Till innehåll på sidan

Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Betänkande 2014/15:TU4

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 november 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Tydlig prisuppgift vid taxiresor (TU4)

I dag kan det vara svårt att förstå den information om taxan som står på taxibilen och det finns också problem med överpriser. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift och information om vad högsta priset för resan kan bli. Det gäller om man beställer resan av ett taxibolag som använder sig av ett jämförelsepris över 500 kr. Passageraren ska också få ett bevis om prisuppgiften före taxiresan, ett bevis som också ska sparas av taxiföraren och taxibolaget.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motion.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 1
Propositioner: 2

Beredning, Genomförd

Justering: 2014-11-13
Trycklov: 2014-11-20
Reservationer: 1
Betänkande 2014/15:TU4

Tydlig prisuppgift vid taxiresor (TU4)

I dag kan det vara svårt att förstå den information om taxan som står på taxibilen och det finns också problem med överpriser. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift och information om vad högsta priset för resan kan bli. Det gäller om man beställer resan av ett taxibolag som använder sig av ett jämförelsepris över 500 kr. Passageraren ska också få ett bevis om prisuppgiften före taxiresan, ett bevis som också ska sparas av taxiföraren och taxibolaget.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:TU4, Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Debatt om förslag 2014/15:TU4

Webb-tv: Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Protokoll från debatten

Anf. 84 Emma Wallrup (V)

Herr talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation.

I samband med avregleringarna som skedde i stort antal inom många områden runt 1990 avreglerades också taxibranschen. Vi kan nu se resultat av detta, där priserna i vissa fall stigit till helt orimliga nivåer. Det är inte rimligt att en kund ska behöva betala tio gånger det pris som andra kunder får betala för en resa med ett seriöst taxibolag.

Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Samtidigt som avregleringen har lett till i vissa fall skyhöga priser är det inte bra arbetsförhållanden och rimliga löner inom taxibranschen. Under perioden 2010-2013 hade Transportstyrelsen 120 ärenden som rörde klagomål från taxikunder som ansett sig ha betalat ett för högt pris. Samtliga ärenden rörde Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Det är också väl känt att turistnäringen i storstäderna upplever det här som ett stort problem. I internationell jämförelse är det mycket ovanligt att det råder fri prissättning på taxiresor. Att man har tagit bort maxtaxan för taxiresor har lett till denna orimliga prissättning.

Detta är mycket ovanligt i Europa. De flesta länder har en maxtaxa på taxiresor. Transportstyrelsen gjorde en översyn där man tittade på några länder. De länder som man såg hade maxtaxa var till exempel England, Irland, Holland, till viss del Norge, och det är även reglerat regionalt i Danmark.

Enligt en rapport från Transportstyrelsen 2013 har priserna för taxiresor stigit mer än aktuella index även totalt sett. Riksdagen tillkännagav för regeringen 2012 att det behövdes en utredning som belyser för- och nackdelar med den genomförda omregleringen av taxi. Riksdagen underströk vikten av att ta ett samlat grepp om taxinäringens utveckling så att taxiresenärernas behov av att kunna känna sig trygga och säkra tillgodoses.

Det är bra att regeringen föreslår en skärpning av regelverket efter denna översyn genom att det ska finnas ett tvång att lämna prisuppgift för en resa som kostar mer än 500 kronor. Men det räcker inte. En sådan regel ger fortfarande en möjlighet att överstiga prisindex.

Avregleringarna har gått väldigt långt inom en lång rad branscher, och vi ser avarter i form av skyhöga priser som drabbar kunderna. Vi ser samtidigt andra avarter med för låga priser som kommer av att man inte ger tillräcklig lön till de anställda.

Båda dessa fenomen förekommer inom taxibranschen. Vi ser här att marknadens osynliga hand inte räcker för att åstadkomma samhällsnytta utan att det behövs regleringar av marknaden för att hitta en sund nivå som balanserar löner, arbetsförhållanden och priset till slutkunden mot varandra.

En avreglerad marknad leder till att företagen ges större rätt att ta ut vinster på alla dessa olika behovs bekostnad. Det är den starkaste handen som roffar åt sig, inte en osynlig hand som styr mot en bra balans.

Detta märks inom område efter område, och det är dags att vi tar tag i detta och hittar en sund och bra styrning som i en balans mellan samhällets olika behov gynnar såväl arbetstillfällen och goda löner som bra kvalitet till bra priser och samtidigt leder till ett miljötänkande.

Vi har inte råd med mer girighet. Som ordspråket säger: Vi har resurser att mätta alla på jorden, men det finns inte resurser så att det räcker för att mätta giriga människor.


Anf. 85 Karin Svensson Smith (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Herr talman! Miljöpartiet har en positiv inställning till taxibranschen och ser att den branschen har potential att växa högst väsentligt.

Detta ser vi utifrån att det i städer nu finns anspråk på marken som gör att andelen privat bilägande som finns i dag nog blir rätt svår att tillgodose framöver. Det är klimatförändringarna som påkallar att ytan mellan husen i större utsträckning tas i anspråk för blågrön dagvattenhantering så att de skador vi har sett uppkomma i flera städer det senaste året vid skyfall eller långvariga regn kan förebyggas. Vi behöver mer växtlighet och öppet vatten för att kunna förhindra att källare översvämmas och att hus tar skada.

Det som i dag måste ge vika för den här klimatanpassningsåtgärden är framför allt privat bilägande. Då behöver taxi vara ett bättre fungerande komplement till kollektivtrafik och cykel, och det är därför vi ser att det har en väldigt bra potential.

I linje med de starka trenderna kring delandets ekonomi ligger att man inte nödvändigtvis själv måste äga det man behöver, utan det kan man dela med andra. Rent ekonomiskt kan kollektivtrafiken för många stadsbor vara en bas som kompletteras med hyrbil och taxi.

Men då måste näringen fungera bättre. Därför ser vi från Miljöpartiet med tillfredsställelse på det här betänkandet, och jag yrkar bifall till de förslag som finns i betänkandet. Det är viktigt att det blir ordning och reda.

Sedan avregleringen genomfördes 1990 har det skett många olika saker som har förryckt möjligheterna till en organiserad och rättvis hantering. Detta har utretts många gånger. I en av alla de utredningar som genomfördes 2005, Liberalisering, regler och marknader, beskriver man att den kraftiga ökningen av taxibilar, framför allt där utbudet redan var stort i städerna, inneburit att man har en konkurrens som sker med osjysta metoder. Samtidigt har tillgången till taxi på landsbygden, där man tidigare kanske inte hade så gott om det, blivit ännu mindre. Det har blivit en väldig missmatchning mellan behov och utbud när det gäller taxi.

Detta har genomgått många utredningar i statlig regi, men det har gått alldeles för långsamt med förslagen att åtgärda problemen.

Dagens betänkande, som utmynnar i en tydlig prisuppgift, är egentligen bara en liten del av en mycket större översyn som behöver göras för att reglerna för taxi ska vara sjysta gentemot de olika företagen. Otryggheten är för stor, och det drabbar både resenärer och anställda.

Jag har rest bland annat i Neapel vid ett antal tillfällen och noterade att där jag, kanske lite fördomsfullt, inte förväntade mig att det var så stor ordning på taxi fanns det en bättre reglering och ordning än i Stockholm, och det är kanske inte riktigt vad man förväntar sig. Sverige har gått alldeles för långt i att förvänta sig att marknaden reglerar sig själv.

Detta innebär också ett stort bortfall av skatteintäkter. Det innebär även att man missbrukar såväl a-kassa som sjukförsäkringssystem i jakten på att försöka åstadkomma så låga priser som möjligt för taxi.

Det behövs ordning och reda, och det behövs också att man tar mer ansvar. Vi talade i ett tidigare betänkande om upphandlingsansvar. Det offentliga har också ett stort ansvar för att man inte bara tar lägstbjudande när man ska besluta om färdtjänst, sjukresor och annat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Jag kan på sikt kanske tänka mig att det är lämpligt att återföra samhällsbetalda resor och kommersiella resor och att de utförs långsiktigt av taxiföretag som då kan investera i miljövänliga fordon där chaufförerna väl känner till geografin och där man har en trygghet för både resenärer och anställda.

Det här handlar om ansvar för kommande generationer. Det handlar om ansvar för resenärer och anställda nu, och då behöver den kortsiktiga vinstmaximeringen ersättas av långsiktiga spelregler som fungerar, som är bra för samhället och som ser till att de skatteintäkter som behövs för att finansiera välfärden också kommer den till del.

Det är väldigt viktigt att vi nu har gjort det här, och jag ser att många av de förslag som finns från Transportarbetareförbundet om hur man ska gå vidare för att få ordning och reda på taxinäringen är förslag som vi från Miljöpartiet sympatiserar med.


Anf. 86 Johan Andersson (S)

Herr talman! Vi har att ta ställning till ett betänkande som behandlar förslag till en lagstiftning som den gamla regeringen tog fram. Betänkandet handlar om tydliga prisuppgifter vid taxiresor, men det handlar också om ett antal andra delar.

Vi socialdemokrater tycker att det är bra att lagstiftningen har tagits fram, och vi tycker att det finns all anledning att styra upp marknaden. De tidigare talarna har förtjänstfullt beskrivit en del av avarterna inom taxinäringen.

Taxinäringen är viktig för landet, inte minst när det gäller samhällsbetalda resor. Det finns ett stort ansvar för kommunerna att se till att de fungerar på ett bra sätt. Det handlar vidare om privatresor och företagsresor. Vi får signaler om att det i vissa delar av vårt land råder brist på taxibilar medan det i stället råder en överetablering på vissa andra orter.

Den trafiklagstiftning som finns i dag trädde i kraft 2012. Det är ett par år sedan, och det har skett en del. Avregleringen skedde 2000, och det har skett ännu mer sedan dess. Ett antal utredningar har gjorts, men vi tycker att det bör göras en ordentlig översyn av näringen i dess helhet.

Hur ser det ut med anställningstryggheten? Hur ser det ut med täckningsgraden när det gäller möjligheten att kunna nyttja taxi i hela landet? Hur ser det ut med upphandlingen av samhällsbetalda resor?

Sedan händer hela tiden saker och ting på marknaden. Det senaste vi har fått information om handlar om företeelsen som kallas Uber och Uberpop. Man kan via en app enkelt beställa en taxibil och betala via nätet - utan tillstånd och andra delar. Detta föranleder oss att i allra högsta grad också göra en ordentlig översyn av hur branschen och näringen ser ut. Vi förutsätter att regeringen återkommer med förslag till en sådan utredning för att se över näringen i dess helhet.

Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)

I detta anförande instämde Monica Green, Lars Mejern Larsson, Rikard Larsson, Pia Nilsson, Jasenko Omanovic, Leif Pettersson och Suzanne Svensson (alla S) samt Karin Svensson Smith (MP).


Anf. 87 Lars Hjälmered (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Herr talman! Man har åkt taxibil i Sverige i över 100 år. Om vi ska tro historien inleddes taxiåkandet för drygt 100 år sedan när blivande kung Gustaf V hade köpt en Daimler i Tyskland som han var missnöjd med eftersom han tyckte att den var alldeles för slö. Bilen såldes till ett bolag i Stockholm, och det blev den första taxibilen i Sverige. Den var tydligen populär jämte de hästdroskor som fanns på den tiden.

Vi talar mycket om förändringar i taxinäringen i dag, men jag vill hävda att dessa förändringar har skett i hundra års tid. Det var billiga T-Fordar på 20-talet, kris på 30-talet, krig på 40-talet och militären som rekvirerade fordon, privatbilism som trängde undan taxi på 50-talet, samhällsbetalda tjänster på 60-talet - och sedan har det fortsatt. Genom historien har det skett förändringar i hela taxinäringen.

Jag skulle vilja säga att taxinäringen är en alltjämt viktig näring - både i dag och framåt. Det handlar om sådana vardagliga ting som att kunna åka hem från krogen en lördagskväll på ett tryggt sätt, eller för en affärsresenär att enkelt och snabbt ta sig från en tågstation eller flygplats till ett kundmöte, eller för en äldre person att över huvud taget komma till vårdcentralen och träffa läkaren. Jag tror att för alla oss, oavsett hur mycket eller lite vi åker taxi, skulle våra liv utan taxi bli mycket svårare.

I dag har vi att debattera och fatta beslut i frågan om tydligare prisuppgifter. Utgångspunkten är problem med överprissättning och att man försöker skinna kunder. Det är inte acceptabelt, liksom annat fusk i näringen inte heller är acceptabelt.

Men, herr talman, jag anser att man bör nyansera debatten lite grann. Det är lätt - jag anklagar inte någon tidigare talare - att ge sken av att överprissättningen gäller hela taxinäringen och hela landet när den snarare är ett storstadsfenomen i Göteborg, Stockholm och kanske några andra orter. I många andra delar av landet är det snarare problem med om det över huvud taget finns en taxibil att tillgå.

Likadant ska vi vara försiktiga med att måla ut alla taxichaffisar i Göteborg eller Stockholm som att de utövar olagligheter eller skinnar sina kunder. Tvärtom ska vi vara tydliga med att de allra flesta taxiförare är hederliga, hårt arbetande och trevliga personer som försöker göra ett gott arbete men att det alltjämt finns problem i branschen. Där har vi grunden till det förslag som Alliansen valde att lägga fram. Om förslaget röstas igenom stärks kundens rätt tydligt. Kunden ska få rätt att få en prisuppgift innan denne kliver in i taxibilen, att få ett kvitto eller motsvarande på prisuppgiften, maxpriset, och taxichauffören och bolaget ska ha en skyldighet att föra bok på de prisuppgifter som har givits så att det därigenom är möjligt att hålla chaufför och bolag ansvariga i efterhand om de har tagit ut ett okynnespris. Det finns också förslag om taxilegitimation.

Herr talman! På detta sätt tas ordentliga kliv för att ta tag i en del av de problem som finns i näringen. Det är viktigt med ordning och reda, att man som kund kan ta en taxi tryggt, bekvämt och till rimliga priser.

Men det finns också ett eget ansvar. Ibland kan det finnas ett tungt politiskt ansvar, och exemplet är de steg vi tar nu. Men det är på sin plats att säga att vi som kunder har ett eget ansvar. Vi har det när vi handlar i en matvarubutik, om vi köper en ny bil, om vi bokar en semesterresa för familjen. Vi måste tänka på hur vi agerar som konsumenter. Jag tycker att vi ska poängtera att vi har ett eget ansvar även när det gäller taxi.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Vi väljer bort förslaget om ett maxpris eller tak, som bland annat Vänsterpartiet anför. Det gör vi baserat på frågor om vem som ska avgöra vad som är ett rimligt pris, hur priset ska uppdateras, risken att ett pristak leder till en generell höjning från lägre priser för branschen i övrigt och att det kanske också på lång sikt blir en bristsituation. Det är sammanfattningsvis argument för varför vi här och nu väljer bort tak och maxpris.

Herr talman! Låt mig komma tillbaka till frågan om taxinäringen i stort. Det sker en spännande utveckling i dag. Miljöområdet är ett sådant exempel. På grund av krav och egen vilja är det inte sällan som taxiföretag ligger i framkant när det gäller nya bränslen och nya fordon. På många håll i landet hade vi inte fått en marknad för gas som fordonsbränsle om det inte hade varit för taxiföretagen.

Ett annat spännande område att spana på är internet, som förändrar samhället i stort och också taxinäringen. Som kunder tar vi det för självklart att kunna boka på internet, få bekräftelse och åka kvittolöst. Johan Andersson nämnde Uber. Det är en aktör som finns i Sverige och i en stor serie av andra länder och städer i världen. Man kan direkt på internet säga att man ska åka från adress A till adress B och få en tydlig och fast prisuppgift. Överprissättning är ofta kopplad till att turister drabbas. Det är ett exempel på att turister kan använda Uber när de är i London, i New York och i Stockholm och runda problemen med chaufförer som skinnar kunderna. Den utvecklingen i kombination med de lagstiftningssteg vi har att besluta om nu gör att vi kommer att kunna ta kliv undan en del av problemen.

Låt oss blicka tillbaka i historiken. Då kan vi se hur branschen under 100 år har mött en del av de upp- och nedgångar och utmaningar som har funnits. Jag tror att taxinäringen kommer att fortsätta att möta utmaningarna på samma sätt som man har gjort i 100 år sedan Gustaf V valde att sälja sin Daimler.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 88 Nina Kain (SD)

Herr talman! Vi sverigedemokrater anser att de förslag som har lämnats i propositionen om bland annat prisuppgift vid taxiresor är ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med överprissättningen i taxibranschen. Små, små steg i rätt riktning tas, men tyvärr kan vi, liksom övriga oppositionspartier, konstatera att det är långt ifrån nog.

Vid omregleringen av den svenska taximarknaden 1990 var målen bland annat att öka taxinäringens förutsättningar till bättre tillgänglighet och service både geografiskt och över dygnet. Ett annat mål var att öka konkurrensen med rimliga priser och att pressa priserna. Jo tack! Det kan vi tydligt se konsekvenserna av i dag. Servicen är överlag sämre än den någonsin har varit, då allt har kommit att handla om att köra så billigt som möjligt.

De seriösa bolag som ännu levererar service och trygghet i taxi håller helt på att konkurreras ut. De kan inte hänga med på de låga priserna.

I främst storstäderna är problemen med svarttaxi och ockerpriser stora, och vi kan se skräckexempel på hur turister får betala skyhöga priser, ibland tio gånger mer än vad summan egentligen skulle ha uppgått till.

Vi menar att det behövs en ordentlig översyn av hur taxibranschen fungerar efter den omreglering som gjordes 1990, och den bör göras med inriktning på behovet av att reformera nuvarande regelverk. Bara så kan vi komma till rätta med de taxiföretag som agerar oseriöst.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Vi vill också påpeka att vi inte ställer oss främmande till ett införande av statligt satta taxameterpriser om detta skulle visa sig vara det som krävs för att komma till rätta med nuvarande problem.

Herr talman! Med hänsyn till detta ställer vi oss bakom betänkandet och yrkar bifall till förslaget, även om det lämnar mycket kvar att önska.

(Applåder)


Anf. 89 Lars Tysklind (FP)

Herr talman! Jag kan börja med att instämma i Lars Hjälmereds anförande. Där sades egentligen det mesta.

Icke förty yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

Taximarknaden, som har hållit på sedan anno dazumal, omreglerades den 1 juli 1990. Ett tydligt motiv var då att med konkurrens öka tillgängligheten både geografiskt och över dygnet och att öka konkurrensen med rimliga priser.

Den principiella utgångspunkten för mig och Folkpartiet - och för de flesta av oss, tror jag - är att detta i grunden är en bra tanke som vi inte ska släppa.

Taxi har stora möjligheter att utvecklas som ett transportslag. Från taxis egen sida uttrycker man från tid till annan att man vill ses som en del av kollektivtrafiken, så den diskussionen lär vi fortsätta att ha.

För att man ska kunna ha en marknad med fri konkurrens krävs det att man har en tydlig prisinformation så att kunden verkligen kan göra sina val. Annars är risken helt uppenbar att den som tar en taxi luras av ren okunskap. Kunden vet inte vad det kommer att kosta, och så blir det en helt orimlig kostnad.

Det är inte minst viktigt, som har nämnts här tidigare, för människor som kanske inte har lokalkännedom, till exempel utländska turister. Risken är större för dem att råka ut för detta.

Så sent som den 1 juni 2013 skärptes reglerna för prisinformation och synligheten kring den. Man ska tydligt kunna se prisinformationen under hela färden och även när fordonet står stilla. Vi kanske är lite skadade, men vi ser ju direkt att det finns taxibilar som har helt orimliga jämförpriser.

Herr talman! Grunden för denna proposition var att den tidigare alliansregeringen hade en stor ambition att stärka konsumentens ställning ytterligare. Det var därför propositionen Tydlig prisuppgift vid taxiresor kom i juni 2014.

Det handlar både om stärkt konsumentskydd och om att seriösa taxiföretag som inte tillämpar överprissättning ska gynnas i en konkurrenssituation. Den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft redan den 1 januari 2015, så den är verkligen på gång.

Herr talman! Förslaget handlar om att den som har ett jämförpris över 500 kronor ska lämna över en prisuppgift till kunden före färd, så att man faktiskt kan kolla det.

Varför har man valt just 500 kronor? Jag får säga att det är en rimlig avvägning. Tittar vi på den absoluta majoriteten av taxifordon ser vi att de har jämförpriser under 500 kronor. Då kan vi konstatera att de flesta över huvud taget inte kommer att beröras av detta krav. Ur regelförenklingssynpunkt är det bra för företagen att denna avvägning görs. Det skulle vara helt orimligt om alla behövde lämna en prisuppgift. Avvägningen slår alltså ganska selektivt mot dem som har höga priser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Vi får väl ha en förhoppning om att detta tillägg kommer att göra att det blir ännu enklare för kunden att välja. Vi som är lite uppmärksamma på detta ser det direkt. Om jag blir erbjuden taxi och det står 1 900 kronor som jämförpris brukar jag ofta ställa frågan: Varför ska jag åka med dig som har det priset? Det gäller att vi pratar om det och informerar om det.

I Vänsterpartiets reservation föreslås att det ska sättas en maxtaxa. Det innebär att man är inne i en regleringssväng igen, och då försvinner mycket av de fördelar som omregleringen 1990 skulle innebära, med fri prissättning som ett konkurrensmedel. Min synpunkt är att det är helt fel väg att gå. Jag konstaterar att det finns en bred majoritet som inte vill gå den vägen.

Propositionen innehåller också andra lagförslag om hur man ska kunna förbättra tillsynen, bland annat att polisen ska få ta registreringsskyltarna om taxameterutrustningen inte uppfyller kraven. Det finns många sätt att jobba med detta för att de som har taxitillstånd ska sköta sin verksamhet. Det är också bra regler som införs.

Sammantaget kan jag säga: Äntligen kom detta på plats, och det är ett steg i rätt riktning. Men att vi skulle hemfalla till att nu börja reglera med maxtaxor och sådant är för min del helt uteslutet.

(Applåder)


Anf. 90 Robert Halef (KD)

Herr talman! Det är dags att stävja fusket inom taxibranschen.

Att lura kunder med höga priser av bolag som tillämpar jämförpriser som inte är förutsägbara, för exempelvis turister som inte kan läsa sig till gällande regler, måste stoppas. Vi ser fusk med taxameterutrustning som inte uppfyller de föreskrivna kraven, och vi ser fusk med taxiförarlegitimation som inte tillhör föraren.

De åtgärder som föreslås i dag är till för att stävja fusk och skapa mer klarhet inom taxibranschen.

Herr talman! De åkare som tillämpar ett jämförpris över 500 kronor för färden ska se till att prisuppgift lämnas och ange ett högsta pris för färden till beställaren. Prisuppgiften ska lämnas när färden beställs.

Taxifordons registreringsskylt ska få tas om hand av polisman om taxameterutrustningen inte uppfyller föreskrivna krav.

Taxiförarlegitimation ska inte längre vara giltig om en annan taxiförarlegitimation har lämnats ut, och kravet att förnya en taxiförarlegitimation inom tio år efter det att den senast har förnyats ska bara gälla om den tidigare förnyelsen innebar att legitimationen försågs med nya uppgifter.

Taxiförarlegitimation ska få tas om hand av en polisman om legitimationen är ogiltig.

Herr talman! Åtgärderna är nödvändiga för att motverka fuskande åkare och kommer att leda till färre lurade kunder, ökad trygghet och en mer seriös taxibransch med konkurrens på lika villkor, och de ger polis och myndigheter större möjlighet att se till att regler och lagar följs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Oftast är det utländska turister som blir lurade av åkare som tillämpar jämförpriser. Det har skrivits i stora utländska dagstidningar om lurade turister i Sverige. Senast kunde vi för cirka två månader sedan följa ett inslag på SVT om en turist som skulle besöka sin vän i Stockholm och åkte taxi från Arlanda flygplats. Resan kostade henne ca 4 500 kronor. Hon var besviken och överraskad över prissättningen på färden.

Detta lurendrejeri är inte bra för vår turistnäring och är inte bra för Sveriges anseende i allmänhet.

Herr talman! Taxibranschen och åkare behöver regelbundet kontrolleras av polis och myndigheter så att de följer regler och lagar.

De åtgärder som vi ska fatta beslut om i dag är nödvändiga för att minska otryggheten för kunden och gör det svårare för oseriösa åkare att fuska med skatter och avgifter.

Priset blir mer förutsägbart för taxikunderna när man tillämpar jämförpriser över 500 kronor.

Polisen får rätt att ta i beslag en legitimation som är ogiltig.

Taxifordons registreringsskyltar ska tas om hand av polis om taxameterutrustningen inte uppfyller föreskrivna krav.

Taxiförarlegitimation ska inte längre vara giltig om en annan taxiförarlegitimation har lämnats vid kontroll av polis.

Det blir krav på förnyelse av en taxiförarlegitimation vart tionde år.

Slutpris ska meddelas kunden då en resa kostar över 500 kronor.

Allt detta är bra steg framåt som ökar tilliten till branschen. Alla de åkerier som sköter sig i dag får hållbara spelregler och därmed konkurrens på lika villkor.

Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-11-26
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tydlig prisuppgift vid taxiresor
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:241 och avslår motion

2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V).
  • Reservation 1 (V)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970016
M710013
SD90337
MP21004
C19003
V01605
FP10009
KD16000
Totalt243163357
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCJasakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMFrånvarandesakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDAvstårsakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Berg, UlfMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDAvstårsakfråganKalmar län
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDAvstårsakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCFrånvarandesakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDAvstårsakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ek, LenaCJasakfråganÖstergötlands län
Ekeroth, KentSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtFPJasakfråganHallands län
Elmsäter-Svärd, CatharinaMJasakfråganStockholms län
Emilsson, AronSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engelhardt, ChristerSJasakfråganGotlands län
Engström, HilleviMFrånvarandesakfråganStockholms län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, FredrikSDAvstårsakfråganJönköpings län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVNejsakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDAvstårsakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDAvstårsakfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDAvstårsakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMJasakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerFPFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDAvstårsakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertFPJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDAvstårsakfråganStockholms län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDAvstårsakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSJasakfråganGöteborgs kommun
Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Hägglund, GöranKDJasakfråganHallands län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDAvstårsakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCFrånvarandesakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDAvstårsakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, PatrikSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Kain, NinaSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSFrånvarandesakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
Klarberg, PerSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMJasakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDAvstårsakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSJasakfråganVästerbottens län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, MargaretaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Linde, HansVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDAvstårsakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDAvstårsakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Palm, VeronicaSJasakfråganStockholms kommun
Pehrson, JohanFPJasakfråganÖrebro län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsFPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Petersson, HeleneSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDAvstårsakfråganKronobergs län
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reinfeldt, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDAvstårsakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Skalin, JohnnySDAvstårsakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strandberg, TorkildFPFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasFPJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVFrånvarandesakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDAvstårsakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSFrånvarandesakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Unander, HansSJasakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVNejsakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weimer, MariaFPFrånvarandesakfråganUppsala län
Westerberg, PerMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Westerholm, BarbroFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDJasakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDAvstårsakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDAvstårsakfråganVästmanlands län
Åkesson, AnetteMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDAvstårsakfråganKalmar län
Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun