Tilläggsbudget 1 för 2008

Betänkande 2007/08:FiU21

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 juni 2008

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tilläggsbudget 1 för 2008 (FiU21)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2008. Totalt 1 883 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2008. Det innebär bland annat följande: 584 miljoner kronor avsätts för ökade utbetalningar av bidrag för läkemedelsförmånerna. 300 miljoner kronor anvisas för rättsliga biträden till följd av ett ökat antal förordnanden av offentliga försvarare samt omfattningen av dessa. 100 miljoner kronor reserveras för Säkerhetspolisens utgifter för terrorismbekämpning. 240 miljoner kronor tillförs för utbetalning av bidrag till miljöbilar. Resurserna ökas också för att fullfölja regeringens satsning på drift och underhåll av vägar samt för investeringar i det nationella vägnätet.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-22
Justering: 2008-06-05
Trycklov: 2008-06-10
Trycklov till Gotab och webb: 2008-06-11
Trycklov: 2008-06-11
Reservationer: 6
Betänkande 2007/08:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2008-04-22, 2008-05-13, 2008-05-22

Tilläggsbudget 1 för 2008 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2008. Förslaget innebär att totalt 1 883 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2008. Förslaget innebär bland annat följande:

584 miljoner kronor avsätts för ökade utbetalningar av bidrag för läkemedelsförmånerna.

300 miljoner kronor anvisas för rättsliga biträden till följd av ett ökat antal förordnanden av offentliga försvarare samt omfattningen av dessa.

100 miljoner kronor reserveras för Säkerhetspolisens utgifter för terrorismbekämpning.

240 miljoner kronor tillförs för utbetalning av bidrag till miljöbilar. Resurserna ökas också för att fullfölja regeringens satsning på drift och underhåll av vägar samt för investeringar i det nationella vägnätet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2008-06-18

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2008-06-18
Förslagspunkter: 23, Acklamationer: 20, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Bemyndigande om rörlig kredit för handel med fondandelar inom Premiepensionsmyndigheten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 6 500 000 000 kr för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 2.
 2. Höjd pensionsrätt för personer med aktivitets- eller sjukersättning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 1.
 3. Bemyndigande för anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kr under 2009-2015.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 4.
 4. Bemyndigande för anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder besluta om bidrag till forskning om kvinnors hälsa som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr efter 2008.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 5.
 5. Användning av anslaget 25:2 Studiemedel m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:2 Studiemedel m.m.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 6.
 6. Användning av anslaget 25:1 Statens skolverk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:1 Statens skolverk.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 7.
 7. Bemyndigande för anslaget 25:11 Fortbildning av lärare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:11 Fortbildning av lärare besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 200 000 000 kr under 2009-2010.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 8.
 8. Bemyndigande för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kr under 2009.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 10 och avslår motion
  2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 1 (v)
 9. Bemyndigande för anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kr under 2009-2018.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 11.
 10. Kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 12.
 11. Bemyndigande för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 000 000 kr efter 2008.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 13.
 12. Användning av anslaget 34:12 Havsmiljö

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:12 Havsmiljö.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 14 i denna del.
 13. Bemyndigande för anslaget 34:12 Havsmiljö

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2009-2010.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 14 i denna del.
 14. Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 15 och avslår motion
  2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1.
  • Reservation 2 (s)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (s)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0110020
  m810016
  c23006
  fp25003
  kd19005
  v19003
  mp12007
  Totalt179110060
  Ledamöternas röster
 15. Bemyndigande att förvärva aktier i Nordpool Spot AS

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 000 000 kr.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 16.
 16. Nedläggning av Luftfartsstyrelsen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner att Luftfartsstyrelsen läggs ned den 1 januari 2009.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 17 och avslår motion
  2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2.
  • Reservation 3 (s)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (s)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0110020
  m810016
  c23006
  fp25003
  kd20004
  v19003
  mp12007
  Totalt180110059
  Ledamöternas röster
 17. Bemyndigande för anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kr under 2009, högst 300 000 000 kr under 2010 och högst 310 000 000 kr under 2011-2013.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 18.
 18. Användning av anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 19.
 19. Bemyndigande för anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 131 000 000 kr under 2009, högst 98 000 000 kr under 2010 och högst 16 000 000 kr under 2011.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 20.
 20. Bemyndigande för anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kr under 2009 och högst 16 000 000 kr under 2010.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 21.
 21. Bemyndigande för anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kr under 2009 och högst 35 000 000 kr under 2010.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 22.
 22. Slopande av Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om slopandet av Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 23.
 23. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation samt
  bemyndigar regeringen att under 2008
  dels för det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 57 000 000 kr under 2009-2011,
  dels för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:82 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kr under 2009-2010.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkterna 3, 9 och 24 samt avslår motionerna
  2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1-4,
  2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
  2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 3 och 4 samt
  2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 4 (s)
  • Reservation 5 (v)
  • Reservation 6 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (s)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0110020
  m810016
  c23006
  fp25003
  kd20004
  v00193
  mp00127
  Totalt1491103159
  Ledamöternas röster