Tilläggsbudget 1 för 2005 (prop. 2004/05:100)

Betänkande 2004/05:FIU21

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 juni 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Klartecken för investeringar till nya migrationsdomstolar (FiU21)

Riksdagen ger regeringen rätt att ingå ekonomiska åtaganden så att reformen med ny instans- och processordningen i utlänningsärenden kan träda i kraft 2006 trots att riksdagen inte kan besluta om reformen förrän i höst. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2005. Regeringens föreslag till ny instans- och processordning innebär att särskilda migrationsdomstolar ska inrättas. Regeringen behöver därför göra förberedelser i form av nyanställningar och investeringar, vilket innebär ökade kostnader för staten från 2006. Finansutskottet utgår från att kostnaderna kommer att rymmas inom de totala kostnaderna för de nya migrationsdomstolarnas verksamhet, som beräknas uppgå till 900 miljoner kronor per år. Utskottet förutsätter att regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2006 vilka anslag som behöver ändras för att reformen ska kunna genomföras fullt ut. Genom tilläggsbudgeten ska totalt 277 miljoner kronor skjutas till årets statsbudget. En rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås, till exempel utbildningssatsningar, ändrade villkor för anställningsstöd och skärpta regler för finansieringsbidrag vid arbetspraktik och för hur länge arbetssökande får vara i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Skogsbruket får mer pengar efter stormen i södra Sverige i januari 2005. Extra pengar anslås också för att täcka kostnaderna för hjälp till nödställda svenskar som drabbats av flodvågskatastrofen i Asien. Riksdagen godkände regeringens mål för anslaget Samarbete inom Östersjöregionen, som regeringen redovisat på riksdagens begäran.
Utskottets förslag till beslut
Godkännande av vad utskottet anfört om ändamål för anslaget 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen. Delvis bifall till propositionen punkt 5 (NIPU), i övrigt bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 12
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-05-19
Justering: 2005-05-31
Trycklov: 2005-06-07
Trycklov till Gotab och webb: 2005-06-08
Reservationer: 7
Betänkande 2004/05:FIU21

Alla beredningar i utskottet

2005-05-12, 2005-05-19

Klartecken för investeringar till nya migrationsdomstolar (FiU21)

Regeringen ska få ingå ekonomiska åtaganden så att reformen med ny instans- och processordningen i utlänningsärenden kan träda i kraft 2006 trots att riksdagen inte kan besluta om reformen förrän i höst. Det föreslår finansutskottets majoritet (s, v och mp) som också säger ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2005. Regeringens föreslag till ny instans- och processordning innebär att särskilda migrationsdomstolar ska inrättas. Regeringen behöver därför göra förberedelser i form av nyanställningar och investeringar, vilket innebär ökade kostnader för staten från 2006. Finansutskottet utgår från att kostnaderna kommer att rymmas inom de totala kostnaderna för de nya migrationsdomstolarnas verksamhet, som beräknas uppgå till 900 miljoner kronor per år. Utskottet förutsätter att regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2006 vilka anslag som behöver ändras för att reformen ska kunna genomföras fullt ut. Genom tilläggsbudgeten ska totalt 277 miljoner kronor skjutas till årets statsbudget. En rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås, till exempel utbildningssatsningar, ändrade villkor för anställningsstöd och skärpta regler för finansieringsbidrag vid arbetspraktik och för hur länge arbetssökande får vara i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Skogsbruket får mer pengar efter stormen i södra Sverige i januari 2005. Extra pengar anslås också för att täcka kostnaderna för hjälp till nödställda svenskar som drabbats av flodvågskatastrofen i Asien. Riksdagen godkände regeringens mål för anslaget Samarbete inom Östersjöregionen, som regeringen redovisat på riksdagens begäran.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-06-16

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-06-16
Förslagspunkter: 20, Acklamationer: 18, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Rörlig kredit för handel med fondandelar inom Premiepensionsmyndigheten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta att den rörliga krediten i Riksgäldskontoret för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar får uppgå till högst 750 000 000 kr.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 2.
 2. Ändrat ändamål för anslaget 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om ändrat ändamål för det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda ramanslaget 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen.
 3. Låneram för beredskapsinvesteringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 300 000 000 kr.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 3.
 4. Bemyndigande för anslaget 8:1 Biståndsverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 41 130 000 000 kr efter 2005.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 4.
 5. Bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden med anledning av en ny instans- och processordning i utlänningsärenden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  dels bemyndigar regeringen att vidta förberedande åtgärder och ingå ekonomiska åtaganden så att en ny instans- och processordning i utlänningsärenden kan införas den 31 mars 2006,
  dels godkänner vad utskottet anfört om belastningen på statsbudgeten till följd av dessa ekonomiska åtaganden.
  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:100 punkt 5.
 6. Finansieringsbidrag vid arbetspraktik

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om finansieringsbidrag vid arbetspraktik.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 6.
 7. Tid i arbetsmarknadspolitisk aktivitet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om tid i arbetsmarknadspolitisk aktivitet.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 7.
 8. Villkor för anställningsstöd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om villkor för anställningsstöd.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 8 och avslår motion
  2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 2.
  • Reservation 1 (m, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1251018
  m04807
  fp04206
  kd03003
  v23005
  c5809
  mp14003
  -2000
  Totalt169129051
  Ledamöternas röster
 9. Bemyndigande för anslaget 25:19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda ramanslaget 25:19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 950 000 000 kr under 2006 och högst 700 000 000 kr under perioden 2007-2010.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 9.
 10. Kostnad för utlokalisering av statliga verk

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2004/05:Fi20 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m).
  • Reservation 2 (m, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (m, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1270017
  m04906
  fp04206
  kd03003
  v23005
  c15007
  mp15002
  -2000
  Totalt182121046
  Ledamöternas röster
 11. Bemyndigande för anslaget 34:11 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda ramanslaget 34:11 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning ingå ekonomiska förpliktelser i samband med kärnsäkerhetsforskning som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 38 000 000 kr under perioden 2006-2008.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 10.
 12. Bemyndigande för anslaget 35:5 Energiforskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 21 Energi uppförda ramanslaget 35:5 Energiforskning besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 546 000 000 kr under 2006 och högst 546 000 000 kr under perioden 2007-2009.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 11 och avslår motion
  2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 6.
  • Reservation 3 (fp)
 13. Användning av anslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda ramanslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 12 och avslår motion
  2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 7.
  • Reservation 4 (m, fp, kd)
 14. Investeringsplan för Statens järnvägar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner en investeringsplan för Statens järnvägar i enlighet med vad regeringen förordar.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 13.
 15. Avgifter på nya Svinesundsbron

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner att intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsbron får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som tagits upp för att finansiera byggandet av Svinesundsförbindelsen.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 14.
 16. Omfinansiering av vissa vägprojekt i storstadsregionerna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2005 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 300 000 000 kr för att omfinansiera vägprojekt som ingår i de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg enligt vad regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 15.
 17. Användning av anslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 16.
 18. Ytterligare åtgärder med anledning av stormen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2004/05:Fi19 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c) yrkandena 1-4,
  2004/05:MJ6 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 14,
  2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 5 i denna del,
  2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c) i denna del och
  2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 23.
  • Reservation 5 (m, fp, kd)
 19. Användning av anslaget 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2004/05:So420 av Maud Ekendahl (m),
  2004/05:So584 av Ingrid Burman m.fl. (v) och
  2004/05:So653 av Ulf Holm m.fl. (mp, fp, v, c) yrkandena 1-3.
  • Reservation 6 (m, fp, kd)
 20. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med efterföljande specifikation i utskottets förslag till riksdagsbeslut.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 17 och avslår motionerna
  2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 5 och
  2004/05:Fi18 av Elizabeth Nyström m.fl. (m).
  • Reservation 7 (m)