Taxifrågor

Betänkande 2013/14:TU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Redovisningscentraler för taxi ska ge bättre skattekontroller (TU18)

Det blir en ny lag som innebär att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Det ska krävas tillstånd för att få driva en redovisningscentral. Syftet är främst att underlätta för Skatteverket att göra skattekontroller.

Trafikutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet konstaterar att redovisningscentralerna för taxi kommer att innebära att kontrollerna av taxibranschen kan göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Till skillnad från regeringen anser dock utskottet att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst. Detta för att undvika manipulering av uppgifter och fusk vid inrapportering. Riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen.

Trafikutskottet anser också att alla taxibilar ska ha taxameter. Detta för att resenärerna inte ska bli lurade och för att taxiföretagen inte ska kunna låta bli att betala skatt. Möjligheten till taxameterundantag som finns i dag bör tas bort. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till proposition med de ändrade lydelsen som framgår av utskottets förslag i bilaga 3. Tillkännagivande om att nuvarande möjlighet att bevilja taxameterundantag bör upphävas. Bifall till proposition punkt 2 och till motionerna T11, T12 yrk. 1, T13 yrk. 1-2. Delvis bifall till proposition punkterna 1 och 3. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 24
Propositioner: 2

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-13
Justering: 2014-06-05
Justering: 2014-06-05
Trycklov: 2014-06-13
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-13
Trycklov: 2014-06-13
Reservationer: 6
Betänkande 2013/14:TU18

Alla beredningar i utskottet

2014-05-13

Redovisningscentraler för taxi ska ge bättre skattekontroller (TU18)

Regeringen föreslår en ny lag som innebär att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Det ska krävas tillstånd för att få driva en redovisningscentral. Syftet med förslagen är främst att underlätta för Skatteverket att göra skattekontroller.

Trafikutskottet konstaterar att redovisningscentralerna för taxi kommer att innebära att kontrollerna av taxibranschen kan göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Till skillnad från regeringen föreslår dock utskottet att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst. Detta för att undvika manipulering av uppgifter och fusk vid inrapportering. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen.

Trafikutskottet anser också att alla taxibilar ska ha taxameter. Detta för att resenärerna inte ska bli lurade och för att taxiföretagen inte ska kunna låta bli att betala skatt. Möjligheten till taxameterundantag som finns i dag bör tas bort. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Förslagspunkter

1. Redovisningscentraler för taxi
Utskottets förslag:
Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om redovisningscentraler för taxitrafik, med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

2. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

3. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211), med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

b) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att den nuvarande möjligheten att bevilja taxameterundantag bör upphävas.
 • Reservation 1 (M, FP, C, KD)
2. Sanktioner vid underlåtelser
Utskottets förslag:
 • Reservation 2 (MP, V)
3. Digitala förarkort och färdskrivare
Utskottets förslag:
 • Reservation 3 (S, MP, V)
4. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation
Utskottets förslag:
 • Reservation 4 (SD)
5. Samverkan i tillsynen av taxibranschen
Utskottets förslag:
6. Prisinformation och översyn av taxibranschen
Utskottets förslag:
 • Reservation 5 (S, MP, V)
 • Reservation 6 (SD)
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-24
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:TU18, Taxifrågor

Debatt om förslag 2013/14:TU18

Webb-tv: Taxifrågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 80 Leif Pettersson (S)
Herr talman! Den debatt som vi nu ska ha kommer att vara den sista som trafikutskottet har under denna mandatperiod. Och den kommer att handla om taxifrågor. Det är frågor som vi har diskuterat under hela denna åttaårsperiod med moderatledd regering. Den kanske viktigaste frågan av alla borde ha varit löst redan för åtta år sedan, nämligen den om obligatoriska tömningscentraler. Men det har inte gjorts. Trots att det redan för åtta år sedan fanns ett färdigt förslag som gått via Lagrådet fanns det inget intresse för att införa denna självklara åtgärd, från Anders Borg som uppenbarligen styrde frågan på den tiden. År efter år har vi återkommit med kravet, men de borgerliga här i kammaren har hela tiden hävdat: Det där är onödigt. Ni slår in öppna dörrar. Det kommer snart. Det kommer om en månad. Det kommer om ett år. Det har hela tiden låtit på det sättet. Det lät förresten på det sättet i debatten tidigare också: Nej, tillkännagivanden behövs inte. Det är redan på gång. Det är färdigt. Det är onödigt. Vi känner igen tonen. Det har låtit på det sättet hela tiden i debatten om tömningscentraler i taxi också. Nästan desperat har Alliansen försökt hävda att det är en fråga som snart får sin lösning. Men efter en rad tillkännagivanden från riksdagen står vi nu fortfarande här med en halvmesyr till proposition. Visst införs tömningscentraler med något slags obligatorium, men för den som vill fuska sig förbi är möjligheterna fortfarande stora. Åter ser vi en proposition som inte håller vad den lovar. De borgerligas storvulna prat om att det snart kommer har visat sig i all sin nakenhet. Det blev en tummetott. Herr talman! Det är på två avgörande punkter som det förslag regeringen nu lägger fram inte räcker till. Den första är möjligheten till undantag från taxameterkravet, och den andra är att överföringen mellan taxameter och central inte måste ske trådlöst. Samtliga tunga remissinstanser tillstyrkte att taxametern nu skulle vara obligatorisk i taxibilar och att överföringen skulle ske trådlöst. Taxiförbundet har riktat mycket skarp kritik mot just det faktum att undantagen kan fortsätta. Vi socialdemokrater kan bara hålla med. Taxametrar måste vara obligatoriska i taxibilar. Det handlar faktiskt om två saker. För det första handlar det om konkurrens på lika villkor, och för det andra handlar det om ganska stora skatteintäkter. Både taxiföretag här i Stockholm och på andra ställen i landet samt taxiförare som jag har varit i kontakt med skakar bara på huvudet och säger samma sak som vi gör: Undantagen måste bort. I annat fall får vi inte konkurrens på lika villkor. Den andra huvudkritiken av förslaget om att uppgifterna från taxametern inte behöver överföras trådlöst grundar sig på precis samma saker, nämligen konkurrens och skatteintäkter. Den som vill manipulera uppgifterna gör det enkelt genom att använda en vanlig dator. Konkurrensen snedvrids, och samhället går miste om betydande skatteintäkter. Därför vill jag yrka bifall till punkt 1 i förslaget i betänkandet. Jag vill också ta upp den fråga som berörs i punkt 6. Vi måste få till stånd en utredning av följderna av avregleringen av taxibranschen. Det finns både positiva och negativa följder. Det måste belysas. Och vi måste rätta till det som blev fel. Varför vill ni inte vara med på det? Vad är problemet? Situationen för de som kör taxi förtjänar att särskilt belysas i detta sammanhang. Här i Stockholmstrakten är det inte ovanligt med arbetstider på 70 timmar i veckan och mer för en taxiförare för att få ihop en lön som det går att leva på, inte för att få ihop någon drömlön. För att få ihop en inkomst på 24 000 kronor i månaden tvingas man köra ihop ca 100 000 kronor i månaden vilket motsvarar ungefär 4 000 kronor per dag, dag ut och dag in. Hur många tror ni klarar av det? Följden blir i stället att förare lockas att köra sitt vanliga pass och sedan köra svart vid sidan om. Hela den sociala tryggheten riskeras, skatteintäkter förloras och - inte minst viktigt - trafiksäkerheten äventyras på ett påtagligt sätt. Avregleringen har lett till en överetablering där vinnarna är de mest skrupelfria. Överetableringen slår hårt mot taxiförare med de följder som jag just har berört. Det innebär också att många förare inte klarar kvalitetskraven som finns på taxiförare för att få köra taxi på ett för kunden bra sätt. Det är också talande att många av de uppgifter jag har med i mitt anförande i dag har jag fått via taxiförare. Men de jag har talat med vågar inte stå med namn för sina uppgifter. De vill vara anonyma. Annars blir följden att de förlorar sina jobb. De blir helt enkelt svartlistade, precis som i början av förra seklet då många av dem som krävde åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars vila tvingades emigrera till USA för att de inte fick arbeta i Sverige. Villkoren ser i dag 2014 ut på samma sätt för arbetare i vårt land som kräver anständiga arbetsförhållanden. Vi ser det på område efter område. Så går det till när marknad till varje pris ska gå före all annan rätt. Så går det till när ett land styrs av en regering med nyliberala ideal. Herr talman! Man ska inte heller underskatta det bedrägliga förfarande som många mindre nogräknade inom branschen gör sig skyldiga till när de lurar turister. Sveriges rykte som besöksland riskerar att starkt försämras. Jag tror inte att den som lurats att betala fantasipriser för en taxiresa kommer tillbaka till Sverige eller Stockholm i första taget när alternativen är många. Man kan resa till många andra länder. Taxichaufförer vittnar om att de varje arbetspass får höra om turister, både svenska och utländska, som har blivit lurade. Jag har till och med hört talas om ledamöter i kammaren som har blivit lurade eftersom de inte har sett upp. Vi kan inte ha det på det sättet. Överetableringen är också en följd av detta. Det är den som är boven. Nu kommer ett förslag från regeringen i mandatperiodens elfte timme om att man ska lämna över ett papper med prisuppgift. Blir det bättre om den kund som inte vet vad en resa ska kosta får det på papper och sedan i en prövning kan hävdas ha gått med på priset? Nej, det här duger inte. Någon form av reglering på detta område måste till. Men i den andra änden av skalan ser vi också avregleringens följder i många kommuner långt från storstaden. I dessa kommuner finns det ingen taxi att få tag på, framför allt inte på kvällstid. Anledningen är ofta att färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor har upphandlats av det stora taxibolaget i den närmaste större staden eller att ett nischat taxiföretag har tagit hem upphandlingen. Underlaget för ett litet taxiföretag försvinner då. Följden blir att ingen taxi finns tillgänglig för vanligt taxiåkande på kvällstid eller för den delen även på dagtid. Risken är då stor att någon även efter att ha druckit en öl eller två tar bilen hem, eller bort. Det är en direkt trafikfara som vi känner till. Herr talman! Det enda anständiga vore alltså att så snart som möjligt tillsätta en utredning som kan lägga fram förslag för att komma till rätta med taxibranschens problem. En prisreglering är en av de frågor som då måste tas upp. En annan är någon form av reglering eller liknande åtgärd som måste till för att taxibranschen ska fungera med konkurrens mellan företag på lika villkor. De offentliga upphandlingarna, där i dag enbart lägsta pris avgör vem som får ett uppdrag, måste också ses över. Det här är bara en liten del av de frågor som en sådan utredning måste titta på, men det är viktiga frågor. Om vi vinner valet i höst kommer det här att finnas högt upp på dagordningen. Herr talman! Jag yrkar återigen bifall till punkt 1 i förslaget i betänkandet. Jag står givetvis också bakom alla våra reservationer men vill för tids vinnande yrka bifall bara till reservation nr 5. I detta anförande instämde Monica Green, Lars Mejern Larsson, Suzanne Svensson och Anders Ygeman (alla S).

Anf. 81 Christer Akej (M)
Herr talman! Vi debatterar nu ett betänkande om dels regeringens proposition om redovisningscentraler för taxi, dels motioner från allmänna motionstiden om taxifrågor. Taxi har en lång historia och har genom tiderna haft en viktig roll i vårt samhälle. Jag tänkte börja med en kort historisk beskrivning som kanske kan vara ren folkbildning. I början sköttes taxi av hästdragna vagnar, så kallade droskor. Den första motordrivna taxin med taxameter var en Daimler som levererades i Stuttgart 1897. Sedan spred sig taxibilarna över världen, och i Sverige rullade den första taxin på Stockholms gator 1901. Först på 1950-talet blev det teknik i taxibilarna med tvåvägs kommunikationsradio så att beställningscentralerna kunde skicka ut till bilarna var de skulle hämta sina kunder. I Sverige var taxi reglerat fram till den 1 juli 1990 när den dåvarande socialdemokratiska regeringen avreglerade taxinäringen. Det blev då fri etablering, fri prissättning och fritt att ange namn på sina olika taxor. Allt detta hade tidigare varit reglerat i detalj. Samtidigt ökade antalet taxifordon i vårt land kraftigt. I dag finns det ca 16 000 taxibilar som rullar. Det har således blivit en avsevärt bättre tillgänglighet till taxi. Det finns i vårt samhälle många olika grupper som är beroende av taxi för att få sin vardag att fungera. För många är taxi det enda alternativet för att kunna åka i väg och uträtta ärenden eller besöka olika serviceinrättningar. Det kan gälla de som saknar egen bil eller inte har körkort och det inte finns någon kollektivtrafik inom rimligt avstånd. Det kan gälla de som har något funktionshinder som gör att de inte kan åka med kollektivtrafik eller att det inte finns någon kollektivtrafik inom rimligt avstånd. På många ställen i glesbygden finns det inte underlag för traditionell kollektivtrafik. Ett alternativ är då att erbjuda anropsstyrd trafik. Det innebär att resenären då kan beställa en speciell resa och bli hämtad av taxi och för att sedan transporteras till reguljär kollektivtrafik. Sedan finns de grupper i samhället som vid olika tillfällen vill slippa att själva köra, och då väljer de i stället taxi. Det finns också de som snabbt behöver förflytta sig från punkt A till B, kanske i sin tjänsteutövning. Då är taxi ett gott alternativ. Herr talman! Som vi ser det finns det många olika grupper i samhället som taxi har en avgörande betydelse för. Taxi utgör också ett viktigt komplement till kollektivtrafiken. Taxi kan dessutom i många lägen vara ett miljövänligt alternativ för samåkning av mindre grupper. Taxiförarna har också tagit ett stort miljöansvar, och man använder i dag en stor andel miljöfordon. Andelen gasdrivna fordon har ökat till 27 procent. Antalet elhybrider har ökat till 6 procent. Samtidigt har det skett en dramatisk minskning av antalet bensin- och dieseldrivna taxifordon. Taxiförarna har också en viktig uppgift som ambassadörer. För många som kommer till en ny ort är kanske taxiföraren den förste som man möter och den första kontakt som man har med orten. Det är då viktigt att detta möte blir bra och uppskattas positivt. Som vi ser av detta har taxi en avgörande roll för att alla funktioner i vårt samhälle ska fungera. Det är därför viktigt att vi har bra och fungerande lagstiftning och regelverk kring taxinäringen. Taxifrågorna är livligt diskuterade, och det tycker jag är bra. Jag tänkte här gå genom och kommentera några av de viktigaste punkterna som diskuteras. Herr talman! En fråga som diskuteras livligt är redovisningscentraler. Det är alltså ett ställe dit taxibilarna åker och lämnar över innehållet i sina taxametrar beträffande köruppdrag och ersättningar - detta för att förhindra fusk och förhindra att alla körningar inte redovisas. Regeringen har nu lagt ett förslag om obligatoriska redovisningscentraler som ska träda i kraft den 1 januari 2016. Det har dock inte varit på det sättet att detta inte alls funnits tidigare. Tvärtom töms 80 procent av innehållet i taxametrarna via beställningscentralerna, enligt Taxiförbundet. I utformningen av en lag om obligatoriska redovisningscentraler har regeringen varit noga med att det skulle bli bra och inte drabba taxinäringen ekonomiskt på ett orimligt sätt. Vi har ett heterogent land med väldigt olika regioner och förutsättningar inom taxinäringen. Det finns främst i storstäderna stora bolag med egna beställningscentraler med många anslutna åkare. På andra mindre orter finns det mindre bolag med ett färre antal bilar anslutna. Merparten av taxiåkarna är en- och tvåbilsägare. Det gäller 6 000 av totalt 7 000 företag. Det gäller då att ta hänsyn till alla dessa olika grupper när man lagstiftar så att någon inte slås ut. Mycket av det fusk som diskuteras är rena olagligheter som inte kan beivras genom förändrad lagstiftning utan enbart polisiärt genom ökad kontroll. En annan fråga som diskuteras livligt är möjligheterna till undantag från taxameterkrav. I dag har de taxifordon som har synnerliga skäl utifrån de transporter möjlighet att få dispens från taxameterkravet. Med synnerliga skäl menas till exempel särskilda transporter som sker i samband med statsbesök, körning med direktionsbilar, transport av utländska turister som kräver speciellt språkkunnig förare, körning vid representation. Det medges även dispens för dem som enbart kör samhällsbetalda resor. Enligt den senaste uppgiften från Transportstyrelsen har det fram till i dag beviljats dispens för 10 procent av taxifordonen. Det finns nu krav från oppositionspartierna att inga taxifordon ska kunna få dispens. Jag tror inte detta är rimligt, och det skulle dessutom både fördyra och försvåra i många fall och till ingen nytta. Det måste finnas en möjlighet att för alldeles särskilda transporter, där taxameter inte fyller någon funktion, slippa ifrån det kravet. En annan grupp som skulle drabbas hårt av ett strikt krav på taxameter är de som har historiska fordon och som då använder dessa vid speciella tillfällen, till exempel i samband med olika festligheter. En taxameter är en dyr utrustning. Ska en taxiägare åläggas denna kostnad måste det vara motiverat. Regeringen har i sin proposition angivit att denna fråga ännu inte är tillräckligt utredd utan måste studeras vidare. Jag tror att man måste ha respekt för detta. Återigen: När man lagstiftar är det viktigt att det sker på ett klokt och genomtänkt sätt. Regeringen har också aviserat att man nu omgående kommer att starta en analys av denna fråga så att den också kan vara på plats tills lagen om redovisningscentraler träder i kraft den 1 januari 2016. Det finns ytterligare en aspekt att lyfta fram i detta sammanhang när det gäller krav på taxameter. Det är viktigt att vi inte hämmar ny teknik. Finns det ny teknik som gör att redovisningen kan ske på annat sätt som är lika säkert som med taxameter är det inte rimligt att detta hindras och stoppas. Det blir då enbart en onödig kostnad för taxiägarna. Herr talman! Kontrollen av indragna taxiförarlegitimationer är en annan livligt diskuterad fråga. Det har här diskuterats att det skulle bli en obligatorisk återredovisning för taxibolagen då tillstånd dras in från någon förare. Detta skulle inte vara en helt okomplicerad åtgärd, och det skulle även få en koppling till många andra branscher där anställda kör i tjänsten. Vidare tillkommer aspekten om den personliga integriteten som måste beaktas. Normalt är vi i vårt land väldigt måna om att se på just detta. Det finns i dag ett omvänt krav, att taxiföretagen har skyldighet att kontrollera så att de förare som är anställda och kör i företaget har giltiga taxiförarlegitimationer. Det har nu också på frivillig väg tagits kontakt mellan Taxiförbundet och Transportstyrelsen för att på ett smidigt sätt lösa frågan inom gällande lagstiftning. Det tycker jag är bra. Prissättningen är en annan frekvent diskuterad fråga. Det har förekommit flagranta exempel på körningar som kostat mångdubbelt mer än vad som är normalt. Vid flera tillfällen har man tittat på frågan och diskuterat hur man kan förbättra och säkra prissättningen så att ingen luras till att betala överpriser. Det är föreskrivet att taxi på sin sidoruta ska ha en tydlig prisangivelse för en normal typresa. Trots det har frågan ånyo diskuterats och nya förslag har lyfts fram, bland annat förslag om ett maxtak. Dock menar många att det rimmar illa med den fria prissättningen. Dessutom finns risken att ett maxtak skulle tolkas som ett normalpris. Det förslag som regeringen nu lägger fram innebär att i det fall en typresa kostar mer än 500 kronor ska kunden i förväg och i hållbar form få angivet vad den tänkta resan kommer att kosta. Ändringen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2015. Taxibranschen har här en viktig roll att hjälpa till att sprida information om sin bransch och hur man som kund i förväg kan jämföra priserna hos olika fordon. Herr talman! Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många viktiga frågor gällande taxibranschen står på agendan, och successivt betas de av. Det är viktigt att inte ha för bråttom, utan det som görs måste göras på rätt sätt. Det är värt att påpeka att många av de oegentligheter som lyfts fram inom branschen är sådana som vi inte kan hindra genom lagstiftning, utan de måste åtgärdas rent polisiärt. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet i dess helhet. Eftersom det här är min sista debatt denna mandatperiod vill jag passa på att tacka trafikutskottets kansli för ett alltid vänligt och gott bemötande och god service. Det har varit trevligt att lära känna er. Samtidigt vill jag passa på att tacka herr talmannen och hans kolleger samt kammarkansliet för ett alltid gott och vänligt bemötande. (Applåder)

Anf. 82 Leif Pettersson (S)
Herr talman! Min fråga är egentligen enkel: Varför vill du att fusket inom taxibranschen ska kunna fortsätta, Christer Akej? Jag frågar eftersom man inte behöver ha taxameter i taxibilar. Många av de bilar som beskrivs är inte taxibilar. Det är annan upphandlad trafik, vilket är en helt annan sak. Är det så att ni inte vill ha in skatteintäkterna, eller? Jag förstår inte hur ni tänker. Man kan undra om Christer Akej tror att problemet med överpriser till Arlanda försvinner om man måste visa upp en lapp med priset. Det tror inte jag. Jag tror att de som kör på de villkoren kommer att fortsätta att göra det på precis samma sätt som nu. Möjligen kommer de att fira ned bakrutan lite mer där bägge priserna står. Nej, jag tror att det måste till någonting annat. Den utredning som vi talat om är ett ganska bra grepp för att komma till rätta med problemet. Jag tror inte att man gör det genom enkla åtgärder, som att visa upp en liten lapp. Problemen måste tas på större allvar än så. Man kan fundera på varför ni är så rädda för att tillsätta en utredning som kan titta på de fördelar och nackdelar som avregleringen medfört. Där kan man titta på de frågor som du tog upp i ditt anförande. Jag vill också säga att det vanligaste problemet i glesbygd inte är att någon kommer med anropsstyrd trafik, utan det vanligaste problemet är att det inte finns någon taxi att tillgå för att det inte längre finns något bolag i kommunen. Det tog jag upp i mitt anförande, och det stämmer. Så är det.

Anf. 83 Christer Akej (M)
Herr talman! Svaret till Leif Pettersson är enkelt. Självklart vill jag inte att det ska förekomma fusk inom branschen. Tvärtom är det viktigt att vi har ordning och reda oavsett vilken bransch det gäller. Det är just den frågan som regeringen jobbar med och har bland annat lagt fram förslag om att vi ska ha obligatoriska redovisningscentraler. Nu kommer man att titta på frågan om dispenser gällande taxameter. Det är viktigt att vi när vi inför nya saker gör det på ett klokt och förnuftigt sätt så att det inte blir någonting stelbent och byråkratiskt som drabbar näringen alldeles för hårt i form av onödiga kostnader, sådana som inte är motiverade. Det finns, Leif Pettersson, ett antal körningar i samhället där det inte är motiverat att ha taxameter. Därför kan jag inte finna det rimligt att vi skulle gå på den ytterlighet som du och dina oppositionskamrater föreslår, alltså att det inte skulle finnas någon möjlighet att slippa ifrån taxameterkravet. Det blir bara ytterligare en kostnad för branschen som jag inte tycker är bra. Därför står jag bakom det förslag som föreligger. Man kommer att titta vidare på var gränsen ska gå för att slippa ha taxameter. Samtidigt är det viktigt att vi lyfter fram frågan om ny teknik. Vi lever i ett samhälle där ny teknik ständigt kommer till nytta. Därför är det viktigt att vi även tillåter det i vår lagstiftning. Om det kommer ny teknik som gör att man kan kontrollera lika bra som genom att ha taxameter får vi inte ha en lagstiftning som hindrar, försvårar och förbjuder det och som enbart innebär en merkostnad. När det gäller prisangivelser tycker jag att Leif Pettersson på ett lite raljant och felaktigt sätt ironiserar över lappen på rutan. Det är en tydlig och klar lapp. Det viktiga är att allt fler blir upplysta om att det är på så sätt man ser vad priset för en resa är. Om man vet det är det väl rimligtvis ingen som hoppar in i den taxi som har ett avsevärt högre pris än normalpriset. Du skrattar åt det, Leif Pettersson, men så måste det rimligtvis vara.

Anf. 84 Leif Pettersson (S)
Herr talman! Ja, jag skrattar faktiskt åt det, för då måste man ha den informationen på japanska, kinesiska och alla andra språk som talas i de länder som turisterna kommer från. Det är ju turisterna som i första hand blir lurade. Det är väl ingen större hemlighet att till och med en tidigare ordförande i utskottet har blivit lurad på det sättet. Det är mycket enkelt. Det finns en prislapp på bakrutan som sedan firas ned, kunden hoppar in i taxin som han eller hon tror är Taxi Stockholm men som visar sig vara någonting helt annat. Man får betala ett helt annat pris för resan än det man trodde att det skulle bli. Det är mycket enkelt att bli lurad på det sättet om man har bråttom och ska i väg någonstans. Jag åkte häromdagen taxi från Boden till Luleå och talade då med taxichauffören om ett taxibolag som finns däruppe och som bara kör samhällsresor. Jag frågade chauffören om de har taxameter. Nej, svarade han, de kör bara dagtid måndag till fredag. När jag frågade om han ansåg det vara en taxibil var svaret nej, det var någonting annat. Vi talar om taxibilar, Christer Akej, om taxibilar med dispens från taxameter. Lagen säger att taxibilarna ska ha en taxameter som är utformad på ett visst sätt. Sedan står du och talar om ny teknik. Jag vet vilket företag du tänker på, men det är inte en taxameter de har i sin app. Det kan jag lova. Om man kan utveckla den appen så att den blir en taxameter som kan redovisa på samma sätt som en taxameter då vill säkert alla andra taxiföretag också komma i åtnjutande av den, men det får de inte med dagens lagstiftning. Teknikneutral lagstiftning kan låta bra, men i dag fungerar det inte så i praktiken. Det är bara ett företag som har ett sådant avtal.

Anf. 85 Christer Akej (M)
Herr talman! Teknikneutral lagstiftning inte bara låter bra utan är det också. Den är oerhört viktig. Det gäller inom alla områden. Mycket av det som du räknar upp, Leif Pettersson, är sådant som jag inte tror att man lagstiftningsvägen kan beivra i Sveriges riksdag. Det är sådant som måste beivras genom bättre kontroll. Det handlar om rena olagligheter när man döljer prissättningen genom att dra ned rutan. Det gäller också mycket annat som förekommer. Att det förekommer olagligheter ska beivras genom ökad kontroll och med polisiära insatser. Det ska vi inte försöka åtgärda genom en lagstiftning som kommer att slå hårt mot de seriösa utövarna. Ett steg på vägen kan vara att man, om man har ett högt jämförpris, är skyldig att i någon bindande form i förväg redovisa, skriftligt eller på annat sätt, vad resan kommer att kosta när kunden sätter sig i taxibilen. När lagen väl har trätt i kraft får vi väl se vad utfallet blir, men jag ser den som ett viktigt steg på vägen. Dessutom är det viktigt att det inte drabbar de seriösa taxiföretag och andra utövare som finns i dag. Det är viktigt för mina ställningstaganden.

Anf. 86 Annika Lillemets (MP)
Herr talman! Seriösa företag som gör rätt för sig ska inte riskera att konkurreras ut av sådana som inte drar sig för att tjäna pengar genom att fuska. Så ska det vara i taxibranschen likaväl som i alla andra branscher. Därför måste myndigheterna få så bra verktyg som möjligt, så att de kan genomföra de kontroller som krävs för sunda konkurrensvillkor och för minimering av skattefusk inom taxinäringen. Det är viktigt att kontrollerna är likvärdiga för all taxitrafik. Som Leif Pettersson så väl redogjort för finns det tyvärr stora problem inom taxinäringen, med svarttaxi, överpriser, skattefusk och utnyttjande av taxichaufförer på olika sätt. Det krävs kraftfulla åtgärder mot fusk och oegentligheter. Två riktigt viktiga verktyg som behövs för att få ett så väl fungerande system som möjligt där det råder konkurrens på lika villkor och samhället inte går miste om skatteintäkter är obligatorisk anslutning till redovisningscentral och att taxibilar har taxameter. Obligatoriska redovisningscentraler är inget nytt förslag. Frågan har varit uppe sedan 2006. Under denna mandatperiod har riksdagen vid två tillfällen under 2012 och 2013 genom tillkännagivanden uppmanat regeringen att införa obligatoriska redovisningscentraler i taxinäringen. Bättre sent än aldrig, får man väl säga. Det är bra att regeringen nu äntligen presenterar ett sådant lagförslag i den proposition som behandlas i detta betänkande, även om det lämnar en del övrigt att önska. Syftet med att inrätta redovisningscentralerna för taxi är helt enkelt att förbättra Skatteverkets möjligheter att kontrollera att de som driver taxiverksamhet betalar sin skatt. Herr talman! Genom att alla taxibilar har taxameter minskar risken ytterligare för att resenärer blir lurade och för att taxiföretag ska kunna låta bli att betala skatt. I november 2013 hade omkring 10 procent av taxibilarna undantag från taxameterkravet. Tyvärr valde regeringen att inte behandla frågan i sin proposition utan skjuta på den. Det tycker vi är synd. De kryphål som nu finns behöver täppas till. Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt, vilket är bra. Taxameterkravet bör självklart inte innebära att nya tekniska lösningar motverkas. Vi välkomnar ny teknik som underlättar för kunder, chaufförer och taxiföretag, så länge man uppfyller kraven på en säker och laglig taxitrafik. Att kombinera taxameterkravet med ny teknikutveckling och användandet av appar vid taxibeställning bör rimligen inte vara någon omöjlighet. Till exempel bedömer Svenska Taxiförbundet det som fullt möjligt. Vi i Miljöpartiet tycker därför, liksom majoriteten i utskottet, att det är viktigt att lyssna på Skatteverket, Transportstyrelsen och andra tunga remissinstanser som vill att den möjlighet som finns i dag att få dispens från kravet på taxameter i taxibilar ska tas bort. Givetvis måste det här göras med hänsyn till exempelvis upphandlad trafik, som färdtjänst och skolskjutsar, där staten, kommuner och landsting har tecknat avtal som ännu inte löpt ut. Men det går att hantera. För att ytterligare minska möjligheten till fusk är det bra att redan från början kräva att överföring av data till redovisningscentralerna görs trådlöst. Då minskar risken att data manipuleras på vägen. Detta saknades tyvärr också i propositionen. Herr talman! Allt det vi talar om i dag rör sig om att på olika sätt skapa bättre ordning och reda i taxinäringen. Utöver ekonomiska frågor, som att företag ska göra rätt för sig vad gäller att betala skatt och inte ta ut oskäliga priser av sina kunder, handlar det om så viktiga saker som trafiksäkerhet, arbetsmiljö och rimliga anställningsförhållanden. Även här behövs krafttag. Ingen chaufför ska hetsas att köra utan att vara utvilad. Ingen resenär ska behöva åka med en förare som inte fått sova och vila tillräckligt. Ingen medtrafikant ska behöva möta en förare som är för trött, oavsett om hen kör lastbil, taxi, personbil eller något annat fordon. Tyvärr är risken att det ska ske alldeles för stor i dag. Transportarbetareförbundet gjorde en undersökning av tillståndet i taxibranschen 2012. Den visade att många taxichaufförer arbetar många och långa pass utan tillräcklig dygns- eller helgvila. Närmare hälften av dem som svarade uppgav att deras arbetssituation påverkar deras trafikbeteende negativt. Så kan det inte få fortsätta. Ingen ska drivas så hårt på jobbet. Säkerheten på vägarna får inte riskeras. Det är både oacceptabelt och onödigt. En sak i övrig yrkestrafik att inspireras av är att kör- och vilotider för tunga fordon noteras i färdskrivare. De som kör tunga fordon måste ha digitala förarkort. Kraven borde skärpas även för taxi. Man borde se över om digitala förarkort kan införas för taxibilar. Digitala färdskrivare i alla taxifordon skulle förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten på vägarna och även underlätta kontrollen för myndigheterna. Det finns mycket mer att säga om detta. Precis som Leif Pettersson tycker jag att det behövs en översyn av konsekvenserna av avregleringen av taxinäringen. Jag behöver inte upprepa det Leif redan har sagt. Jag instämmer inte minst vad gäller det ansvar som offentliga upphandlare har att inte bara ställa krav på lägsta pris när man köper transporter, som färdtjänst och skolskjutsar, utan även ställa krav på kvalitet och goda arbetsvillkor. Det är möjligt, och det blir ännu lättare med EU:s nya upphandlingsregler, som uppmuntrar sociala krav. Jag vill nämna ett exempel. Upphandlad taxitrafik, som skolskjutsar, färdtjänst och annat, bör verkligen inte utföras på ackord. Jag står bakom förslaget i betänkandet under punkt 1 samt alla våra reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 3 om digitala förarkort och färdskrivare.

Anf. 87 Lars Tysklind (FP)
Herr talman! Jag kan börja med att instämma i Christer Akejs historiebeskrivning och hans beskrivning av taxins nuvarande viktiga roll. Detta kan vi väl vara överens om. Dagens betänkande handlar om en ny lagstiftning om redovisningscentraler som ska träda i kraft den 1 januari 2016. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet utom under punkt 1, som gäller hanteringen av undantagsregeln, vilken diskuterats här till och från. Vi från Folkpartiet och Alliansen har en reservation, som jag dock avstår från att yrka bifall till. Precis som Annika Lillemets uttryckte är det ganska självklart vad syftet med obligatoriska redovisningscentraler är. De införs naturligtvis för att förbättra Skatteverkets möjligheter till skattekontroll av taxiverksamheten. Man är skyldig att ansluta sig till en redovisningscentral, och redovisningscentralen har i sin tur en skyldighet att överföra uppgifterna till Skatteverket. Så fort man kan få en fungerande kontroll gynnar man den del av verksamheten som är seriös och följer regelverket. Det får inte vara så att det i grunden lönar sig att inte följa regelverket. Vi är utan tvekan helt överens om att det ska vara på det viset och att det är bra. Herr talman! Vad diskussionen egentligen handlat om är hur undantagsregeln ska hanteras - inte om den ska hanteras utan hur och när. Jag kan inte se annat än att det är bra att regeringen följde tillkännagivandet från riksdagen och prioriterade framtagandet av ett regelverk kring redovisningscentralerna, så att det kommer på plats. Jag kan inte heller se annat än att det i det sammanhanget finns en stor enighet om att undantagsregeln ska vara ändamålsenlig. Vi ska inte ha en undantagsregel som öppnar ett kryphål. Man ska inte kunna gå runt detta. Regeringen skriver att frågan inte är helt okomplicerad, och därför väljer regeringen att säga att man ska behandla undantaget i annat särskilt sammanhang. Regeringen har preciserat detta andra särskilda sammanhang. Det kan låta lite märkligt eftersom det kan vara när som helst i framtiden. Nu har man ändå uppgivit - och det tar Folkpartiet och den övriga Alliansen upp i reservationen - att regeringen har för avsikt att återkomma i frågan innan lagstiftningen om redovisningscentraler träder i kraft den 1 januari 2016. Då har vi en tidsuppgift att hålla oss till. Jag har inte uppfattat att vare sig regeringen, vi i Folkpartiet eller övriga allianspartier har någon annan uppfattning än att undantagsregeln ska vara restriktiv. Grundkravet måste alltid vara att kontrollen kan säkerställas på något annat sätt. Jag väljer att inte kommentera detta så mycket. Vi har diskuterat tillkännagivandets nytta eller inte, men vi kan väl lägga den diskussionen åt sidan så länge. Jag försöker ändå förstå vad skillnaden är i tillkännagivandet från majoriteten, det vill säga Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern, mot den hantering regeringen har tänkt sig. Herr talman! Hela syftet med lagstiftningen är att taxameter ska vara obligatorisk och att det ska finnas redovisningscentraler. Även utskottsmajoriteten anser att det dock inte bör innebära att andra motsvarande tekniska lösningar som kan uppfylla kraven på säker laglig taxitrafik kan motverkas. Det handlar alltså om att det finns andra tekniska lösningar som motsvarar taxameterns funktion att kontrollera. Ska jag uppfatta detta på annat sätt än att vi ändå ser att under vissa premisser ska det vara möjligt med undantag från taxameterkravet om kontrollen säkerställs med annan teknik? Om det är så känns det som att vi är överens även i den frågan. Det finns ingen som tycker om fusk. Det ställdes tidigare en fråga till Christer Akej om han tyckte att det är bra om det går att fortsätta att fuska. Det är en mycket retorisk och märklig fråga. Herr talman! Leif Pettersson diskuterar frågan om utredning av taxiverksamheten. Vi kan konstatera att det finns ett tillkännagivande från våren 2013 om att göra en utredning av taxiverksamheten. Det föranledde regeringen att i slutet av maj 2013 ge Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa fördjupade analyser av regelverksefterlevnad inom yrkestrafiken på väg. Där ingick taxiverksamheten som helhet. Uppdraget gick ut på att göra fördjupade analyser av pågående och planerade åtgärder för att se om de var till fyllest för att lösa de problem som finns. Om fallet inte var så skulle nya åtgärder föreslås. Transportstyrelsen redovisade för regeringen så sent som den 28 februari i år sitt uppdrag. Ett av förslagen gällde hur prissättningen och prisjämförelser skulle hanteras. Det är i princip det förslaget som nu läggs fram. Men vill man fuska går det väl alltid att fuska och utföra kriminella handlingar. Men precis som Christer Akej sade är mycket en polisiär fråga. Med detta förslag som rör prisjämförelser, att tydligt och skriftligt kunna visa vad en resa ska kosta, öppnas en möjlighet till kontroll. Förslaget är ett resultat av utredningen. Det finns även andra förslag i samma proposition, till exempel att polisman ska få ta registreringsskylten i beslag om taxameterutrustningen inte uppfyller kraven. Det är ett av förslagen som ska träda i kraft den 1 januari 2015. Det är fråga om tillsyn och är en polisiär fråga. Det ska finnas en grund så att frågan kan kontrolleras. Det finns ytterligare förslag i Transportstyrelsens utredning om regelefterlevnad, och jag kan tänka mig att vi kan återkomma i frågan. Men det känns som att när det gäller undantagsregeln kan vi enas om att om det går att få fram teknik som motsvarar taxameterns funktion kan det finnas utrymme för undantag - om det är praktiskt möjligt. Jag vill tacka för ordet. Det här är den sista debatten för trafikutskottet under mandatperioden. Jag vill rikta ett tack till mina kolleger. Vi har haft en del meningsmotsättningar, men vi kanske kan lägga dem åt sidan och tacka varandra för ett gott samarbete och bra diskussioner. Jag vill passa på att tacka kansliet, som just nu består av Cecilia Forsberg. Jag tackar även talmannen med medarbetare. (Applåder)

Anf. 88 Leif Pettersson (S)
Herr talman! Låt mig först säga något för att det ska bli riktigt tydligt. Skatteverket har rätt att kontrollera. Det är inte så att det är obligatoriskt att tömningscentralerna ska redovisa sina uppgifter till Skatteverket, men Skatteverket har rätt att kontrollera att uppgifterna finns. Men det är en petitess i sammanhanget. Skillnaden mellan tillkännagivandet och er inställning i ärendet är att vi kräver att taxameter ska vara obligatorisk, precis på samma sätt som Taxiförbundet och de taxiföretag som har träffat oss i riksdagen har förklarat. Vi kräver att taxametern ska vara obligatorisk i taxibilar. Sedan var det frågan om överföringen av uppgifter mellan taxameter och tömningscentral. Vi kräver att tömningen ska ske trådlöst för att minska möjligheten att manipulera. Annars är det lätt att med hjälp av ett annat medium mata in uppgifterna i en dator och sedan ändra dem. Den som är sjyst och tar frågan på allvar, seriösa taxiföretag, gör inte så. Men det gör de inte i dag heller. De har sin redovisningscentral, som vi har sagt tidigare. Det är för att komma åt fusket som vi vill åstadkomma förändringarna. Precis som Christer Akej fick frågan undrar jag varför Lars Tysklind vill att fusket ska få fortsätta. Tror ni att turister från andra länder genom att man visar fram en lapp med priset ska begripa vad som är ett rimligt pris för att åka in till Stockholm? Jag tror inte det.

Anf. 89 Lars Tysklind (FP)
Herr talman! Jag får tacka för förtydligandet från Leif Pettersson. Jag kanske genade lite i kurvan. Taxametern är obligatorisk. Taxametertvånget finns. Från det tvånget kan det ges undantag. Det är därför vi diskuterar hur undantagsregeln ska vara utformad. Jag tog upp förslaget till tillkännagivande från majoritetens sida och vårt förslag. Vi anser att om kravet kan uppfyllas med hjälp av annan godtagbar teknik kan det utmynna i ett undantag. Det finns ingen motsättning. Regeringen har tydligt sagt att man måste titta på undantagsregeln. Jag vet inte om uttrycket att tvista om påvens skägg passar in i sammanhanget, men det ligger åtminstone nära. Sedan var det frågan om den trådlösa överföringen. Jag tror inte att vi har haft några synpunkter i den frågan. Det är kanske möjligt att göra så. Det känns inte som att vi från Folkpartiet har några synpunkter. Frågan om fusket blir lite märklig. Det är för att motverka fusket som vi inför redovisningscentralerna, inte för att fusket ska fortsätta. Frågan blir mycket märklig. Det finns inget område där något parti i riksdagen tycker att man ska kunna fuska i näringsverksamhet och därmed få en konkurrensfördel. Så är det naturligtvis.

Anf. 90 Leif Pettersson (S)
Herr talman! Då kan man se fram emot att Folkpartiet kommer att gå emot regeringen när de på den här punkten kräver att överföringen av uppgifter genom taxameter och tömningscentraler ska kunna ske på annat sätt än trådlöst. Är det så jag ska tolka Lars Tysklind, eller? Vi får väl se. När vi kommer med ett tillkännagivande och vill göra någonting, någonting annat än det som regeringen har lagt fram förslag om, får vi höra att det är en strid om påvens skägg. Vi tycker egentligen lika. Men så tycker vi givetvis inte. Vi har en annan uppfattning. Vi tycker att man måste stävja fusk på ett bättre sätt än vad som görs i dag. Det är vad diskussionen om taxameter också går ut på. Ta till er det Taxiförbundet säger. Ta till er det som de taxiföretagare som har varit i riksdagen och träffat oss säger. Kräv taxameter i alla taxibilar. Den nya teknik som finns i dag är inte tillräckligt bra. Det går att med en app följa en taxi på väg fram och möjligen vart den är på väg. Det går till och med att se hur mycket hur du ska betala, men det funkar inte som en taxameter. Det funkar inte för att redovisa. Så är läget i dag. Om det någon gång i framtiden kommer någonting annat ska det naturligtvis inte ligga hinder i vägen för att lagstifta om det. Jag tror att det är viktigt att ta till sig prisinformationen. Prisinformationen från seriösa företag är väl helt okej, men det är de andra företagen som vi måste komma åt.

Anf. 91 Lars Tysklind (FP)
Herr talman! Diskussionen om prisinformation kan vi kanske avsluta. Jag ser också att det kan finnas oerhörda svårigheter i det enskilda fallet att få den att fungera. En förutsättning för att man ska kunna utföra en kontroll är att man åtminstone har ett skriftligt bevis och att även föraren har det. Det ska finnas vid en kontroll. Jag läser innantill, herr talman. Utskottet anser att alla taxibilar måste ha taxameter för att resenären inte ska bli lurad och för att taxiföraren inte ska kunna underlåta att betala skatt. Så långt kan vi vara överens. Så kommer vi till undantagsregeln. Detta bör dock inte innebära att andra motsvarande tekniska lösningar som kan anses uppfylla krav på en säker och laglig taxitrafik motverkas. Jag sade att jag inte förringar er rätt att göra ett tillkännagivande, men jag måste ändå känna att jag kan förstå skillnaden. Jag utgår från att det regeringen ska titta på är hur brett detta undantag kan vara och vilka krav man ska ställa på andra tekniska utrustningar. Jag läste inte ur vår reservation utan ur majoritetstexten. Vi reservanter i detta fall kan naturligtvis säga att vi tycker likadant och kan gå på ert tillkännagivande. Men för mig är ett tillkännagivande någonting som man gör därför att man vill att regeringen ska göra något ytterligare och som den inte gör. Eftersom regeringen tydligt har sagt att man tänker titta på undantaget ur de aspekter som vi talat om är tillkännagivandet att slå in en öppen dörr. Men vi kan väl avsluta denna diskussion, för den blir inte speciellt meningsfull.

Anf. 92 Tony Wiklander (SD)
Herr talman! Vi står naturligtvis bakom alla reservationer från Sverigedemokraterna, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 4 under punkt 4. I övrigt välkomnar jag och ställer mig bakom utskottets förslag. Vi är framme vid behandlingen av en proposition angående taxi. Jag hoppas innerligt att det här ska leda till en stark lagstiftning och framför allt viktiga bestående förändringar. Man behöver inte ha speciellt bra vare sig syn eller hörsel för att se att den avreglering av taxi som skedde för ett tjugotal år sedan verkligen inte har slagit väl ut. Den är mer ett exempel på att en avreglering för det mesta faktiskt måste regleras. Det är det vi håller på med just nu. Som det har utvecklats har denna avreglering inte bara lett till en överetablering, utan denna har i sin tur lett till en bransch i vanrykte. I det senare inbegrips tyvärr även de seriösa bolag och förare som oförskyllt får skulden för den situation som råder. Jag tror att vad som behövs är en reell prisreglering. Det här med missbruket av den fria prissättningen behöver jag inte upprepa. Senast drog jag en historia om det hela som var sann. För ett par år var det en som tog 9 000 kronor för en taxiresa från Arlanda in till city. Det rekordet har för länge sedan passerats, till skräck för dem som drabbas av det hela, och de har ingenting att sätta emot. Det finns ingen åklagare som tar tag i det heller så länge det är fritt att begära vad man vill. Jag menar att en reell prisreglering behövs, och vi ska naturligtvis följa det här ända tills så har skett. Utskottet, inklusive Sverigedemokraterna, anser det viktigt att möjligheten att bevilja taxameterundantag upphävs. Det är nödvändigt för att eliminera de befintliga möjligheterna till kryphål. Det är också något som bör medverka till att främja jämbördiga konkurrensvillkor inom taxibranschen, vilka i dag är obefintliga. Jag menar, herr talman, att utländska medier och resebyråer inte ska behöva varna för svensk taxinäring. Det är en stor skam för oss att så har skett och sker. Man försöker att reglera, och polis och andra kontrollinstanser har under senare tid, sedan utskottet började röra i det här, gjort mycket kontroller både här i Stockholm och på andra orter. Det är bra, och det måste fortsätta. Men det viktiga är att det finns en lagreglering i botten som gör att man håller ordning på en näring som fullständigt har spårat ur. Eftersom det är sista ärendet för min del från trafikutskottet vill jag tacka utskottet, kansliet, talmännen och kanslierna för de här åren av, vad jag finner, gott arbete och gott samarbetsklimat. Trots de motsättningar som ibland råder mellan partierna har andan ändå varit god i utskottet, och det tackar jag för.

Anf. 93 Bengt Berg (V)
Herr talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och nej till reservation 1. I söndags hade jag ett samtal med en man som heter Uffe. Han har kört taxi här i Stockholm i 25 år. Han visste berätta hur mycket sämre villkoren har blivit de senaste åren, inte bara att taxorna blivit svindlande godtyckliga och att den svenska taxins allmänna renommé fått sig en rejäl törn också utomlands. Tv-team från England och andra länder har gjort reportage om den svenska taxins förlorade heder. Sådant drabbar inte minst de hederliga förarna. De så kallade friåkarna, det vill säga taxibilar som inte hör till de större taxibolagen, använder sig alltför ofta av tvivelaktiga metoder för att komma över kunder vid populära upphämtningsställen. Ja, man kan till och med uppleva hot när man plockar upp kunder som vill åka med, berättade taxichauffören Uffe. Herr talman! Det är inte bara i tågtrafiken som vi har upplevt ett stort kaos de senaste åren. Också inom den avreglerade taxirörelsen har problemen avlöst varandra, och i stället för utlovade konkurrensförbättringar har kunderna drabbats av ett virrvarr av en icke fungerande ordning. Taximarknaden omreglerades 1990, och motiveringen var att öka förutsättningarna för bättre service och tillgänglighet både över landet och dygnet runt. Så blev det nu inte, i alla fall inte för oss som bor i det övriga Sverige. Med sentimental nostalgi tänker jag tillbaka på den taxistation som en gång fanns i centrala Torsby, med flera bilar i trafik dygnet runt. Men det var länge sedan. Nu är en taxibil lika sällsynt som en känguru i de värmländska skogarna, men i storstaden är taxistimmen stinna. Herr talman! Vi vill ha redovisningscentraler för taxi, för att upprätthålla sunda konkurrensvillkor. Möjligheten till taxameterundantag ska tas bort. Trådlös överföring av taxameteruppgifter till redovisningscentralen ska användas. Vi vill ha sanktioner för underlåtelser, på det sättet att taxitrafiktillståndet bör kunna återkallas om taxiföretaget underlåter att överföra taxameteruppgifter till redovisningscentralen. Många taxichaufförer arbetar långa pass utan sömn och vila. Transportarbetareförbundet genomförde en undersökning 2012, och då sade hela 47 procent av förarna att den dåliga vilan och den stressiga arbetsmiljön var menliga för deras arbete. Genom digitala färdskrivare kan detta förhoppningsvis avhjälpas. Att man vet hur mycket man ska betala när man gör en taxiresa är självklart, men denna självklarhet är inte längre självklar. Det är dock en service gentemot kunderna att man enkelt och begripligt, tydligt och synligt, kan få reda på vad en taxiresa kommer att sluta på när man väl stiger ur bilen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 5. Med detta vill också jag tacka för mig. Jag beklagar icke att det har funnits olika åsikter i olika frågor - i så fall skulle debatterna i riksdagen ha varit tämligen meningslösa. Jag vill också rikta ett varmt tack till kansliet och till kollegerna här på riksdagsbänkarna. Det har för mig varit en fröjd, som nu är slut. (Applåder)

Anf. 94 Magnus Sjödahl (KD)
Herr talman! Det är med stor glädje som jag deltar i denna debatt, vars tyngsta del handlar om regeringens proposition gällande redovisningscentraler för taxi. Nu har vi baxat den ända hit, och till skillnad från det som Kjell-Olof Feldt diktade en gång är det inget s-k-i-t utan tvärtom någonting mycket positivt och bra som vi har på bordet. Vi hinner alltså i mandatperiodens sista skälvande timmar fatta beslut om ett införande av redovisningscentraler från och med den 1 januari 2016. Att jag känner ett särskilt engagemang i denna fråga är naturligt eftersom jag vågar hävda att jag har ett svårslaget rekord när det gäller hur mycket tid en riksdagsledamot har tillbringat i taxi. Jag har nämligen ägnat större delen av mitt yrkesverksamma liv åt att sitta bakom ratten, inte i baksätet. Ni får nog svårt att hinna i kapp oavsett hur mycket taxi ni bokar. Herr talman! Svensk taxinäring omfattar ca 16 000 fordon och omsätter ungefär 15 miljarder, så det är inte någon marginell företeelse. Branschen avreglerades sommaren 1990. Ja, jag väljer att säga "avreglerades". Ibland står det "omreglerades", och så kan man uttrycka det. Men sanningen att säga fanns det inte särskilt mycket regler kvar efter att avregleringen trätt i kraft. Jag vill påminna om att det var under en socialdemokratisk regering som förslagen arbetades fram och besluten fattades, men det skedde i bred politisk enighet. Det fanns en allmänt omfattad uppfattning om att tillgängligheten och kundorienteringen behövde öka. Det var alltför ofta det berömda, eller snarare det ökända, "taxi, var god dröj" som kunden möttes av. Det är inget ovanligt med brister i service och tillgänglighet när det råder en monopolsituation. De mest genomgripande förändringarna var att trafikområdena upphörde, behovsprövningen av antalet tillstånd upphörde och prisregleringen upphörde även den. Det fick naturligtvis stora konsekvenser såväl för de verksamma i näringen som för kunderna. Tillgängligheten till taxibilar ökade i storstadsområdena, och det var just den bristande tillgängligheten som var ett av de bärande skälen bakom beslutet. Men det är inte överallt i landet som tillgången har ökat. I vissa regioner har den tvärtom minskat dramatiskt eller till och med upphört helt, åtminstone vissa tider på dygnet. Ganska fort påbörjades förändringar och förbättringar av avregleringen. Även en avreglerad bransch kräver ju, som tidigare påpekats, vissa regler för att det ska fungera. Taxiförarlegitimation och prisinformation infördes, och det är viktiga åtgärder, om än inte helt tillräckliga. Legitimationen är inte någon garanti för lokalkännedom och yrkeskunnande. Prisinformationen är svårtolkad, i synnerhet för den ovane resenären, för att inte tala om den som kommer från ett annat land, som den är totalt obegriplig för. Herr talman! Bilden av hur avregleringen har slagit ser alltså väldigt olika ut. Framför allt beror det på vilket taxiföretag man som kund väljer att anlita. Jag brukar säga att taxi aldrig har varit bättre eller sämre än i dag. De etablerade och långsiktigt arbetande företagen har blivit mycket professionella när det gäller såväl den tekniska utvecklingen som kundorienteringen. Den kund som har god kännedom om taximarknaden och vet vilket företag man ska anlita får oftast en utmärkt service. Att, som Socialdemokraterna skriver i sin kommittémotion, hävda att taxibranschen präglas av kaos är en generalisering som är lite av en svartmålning av även de seriöst arbetande yrkesutövarna. De allra flesta som arbetar inom taxibranschen gör det på ett seriöst sätt. Att man drar alla över en kam känns inte särskilt lustigt. Det är ju faktiskt så att vi under flertalet av åren efter avregleringen fram till i dag har haft en socialdemokratisk regering. Att helt rentvå er från ansvar är inte riktigt hederligt. Däremot finns det något som man skulle kunna kalla en svans, som i huvudsak opererar utanför terminaler i våra större städer. De är inte anslutna till någon beställningscentral utan lever på vad man skulle kunna kalla första- och sistagångskunder och har en prisbild som kraftigt avviker från den som är gängse i de större företagen. Dessutom har Skatteverket svårigheter att kontrollera att intäkterna redovisas hos dessa aktörer. De fordon som kontrollerats har i huvudsak varit bilar anslutna till en beställningscentral. Betydande belopp undgår beskattning. Ett överslag som Skatteverket har gjort ger vid handen att det sannolikt handlar om miljardbelopp. Det är just detta som redovisningscentralerna ska komma till rätta med. I betänkandet står det så här: "Det huvudsakliga syftet med förslagen är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll." När det gäller dispenser menar jag att den lagstiftning som finns egentligen borde vara till fyllest. Den har ju ändrats från "särskilda" till "synnerliga" skäl, vilket är en mycket restriktiv skrivning. Trots detta beviljas, enligt min mening, alltför många dispenser i dag. Taxametern är inte enbart ett instrument för prisberäkning, eller knappast ens i huvudsak detta, utan den är att betrakta som en kassaapparat. Det är dock inte 17 procent, som det står någonstans, utan snarare ca 10 procent av bilarna i Sverige som har dispens i dag. Och jag menar att det inte ska vara fråga om taxibilar som betjänar allmänheten dagligen som ska kunna få dispens. Jag vill däremot inte helt utesluta att det kan finnas skäl för vissa speciella fordon att få undantag. Vi menar att det borde klarläggas snarast vilka som skulle kunna omfattas, och det före ikraftträdandet den 1 januari 2016. När det gäller priset är det ett stort problem med överprissättning. Jag har här en bild. Den är autentisk - det är ingen fotoshoppad grej, som man kanske skulle kunna hoppas. Den är tagen av trafikpolisen i Stockholm och visar jämförpriset 9 909 kronor. Här har jag en annan bild. Den visar någonting som man kan kalla ett normalt, gängse pris: 325 kronor. Det är från ett av de etablerade bolagen. Vi talar alltså om ett 30 gånger så högt pris. Här välkomnar jag den proposition som regeringen avlämnade alldeles häromdagen och som den nyvalda riksdagen får behandla i början av hösten. Det är väl så nära en prisreglering man kan komma, och det är klart att jag ställer mig frågan varför vi inte tar steget fullt ut och sätter ett maxpris. Jag skulle inte ha något emot det, trots att det är principiellt tveksamt att staten sätter priser på en fri marknad. Ingen regel utan undantag, brukar man ju säga, och det kan finnas skäl att vara pragmatisk och inte helt ideologiskt låst när man märker att nackdelarna och avarterna blir för många. Det uppstår ju en ganska märklig situation när vi tvingas vidta åtgärder på plats efter plats för att hindra aktörerna med fyrsiffriga jämförpriser från att finnas utanför terminaler. På många ställen har man löst det med avtal mellan markägaren och ett antal taxiföretag, där man reglerar vilket pris som ska tillämpas. Branschorganisationen är kritisk till en prisreglering men däremot positiv till den proposition som kommer, där det föreslås att vid jämförpris på över 500 ska kunden upplysas om vad slutpriset för resan blir. Förhoppningsvis kommer det att innebära att ett maxpris på just 500 kommer att vara det som gäller. Vi måste också inse att den svenska modellen med fri prissättning på taxiresor inte är något som tillämpas i flertalet länder i vår omvärld. Därför är det oftast gäster från andra länder som råkar illa ut och tvingas betala bisarra överpriser när de intet ont anande sätter sig i en taxibil, kanske som det första de gör när de kommer hit till Sverige. Men det återkommer vi till i höst, när vi ska behandla det. Nu är jag glad att vi har framme ett förslag om redovisningscentraler som vi ska rösta igenom här i kammaren senare i dag. Det är ett viktigt steg mot bättre ordning på svensk taximarknad.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-24
Beslut: 2014-06-24
Förslagspunkter: 12, Acklamationer: 3, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Redovisningscentraler för taxi

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen

  a) antar regeringens förslag till

  1. lag om redovisningscentraler för taxitrafik, med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

  2. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

  3. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211), med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

  b) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att den nuvarande möjligheten att bevilja taxameterundantag bör upphävas.
  • Reservation 1 (M, FP, C, KD)
 2. Redovisningscentraler för taxi
  Utskottets förslag:
  Riksdagen

  a) antar regeringens förslag till

  1. lag om redovisningscentraler för taxitrafik, med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

  2. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

  3. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211), med den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

  b) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att den nuvarande möjligheten att bevilja taxameterundantag bör upphävas.
  • Reservation 1 (M, FP, C, KD)
 3. Sanktioner vid underlåtelser
  Utskottets förslag:
  • Reservation 2 (MP, V)
 4. Sanktioner vid underlåtelser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 2 (MP, V)
 5. Digitala förarkort och färdskrivare

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 3 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M102005
  MP02500
  FP22002
  C21002
  SD18002
  KD15004
  V01801
  Totalt178143028
  Ledamöternas röster
 6. Digitala förarkort och färdskrivare
  Utskottets förslag:
  • Reservation 3 (S, MP, V)
 7. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation
  Utskottets förslag:
  • Reservation 4 (SD)
 8. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 4 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M101006
  MP25000
  FP22002
  C21002
  SD01802
  KD15004
  V18001
  Totalt30218029
  Ledamöternas röster
 9. Samverkan i tillsynen av taxibranschen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 10. Samverkan i tillsynen av taxibranschen
  Utskottets förslag:
 11. Prisinformation och översyn av taxibranschen
  Utskottets förslag:
  • Reservation 5 (S, MP, V)
  • Reservation 6 (SD)
 12. Prisinformation och översyn av taxibranschen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 5 (S, MP, V)
  • Reservation 6 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M102005
  MP02500
  FP22002
  C21002
  SD00182
  KD15004
  V01801
  Totalt1601431828
  Ledamöternas röster