsörjningen. Även om forsk­nings­fokus bör ligga på förnybar energi bör det finnas utrymme för forskning på kärnener­giområdet, inte minst för att kunna tillgodose det kompetensbehov som finns för att kunna säkerställa en trygg och effektiv drift av de befintliga kärnkraftverken. Kristdemokraterna är positiva till kärnkraftens framtid i Sve­rige under de förut­sättningar som läggs fast i energi­över­ens­kommelsen.

Energipolitiken har tydliga internationella dimensioner, och EU spelar en viktig roll på området. Jag anser att EU:s ener­gipolitik ska vara tillväxt­främ­jande och långsiktigt hållbar och jag ser myc­ket positivt på utvecklingen av energiunionen för att uppnå målen om en säker, hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt överkomlig energi för EU och dess med­borgare. Med en nästan koldioxidfri elproduktion kan Sverige bidra till minskat kolkraftsberoende i t.ex. Storbritannien, Danmark, Tyskland och Po­len. Genom ökad över­förings­kapacitet både inom Sverige och mellan Sve­rige och våra grannländer kan en ökad elexport bidra till att säkerställa att nöd­vändig svensk baskraft­produktion inte avvecklas som en konsekvens av bris­tande lön­samhet.

Transportsektorns fossilbränsleberoende är en fråga som måste tas på störs­ta allvar. Här vill jag nämna att Kristdemokraterna har föreslagit en satsning på ladd­infrastruktur för elfordon om 125 miljoner kronor under 2018. För­sla­get är väckt inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och behandlas därför av trafik­utskottet.

När det gäller anslagsfördelningen inom det här aktuella utgiftsområdet 21 Energi har jag och Kristdemo­kraterna avvisat regeringens förslag för anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (–10 miljoner kronor) och har föror­dat en lägre nivå än regeringen när det gäller anslaget 1:5 Planeringsstöd för vind­kraft (–50 miljoner kronor). Vidare har Kristdemokraterna föreslagit en 535 miljoner kronor lägre nivå på anslaget 1:7 Energiteknik än vad reger­ingen före­slår. Beträffande anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitets­utveck­ling för kli­mat- och energiomställning har Kristdemokraterna avvisat reger­ingens förslag om en anslags­ökning på 65 miljoner kronor för 2018. Ut­över detta förekommer några mindre anslagsjusteringar i förhållande till re­ger­ing­ens förslag i huvud­sak som en följd av olika sätt att beakta pris- och löne­om­räkningsfaktorer.

Avslutningsvis vill jag påminna om att den ovannämnda motionen 2017/18:3748 (KD) utöver förslaget till anslagsfördelning innehåller ytter­ligare mer än 20 konkreta förslag med energipolitisk anknytning. Flertalet av dessa saknar direkt påverkan på anslagen för 2018 eller faller inom andra ut­skotts beredningsområden och behandlas därför inte i detta betän­kande.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018 utgiftsområde 21:

1.Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2018 (avsnitt 2.7.8).

2.Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2018–2020 som riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar (avsnitt 2.8.1).

3.Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2018 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 2.8.2).

4.Riksdagen anvisar för budgetåret 2018 ramanslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt följande uppställning. [Här avses anslagstabellen på s. 9 i prop. 2017/18:1 utg.omr. 21.].

5.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2 [Här avses anslagstabellen på s. 10 i prop. 2017/18:1 utg.omr.21].

Motioner från allmänna motionstiden 2017/18

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):

7.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera kärnteknisk forskning och tillkännager detta för regeringen.

18.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla investeringsstödet till solceller och tillkännager detta för regeringen.

30.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en vätgasstrategi för Sverige och tillkännager detta för regeringen.

36.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energiforskning och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):

1.Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på en forskningsreaktor för fjärde generationens kärnkraft och tillkännager detta för regeringen.

2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C):

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD):

1.Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L):

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M):

1.Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens och oppositionens anslags­förslag

Utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Regering­ens förslag

Avvikelse från regeringen

 

 

     M

   SD

     C

     L

     KD

1:1

Statens energimyn­dig­het

313 389

−68 000

−38 000

−19 530

−70 000

−22 000

1:2

Insatser för energief­fek­tivi­sering

233 000

−137 000

+117 000

 

−150 000

 

1:3

Stöd för marknadsin­tro­duktion av vind­kraft

10 000

 

−10 000

 

−10 000

−10 000

1:4

Energiforskning

1 477 723

−10 000

−150 000

−10 000

 

 

1:5

Planeringsstöd för vind­kraft

85 000

−70 000

−85 000

−70 000

−85 000

−50 000

1:6

Energimarknadsin­spek­tionen

120 914

−10 000

 

−600

 

−1 000

1:7

Energiteknik

975 000

−825 000

−975 000

+40 000

−520 000

−535 000

1:8

Elberedskap

258 000

−50 000

 

 

 

 

1:9

Avgifter till interna­tio­nella organisatio­ner

25 328

 

+1 000

 

 

 

1:10

Lokal och regional ka­pa­­citetsutveckling för kli­mat- och ener­gi­omställ­ning

90 000

−65 000

−90 000

−90 000

−65 000

−65 000

 

Nya anslag

 

 

 

 

 

 

99:1

Forskningsreaktor för fjärde genera­tio­nens kärn­kraft

 

 

+150 000

 

 

 

99:2

Investeringsstöd biogas

 

 

+75 000

 

 

 

99:3

Vätgasstrategi

 

 

+100 000

 

 

 

Summa för utgiftsom­rå­det

3 588 354

−1 235 000

−905 000

−150 130

−900 000

–683 000

 

Bilaga 3

Regeringens och oppositionens förslag till beställningsbemyndiganden

 

Utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens

Tidsperiod

Avvikelse från regeringen

 

 

förslag

 

M

SD*

C

L

KD

1:2

Insatser för energi­effektivisering

185 000

2019–2021

±0

 

±0

±0

±0

±0

1:3

Stöd för marknadsintro­duktion av vindkraft

10 000

2019–2020

±0

–10 000

±0

±0

±0

1:4

Energiforskning

3 450 000

2019–2023

±0

±0

±0

±0

±0

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

70 000

2019–2020

±0

–70 000

±0

±0

±0

1:7

Energiteknik

50 000

2019

±0

–50 000

±0

±0

±0

1:8

Elberedskap

250 000

2019–2022

±0

±0

±0

±0

±0

1:9

Avgifter till interna­tio­nella organisationer

36 000

2019–2020

±0

±0

±0

±0

±0

1:10

Lokal och regional kapa­citetsutveckling för kli­mat- och energiom­ställ­ning

90 000

2019–2020

±0

–90 000

±0

±0

±0

Summa beställningsbemyndi­ganden

4 141 000

 

±0

–220 000

±0

±0

±0

* Sverigedemokraternas förslag när det gäller bemyndiganden har väckts under utskottets be­red­ning av ärendet.

Bilaga 4

Utskottets anslagsförslag

Förslag till beslut om anslag för 2018 inom utgiftsom­råde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Avvikelse från regeringen

Utskottets förslag

1:1

Statens energimyndighet

±0

313 389

1:2

Insatser för energieffektivisering

±0

233 000

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

±0

10 000

1:4

Energiforskning

±0

1 477 723

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

±0

85 000

1:6

Energimarknadsinspektionen

±0

120 914

1:7

Energiteknik

±0

975 000

1:8

Elberedskap

±0

258 000

1:9

Avgifter till internationella organisationer

±0

25 328

1:10

Lokal och regional kapacitets­ut­veckling för klimat- och ener­gi­omställning

±0

90 000

Summa för utgiftsområdet

±0

3 588 354

 

Bilaga 5

Utskottets förslag till beställningsbe­myn­di­ganden

Utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Avvikelse från regeringen

Utskottets förslag

Tidsperiod

1:2

Insatser för energieffektivisering

±0

185 000

2019–2021

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vind­kraft

±0

10 000

2019–2020

1:4

Energiforskning

±0

3 450 000

2019–2023

1:5

Planeringsstöd för vindkraft

±0

70 000

2019–2020

1:7

Energiteknik

±0

50 000

2019

1:8

Elberedskap

±0

250 000

2019–2022

1:9

Avgifter till internationella organisa­tio­ner

±0

36 000

2019–2020

1:10

Lokal och regional kapacitets­ut­veck­ling för klimat- och ener­gi­omställ­ning

±0

90 000

2019–2020

Summa beställningsbemyndiganden

±0

4 141 000

 

 

Bilaga 6

Reservanternas anslagsförslag

Reservation (SD)

Förslag till beslut om anslag för 2018 inom utgiftsom­råde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Avvikelse från regeringen

Reservanternas förslag

1:1  

Statens energimyn­dighet

−38 000

275 389

1:2  

Insatser för energief­fek­tivi­sering

+117 000

350 000

1:3  

Stöd för marknadsin­tro­duktion av vind­kraft

−10 000

0

1:4  

Energiforskning

−150 000

1 327 723

1:5  

Planeringsstöd för vind­kraft

−85 000

0

1:6  

Energimarknadsin­spek­tionen

±0

120 914

1:7  

Energiteknik

−975 000

0

1:8  

Elberedskap

±0

258 000

1:9  

Avgifter till interna­tio­nella organisatio­ner

+1 000

26 328

1:10  

Lokal och regional kapacitets­utveckling för klimat- och ener­gi­omställning

−90 000

0

 

Nya anslag

 

 

99:1  

Forskningsreaktor för fjärde genera­tio­nens kärnkraft

+150 000

150 000

99:2  

Investeringsstöd biogas

+75 000

75 000

99:3  

Vätgasstrategi

+100 000

100 000

Summa för utgiftsom­rå­det

−905 000

2 683 354

 

Bilaga 7

Reservanternas förslag till beställningsbe­myn­diganden

Reservation (SD)

Utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Avvikelse från regeringen

Reservanternas förslag

Tidsperiod

1:2

Insatser för energief­fek­tivi­sering

±0

185 000

2019–2021

1:3

Stöd för marknadsin­tro­duktion av vind­kraft

–10 000

0

2019–2020

1:4

Energiforskning

±0

3 450 000

2019–2023

1:5

Planeringsstöd för vind­kraft

–70 000

0

2019–2020

1:7

Energiteknik

–50 000

0

2019

1:8

Elberedskap

±0

250 000

2019–2022

1:9

Avgifter till interna­tio­nella organisatio­ner

±0

36 000

2019–2020

1:10

Lokal och regional kapacitets­ut­veckling för klimat- och ener­gi­omställning

–90 000

0

2019–2020

Summa för utgiftsom­rå­det

–220 000

3 921 000

 

 

 

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen