Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Betänkande 2008/09:FiU2

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 december 2008

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,9 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2009. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009. En ny pensionsmyndighet inrättas den 1 januari 2010 genom att PPM och pensionsverksamheten i Försäkringskassan förs samman till en gemensam myndighet. Riksdagen sa också ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen, vilka ingår i den totala nivån om 11,9 miljarder kronor.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 16
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-25
Justering: 2008-12-04
Trycklov till Gotab och webb: 2008-12-12
Trycklov: 2008-12-12
Reservationer: 2
Betänkande 2008/09:FiU2

Alla beredningar i utskottet

2008-11-25

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,9 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2009. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009. En ny pensionsmyndighet inrättas den 1 januari 2010 genom att PPM och pensionsverksamheten i Försäkringskassan förs samman till en gemensam myndighet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen, vilka ingår i den totala nivån om 11,9 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2008-12-19
Stillbild från Debatt om förslag 2008/09:FiU2, Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Debatt om förslag 2008/09:FiU2

Webb-tv: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Ann-Charlotte Hammar Joh (M)
Ärade ledamöter! Två av våra kolleger har lämnat sitt uppdrag under hösten och tre lämnar sitt uppdrag i början av nästa år. Ulla Löfgren satt sin första period i riksdagen för Moderaterna 1994-1998. Hon valdes sedan in igen 2002. Ulla Löfgren verkade i flera utskott, senast som ledamot i trafikutskottet. Hon engagerade sig mycket i vägfrågor, särskilt enskilda vägar. Hon värnade om det lilla vägnätet i glesbygden. Hon var med en motion om att ta bort 50-öringen före sin tid. Nu överväger ju även Riksbanken detta. Ulla Löfgren har ett hjärta av guld, säger vi kolleger och vänner. Hon trappar nu ned i politiken men trappar upp sitt sociala engagemang och sitt arbete med hjälpverksamhet, bland annat till förmån för barnen i Lettland. Hon är i grunden byggnadsingenjör och har nu byggt sig ett nytt hus efter egna ritningar. Lars Lindén kom in i riksdagen för Kristdemokraterna 2002 och satt bland annat i näringsutskottet. Med sin långa bakgrund som småföretagare och med mottot att allt borde ha hänt i går drev han framför allt frågor om företagandets villkor och regler. En hjärtefråga är handel med rättvisemärkta produkter, Fair Trade. Han var faktiskt drivande för att riksdagens restaurang skulle få fler rättvisemärkta rätter på menyn. Lars Lindén längtade naturligtvis tillbaka till livet som småföretagare, och han har nu startat en butik med rättvisemärkta produkter i Stockholm. Lars-Ivar Ericson valdes in i riksdagen för Centerpartiet 2002. Han har som ledamot bland annat i socialutskottet med socialt patos arbetat särskilt för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska få vård och omsorg och känna sig trygga. Lars-Ivar är kanske inte den högljudda politikern som står främst på barrikaderna, däremot är han ytterst arbetsam, klok, varm och eftertänksam. Han är en person som tänker på och värnar om sina medmänniskor. Lars-Ivar Ericson ska nu återgå till sitt arbete som präst i Svenska kyrkan. Ulf Sjösten valdes in för Moderaterna 2002. Han har engagerat sig framför allt i olika rättsfrågor, till exempel arbete mot droger, utbildning av fler poliser och situationen för de papperslösa immigranterna. Ulf Sjösten har ett starkt rättspatos och står stadigt när det blåser. Även infrastrukturfrågor ligger honom varmt om hjärtat, inte minst att få klart just riksväg 40 för att binda ihop Göteborg och Stockholm med motorväg via Borås. Kanske finns det ett samband med att han, liksom jag, gärna tar en tur på motorcykel. Ulf Sjösten är polis och har även arbetat för att få en polisskola till Borås. Han har nu börjat som chef inom Ekobrottsmyndigheten i Borås. Sven Gunnar Persson har en lång bakgrund inom rikspolitiken, bland annat som den först anställde på Kristdemokraternas kansli 1991, statssekreterare i Statsrådsberedningens samordningskansli 1991-1994 och partisekreterare 1994-2002, då han kom in i riksdagen. Sven Gunnar Persson är något av en generalist med brett intresse som har sysslat med det mesta inom politiken. Med mottot "Barnen först" har han arbetat för en familjepolitik som ger mer tid för barnen. Under sin tid i miljö- och jordbruksutskottet engagerade han sig i miljöfrågor, även detta mycket med tanke på kommande generationer. Han har, liksom jag själv, pendlat till Stockholm i många år. Pendlandet får nu sitt slut när han börjar ett spännande arbete som rektor för Oskarshamns folkhögskola. Jag vill å riksdagens vägnar tacka er för era arbetsinsatser i demokratins tjänst. (Applåder) Vi lämnar nu alla en arbetsfylld höst bakom oss, och jag hoppas att kammarens ärade ledamöter över helgerna inte enbart får möjlighet att diskutera finanskris, bilindustri och Lissabonfördrag utan också får en och annan ledig stund med andra samtalsämnen. Finanskrisen och de extra propositionerna och motionerna till följd av denna har inneburit extra arbete för många i huset och en extra belastning för kammaren. Det har även varit extra snabba behandlingar som har ställt stora krav på att maskineriet och samarbetet mellan partierna ska fungera, vilket det också har gjort. Vad gäller debatterna i kammaren har jag en känsla av att det finns en mycket stark trend mot kortare anföranden och väsentligt mer repliktid. Vi har fått en mycket debattglad kammare, vilket jag personligen är glad för. Jag har sedan jag tillträdde som talman även betonat vikten av insyn och öppenhet i riksdagsarbetet. Det var naturligtvis därför glädjande att Öppet hus, som vi hade i slutet av november, lockade ca 4 000 besökare i alla åldrar. Jag kan försäkra att talarstolarna var fulla av människor under den dagen. Öppet hus kan genomföras tack vare ett fint samarbete mellan ledamöter, partikanslier och förvaltning. Jag vill passa på att tacka alla som ställde upp och bidrog till en mycket lyckad dag i riksdagen och för alla dess besökare. Riksdagen beslutade den 20 november att godkänna Lissabonfördraget. 243 ledamöter röstade ja, och 39 röstade nej. Nu återstår Tjeckien, som troligen kommer att ratificera i början av nästa år, och Irland, där det nu finns en så kallad vägkarta för den fortsatta processen med ambitionen att ratificera före utgången av 2009. Förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU har fortsatt under hösten, och det kommer att bli relativt intensivt under våren. Vi förbereder ett flertal parlamentariska konferenser på teman kopplade till ordförandeskapets prioriteringar, som vi är ense om, exempelvis miljö, klimatförändringar samt Östersjön. Det största arrangemang som riksdagen kommer att stå värd för är Cosacmötet i oktober, dit vi väntar runt 300 deltagare. Riksdagens miljöarbete går vidare. Under hösten har de interna miljörevisorerna intervjuat anställda i förvaltningen, och cheferna har genomfört miljöronder. Syftet har varit att se om förvaltningen uppfyller kraven i miljöledningssystemet och identifiera områden som behöver förbättras. Med resultaten från dessa som underlag går arbetet vidare med sikte på att en ISO-certifiering ska kunna ske under 2009. Ni har säkert märkt, ärade ledamöter, att det på Helgonät under Talarlistor numera går att se de första preliminära talarlistorna för varje kommande vecka. Jag betonar att de är preliminära; de är gjorda för att förbättra våra möjligheter att planera vår arbetsvecka. Jag vill avsluta med den stora och glädjande nyheten att riksdagens nya kaffekoppar äntligen har anlänt till kammaren. Det är, som ni märker, en djärvt grå färg som är avsedd för kammaren. Men det finns ett stort köpförråd med blå dekor för dem som absolut vill dricka ur dem hemma. Jag noterar, till min stora tillfredsställelse, att kaffekopparna är av testorlek för oss kaffemissbrukare. Vi har även startat processen för att minska kaffeköerna utanför kammaren, och vi tror oss ha passerat den stora barriären, riksdagsarkitekten, för en andra, snabbare kaffemaskin utöver delikatessmaskinen. (Applåder) Till sist vill jag tacka ledamöterna för det gångna året. Jag vill också tacka gruppledarna och övriga ledamöter i riksdagsstyrelsen som engagerat och konstruktivt tagit sig an de många problem som måste lösas i god anda för att vi ska kunna nå fram. Samarbetet bygger på att vi gemensamt och trots ibland väldigt olika uppfattningar strävar efter lösningar som är bra för riksdagen som helhet och som institution. Jag vill även rikta ett särskilt tack till kammarens personal och förvaltningen i övrigt med riksdagsdirektören i spetsen för ett gott stöd under det gångna året. Tack för ert idoga arbete med att riksdagen som institution kan fungera på bästa sätt och för era ansträngningar att underlätta för oss ledamöter i det dagliga arbetet! Med detta vill jag önska kammaren god jul och gott nytt år.

Anf. 2 Sonia Karlsson (S)

Anf. 3 Ulla Andersson (V)

Anf. 4 Göran Pettersson (M)

Anf. 5 Ulla Andersson (V)

Anf. 6 Göran Pettersson (M)

Anf. 7 Ulla Andersson (V)

Anf. 8 Göran Pettersson (M)

Anf. 9 Per Åsling (C)

Anf. 10 Carl B Hamilton (Fp)

Anf. 11 Emma Henriksson (Kd)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2008-12-19
Förslagspunkter: 17, Acklamationer: 16, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt mål för utgiftsområde 2
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning och upphäver de nuvarande målen för politikområdena Effektiv statsförvaltning samt Finansiella system och tillsyn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 1.
2. Anslagen 2009 inom utgiftsområde 2
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen anvisar anslag för 2009 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkterna 11 och 13 samt avslår motionerna
2008/09:Fi243 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Fi293 av Thomas Östros m.fl. (s) och
2008/09:Fi298 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) yrkande 1.
3. Bemydigande för Kammarkollegiet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 150 miljoner kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 3.
4. Bemyndigande för Statens pensionsverk
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 75 miljoner kronor för att tillgodose Statens pensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 4.
5. Bemyndigande för bidragsfastigheter
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för anslag 1:10 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 50 miljoner kronor under perioden 2010-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 7.
6. Bemyndigande för Riksrevisionen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2009 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten till ett belopp av högst 30 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 12.
7. Statens fastighetsverk
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2009 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret inom en ram av högst 11 900 miljoner kronor för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkterna 5 och 6.
8. Fortifikationsverket
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2009 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret inom en ram av högst 9 090 miljoner kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkterna 8 och 9.
9. Premiepensionsmyndigheten
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 9 miljarder kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 10.
10. Avveckling av Premiepensionsmyndigheten
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen godkänner regeringens förslag om att Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 2 punkt 2.
11. Statistik om äldres situation
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi218 yrkande 1.
12. Grön NNP
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi286.
13. Lägenhetsregistret
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.
  • Reservation 1 (v)
14. Konkurrensutsättning av SCB
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi213.
15. Elektronisk förvaltning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi216 och 2008/09:Fi252.
16. Statliga fastighetsfrågor
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi210, 2008/09:Fi244, 2008/09:Fi265, 2008/09:Fi275, 2008/09:Fi288 och 2008/09:Kr291 yrkande 2.
17. Skyddsvärd skog
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ494 yrkande 7.
  • Reservation 2 (s)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (s)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m860011
c23006
fp20008
kd18006
v00202
mp11017
Totalt1581032167
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abramsson, Karl GustavsNejsakfråganVästerbottens län
Acketoft, TinafpFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Adelsbo, ChristersNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Adolfsson Elgestam, CarinasNejsakfråganKronobergs län
Ahlberg, Ann-ChristinsNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, MaxmpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Andersson, MagdalenamFrånvarandesakfråganJönköpings län
Andersson, PhiasFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, UllavAvstårsakfråganGävleborgs län
Andersson, Jan RmJasakfråganKalmar län
Andersson, JancJasakfråganHallands län
Andersson, ChristinacJasakfråganSödermanlands län
Andersson, YvonnekdJasakfråganÖstergötlands län
Andnor, BeritsNejsakfråganJämtlands län
Andrén, GunnarfpJasakfråganStockholms län
Anger, StaffanmJasakfråganVästmanlands län
Appelros, StaffanmJasakfråganMalmö kommun
Arkelsten, SofiamJasakfråganStockholms kommun
Arleklo, AnnsNejsakfråganSkåne läns västra
Arnold, OttokdJasakfråganSkåne läns södra
Asplund, LenamJasakfråganVästernorrlands län
Astudillo, LucianosNejsakfråganMalmö kommun
Attefall, StefankdJasakfråganJönköpings län
Avsan, AntimFrånvarandesakfråganStockholms län
Axelsson, LennartsNejsakfråganÖrebro län
Axelsson, ChristinasNejsakfråganStockholms län
Axén, GunnarmJasakfråganÖstergötlands län
Backman, HansfpJasakfråganGävleborgs län
Bargholtz, HelenafpJasakfråganStockholms län
Baylan, IbrahimsNejsakfråganVästerbottens län
Bengtson Skogsberg, EvamJasakfråganKalmar län
Bengtsson, FinnmJasakfråganÖstergötlands län
Berg, MariannevAvstårsakfråganMalmö kommun
Berg, UlfmJasakfråganDalarnas län
Bergheden, StenmJasakfråganVästra Götalands läns östra
Berglind, MatssNejsakfråganUppsala län
Bergstedt, HannahsFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, SvencFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Berliner, AgnetafpJasakfråganVästmanlands län
Bernhardsson, BosNejsakfråganSkåne läns södra
Bill, PermJasakfråganUppsala län
Bjurling, LailasNejsakfråganSödermanlands län
Björck, PatriksNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Björkman, JansNejsakfråganBlekinge län
Björlund, TorbjörnvAvstårsakfråganÖstergötlands län
Blix, GustavmJasakfråganStockholms kommun
Bodström, ThomassNejsakfråganÖrebro län
Bohlin, SinikkasNejsakfråganGävleborgs län
Bouveng, HelenamFrånvarandesakfråganJönköpings län
Brandin, Claes-GöransNejsakfråganGöteborgs kommun
Brink, JosefinvAvstårsakfråganStockholms län
Brodén, AnitafpJasakfråganVästra Götalands läns norra
Brodén, Anne MariemJasakfråganHallands län
Brännström, KatarinamJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinasFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Bäckman, RolandsNejsakfråganGävleborgs län
Carlsson, WillemomJasakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillasNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikacJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson, Rose-MariesFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Ceballos, BodilmpJasakfråganGävleborgs län
Cederbratt, MikaelmJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretamJasakfråganStockholms kommun
Damberg, MikaelsFrånvarandesakfråganStockholms län
Danielsson, StaffancJasakfråganÖstergötlands län
Davidson, IngerkdJasakfråganStockholms län
Dinamarca, RossanavAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabellempJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusannesNejsakfråganVästernorrlands län
Ehn, TinampJasakfråganVästra Götalands läns västra
Eldensjö, KjellkdJasakfråganSödermanlands län
Elinderson, LarsmJasakfråganVästra Götalands läns östra
Eneroth, TomassNejsakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickamJasakfråganBlekinge län
Engelhardt, ChristersNejsakfråganGotlands län
Engle, KerstinsNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Engström, HillevimJasakfråganStockholms län
Engström, MarievAvstårsakfråganVärmlands län
Enochson, AnneliekdFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Enström, KarinmJasakfråganStockholms län
Ericson, JanmJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ericson, Gunvor GmpJasakfråganSödermanlands län
Ericson, Lars-IvarcJasakfråganSkåne läns norra och östra
Eriksson, Erik AcJasakfråganVärmlands län
Eriksson, BirgittasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Eriksson, AlfsNejsakfråganHallands län
Eriksson, PetermpJasakfråganÖstergötlands län
Ernkrans, MatildasNejsakfråganÖrebro län
Ertsborn, JanfpJasakfråganHallands län
Fahmi, MahmoodmJasakfråganStockholms kommun
Federley, FredrickcJasakfråganStockholms kommun
Flyborg, EvafpJasakfråganGöteborgs kommun
Forslund, PatrikmJasakfråganDalarnas län
Forslund, Kenneth GsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Frid, EgonvAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Gabelic, AleksandersNejsakfråganÖstergötlands län
Garstedt, IngemJasakfråganMalmö kommun
Gerdau, MatsmJasakfråganStockholms län
Gille, AgnetasNejsakfråganUppsala län
Granberg, Lars UsFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Granbom Ellison, KarinfpJasakfråganÖstergötlands län
Granlund, MariesFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Grape, UlfmJasakfråganVästerbottens län
Green, MonicasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Grönfeldt Bergman, LisbethmJasakfråganGöteborgs kommun
Gunnarsson, RolfmJasakfråganDalarnas län
Gustafsson, LarskdJasakfråganHallands län
Gustafsson, HolgerkdJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gustafsson, BillysNejsakfråganÖstergötlands län
Habsburg Douglas, WalburgamJasakfråganSödermanlands län
Hagberg, ChristinsNejsakfråganSkåne läns västra
Hagberg, MichaelsNejsakfråganSödermanlands län
Hagberg, LiselottfpJasakfråganSödermanlands län
Haglö, KerstinsNejsakfråganBlekinge län
Hamilton, BjörnmJasakfråganStockholms län
Hamilton, Carl BfpJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlottemJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristermJasakfråganNorrbottens län
Hansson, AndersmJasakfråganSkåne läns södra
Hedquist, LennartmFrånvarandesakfråganUppsala län
Hellman, JörgensFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hellquist, SolveigfpJasakfråganVästernorrlands län
Helmersson-Olsson, CarolinesFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmakdJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsmJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HanssNejsakfråganHallands län
Holm, UlfmpAvstårsakfråganSkåne läns södra
Holm, ChristianmFrånvarandesakfråganVärmlands län
Holma, SivvFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Hultqvist, PetersNejsakfråganDalarnas län
Hägg, CarinasNejsakfråganJönköpings län
Härstedt, KentsNejsakfråganSkåne läns västra
Högman, BeritsNejsakfråganVärmlands län
Israelsson, MargaretasFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifsNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenasNejsakfråganÖrebro län
Jarl Beck, IngersNejsakfråganSkåne läns södra
Jeppsson, PetersNejsakfråganBlekinge län
Jernbeck, IsabellamFrånvarandesakfråganStockholms län
Jeryd, RenéesFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Johansson, AnniecJasakfråganJönköpings län
Johansson, Bengt-AndersmJasakfråganJönköpings län
Johansson, LarssNejsakfråganGöteborgs kommun
Johansson, MatsmJasakfråganStockholms kommun
Johansson, JörgencJasakfråganVästmanlands län
Johansson, Jan EmanuelsNejsakfråganStockholms län
Johansson, MikaelmpJasakfråganÖrebro län
Johansson, MorgansFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Johansson, Wiwi-AnnevAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Johansson, KennethcFrånvarandesakfråganDalarnas län
Johansson, Ann-KristinesFrånvarandesakfråganVärmlands län
Johansson, YlvasNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Johnson, JacobvAvstårsakfråganUppsala län
Johnsson, EvakdJasakfråganKronobergs län
Johnsson, JeppemFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonsson, PetersNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
Jönsson, ChristinemFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Kakabaveh, AminehvAvstårsakfråganStockholms kommun
Kaplan, MehmetmpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Karlsson, UlrikamJasakfråganUppsala län
Karlsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Karlsson, SoniasNejsakfråganÖstergötlands län
Kerimo, YilmazsFrånvarandesakfråganStockholms län
Khelili Dylami, RezamJasakfråganStockholms kommun
Kierkemann, MariannemFrånvarandesakfråganHallands län
Kihlström, DankdJasakfråganVärmlands län
Kinberg Batra, AnnamJasakfråganStockholms län
Kjellberg, BertilmJasakfråganVästernorrlands län
Kjellin, Margareta BmJasakfråganGävleborgs län
Kornevik Jakobsson, MariacJasakfråganVästra Götalands läns västra
Krantz, TobiasfpJasakfråganJönköpings län
Kvarnström, KurtsNejsakfråganDalarnas län
König Jerlmyr, AnnamJasakfråganStockholms kommun
Larsen, SofiacJasakfråganÖrebro län
Larsson, KallevAvstårsakfråganStockholms kommun
Larsson, NinafpJasakfråganVärmlands län
Larsson, Lars MejernsNejsakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofmJasakfråganMalmö kommun
Leander, HelenampJasakfråganUppsala län
Leivik, BjörnmJasakfråganVästra Götalands läns norra
Lennmarker, GöranmJasakfråganStockholms län
Levi, LennartcJasakfråganStockholms län
Lilja, LarssNejsakfråganVästerbottens län
Liljevall, DésiréesNejsakfråganKalmar län
Lilliehöök, AnnamJasakfråganStockholms kommun
Linander, JohancJasakfråganSkåne läns södra
Lindberg, CamillafpFrånvarandesakfråganDalarnas län
Lindblad, GöranmJasakfråganGöteborgs kommun
Lindblad, LarsmJasakfråganSkåne läns södra
Linde, HansvAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsasNejsakfråganGävleborgs län
Lindgren, Else-MariekdJasakfråganVästra Götalands läns södra
Lindgren, SylviasNejsakfråganStockholms kommun
Lindholm, JanmpJasakfråganDalarnas län
Lindén, LarskdJasakfråganVästernorrlands län
Linna, ElinavAvstårsakfråganSödermanlands län
Lodenius, PercJasakfråganStockholms län
Ludvigsson, AnnesNejsakfråganÖstergötlands län
Lundberg, AgnetasNejsakfråganVästernorrlands län
Lundgren, KerstincFrånvarandesakfråganStockholms län
Lundh, FredriksNejsakfråganNorrbottens län
Lundqvist-Brömster, MariafpFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Löfsjögård, MalinmJasakfråganStockholms län
Löfstrand, JohansNejsakfråganÖstergötlands län
Magnusson, CeciliamJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikfpJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettymJasakfråganÖstergötlands län
Malmström, LouisesNejsakfråganÖstergötlands län
Markström, ElisebehtsNejsakfråganSödermanlands län
Moberg, CarinasNejsakfråganStockholms län
Montan, GöranmJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nihlén, ThomasmpFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Nilsson, Mats GmJasakfråganStockholms kommun
Nilsson, PiasNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, Nils OskarmJasakfråganStockholms län
Nilsson, JenniesNejsakfråganHallands län
Nilsson, KarincJasakfråganKronobergs län
Nilsson, UlffpJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, DansNejsakfråganKalmar län
Nilsson, Rolf KmJasakfråganGotlands län
Nordén, MariesNejsakfråganJämtlands län
Norlén, AndreasmJasakfråganÖstergötlands län
Nuder, PärsNejsakfråganStockholms län
Nylander, ChristerfpJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund, Anna-KarinsNejsakfråganNorrbottens län
Ohlsson, BirgittafpJasakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ohly, LarsvAvstårsakfråganStockholms län
Olander, RonnysFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Olofsson, EvavAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Olovsson, FredriksFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Olsson, HanssNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Olsson, LiseLottevAvstårsakfråganVästerbottens län
Olsson, LenavAvstårsakfråganDalarnas län
Olsson, KentmJasakfråganVästra Götalands läns västra
Omanovic, JasenkosNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MikaelkdJasakfråganUppsala län
Oskarsson, IrenekdFrånvarandesakfråganJönköpings län
Oskarsson, ChristinasFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Pagrotsky, LeifsNejsakfråganGöteborgs kommun
Palm, VeronicasNejsakfråganStockholms kommun
Papadopoulos, NikossFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Pedersen, PetervAvstårsakfråganÖrebro län
Pehrson, JohanfpFrånvarandesakfråganÖrebro län
Persson, KentvFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Persson, Sven YngvemFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Persson, Sven GunnarkdJasakfråganÖrebro län
Persson, MargaretasNejsakfråganJönköpings län
Persson, GöransNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Pertoft, MatsmpFrånvarandesakfråganStockholms län
Petersson, HelenesNejsakfråganJönköpings län
Pethrus Engström, DésiréekdFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Pettersson, LennartcJasakfråganSkåne läns västra
Pettersson, GöranmJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénsFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Pettersson, MarinasNejsakfråganVärmlands län
Pilsäter, KarinfpJasakfråganStockholms län
Plass, MariamJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicamJasakfråganVästmanlands län
Pourbaix-Lundin, MariettamJasakfråganStockholms län
Pärssinen, RaimosNejsakfråganGävleborgs län
Pålsson, Anne-MariemJasakfråganSkåne läns södra
Pålsson, MargaretamJasakfråganSkåne läns norra och östra
Pålsson Ahlgren, ChatrinekdJasakfråganKalmar län
Qarlsson, AnnikacJasakfråganVästra Götalands läns norra
Rahm, LagempFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
René, IngermJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ringholm, BossesNejsakfråganStockholms kommun
Rivière, HelenamJasakfråganStockholms kommun
Roszkowska Öberg, ElizamJasakfråganStockholms län
Rothenberg, HansmJasakfråganGöteborgs kommun
Runegrund, RositakdFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Runeson, CarinsFrånvarandesakfråganDalarnas län
Rådberg, PetermpJasakfråganVästra Götalands läns norra
Rådhström, Jan-EvertmJasakfråganVärmlands län
Rådström, BrittasNejsakfråganVästerbottens län
Sachet, AmeersNejsakfråganÖrebro län
Sacrédeus, LennartkdJasakfråganDalarnas län
Sahlin, MonasFrånvarandesakfråganStockholms län
Sandberg, GunnarsNejsakfråganJämtlands län
Sander, MatsmJasakfråganSkåne läns västra
Sandström, ÅkecFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Schulte, FredrikmJasakfråganStockholms län
Selin Lindgren, EvacJasakfråganGöteborgs kommun
Sellén, BirgittacFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Sigfrid, KarlmJasakfråganStockholms län
Sonidsson, EvasNejsakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArnemJasakfråganVästra Götalands läns västra
Stenberg, MariasNejsakfråganNorrbottens län
Stenberg, HanssNejsakfråganVästernorrlands län
Strand, ThomassNejsakfråganJönköpings län
Streijffert, MagdalenasNejsakfråganHallands län
Sundell, OlamJasakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethmJasakfråganÖrebro län
Svedberg, PersNejsakfråganGävleborgs län
Svensson, IngvarkdJasakfråganStockholms län
Svensson, AlfkdJasakfråganSkåne läns norra och östra
Svensson Smith, KarinmpFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sydow, HenrikmJasakfråganHallands län
Sydow, BjörnsNejsakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CeciliemJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ternemar, TommysNejsakfråganVärmlands län
Ternström, SolveigcJasakfråganStockholms kommun
Thalén Finné, EwamJasakfråganSkåne läns södra
Thingwall, GöranmJasakfråganStockholms län
Thorell, OllesNejsakfråganVästmanlands län
Tingsgård, TonesNejsakfråganUppsala län
Tjernberg, GunillakdFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Tobé, TomasmFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Tornberg, StefancJasakfråganNorrbottens län
Tysklind, LarsfpFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Ulvskog, MaritasFrånvarandesakfråganDalarnas län
Unander, HanssNejsakfråganDalarnas län
Valtersson, MikaelampJasakfråganStockholms län
Vestlund, BörjesNejsakfråganStockholms kommun
Vänerlöv, IngemarkdFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Västerteg, ClaescFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Wachtmeister, PedermJasakfråganSödermanlands län
Wahlström, GötesNejsakfråganJönköpings län
Wahlén, GunillavAvstårsakfråganVästernorrlands län
Waidelich, TommysNejsakfråganStockholms län
Wallmark, HansmJasakfråganSkåne läns norra och östra
Watz, MariannemJasakfråganStockholms kommun
Wegendal, LarssNejsakfråganKronobergs län
Weibull Kornias, MariemJasakfråganSkåne läns västra
Westerholm, BarbrofpFrånvarandesakfråganStockholms län
Wetterstrand, MariampFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Widegren, CeciliamJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanfpJasakfråganMalmö kommun
Wigström, CeciliafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Wikström, CeciliafpFrånvarandesakfråganUppsala län
Wikström, RunemJasakfråganStockholms län
Winbäck, ChristerfpJasakfråganVästra Götalands läns östra
Wittgren-Ahl, SiwsFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Ygeman, AnderssNejsakfråganStockholms kommun
Zander, SolveigcJasakfråganUppsala län
Zedell, ChristinasNejsakfråganStockholms län
Åkesson, AnderscJasakfråganKalmar län
Åsling, PercJasakfråganJämtlands län
Åström, KarinsNejsakfråganNorrbottens län
Åström, AlicevAvstårsakfråganJönköpings län
Ödmann, ChristophermpJasakfråganStockholms kommun
Öholm, OskarmJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristersNejsakfråganKalmar län
Österberg, Sven-EriksNejsakfråganVästmanlands län
Östros, ThomassNejsakfråganUppsala län