Spel- och lotterifrågor

Betänkande 2006/07:KrU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
12 april 2007

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

PDF
PDF

Beslut

Nej till motioner om spel- och lotterifrågor (KrU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om spel- och lotterifrågor. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med Lotteriutredningens betänkande Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11). Motionerna handlar om den reglerade spelmarknaden, annonsering och reklam för spel, direktiv till AB Svenska Spel, åldersgräns vid spel, begränsade öppettider för spel på värdeautomater, frivillig avstängning från olika typer av spel, Lotteriinspektionens arbete rörande illegal spelverksamhet, lagskärpning rörande illegal spelverksamhet, hantering av speltillstånd, kasinon, Internetspel och vadslagning på hundar.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-13
Justering: 2007-03-27
Trycklov till Gotab och webb: 2007-04-02
Trycklov: 2007-04-02
Reservationer: 10
Betänkande 2006/07:KrU8

Alla beredningar i utskottet

2007-03-13

Nej till motioner om spel- och lotterifrågor (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om spel- och lotterifrågor. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med Lotteriutredningens betänkande Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11). Motionerna handlar om den reglerade spelmarknaden, annonsering och reklam för spel, direktiv till AB Svenska Spel, åldersgräns vid spel, begränsade öppettider för spel på värdeautomater, frivillig avstängning från olika typer av spel, Lotteriinspektionens arbete rörande illegal spelverksamhet, lagskärpning rörande illegal spelverksamhet, hantering av speltillstånd, kasinon, Internetspel och vadslagning på hundar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2007-04-11
Stillbild från Debatt om förslag 2006/07:KrU8, Spel- och lotterifrågor

Debatt om förslag 2006/07:KrU8

Webb-tv: Spel- och lotterifrågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 133 Cecilia Magnusson (M)
Fru talman! Jag kan inte säga mer än vad jag har gjort när det gäller musiken. Jag vill naturligtvis titta på det också. Jag vill naturligtvis förkovra mig och titta hela tiden på dessa frågor. Självklart är det så. När det gäller scenkonsten har jag mycket till skänks. Men jag ska naturligtvis titta på detta också. Jag ska naturligtvis föra fram kulturfrågorna oändligt mycket mer från alliansen. Jag har en känsla av att det är svårt för alla politiska partier att ta tag i kulturen. Det hade ni också problem med under den socialdemokratiska eran. Det är svårt att driva kulturfrågor. Det måste vi göra tillsammans. Den 25 april ska jag ha en salong här i riksdagen då allmänheten ska kunna komma. Då ska kulturfrågorna dryftas på ett lite annorlunda sätt än i kammaren. Man ska kunna diskutera dem på ett annat sätt. Och den 25 april kommer kulturministern. Och då ska jag tala med henne om dessa frågor.

Anf. 135 Siv Holma (V)
Fru talman! Kulturområdet är stort. Nyss har vi avhandlat teater, musik och dans. Och nu ska debatten handla om spel- och lotterifrågor. Ridån går upp för ett nytt spel. I det betänkande som nu ska upp till debatt finns det 20 motionsyrkanden från allmänna motionstiden, 10 reservationer och 1 särskilt yttrande. Så det finns många uppfattningar inom området. En stor del av betänkandet handlar om Lotteriutredningens betänkande som lades fram förra året och som nu håller på att beredas i Regeringskansliet, och det har varit ute på remiss. Alla motioner avstyrks i den delen precis som övriga motionsyrkanden som handlar om den reglerade spelmarknaden, annonsering och reklam för spel, direktiv för AB Svenska Spel, åldersgränser vid spel, begränsade öppettider för spel på värdeautomater och inte minst spelmissbruk. Med dessa ord, fru talman, vill jag låta spelet börja.

Anf. 136 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Jag står bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer, men för att vinna tid yrkar jag bifall bara till reservation 2 om en reglerad spelmarknad. Det finns starka skäl för att behålla den reglerade spelmarknaden i Sverige. Det möjliggör en bättre kontroll av spelandet, vilket är en förutsättning för effektiva åtgärder mot spelberoende och överdrivet spelande. Det innebär också att spelarnas förlorade pengar kan användas till ändamål som är nyttiga för samhället, till exempel idrott och föreningsliv i stället för att hamna i privata intressenters fickor. I dag är det de utländska spelföretagen på Internet som utgör det största hotet mot den svenska reglerade spelmarknaden. Befintlig lagstiftning är för svag för att stoppa dessa företags verksamhet i Sverige. Om man jämför med Danmark räcker det med att utländska Internetspel är formulerade på danska för att de ska vara illegala. Vi föreslår att en utredning tillsätts med syfte att se över vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att begränsa det oreglerade spelandet på Internet. Fru talman! Om vi menar allvar med att det sociala ansvaret för spelandet ska rankas högre än att staten tjänar pengar på det bör ansvaret för spelfrågorna inte ligga på Finansdepartementet utan på Socialdepartementet. För Vänsterpartiet är det huvudmotivet till att vi har en reglerad spelmarknad. I Aftonbladet från den 9 april kan vi läsa att finansministern aviserar att förslag till en ny spelpolitik kommer i sommar. Moderaten Tomas Tobé, som senare kommer att delta i debatten, kritiserar hårt i samma artikel och säger att Svenska Spel inte tar sitt ansvar för att minska spelberoendet. Det är ett mycket märkligt påpekande särskilt som han i samma andetag föreslår att dagens system byts ut mot ett licenssystem. På vilket sätt kommer det att minska spelandet och spelmissbruket? Och på vilket sätt kommer det att minska den aggressiva marknadsföringen? Enligt Vänsterpartiet finns det mer effektiva sätt att påverka marknadsföringen. Vi vill ge AB Svenska Spel direktiv motsvarande Systembolagets om hur information om de negativa skadeverkningar som spelandet innebär för den enskilde och för samhället bör utformas. Vi vill också ha en policy för hur AB Svenska Spel ska utforma sin marknadsföring, vilken enligt Vänsterpartiets uppfattning är relativt aggressiv i dag. Fru talman! Först betalar spelarna in till spelbolagen en förskräcklig massa pengar jämfört med vad de får ut i form av vinster. Sedan betalar de spelberoende och deras anhöriga med social misär och mänskligt lidande. Finansministern sade nyligen i en riksdagsdebatt: "Om man skulle hantera andra sorters pengar på det sättet och visste att huvuddelen av de pengar människor satsar gav förluster, då skulle vi ju inte tillåta sådan verksamhet." Spelbolagen använder sedan pengarna till att utveckla nya spel, så kallade produkter, till att göra reklam för mer spelande och, givetvis, till att berika ägarna liksom, i Svenska Spels fall, till att stödja ungdomsidrotten och statskassan. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att bolaget borde åläggas att anslå lika mycket pengar till forskning och behandling av spelmissbruk som de lägger på reklam, ca 1 ½ miljon per dag. Vi är också emot statliga kasinon och att de förbjudna enarmade banditerna fick återuppstå i form av de ännu mer beroendeframkallande Jack Vegas och sedan Miss Vegas för att även flickor skulle spela mer. Fru talman! AB Svenska Spel är ett helägt statligt bolag. Riksdagens majoritet förväntar sig att bolaget genererar vinst. För dem kommer samhällsansvaret för de sociala följderna i andra hand. De styrande, förut Socialdemokraterna och nu Moderaterna, i Finansdepartementet skjuter över ett stort ansvar på Svenska Spel när det gäller åldersgräns vid kasinona och att personer med tendenser till spelmissbruk portförbjuds. Svenska Spel i sin tur överlåter spelpalatsets ansvar på spelarna själva genom att införa frivillig avstängning. De 28 nya miljoner man satsar på behandling motsvarar alltså inte mer än kostnaden för drygt två veckors marknadsföring för Svenska Spel. Den kristdemokratiske folkhälsoministern menar att det räcker att kommunerna har ansvar för att ge spelmissbrukarna vård. Men man brukar kalkylera med att det finns drygt 25 000 spelmissbrukare. Var finns de platserna i kommunerna? På många håll avvisas i dag spelmissbrukare från vården. De har mycket svårare att få vård än vad alkohol- och drogberoende har.

Anf. 137 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Vi socialdemokrater yrkar bifall till reservation 1. Vårt särskilda yttrande i betänkandet tänker jag senare kommentera lite grann. Fru talman! Det här betänkandet är inte så omfattande, men debatten om spel- och lotterifrågorna har varit rätt omfattande under det senaste halvåret. Ganska mycket händer inom området varför det finns all anledning att stanna upp och reflektera lite grann kring spelmarknaden, kring de attacker som kommer mot den reglerade spelmarknaden och kring hur olika domar beskrivs och varför regleringen ser ut som den gör. Frågan om en reglerad svensk spelmarknad och om hur denna spelmarknad ska vara reglerad är en av de frågor som vi under de senaste två mandatperioderna har fattat blocköverskridande beslut om. Jag har känt det som någonting positivt eftersom vi då har vetat att vi haft en samsyn och en långsiktighet i dessa frågor tillsammans med framför allt Centerpartiet och Kristdemokraterna. Fru talman! Det kan kanske vara riktigt att börja i en annan ända av historien. Jag ska inte presentera en fullständig historik över spelandet och över hur detta har organiserats i vårt land. Men i varje fall vill jag att alla ska vara medvetna om att spelandet är så riskfyllt att man historiskt och fram till i dag hävdat den lagstiftning som vi har, nämligen att alla lotterier är förbjudna utom de lotterier som av riksdagen, regeringen eller Lotteriinspektionen fått tillåtelse. Detta är alltså grunden. Också de sociala skyddshänsynen är grunden till att den europeiska unionen i beslut efter beslut hävdat de enskilda ländernas rätt att organisera sin egen spelmarknad som inte tar hänsyn till den fria rörligheten. Jag tror att det är både bra och viktigt att få detta sagt eftersom de beskrivningar som nu gång efter gång presenteras på kvällstidningarnas nyhetssidor pekar åt ett helt annat håll - som de själva uttrycker det: Nu faller spelmonopolet. Nyliberala moderater, folkpartister och centerpartister hänger på. Mönstret är detsamma. Tidningarna som tjänar hundratals miljoner på ökad annonsering om marknaden öppnas upp för ökad konkurrens - det är allt fler aktörer - skriker först, och nyliberaler som i alla lägen förordar en fri och öppen konkurrens kommer efter och tar som sin huvudsakliga uppgift att smutskasta det statliga bolag som är en del av den reglerade marknaden. Jag känner igen denna kritik från tidigare när man helt ville släppa marknaden fri, så i någon mening har man tagit några steg tillbaka och hamnat i en reglerad licensmarknad. Men fortfarande vill man bryta upp den kontrollerade organisation vi i dag har. Fru talman! Spel- och lotterimarknaden i Sverige är i allt väsentligt tillägnad staten, hästsporten och folkrörelserna. De vinster som genereras är tillägnade allmänna och allmännyttiga ändamål. Detta är en ordning som vi socialdemokrater är beredda att strida för både nationellt mot den högerledda regeringen och inom EU mot nyliberala krafter. Något man ofta glömmer bort är att spelmarknaden i de flesta europeiska länder är organiserad på ett sätt liknande det i Sverige och att vinsterna oftast går till ändamål motsvarande dem i Sverige. Det är detta man måste komma ihåg när medier drar i gång rapporteringen om olika domar. Det kan vara ett finskt mål, eller det må vara ett italienskt mål. Det kan också vara ett länsrättsmål i Sverige. Då står direktörerna i de utländska Internetspelbolagen på rad och uttalar sig om de privata bolagens förträfflighet och om Svenska Spels förkastliga beteende. Som ett eko dyker unga nyliberala politiker upp och gör detsamma. Fru talman! Efter höstens val och när den högerledda regeringen hade utsetts uppstod, som bekant, en turbulent period. Jag ska inte uppehålla mig vid vad som då hände. Men jag kunde konstatera att de olika ministrarna hade olika behov av att profilera sig genom olika uttalanden. I Finansdepartementet, där spelfrågorna hade legat tidigare, tog kristdemokraten Mats Odell plats. Och till min förvåning, inte minst med tanke på hur Kristdemokraterna i riksdagen resonerat de senaste åtta åren, var den första fråga han lyfte fram offentligt att han skulle avskaffa, som han uttryckte det, spelmonopolet och att han ville släppa in andra aktörer på licens. För mig var det ett mycket märkligt agerande eftersom Kristdemokraterna hela tiden stått för en linje med en starkt reglerad spelmarknad där spelberoendefrågan stått i centrum. Så vi ställer oss naturligtvis frågan om Kristdemokraterna i riksdagen bytt fot eller om man blivit överkörda av denne minister, som i slutändan ändå inte blev spelminister. Självklart ställer vi också några frågor till Centerpartiet i riksdagen med anledning av att statssekreteraren på detta område varit ute och sagt att man kommer att föra fram ett förslag till ny spelpolitik före sommaren. Hur ser Centerpartiets omprövning ut? Hur ser ni på folkrörelsespelens möjligheter att konkurrera i framtiden och hur kommer ni att göra med ATG? Kommer ATG att hamna under Jordbruksdepartementet som ATG:s ordförande vill? Avslutningsvis, fru talman, har jag några allmänna reflexioner kring spelpolitiken. Nu vet jag inte hur den högerledda regeringens politik på det här området kommer att se ut, men några punkter måste jag ändå föra fram som väsentliga. För det första: Illegala spelautomater och den typ av spel som vi soialdemokrater lyfter fram i vårt särskilda yttrande måste bekämpas. Att man accepterar att över 3 000 illegala spelautomater står uppställda, automater som saknar all kontroll, där den satsade summan och vinsterna är långt över vad Jack Vegas-automaterna ger, kan aldrig vara acceptabelt på en reglerad marknad. Här måste polisen få klart för sig att dessa automater finansierar annan illegal verksamhet och att jakten på dem måste intensifieras. För det andra: Att tidningar och tv-kanaler fortsätter att ta in annonser för utländska spelbolag trots att de vet att det är olagligt och trots att de blivit bötfällda flera gånger visar att vi har en för uddlös lagstiftning på det här området. Den måste stärkas. För det tredje: Under socialdemokratiskt styre var vi måna om att hålla tillbaka vinståterbetalningen. Detta fick vi ofta kritik för från moderata ledamöter, som ville släppa spelandet fritt och som såg vinståterbetalningen som ett konkurrensmedel. Jag hoppas att man i den spelpolitik som nu skapas i Regeringskansliet inser riskerna med att öka vinståterbetalningen, inte minst om det är fråga om privata spelbolag som också ska ge avkastning till sina aktieägare, något som vi socialdemokrater inom parentes sagt är helt emot. Med hög vinståterbetalning följer med automatik hög omsättning, och är det något som vi är säkra på så är det att hastigheten i spelen och högt återspel genererar spelberoende. För det fjärde: Stärk folkrörelsernas ställning på spelmarknaden. Jag medger gärna att detta är något som vi socialdemokrater inte lyckats med. Möjligen står förklaringen att finna i vår rädsla för kritik mot att vi skyddar vårt eget lotteri. Men man bör se bortom detta och se på alla andra ideella organisationer som får sina viktiga inkomster från denna sektor. Någon lotteriutredning föreslog att alla skraplotter skulle föras över till folkrörelserna. Detta kan kanske vara en möjlighet, inte minst med tanke på hur det statliga spelbolaget producerar nya lotterier som har ett tydligt släktskap med folkrörelsernas varulotterier och lottprenumerationer. För det femte, och avslutningsvis, har vi den kanske vikigaste punkten för framtiden: Blockera utländska spelsidor på Internet genom att uppdatera § 38 i lotterilagen och därmed stärka främjandeförbudet. I detta anförande instämde Gunilla Carlsson i Hisings Backa, Nikos Papadopoulos, Göran Persson i Simrishamn och Leif Pettersson (alla s).

Anf. 139 Göran Montan (M)
Fru talman! Det har redan varit en hel del intressanta inlägg här, och vi får säkert tillfälle att utbyta åsikter på ett annat sätt än så här. Till att börja med vill jag säga att av de 20 motionsyrkanden som har lämnats in är det 10 reservationer, och jag yrkar avslag på samtliga. Människan har i alla tider ägnat sig åt spel i någon form. Vadslagning, spel om pengar och pengars värde finns i snart sagt alla kulturer. Normalt sett har det skett på den enskildes initiativ, men i modern tid har en regelrätt spelmarknad, en industri, vuxit fram. I många länder, liksom i Sverige, är det i monopolform, men i många andra länder finns det en helt annan syn på detta. Spelmarknaden har varit fri men reglerad. Det är ett folknöje att spela, och de allra flesta kan hantera situationen. Men vi kan och får inte bortse från det sociala ansvaret. Det är faktiskt så att den som hamnar i spelmissbruk lider ett helvete som är väl jämförbart med det som den som missbrukar alkohol. När vi diskuterar de här frågorna är vi nog helt ense om att vi måste hitta medel för att hjälpa de människor som inte klarar av en situation med spel. Men problemet här är att staten som monopolist sitter på två stolar. Jag säger monopolist därför att staten faktiskt behärskar de två absolut största aktörerna. Samtidigt som staten naturligtvis har ett intresse av att inkomsterna till statskassan säkras - helst ska de kanske öka - får å andra sidan inte det sociala ansvaret dribblas bort. I sin iver att öka omsättningen marknadsför Svenska Spel sina olika spelformer ganska aggressivt. Det har sagts här tidigare, och jag kan inte annat än hålla med om det. Senast kunde man läsa resultatet av en utredning som publicerades i många tidningar om placeringen av Jack Vegas-maskiner. Det visade sig att i välmående Danderyd fanns det inte en enda medan det i Botkyrka fanns 52 stycken. Mest upprörande kanske man kan tycka att reaktionen från Svenska Spels vd är: Vi har ett begränsat antal maskiner, och de ska naturligtvis stå där de gör bäst nytta. Det är förhoppningsvis ett uttalande som han kanske inte står helt bakom i dag, för det vittnar om en företagskultur som inte stämmer överens med den ambition som föregående talare har talat om, och som vi också delar, att vi måste ta ett socialt ansvar. Självklart är drömmen om den arbetsfria inkomsten den främsta drivkraften för att spela, att kunna få pengar utan att egentligen göra särskilt mycket i gengäld. Men varför ska ett modernt samhälle underblåsa en sådan inställning? Är det inte så att i vårt samhälle ska det löna sig att arbeta? I vårt samhälle ska den som anstränger sig kunna förbättra sin situation - ja, kanske till och med bli lite förmögen - men genom arbete. Inte vill vi förbjuda spel. Jag tror inte ens att det är möjligt att göra det. Men jag tror precis som den föregående talaren att det inte betyder att vi ska uppmuntra och framför allt kanske inte marknadsföra spelandet. Därför är det min mening att monopolet bör avvecklas. Förmodligen kommer det att bli så. Det gränsöverskridande spelandet - Malta är kanske den kanske största hemvisten för detta men även Storbritannien som dock har en reglerad marknad - gör att det blir allt svårare att upprätthålla det som vi i dag lite slarvigt kallar för monopolet. EU kommer dessutom inte stillatigande att se på hur vi fortsätter som vi gör i dag. Är det så att vi ska fortsätta att ha ett statligt ägande som kontrollerar marknaden, måste vi kunna motivera det med att vi faktiskt vill minska spelandet och göra helt andra insatser än vad som görs i dag. Jag tror inte att det skulle vara svårare att göra det på en reglerad men konkurrensutsatt marknad. Lars Wegendal talar om en reglerad marknad som om det alltid skulle betyda att den skulle vara monopoliserad eller statsägd. Vad jag tycker att vi ska göra är att utnyttja staten för vad staten är bra på. Den ska alltså lagreglera, den ska beskatta och den ska kontrollera. Vi kan genom exempelvis ett licenssystem eller på något annat sätt säkerställa att vi har samma kontroll eller kanske till och med ännu större kontroll än vad vi har i dag. Jag ska bara ge en liten kommentar till att folkrörelser och idrott alltid kopplas ihop med spel. Jag kan inte riktigt se sambandet. Jag skulle inte tycka om ifall mina döttrar för att få ett större aktivitetsbidrag för sitt idrottande skulle vara beroende av att någon annan spelar på Jack Vegas i Botkyrka i större utsträckning än i dag. Vi har ju redan en budgetregulator, så jag tror att det finns alla möjligheter att reglera och se till att folkrörelserna och idrotten får det de ska ha i alla fall.

Anf. 140 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Det finns naturligtvis oerhört många frågor som jag skulle vilja ställa till Göran Montan. En fråga som dök upp under tiden som Göran Montan höll sitt anförande handlar om det som jag hävdar, att en statsreglerad marknad är rimligare än en privat reglerad marknad. Orsaken till detta är att de privata spelbolagen, som inte har tillåtelse att vara i landet men som ändå är här via Internet, bygger hela sitt koncept, även internationellt för detta är stora internationella bolag, på höga omsättningar och hög vinståterbetalning som genererar hög omsättning. Jag nämnde i mitt anförande att om det är något som vi vet så är det att höga omsättningar genererar spelberoende. Jag tror inte att man klarar att reglera detta via ett licensförfarande eftersom man från de privata bolagen också ska dela ut en aktieutdelning till de privata ägarna. Då finns det inte utrymme att hålla nere vinståterbetalningen. Frågan som jag egentligen vill ställa är hur ni moderater tror att man kan undvika att utländska bolag som får en licens i Sverige använder den licensen som ett skyltfönster för sina internationella Internetsajter.

Anf. 141 Göran Montan (M)
Fru talman! Här råder nästan en begreppsförvirring. Lars Wegendal talar på slutet om en privat reglerad marknad. Vi har hittills inte heller varit särskilt lyckosamma i den statligt reglerade monopolsituationen som vi har i dag. Vi ser det med dessa snabba spel som finns i de mest känsliga områdena och som vänder sig till dem som är mest utsatta. Man kan inte ens hänföra det historiskt till att nu är vi så duktiga. Det skulle ha varit svårare om situationen hade varit sådan att vi har total kontroll och att det inte kommer några nya spelmissbrukare som det faktiskt gör varje dag. Staten ska renodla sin roll. Vi sitter på två stolar samtidigt. Vi vill ha mycket pengar till statskassan och till folkrörelserna och det är beroende av att fler och fler människor utsätts för en aggressiv marknadsföring. Det är lättare för oss att vara tydliga på detta område. Jag kan inte se något motsatsförhållande i detta. Det kommer inte att vara lätt i en privat reglerad marknad heller. Det är inte lätt i dag. Så till frågan om man skulle kunna utnyttja att man är verksam i Sverige på ett lagligt sätt i sin marknadsföring utomlands. Jag tror inte att det skulle vara särskilt attraktivt, men det är väl bättre att de verkar här lagligt i stället för olagligt som nu.

Anf. 142 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Göran Montan uppfattade inte min sista fråga ordentligt. Ger vi ett utländskt internationellt spelbolag en licens i Sverige har han fortfarande sin Internetsajt kvar. Hur ska man försöka få en sådan aktör på marknaden att inte marknadsföra sin Internetsajt, där de stora inkomsterna finns, när denne är på den nationella marknaden? Jag vill också kort peka på marknadsföringen eftersom den tas upp i många sammanhang. Jag hoppas att ni har koll på att det är förbjudet att marknadsföra Jack Vegas-automaterna och kasinospelen. Det görs ingen marknadsföring av dem. Det är skraplotter och annat som man marknadsför. Jag tror att det är bra att man har med sig det. De produkterna är inga monopolprodukter. Jack Vegas-automaterna är däremot monopolprodukter, men skraplotterna finns hos många aktörer på marknaden. Jag har en sista fråga. Hur ser Moderaterna på möjligheten som man använder sig av i USA, nämligen att blockera spelsidor på Internet? Man klarar säkerligen inte av att blockera allt spelande på Internet, men man kommer åt merparten genom att blockera utgående penningtransaktioner. Har ni funderat på detta och vad har ni i så fall för syn på det? Man kan också göra som i Holland där man har blockerat IP-adresser för spelbolag.

Anf. 143 Göran Montan (M)
Fru talman! Det är bäst att jag börjar med den andra frågan eftersom jag har en benägenhet att glömma bort de frågor som ställs sist. Om vi skulle ha ett licensförfarande och en licensinnehavare bryter mot reglerna eller mot svensk lag måste man naturligtvis se hur man ska komma till rätta med en sådan sak. Det måste skrivas in i avtalet. Så byggs alla avtal upp. Men agerar folk ute i cyberrymden utan att vi har kontroll på det så är det förstås också en olaglig verksamhet förutsatt att den är olaglig. Så vitt jag vet har vi inte i detalj diskuterat hur man rent tekniskt skulle kunna komma åt detta. Jag förstod inte riktigt innebörden av frågan om att marknadsföra den svenska marknaden på sin Internetsajt. Om det skulle strida mot de regler som vi har satt upp så måste man, som i all verksamhet där man har lagar och förordningar, tvinga dem som bryter mot reglerna att upphöra med det på ett eller annat sätt.

Anf. 144 Siv Holma (V)
Fru talman! Har Göran Montan gett uttryck för åsikter som gäller alliansregeringen, eller är det det moderata partiets synpunkter? Jag uppfattar det budskap som vi fick från talarstolen som att vi ska få ett licenssystem och att Svenska Spel ska säljas. Vi ska ha konkurrensutsättning. Göran Montan talade också om statens två motstridiga roller i sammanhanget. Jag har alltid uppfattat Moderaterna som ett parti som vurmar för ägandet. Det handlar väl också om vilken kontroll man har när man är ägare. I vårt parti är den sociala dimensionen i spelpolitiken överordnad att staten, ägaren, ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Det innebär, utifrån den aspekten, att det för oss är mycket viktigt att vi har kontrollen genom ett ägande. Jag har svårt att förstå hur de tendenser som Göran Montan beskriver - att man avhänder sig ägandet och kontrollen - skulle innebära att marknadsföringen skulle bli mindre aggressiv och att spelberoendet skulle minska för att man på något sätt renodlar statens olika roller. Den logiken har jag svårt att följa.

Anf. 145 Göran Montan (M)
Fru talman! Det är roligt att höra hur man på politikområde efter politikområde angriper alliansen för att vi inte har lyckats med olika saker. Fru Holma säger att de sociala perspektiven är överordnade och så vidare. Ni har haft en bra dialog med Socialdemokraterna i tolv år. Jag kan inte se att det har blivit så mycket bättre under de åren. Tydligen var det inte så viktigt att man verkligen förde fram det i förhandlingarna med Socialdemokraterna under de åren. Det hade kanske varit lite mer hovsamt att uttrycka det också. Jag har sagt väldigt tydligt: Min uppfattning är. Det brukar betyda att det är jag som står för de uttalandena. Vi har en lotteriutredning som förväntas komma med sitt betänkande så småningom. Tills det har kommit kan jag inte uttala mig å alliansens vägnar, i alla fall inte bindande. Det här är en väg som man skulle kunna gå. Jag vill vara väldigt tydlig med att min uppfattning är den att vi inte på något sätt försämrar våra möjligheter att påverka och hävda det sociala ansvaret som även vi tycker är utomordentligt viktigt. Vi kan inte med gott samvete stå och se att vi driver en verksamhet som skadar människor utan att vi verkligen gör något åt det. Jag kan inte se att det finns någon skillnad när det gäller den åsikten.

Anf. 146 Siv Holma (V)
Fru talman! Det är intressant att så fort man ställer frågan om huruvida någon talar å alliansens vägnar eller för sitt parti så får man tillbaka att Vänsterpartiet har haft en dialog med den socialdemokratiska regeringen och det inte har blivit bättre. Jag skulle vilja påstå att vi har samarbetat ordentligt under åtta år. De första fyra åren samarbetade den socialdemokratiska regeringen med en av era alliansvänner, det vill säga Centerpartiet. Om det hade varit en annan konstellation tror jag att spelfrågorna hade varit i ett sämre läge än vad de är i dag. Det är det första. Det andra är att nyliberalerna har en väldigt stor förmåga att tro att de fria marknadskrafterna är så himla duktiga och löser allt bara man ger tydliga spelregler. Det man missar i det, enligt mitt sätt att se, är just ägarrollen. Ni kan från riksdagens sida i ett sådant sammanhang komma med regler, men man har ju ändå inte den styrka som man har i att ha en ägarroll. Jag tycker att Moderaterna och Göran Montan underskattar den rollen. Om man är ägare har man möjlighet att kunna ge direktiv till det bolag som man äger att marknadsföringen ska se ut på ett speciellt sätt. Man kan ge direktiv som påminner om Systembolagets direktiv. På det sättet har man en större möjlighet till både kontroll och demokrati. Då kan man på ett kraftfullare sätt utgå från de sociala aspekterna.

Anf. 147 Göran Montan (M)
Fru talman! Nyliberaler är det moderna skällsordet. Det har det i och för sig varit länge. Jag ska vara artig och inte replikera det på något annat sätt än så. Det här är faktiskt inte en marknad som andra. Riksdagen kommer fortfarande förhoppningsvis att ha möjligheten att stifta lagar som reglerar den här marknaden. I upphandling för licensförfarandet kommer man, precis som man i dag har ett direktiv till ett statligt bolag, att kunna se till att de regler som man skriver in när licenserna delas ut, det vill säga kontrakten, ska vara tydliga, om inte till och med övertydliga. Där kan man reglera hur det ska gå till med marknadsföringen, hur mycket pengar som ska avsättas för den sociala verksamheten och så vidare. När det gäller hur det kommer att gå får vi kanske stå här om några år, fru Holma, och titta bakåt för att se hur det gick. Men det är väldigt viktigt, tror jag, att alla får klart för sig att det inte är så att vi moderater vill kasta ut hela verksamheten och låta den vara fullständigt fri, att vi inte skulle bry oss om huruvida någon skadas under tiden. Det är en myt. Man kopplar gärna ihop det med nyliberaler, och det sägs att det där bara är pengarna som gäller. Men så är det inte, utan vi har samma ambition som alla andra att minska skaderiskerna vid den här hanteringen. Alternativet skulle vara att vi förbjuder spel helt och hållet.

Anf. 148 Anders Åkesson (C)
Fru talman! Av några av inläggen här tidigare i debatten skulle man nästan kunna få intrycket att det inte finns några fel eller problem med den ordning som är just i dag. Det är den bästa av världar, den bästa av ordningar å ena sidan. Å andra sidan, om vi ändrar på något sätt i dagens system så uppstår det gigantiska problem. Det har också ställts frågor om Centerpartiets hållning och syn på spel, på statens roll i spel. Då vill jag säga, fru talman, till dem som har ställt den frågan och möjligen hyser en oro, att Centerpartiets hållning till spel- och lotterifrågor är precis lika ansvarsfull som någonsin tidigare, möjligen med den skillnaden att vi till skillnad från dem som ställer frågorna har insett att dagens ordning innehåller en rad problem som vi måste göra något åt. Några av de motioner som vi behandlar i betänkandet tar också upp problem, både med dagens statliga spelmonopol, de illegala bolag som agerar i landet och de omvärldsförändringar där spelmarknaden - för det är en marknad, en näringsverksamhet - har tagit ny teknik till hjälp. Lotteriutredningen Spel i en föränderlig värld konstaterar samma sak. Det finns behov av att stämma av och justera det svenska spelmonopolet, den svenska nuvarande ordningen gentemot EG-rätten. Det finns spelanordnare som genom ny teknik, nya metoder agerar utanför lag och tillsyn. Som utredaren konstaterar är det inte möjligt att förstärka den svenska nuvarande ordningen med ökad konkurrenskraft inom ramen för det nuvarande regelverket. Sammanfattningsvis, fru talman, kom man i Centerpartiet och inom alliansen rätt snabbt fram till att det finns ett behov av en ändrad lagstiftning, särskilt avseende elektroniska spel och möjligheten att erbjuda spel över Internet. Den utredning som jag tidigare hänvisade till bereds just nu och kommer senare rimligen att bli föremål för beslut i kammaren. Jag vet att finansministern i denna kammare på denna sidan nyår i interpellationsdebatter och annat hänvisat till den pågående beredningen men också uttalat ett behov av en bra spelpolitik. Det har inte varit fråga om, fru talman, som det har antytts i debatten här, någon total avreglering, utan snarare om en omreglering utifrån en förändrad värld. Därmed är också motionerna med den oro några av dem uttrycker besvarade. Jag vill därmed, fru talman, yrka bifall till förslaget i betänkandet.

Anf. 149 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Centern är ju det parti som främst har stått på samma sida som vi socialdemokrater när det gäller synen på spelpolitiken. Jag tolkar i varje fall Anders Åkessons inlägg på ett sådant positivt sätt att han ändå står fast vid de stora delarna av de tidigare mer informella överenskommelser som vi har partierna emellan. Det är självklart inte en avreglering. Det är inte en privatisering av marknaden fullt ut som jag tror att något parti i dag står för. Moderaterna gjorde det för en mandatperiod sedan, men de fick inga med sig, så de ändrade sig tillbaka till någon sorts licenssystem. Men min fundering är: Hur tror Anders Åkesson att en licenslösning fungerar om man från regeringens sida konstaterar att det bolag som har fått licensen verkligen inte följer licensens innehåll? Då blir det inte så mycket politiken som avgör innehållet på spelmarknaden, utan då går det över till domstolarna i stället. Då blir det juridiken som avgör. Det blir på precis samma sätt som sker nere i EU. Det är inte politiken i första hand som avgör detta. Eftersom de internationella spelbolagen anmäler till EU-domstolen är det juridiken som kommer att avgöra om vi får ha en statligt reglerad spelmarknad.

Anf. 150 Anders Åkesson (C)
Fru talman! Jag hyser hopp, Lars Wegendal, om att det ska vara möjligt att nå en bred samsyn även framgent i synen på spelfrågor, omfattande i stort sett alla partiföreträdare i Sveriges riksdag utifrån det som jag tycker deklarerats från många håll. Din konkreta fråga gällde en licenslösning och om ett avtal mellan stat och spelanordnare inte följs. Då blir det, dessvärre kan man säga, juridik i stället för politik. Men jag har väldigt svårt att i ett civiliserat samhälle se något alternativ. Om staten och ett företag har en uppgörelse och endera parten inte följer uppgörelsen - det är för att slita sådana tvister som vi har civilrättsliga domstolar. Det är normalt i ett civiliserat samhälle. Jag förmodar att man får hantera det på motsvarande sätt om vi hamnar i en sådan lösning som Wegendal förutskickar.

Anf. 151 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Jag ska inte borra djupare i den frågeställningen. Men jag förstod inte riktigt svaret, måste jag säga. En annan fråga: Hur ser ni från Centerns sida på Folkspels framtid? En av idrottsrörelsens finansieringsmöjligheter är ju att man lyckas få in egna medel genom till exempel Bingolotto, Sverigelotten och allt vad det heter. Men det innebär också att Folkspel måste kunna konkurrera med övriga aktörer på spelmarknaden. Det här har kunnat ske på den reglerade marknad som vi har i dag. Men hur kan folkrörelsernas intressen tas till vara i ett läge där man säljer ut licenser? Har ni funderat någonting kring det? Det vore väldigt intressant att höra hur ni ser på detta. Ytterligare en fråga: Hur ser ni i Centern på möjligheten att blockera internationella spelsajter på Internet, på motsvarande sätt som de har gjort i USA? Där blockerar de utgående transaktioner mellan stater. I Holland, som jag nämnde tidigare, har de blockerat IP-adresser för spelbolag. Hur ser ni på detta? Det här handlar egentligen om det som jag sade i mitt anförande, att man ska förstärka 38 § i lotterilagen så att man verkligen får ett stopp på alla dessa sajter som i dag lockar väldigt många spelare till sig.

Anf. 152 Anders Åkesson (C)
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. Det var precis det jag sade i min inledning. Det finns en del inlägg här, tycker jag, som låter som om det inte vore något som helst problem med dagens ordning. Men det är ju det det är, Lars Wegendal. Vi har ett illegalt spel över Internet. Det finns många vägar att stävja det. En är att överväga ett licenssystem med en uppgörelse mellan stat och spelanordnare. Följs inte den uppgörelsen - din första fråga - kan man alltid, Lars Wegendal, problematisera om vad man gör i ett läge där två parter inte följer en uppgörelse. Men det behöver ju inte betyda att det är fel tillvägagångssätt att söka en uppgörelse. Avslutningsvis: Min syn, Centerpartiets syn och som jag uppfattar det en bred syn på folkrörelse- och folkspel är att det ska vara duktiga föreningar som har en ambition till egen intjänandeförmåga och resurser till sin verksamhet. Det är också en aspekt som måste beaktas i den beredning av lotterier som just nu pågår.

Anf. 153 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Det var intressant att höra Anders Åkesson och Centern försöka beskriva att det behövs förändring och att det finns en positiv vilja att nå en bred överenskommelse. Men vad vill Centern, och var står Centern i dag? Det hörde jag inte så mycket om. Göran Montan sade tidigare att han höll med om att spel inte behöver marknadsföras. Håller Centern med om det, oavsett i vilken form det sker, om det är monopolform eller via licenssystem?

Anf. 154 Anders Åkesson (C)
Fru talman! Var Centerpartiet står i fråga om spel, Gunvor G Ericson, tror jag att jag inledde med. Vi har fortfarande, liksom tidigare, samma ansvarsfulla hållning vad gäller synen på spel, spelens effekter på samhället och på människor som är spelberoende. Jag tror inte att vi där skiljer oss åt i problemformuleringen. Men till skillnad från vad som framgått av en del av de inlägg som har gjorts i den här debatten inser vi också att den värld vi lever i rör på sig. Vi har inte ett system som är fullgott. Vi har i dag inte en ordning som är bra, Gunvor G Ericson, därför att illegala aktörer, om vi kallar dem så, agerar på en marknad på ett minst lika aggressivt sätt och på ett sätt som skapar minst lika mycket bekymmer som de legala aktörerna. Därför har vi insett och kommit till slutsatsen att vi måste se över den verklighet vi har för att hitta ett sätt att förhålla oss som bättre stämmer med den teknik som används för att distribuera spel. Men vi har fortfarande samma ansvarsfulla hållning i synen på de effekter som spelen kan ha på individen. Sedan uppfattade jag inte vilken hållning Göran Montan har, som Gunvor G Ericson frågade mig om. Den frågan bör närmast Göran Montan svara på.

Anf. 155 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Jag ville snarare veta vad Centern tycker i fråga om marknadsföring av spel som en del i det ansvarstagande som Anders Åkesson säger att Centern fortfarande står fast vid. Därför ville jag höra hur man ser på formen för marknadsföring. Det är inte acceptabelt, som det är i dag, att det är okej för Svenska Spel att marknadsföra. Tillgången gör ju att risken för missbruk ökar. Det är en klassisk fråga. Det gäller alkohol, det gäller tobak och det gäller spel. Det är ingen skillnad mellan de formerna. Om ni ändå överväger licensförfarande - Miljöpartiet har inte tagit ställning i den frågan - kan ni då tänka er att koppla det till ett förbud mot reklam? Så har jag varit ännu tydligare i min frågeställning.

Anf. 156 Anders Åkesson (C)
Fru talman! Nu förstår jag till och med frågan. Men det är jag inte beredd att på stående fot ge besked om, Gunvor G Ericson. Jag har möjligen lite svårt, om jag ska vara spontan, att se hur det skulle fungera med folkrörelseägda spel eller andra spel om vi hade ett reklamförbud. Jag har oerhört svårt att se hur det skulle kunna fungera. Snarare skulle det bli någon form av kuliss vi satte upp. Just nu pågår en hantering av den utredning som är tillsatt. Den kommer att bli föremål för politiskt arbete som utgår från ett politiskt beslut i den här kammaren. Låt oss se i vilka delar av den spellagstiftning som blir följden av detta om vi blir överens. Låt oss vara överens om att dagens system inte är tillfyllest. Därom råder inget tvivel. Därom är också enigheten mycket stor.

Anf. 157 Camilla Lindberg (Fp)
Fru talman! Det råder inget tvivel om att staten med 8 produktområden, närmare 40 spel, 6 385 ombud, 4 kasinon och 6 791 Jack Vegas-maskiner har gett Svenska Spel ett spelmonopol utan jämförelse. Det svenska spelmonopolet är en realitet, trots ofta återkommande retorik i annan riktning. Målet för svenska statens reglering på spelmarknaden har varit att kontrollera spelandet och att ha en socialt ansvarsfull spelmarknad. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Sverige har i dag en marknad där ett statligt bolag tar till alltmer aggressiv marknadsföring för att vinna mark och där en mycket liten del av vinsten går till spelberoende. I dag satsar staten genom sina bolag nästan 30 gånger mer på att marknadsföra spelandet än på det verkliga målet, nämligen att bekämpa spelberoendet. Den alltmer aggressiva marknadsföringen bör ifrågasättas. Tycker vi att det är rimligt att Svenska Spel öser alltmer pengar till marknadsföring och reklam när vi samtidigt har en paragraf i lotterilagen som gör det förbjudet för utländska aktörer att marknadsföra sig? Genom att hela tiden tänja på gränserna försöker Svenska Spel behålla greppet med hjälp av metoder som att till exempel locka med gratis soppa och dans för att få nya grupper att hitta till kasinona, genom att medvetet placera ut de så omdiskuterade Jack Vegas-maskinerna i speciellt utsatta områden, trots att man vet att det är just där den stora problemgruppen finns, eller, som ni kan se på den bild jag håller upp här, använda barn i marknadsföringen. Är det här, fru talman, det vi kallar för en socialt ansvarsfull spelpolitik? Att staten genom Svenska Spel bedriver spel vet vi, men det ter sig alltmer som ett mycket smutsigt spel. Folkpartiet vill ha en fungerande spelmarknad. För detta krävs en radikalt ändrad lagstiftningsmodell som även skulle innebära ett avvecklande av statens monopol. Statens dubbla roller är stötande. I stället borde staten enbart ägna sig åt att vara lagstiftare och övervakare. Dagens förhistoriska ägarutdelning fungerar varken ur etisk eller marknadsmässig synvinkel. Den fungerar inte heller i förhållande till den tekniska utvecklingen där Internet gör spelmarknaden gränslös. Folkpartiet vill få en reglerad marknad med sund konkurrens, tydliga regler samt mål och krav som kan ge ett fungerande skydd för konsumenterna. Den ohållbara situationen på spelmarknaden skulle enligt Folkpartiet i stora delar lösas med hjälp av ett licenssystem där tydliga och hårda krav ställs på licensieringen. Så långt som möjligt bör alla aktörer på den svenska marknaden lyda under samma regelsystem. Det viktigaste är att villkoren för licenserna efterföljs. Något hinder mot kommersiella anordnare ställs därför inte upp. Det skulle innebära att vi skulle få en stor del av den faktiska spelmarknaden reglerad - till skillnad från i dag. Verksamheten bör beskattas i Sverige, och medel från spelverksamheten kan därmed komma allmännyttan till godo även i fortsättningen. Tydliga socialpolitiska krav bör ställas på alla aktörer på den svenska spelmarknaden så att spelbolagen måste ta konsekvenserna av ett osunt spelande. Vi i Folkpartiet värnar också om folkrörelserna och är måna om att deras finansiering inte försämras med en spellagstiftning. Vi tror därför att folkrörelserna fortsatt ska garanteras dagens stöd och på sikt kanske ta över delar av Svenska Spel. Mycket tyder även på att den svenska regleringen inte är förenlig med EG-rätten. Det är bara en tidsfråga innan det svenska spelmonopolet ifrågasätts rättsligt. Enligt EU-kommissionen är monopolet inte försvarbart, och kommissionen ifrågasätter att staten ger sig själv större möjligheter till marknadsföring, omsättning och vinst. De ekonomiska intressena må vara viktiga, men de saknar helt relevans i bevarandet av monopolet. Där gäller endast de sociala skyddshänsynen. EG-domstolen har vid ett flertal tillfällen, till exempel i målen Zenatti, Gambelli och Placanica, ogiltigförklarat regleringar motsvarande den svenska lotterilagstiftningen. Därför måste den svenska staten förbereda sig på att förändra den svenska lotterilagstiftningen oavsett om den politiska viljan finns eller inte. Kort sagt: Det statliga spelmissbruket måste botas. Det finns inte längre några hållbara argument för att vidmakthålla det svenska monopolet - bara ursäkter. För somliga politiska partier är det närmare bestämt 120 miljoner ursäkter. Jag vill på detta sätt yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motioner. (Applåder)

Anf. 158 Siv Holma (V)
Fru talman! Jag lyssnade noga på Camilla Lindbergs anförande. Jag har svårt att förstå kopplingen mellan och kritiken av det som Camilla uttryckte det det statliga spelmissbruket. Är det inte egentligen regeringen som har misslyckats i att ge klara och tydliga direktiv till sitt företag att marknadsföringen ska se ut på ett annorlunda sätt? Ska det inte i direktiven framgå att Svenska Spel ska fungera som Systembolaget är tänkt att fungera? I grund och botten är vi överens om att spel inte är vilken vara som helst. Folkhälsoperspektivet är det övergripande. Jag förstår inte varför man måste kasta ut barnet med badvattnet och tro att bara för att man förändrar systemet i grunden går det att klara spelberoendet och spelmissbruket. Det är andra saker som saknas i politiken. Det har inte gjorts tillräckligt tidigare år. Jag förstår inte den förändring som Folkpartiet har gett besked om genom Camilla Lindberg. Jag lyssnar gärna på förklaringarna.

Anf. 159 Camilla Lindberg (Fp)
Fru talman! Jag håller faktiskt med Siv Holma i många delar - tro det eller ej! Du har helt rätt. Man ska inte beskylla Svenska Spel för den här politiken. Det har saknats tydliga regelverk, och det har saknats en lotteriinspektion med tydliga muskler som har visat vad som är okej eller inte. Det håller jag helt med dig om. Den andra frågan handlar om ideologisk syn. Jag tycker inte att staten alltid är den bästa möjliga aktören på en marknad. Jag tror att det finns lika bra, om inte bättre, privata entreprenörer som kan sköta detta. Men det kräver, som Siv Holma sade, kanske en ännu hårdare lagstiftning än i dag om vad som är okej eller inte. Vad får man ha för typ av marknadsföring? Vilka ska den riktas mot? Vad är tillåtet och inte tillåtet? Räcker det som svar?

Anf. 160 Siv Holma (V)
Fru talman! Vi har i grunden olika ideologiska utgångspunkter. Jag tycker att Lars Wegendals historieskrivning om varför vi har den spelpolitik vi har, med Svenska Spel som aktör, visar vad som är viktigt för Vänsterpartiet. Det är ett starkt verktyg. Jag tror inte på att spelreglerna blir bättre med hjälp av ett licenssystem. Om inte ägaren klarar av detta i dag, vad är det som säger att det skulle klaras vid en utförsäljning av det statliga företaget Svenska Spel? Den formen av ägande är starkt, precis som Systembolaget - även med dess brister. Fördelen är att man som ägare kan gå in snabbt och förändra de skevheter som finns. Det går inte att göra på samma sätt med ett annat system i dessa sammanhang. I det här fallet är utgångspunkten att det sociala perspektivet är överordnat, inte att staten ska tjäna pengar. Det är därför vi vill att Socialdepartementet ska ha ansvaret. Jag har förstått att det har varit en gammal ståndpunkt hos Folkpartiet, som bland annat förfäktades under Gabriel Romanus tid. Det är synd att frågan har kommit att handla om statens dubbla roller och ett företagsmässigt sätt att se på det hela.

Anf. 161 Camilla Lindberg (Fp)
Fru talman! Ja, det är just det som du tog upp, statens dubbla roller, som stör mig lite grann. Jag önskar att det var som Siv Holma sade, att det inte är pengarna som är huvudsyftet utan att det handlar om sociala skyddshänsyn. Så är det inte riktigt i dag. Pengarna har en stor betydelse. Därför tror jag att det skulle vara lättare att dra in licenser, att staten bara står för regelverket och övervakningen, än som det är i dag. Om staten bara skötte lagstiftning och regelverk skulle det vara mycket lätt att säga till ett bolag som missköter sig att "din licens gäller inte längre", att "du är inte välkommen här". I dag sköter inte staten de här dubbla rollerna på ett bra sätt. Du pratade om att socialutskottet ska ha hand om frågan. Den här frågan gäller många departement. Det handlar självklart om ekonomi - alltför mycket ekonomi kanske. Den sociala skyddshänsynen ligger under socialutskottet. Det handlar också om pengarna till folkrörelserna. Visst är det många som berörs. Men det som är problemet i dag är att detta alltför mycket har blivit en mjölkko för den svenska staten, och det är inte rimligt att det ska vara huvudargumentet.

Anf. 162 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Camilla Lindberg går långt mycket längre än vad någon folkpartist tidigare har gjort i den här kammaren när det gäller spel- och lotterifrågor. Hon går långt mycket längre än vad Moderaternas företrädare gjorde i sitt anförande. Jag konstaterar också att de moderata ledamöterna i kammaren applåderade Camilla Lindberg, vilket de inte gjorde efter Göran Montans debattinlägg. Det kan peka åt något håll. Fru talman! Folkpartiet är ju det parti som längst har hävdat att spelmarknaden i Sverige ska bygga på licenser. Tanken bakom det har varit att släppa in de utländska spelbolagen. De här spelbolagen har ju ägnat all sin tid åt en hejdlös lobbying, både i detta hus och på andra ställen, och jag förstår att man kan falla för det här. Jag skulle vilja ha din synpunkt på hur man ska kunna göra dessa satsningar lönsamma i Sverige. Utgångspunkten måste vara att de spelbolag som kommer in via licens ska betala minst lika mycket som dagens aktörer in till statskassan via licensen. De utländska bolag som nu finns på den internationella marknaden konkurrerar med högre vinståterbetalning, som jag har nämnt tidigare. Det innebär att man för att få in likvärdig vinst måste ha en ofantligt högre omsättning. Människor spelar dessutom mer när man vinner mycket. Det kallas återspel. Allt rullar alltså runt i en spiral, som innebär ett ökat och snabbare spelande. All forskning visar att just dessa faktorer innebär risker för ökat spelberoende. Hur tänker ni i Folkpartiet hantera denna situation om den uppstår?

Anf. 163 Camilla Lindberg (Fp)
Fru talman! Det stämmer att vi alltid har ansett licenserna som viktiga. Det ligger mycket i vår ideologi att vi inte tror så mycket på statliga bolag utom i vissa undantagsfall. Hur ska marknaden bli lönsam? Hur ska bolag bli lönsamma? Vi tror på att alla företag som finns i Sverige som har licenser självklart ska betala skatt här. Som du sade är det i dag ett problem att det finns utländska bolag på marknaden där många svenska spelare spelar som inte alls betalar skatt här. Visst ska vi ta in pengar från de utländska bolagen! Det måste vi självklart göra. Vi tror också på en viss finansiering genom att sälja ut Svenska Spel. Eventuellt ska en del säljas till folkrörelserna - det tror jag absolut på - kanske lotteridelen. Men jag räknar absolut med att det kanske till och med blir plus i kassorna om man har en punktskatt på bolagen. De ska också stå för konsekvenserna och betala vad spelberoendet ställer till med. Jag vill tillägga, som jag också nämnde i mitt anförande, att Folkpartiet har med i sitt spelprogram att det är viktigt att spelberoende lyder under socialtjänstlagen. Även i fortsättningen ska detta kunna finansieras, men med en punktskatt och en avgift på licenserna.

Anf. 164 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Det är första gången som någon folkpartist har uttalat att man ämnar sälja ut Svenska Spel. Det är jättebra för den framtida diskussionen om hur vi ska hantera detta. Det är också ett intressant uttalande i förhållande till de övriga partierna i den högerledda alliansen och hur de ser på detta. De har inte nämnt någonting om detta. Men det här är tydligen Folkpartiets insats i spelfrågan. Jag funderar också lite grann på hästsporten. Hur har ni tänkt er det? Ni pratar bara om Svenska Spel. Men hur är det med hästsporten? Ska ni sälja ut hästarna också? Ska ni sälja ATG, som också är ett statligt styrt bolag? Eller ska de, eftersom Centern säkert kräver det, få vara kvar under statlig styrning? Jag har ytterligare en kort fråga. Det finns en folkpartistisk motion som behandlas i detta betänkande - det är ju ett betänkande vi behandlar - och det är inte vilka folkpartister som helst som har skrivit motionen. De tar upp frågan om de illegala spel som sker bland annat här ute på Drottninggatan. Jag tog också upp detta i mitt anförande. Menar ni att man i motionen inte tog upp en viktig fråga, eftersom ni inte har yrkat bifall till den? Eller vad är det som ligger bakom ert negativa ställningstagande till er egen motion?

Anf. 165 Camilla Lindberg (Fp)
Fru talman! Om jag ska börja med detta att det är första gången en folkpartist vill sälja Svenska Spel: Du har nog missat en del. En av våra kanske främsta företrädare, Karin Pilsäter, pratar ofta om de statliga bolagens framtid och har också uttryckt precis samma tanke. Jag är medveten om att vi inte är helt överens i alliansen. Så är det. Det handlar om att kompromissa fram och tillbaka. Här talar jag om vad Folkpartiet vill, vad vår målsättning är. Men det är tre andra partier som vi ska kompromissa med. Du frågade också om ATG, och det är en intressant fråga. Jag har inte något klockrent svar, men en tanke som finns är att hästsporten själv skulle kunna äga ATG. Varför kan inte hästsporten göra det tillsammans - trav, galopp och den vanliga hästsporten, där mycket flickor finns med? Då kan det också bli mer jämställt och en ekonomisk fördelning. Det är en lös tanke. Jag ska inte säga att det är någonting som är bestämt på något sätt. Jag håller med dig om att de illegala spelen ska bekämpas. Men lika lite som Socialdemokraterna hade ett svar för sex månader sedan har vi en konkret lösning på det hela. Men jag håller för en gångs skull helt med Lars Wegendal om att illegala spel ska bekämpas på alla sätt och vis.

Anf. 166 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Den här debatten blir allt intressantare ju längre tiden går. Det mest intressanta är inte bara det som kommer i anförandena utan också det som kommer i de olika replikerna. Camilla Lindberg talade sig varm för den reglerade marknaden. Jag och Miljöpartiet håller med om att det är ett problem i dag. Folkhälsan har fått stå tillbaka för många andra intressen på spelmarknaden, och det är inte bra. Men har samhället inget ansvar kring spelandet för att motverka missbruket och kring folkhälsoaspekterna? Hur skulle den reglerade marknaden fungera? Jag hörde här tidigare att Folkpartiet vill ha avgiftslicens. Men hur skulle man kunna minska spelandet och lyfta fram folkhälsoincitamenten i den bild som Folkpartiet och Camilla för fram här? Vill man ha reklam och marknadsföring? Hur ska man då kunna minska missbruket?

Anf. 167 Camilla Lindberg (Fp)
Fru talman! Om jag börjar bakifrån med reklamen, anser jag att det ska vara samma möjligheter för alla bolag i Sverige. Alla spelbolag ska ha samma möjligheter till marknadsföring. Jag tycker inte att marknadsföringen i dag sköts speciellt bra - det kan jag inte påstå. Det behövs tydligare regler, ett tydligt regelverk om vad som är okej och inte, vilken tid på dygnet som man får sända reklam, och till vilka målgrupper. Ska det vara som på den bild som jag har här, att sju-åtta-åringar går runt med Svenska Spels logo? Det behövs ett tydligt regelverk som verkligen visar vad som är okej och inte. Vi pratar om folkhälsoincitamenten. Vi är inte nyliberaler, som somliga tror, utan vi är trots allt socialliberaler. Vi har också folkhälsosynpunkter på det hela. Vi tror, som sagt var, självklart att alla ska ha rätt till hjälp om man behöver det. Därför vill vi föra in, som jag sade, spelmissbruket i socialtjänstlagen. Självklart måste också bolagen betala sin del. Man måste ta ansvar för det man ställer till med. Visst är det så, att när spelandet ökar ökar också spelmissbruket. Därför kommer spelbolagen att få betala en del av detta. I dag betalas ytterst lite. Svenska spel betalar oerhört lite av sin vinst till Folkhälsoinstitutet och till spelförebyggande arbete. Jag tror att vi har alla möjligheter att få en bättre politik på det här området. Jag tror absolut att det också kostar pengar. Vi ska skydda människorna. Det håller jag helt med om.

Anf. 168 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Det är bra att den sociala aspekten finns. Men att marknaden och företagen ensamma ska kunna lösa detta genom att man stadgar att en viss form av deras verksamhet ska gå till förebyggande och till folkhälsoincitament tror jag inte är tillräckligt. USA:s initiativ som vi hörde om tidigare, om att inte betala ut vinster som man har fått - och även Holland har tagit ett sådant initiativ - är en modell på nationell nivå som kanske också behövs som ett komplement. Det skulle vara intressant att höra om Folkpartiet kan tänka sig den typen av reglering. Det är inte heller självklart att licenser löser detta. Regeringen skulle kunna ta ett större ansvar i direktiven till sina bolag när det gäller vad staten ska göra. Staten äger bolagen, och då kan man också styra på ett helt annat sätt. Jag tycker inte att den förra regeringen gjorde detta på ett bra sätt. Den nuvarande gör det inte heller. I den här frågan har det tyvärr inte spelat någon roll vilken regering vi har. Diskussionen om spelmissbruk i socialtjänstlagen hade vi nyss uppe här i kammaren. Miljöpartiet har skrivit en motion om det, och det har också vissa folkpartister gjort, men den röstades ned. Jag hoppas verkligen att ni kan driva den här frågan, men än så länge har ni inte gjort det.

Anf. 169 Camilla Lindberg (Fp)
Fru talman! Även i den här frågan är vi fyra partier som kommer överens. Jag driver gärna frågan om att detta ska in i socialtjänstlagen. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Alla typer av beroende ska behandlas lika, och man måste ha rätt till hjälp när man behöver det. Så är det definitivt. Nej, jag tror inte att den fria marknaden löser allting. Just därför ska staten stå för lagar, regler och övervakning. Staten ska se till att det här övervakas och sköts på ett snyggt sätt. Det ska inte marknaden själv göra. Staten ska ha en lotteriinspektion med muskler, en lotteriinspektion som kan agera snabbt och betydelsefullt. Detta anser jag är statens uppgift - inte att driva spelbolag. När det gäller folkhälsoaspekten tror jag inte heller att spelbolagen är bäst på att sköta folkhälsan. Folkhälsoinstitutet är väldigt bra på det, och det finns också privata alternativ som jobbar mycket för det. Men de privata bolagen ska vara med och betala. Det tycker jag är en självklarhet.

Anf. 170 Dan Kihlström (Kd)
Fru talman! Jag skulle vilja kalla det här för ett intressant samtal om spelpolitiken. Som näst siste talare i den här debatten - det blir kanske ytterligare någon som anmäler sig sedan - kan jag stanna upp ett ögonblick och konstatera att spelfrågan är väldigt dynamisk. Här talas om statlig reglering. Någon har sagt att de flesta förlorar. Det talas om missbruk. Det talas om att spel är spännande. Det talas om att staten är den stora vinnaren och att frågan har en internationell spännvidd. Precis som flera har sagt förut är svenskarna ett spelande folk. Vi spelar ofta och för mycket pengar. Mer än 85 procent av befolkningen spelar på något sätt varje år. Det handlar om summor i storleksordningen 35-40 miljarder per år. Det är alltså ganska omfattande. Lars Wegendal stannade för en stund sedan upp och reflekterade. Låt mig göra det. De pengar vi spelar för är nästan tio gånger mer än de vi skänker till välgörande ändamål, och då menar jag sådant vi ger till organisationer som har 90-konton. Det är något att tänka på. Spel förnöjer och roar, och för de flesta är spelandet ett oskyldigt nöje. Det är ett sätt att få en lite lagom dos av dramatik i vardagen. För många leder det dock till ett beroende som faktiskt kan jämföras med alkoholmissbruk. Vi kristdemokrater menar att staten måste ta båda dessa aspekter i beaktande vid utformningen av politiken på detta område. Sedan lång tid tillbaka har vi i Sverige en starkt kontrollerad spelmarknad. Spel och lotterier får anordnas endast efter tillstånd, och alla tillstånd står under statlig kontroll. Inkomsterna från spel och lotterier ska vara förbehållna allmänna eller allmännyttiga ändamål, vilket har definierats som föreningslivet, hästsporten och staten. Det finns i stort tre aktörer på den svenska spelmarknaden. Den största spelanordnaren är det statligt ägda företaget Svenska Spel. Därefter kommer ATG. Utöver dessa har också folkrörelserna och föreningslivet rätt att anordna lotterier, och då går vinsten direkt till den egna verksamheten. Marknadsandelarna fördelar sig på samma sätt. Vi vet att Svenska spel har över 50 procent av marknaden och att man ökar något, medan förhållandet för folkrörelserna är det rakt motsatta: Man tappar marknadsandelar. I det sammanhanget spelar naturligtvis Bingolotto och dess utveckling en roll. Jag tycker att det Lars Wegendal tog upp om folkrörelsernas andel var mycket intressant. Jag tror nog att Lars Wegendal är mycket medveten om att vi kristdemokrater har drivit den här frågan under ett antal år. Vi vill ge större utrymme på dagens spelmarknad så att resurserna går direkt till folkrörelserna och inte via staten eller Svenska Spel. Lars Wegendal ger oss faktiskt ett erkännande på en punkt som vi har drivit under många år - vi vill öka deras andel och ge föreningslivet och folkrörelserna större möjligheter på det här området. Jag måste få ta upp något om spelberoendet också. Spelandet blir ju också en social fråga. Det är ca 2 procent av den vuxna befolkningen som till och från har problem med sitt spelande. Ungefär hälften av dem har så allvarliga problem att de behöver hjälp. Om man ser procentandelen kan det verka vara ett litet problem, men inte om man talar om antalet människor. Alltför många har allvarliga problem med sitt spelande och skulle behöva omedelbar hjälp för att komma ur sitt spelberoende. Precis som när det gäller alkoholmissbruk vet vi att det inte bara är den som spelar utan ofta också vänner och familj som drabbas. Det tycker jag också ska finnas med i det politiska samtalet. När man har sådana här problem försöker man ofta visa en fasad. Man har problem, men man visar det inte. Det finns också med i det här sammanhanget. Insatser behövs på det här området. Både Svenska Spel och staten har ett stort ansvar. Någon har nämnt utredningen här. Precis som man framhåller i utredningen sker i dag en stor del av spelandet hos anordnare som står utanför svensk reglering och tillsyn. Jag kan konstatera efter att ha hört diskussionen att de flesta vill ha en reglerad spelmarknad i Sverige även i fortsättningen. Vi kan nog också vara överens om att den nuvarande regleringen inte är tillfyllest och inte funkar när det gäller den svenska spelmarknaden. Detta har för övrigt också Svenska Spel uttalat. Vi kristdemokrater har aldrig talat om en avreglering. Vi vill heller inte sälja ut Svenska Spel. Däremot ser vi de problem som finns just nu. Det hade varit en annan sak om vi hade haft det här framför oss i teorin som ett kommande problem. Men vi står mitt uppe i ett problem i dag. Oreglerat och olagligt spel står i dag för minst 15 miljarder, det vill säga en tredjedel av allt spelande i Sverige. Det finns anledning att tro att det kommer att växa. Därför kan man tycka att det verkar lite enkelt att säga: Vi stänger gränserna så har vi löst problemet. Riktigt så enkelt är det nog inte. Vi måste närma oss den här frågan med stor försiktighet och många relevanta frågor. Nu får vi avvakta regeringens beredning av ärendet. Vi kristdemokrater vill tillämpa försiktighetsprincipen i den här frågan.

Anf. 171 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Det känns lite bra att lyssna på dig, Dan. Jag har Mats Odells uttalande från hans andra dag som minister klingande i öronen. Det lät som något annat. När man vet hur glad han är för att sälja ut bolag känns det bra att Dan Kihlström nu från talarstolen klart deklarerade att Kristdemokraterna i riksdagen inte ställer upp på att sälja ut Svenska Spel. Tack! Hur ser Dan Kihlström på mitt resonemang om vinståterbetalning? Jag beskrev ju att man genom att öka vinståterbetalningen ökar omsättningen på spelen eftersom återspelen, som de kallas, ökar. Det finns även en viss koppling till spelhastigheten när det gäller vinståterbetalningen. Menar Kristdemokraterna att vinståterbetalningen ska öka i de eventuella framtida licenser som man verkar ha hamnat i? Jag har ärligt sagt att jag tycker att folkrörelsernas andel av spelmarknaden ska öka. Jag har sagt det tidigare också, men det har gått åt motsatt håll. Med vetskapen att det här är en väsentlig del av finansieringen för många ideella organisationer kanske man måste göra något drastiskt.

Anf. 172 Dan Kihlström (Kd)
Fru talman! Lars Wegendal och jag har diskuterat spelfrågor förut, även om det inte var under den förra mandatperioden. Jag tror att min första debatt 1998-99 handlade om spelfrågor då Lars Wegendal och jag stod här och diskuterade. Det är faktiskt inte första gången vi resonerar. Precis som Lars Wegendal säger står vi nog nära varandra i vår syn på det statliga ansvaret både när det gäller de sociala och de andra delarna. Jag kan reflektera lite över att det känns som att Lars Wegendal nu liksom skjuter över den här viktiga frågan på den nya regeringen. Lars Wegendal har ju varit engagerad under många år. Just den här situationen med trycket från utländska bolag är ju inte ny. Den har funnits förut. Jag förstår att Lars Wegendal har funderat väldigt mycket på de här frågorna förut. Nu känns det som om Lars skjuter över frågorna på den nya regeringen och på Dan Kihlström: Hur tänker ni? Hur ska ni planera och vad ska ni göra? Jag tycker att Lars Wegendal själv skulle berätta lite mer om hur han ser på dagens situation, som ju inte är ny. De här 15 miljarderna som det utländska spelandet och det alternativa spelandet står för innebär en situation som vi måste lösa. Mats Odell talade i den här frågan. Han talade heller aldrig, såvitt jag vet, om avreglering utan möjligtvis om en omreglering. Jag tror att Socialdemokraterna också har sålt ut ett och annat statligt bolag. Det är inte bara den borgerliga regeringen som har gjort det.

Anf. 173 Lars Wegendal (S)
Fru talman! Självklart skjuter jag över frågan till er. Det är ni som har regeringsmakten. Ni har en majoritetsregering med fyra partier. Bekymret för oss är att när vi har debatter med er kommer Kristdemokraterna upp och säger en sak och sedan kommer Folkpartiet och säger tvärtemot det. Vi blir ju helt förvirrade. Det måste Dan Kihlström förstå. Jag skulle självklart vilja vara med mitt i smeten och tala om vad den högerledda regeringen ska göra. Det är det som vi politiker vill. Vi vill vara med och bestämma. Nu har jag ingen möjlighet. Jag har möjlighet att här uttrycka vad jag tycker och tänker om ett segment inom hela politikområdet. Jag tycker att licenser på den svenska spelmarknaden är helt förkastligt. Jag tror inte att ni klarar att lösa detta långsiktigt. Ni kommer säkert att kunna presentera en bra proposition som ser jättefin ut, men jag tror att det kommer att bli fruktansvärt ute på spelmarknaden. Jag tror att spelberoendet kommer att öka enormt här i landet. Jag tror att alla tvister om de här licensernas innehåll kommer att hamna i domstolar och inte på Regeringskansliets bord. Det tycker jag är fel när det gäller en så viktig fråga som den svenska spelmarknaden.

Anf. 174 Dan Kihlström (Kd)
Fru talman! Det är ju fyra partier som ingår i koalitionen. Om jag inte är helt borta när det gäller mitt minne från tiden i kulturutskottet tror jag att det fanns ganska skilda åsikter mellan socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Det fanns spretiga reservationer även under den tiden. Det är inte något nytt i den här kammaren. Jag tror inte att jag tog upp licensfrågan över huvud taget i mitt anförande. Jag försökte bara beskriva den verklighet som vi har i dag. Vi spelar för ungefär 35-40 miljarder. Vi vet att ungefär 15 miljarder - det är svårt att beräkna - spelas på bolag via Internet eller bolag som kommer utifrån. Det är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Det finns en utredning som har en massa förslag. Det kan man tycka si och så om. Men de finns och vi måste förhålla oss till dem. Det finns stora bekymmer i dag. Det oreglerade och olagliga spelet är en verklighet. Jag tror att man kan säga att den reglering som nu finns av den svenska spelmarknaden inte fungerar. För statens, folkrörelsernas, de sociala aspekternas och spelarnas skull måste vi få en reglering som fungerar även i framtiden.

Anf. 175 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Det är bra att Kristdemokraterna också har drivit frågan om ökad andel till folkrörelserna. Det var en av de saker som vi tog upp 1999 när man diskuterade lagen om kasinon. Det skrev vi också tydligt i den partimotion som vi lade gentemot den proposition som då lades fram. Det behövs en förstärkning av folkrörelserna. Det har tyvärr visat sig att folkrörelsernas andel inte har ökat sedan 1999. Spelmarknaden totalt sett har ökat, men folkrörelsernas andel av totalen har inte ökat. Hur ska det kunna ske framöver på den här nya marknaden med licenser, eller vad det nu blir? Det är min ena fråga. Jag måste också säga att det är positivt att Kristdemokraterna inte vill avreglera eller sälja ut Svenska Spel. Tack för detta förtydligande säger även jag. Men hur ser Kristdemokraterna på marknadsföring och reklam av spel? Kan ni tänka er att införa reklam- och annonseringsförbud i samband med den kommande omläggningen av politiken för att man ska komma åt det riskbruk som faktiskt finns. Det är nämligen så, som jag sade tidigare, att tillgänglighet ökar risken för missbruk. Så är det även inom detta område.

Anf. 176 Dan Kihlström (Kd)
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte kom ihåg att ni också drev den frågan 1999 när jag själv var med i kulturutskottet. Det borde jag ha kommit ihåg. Men det är glädjande att vi har samma syn här, nämligen att folkrörelser, föreningar och organisationer ska ha större möjlighet att få en större andel av marknaden. Vi hörde tidigare att det fanns konkreta förslag från utredningar att till exempel folkrörelserna kunde ta över något av lotterierna, till exempel penninglotterna. Jag vet inte om de finns fortfarande. Men det handlade om att man skulle kunna föra över den typen av lotterier till folkrörelserna så att de själva fick jobba med det. Vitsen är inte att staten ska ordna nya lotterier och sedan bestämma om vissa andelar som ska gå till folkrörelserna, utan vitsen är att folkrörelserna på samma villkor skulle kunna få driva nationella lotterier som de själva skulle kunna ta hand om helt och hållet, både marknadsföra och ta hand om vinsten. Beträffande den viktiga frågan om marknadsföringen kan jag säga att jag skulle vilja ge Svenska Spel lite grann på moppe för deras marknadsföring som ofta är ganska aggressiv där de går ut och visar på nya spel, och det dyker upp i olika sammanhang där det finns familjer med barn. Jag tycker att den är ganska aggressiv, och jag tycker att man kan anklaga dem för det och att de ska tänka till. Men att däremot gå så långt som att förbjuda tror jag inte på. Men man kanske skulle kunna ha fler restriktioner eller tala om gränsdragning och så vidare när det gäller marknadsföringen.

Anf. 177 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Det är ändå positivt att ni kan tänka er fler restriktioner. Uppenbarligen är det ju så att marknadsföringen blir alltmer aggressiv. Och det är inte bara från Svenska Spel, utan reklam förs in i vanlig svensk television. Unibet står det efter SVT:s sportsändningar. Det finns marknadsföring på många olika håll och kanter för att öka spelandet. Det talas om något slags folkrörelsespel. Det är nöje, tyckte jag att jag hörde Dan Kihlström säga i inledningen av sitt anförande. Det kan det naturligtvis vara för vissa människor. Men det är samma sak där, som jag sade förut, nämligen att det som är nöje för någon lätt kan gå över i ett riskbruk och till slut i ett missbruk. Det innebär, precis som inom alkoholpolitiken, att vi behöver restriktioner. Då kan man inte vara så aningslös att man tror att marknaden nog fixar det. Vi behöver inse att vi kanske behöver förbud mot spelreklam precis som vi har haft förbud mot alkoholreklam. Och jag hoppades att också Kristdemokraterna skulle kunna ansluta sig till den linjen.

Anf. 178 Dan Kihlström (Kd)
Fru talman! Jag kan dela många av Gunvor G Ericsons åsikter om marknadsföringen. Och jag tror att en fortsatt debatt och opinionsbildning på detta område är av betydelse. När det gäller de andra sakerna som Gunvor G Ericson tar upp tycker jag för min del att det talar för ett fortsatt statligt engagemang på detta område.

Anf. 179 Tomas Tobé (M)
Fru talman! Det har varit en mycket intressant debatt. Jag tycker inte att oppositionen behöver känna sig så förvirrad över de besked som har kommit här i dag. Det är mycket tydligt att det pågår ett arbete i Regeringskansliet. Vi kommer att återkomma med en alliansuppgörelse i denna fråga. Däremot är detta vad man kan kalla politisk rörlig materia. Denna debatt är mycket intressant. Därför är det intressant att inte bara ta del av allianspartiernas åsikter utan också oppositionens åsikter i denna fråga. Det är mycket viktigt, tycker jag. När jag har lyssnat främst på oppositionen är jag lite förvånad över det fantastiska vurmandet för amerikansk spelpolitik. Det var något nytt som jag inte hade förväntat mig från oppositionen, måste jag säga. Jag tycker att Siv Holma från Vänsterpartiet på ett relativt nyktert sätt ser många av de brister som finns i det statliga bolaget Svenska Spel. Sedan väljer hon inte att göra analysen hela vägen med problemet med de olika rollerna som Svenska Spel har. Det beror kanske framför allt på den ideologiska övertygelsen att ett statligt bolag alltid per definition är bra. Jag tycker att Gunvor G Ericson beskriver problemet med framför allt spelandet på ett väldigt bra sätt. Jag tackar för öppningen när det gäller diskussionen om licensmarknaden. Det hade jag inte förväntat mig i debatten här i dag. Men uppenbarligen fanns det en sådan öppning. När det gäller Gunvor G Ericsons passning om att vi moderater inte tar med folkhälsoargumenten så kan jag säga att det är oerhört viktigt för mig i det arbete som nu ska fortgå. Och jag tror att vi kan förvänta oss att det pågår inom Regeringskansliet. Jag betackar mig för etiketten nyliberal. Jag vet inte hur många gånger som Lars Wegendal från Socialdemokraterna lyckades nämna det. Socialdemokrater brukar ofta göra det. När argumentationen inte riktigt håller väljer man ofta att köra med etiketter i stället, ofta när man känner att det verkligen hotar något som är viktigt för Socialdemokraterna. Jag låter det vara osagt om det är de 120 miljonerna från A-lotterierna som rör till det. Men jag kan åtminstone konstatera att jag när jag läser reservationen om detta tycker att argumentationen haltar relativt mycket. Man talar mycket om internationella spelbolag. Jag kan upplysa er om att många av dessa bolag är både svenskägda och svenskkontrollerade. Så många av dem är inte särskilt internationella och livsfarliga. När det gäller den sociala skyddshänsynen som man för fram som argument så tycker jag nog att den senaste tidens mycket aggressiva marknadsföring från Svenska Spel har bevisat att just detta med den sociala skyddshänsynen är det stora problemet. Jag tycker också att det från oppositionen saknas ett perspektiv när det gäller EG-rätten och den diskussion som pågår. Men det får vi återkomma till. Jag kan inte heller låta bli att kommentera det särskilda yttrandet från Socialdemokraterna där man talar om de illegala spelligorna. Jag tror att man fullständigt har missat Svenska Spels tillbakadragande av exempelvis Limbo där just illegala spelsyndikat tilläts agera inom ramen för det statliga Svenska Spel. Det är rätt intressant. Fru talman! Den gällande lotterilagen är från 1994, men i väsentliga delar har den sitt ursprung i 1939 års lotteriförordning. Verkligheten ser som bekant mycket annorlunda ut i dag. De marknadsmässiga, tekniska och rättsliga förutsättningarna har förändrats. Vad gäller den tekniska utvecklingen har Internet fullständigt revolutionerat marknaden. Och i dag kan speltjänsterna erbjudas utan hinder av nationella gränser. Ett antal av de spelföretag som i dag erbjuder spel över Internet med tillstånd från Storbritannien eller Malta är som sagt ägda eller kontrollerade av svenskar och riktar sig även direkt till svenska kunder. Att skatter och övriga intäkter från dessa verksamheter inte kommer Sverige till del och att vi i Sverige i dag står helt utan möjlighet att reglera denna verksamhet måste väl även oppositionen hålla med om är en brist? Vidare vad gäller EG-rätten har EG-domstolen, såsom många tidigare talare har påtalat, i ett antal mål, som samtliga avsett begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar, behandlat fördragsreglernas tillämpning vid spel och lotterier. I dessa har man funnit att medlemsstater i och för sig kan motivera ett monopol om det visar sig att det också ska bidra till att minska spelandet. Det undantaget finns. Men det är otroligt väsentligt för att man ska kunna uppfylla EG-rätten. Att dagens spelreglering handlar om ekonomiska snarare än om sociala motiv blir tyvärr, tycker jag, alltmer uppenbart. Tidigare regeringar har även avslagit ansökningar vad gäller vadslagning i Sverige. Det har man gjort med för statskassan rent finansiella argument. Det i sin tur har lett till att EU-kommissionen krävt att Sverige vidtar åtgärder och ändrar lagstiftningen så att den inte längre diskriminerar utländska aktörer. Sverige riskerar att inom kort hamna inför EG-domstolen. Om denna följer gällande rättspraxis kommer Sverige, tror jag, att bli fällt. Visserligen har man nu framför allt från Regeringskansliet signalerat att ett arbete pågår. Det gör väl att vi får vänta med frågan tills alliansuppgörelsen presenterats. Men det är inte säkert att den uppgörelsen, oavsett hur den ser ut, kommer att hålla när den ställs mot EG-rätten. Staten sitter, som sagt, i dag på många stolar. Många har talat om dubbla stolar. Jag hävdar att det är fråga om tre stolar. Man är inte bara huvudaktör via Svenska Spel och ATG utan också kontrollant via Lotteriinspektionen. Vidare skriver man också lagstiftningen. Staten har alltså tre roller i dag. Att staten direkt kontrollerar alla dessa led är, tycker jag, olämpligt. Jag tycker att det saknas ett perspektiv i oppositionens argumentation när det gäller att trots allt se att rollerna kan kräva en utmaning i fråga om att förena dem. Kan man inte göra en koppling till varför det är så att vi de senaste åren har fått se en utveckling där staten har utökat marknadsföringen, ökat tillgängligheten och utökat statens intäkter? Kan man inte se att det kan ha sin grund i att det finns en roll som handlar om att dra in intäkter till staten och att just den viktiga sociala skyddshänsynen inte tas? Det är nu allt fler som har börjat ifrågasätta marknadsföringen framför allt från Svenska Spel och ATG där den är som mest aggressiv. Det som kanske är mest upprörande är givetvis att de ändå är statskontrollerade bolag och att man nu så frekvent lanserar nya spel och ibland också mycket medvetet, tycker jag, träder över de gränser som finns. Det är intressant att just detta med vinståterbetalning kommit upp. Till er som väljer att följa hockeyfinalerna i tv nu och som kanske till och med är intresserade av att spela på Oddset kan jag säga att Svenska Spel meddelar att 99,6 procent ska gå tillbaka till spelarna. Det är ett tydligt besked från Svenska Spel. Från oss politiker har det varit väldigt tydligt: 80 procent ska återbetalas till spelarna. Det är en reglering som vi på den politiska nivån lagt fast därför att vi inte vill göra det alltför lukrativt att spela. Ändå väljer nu Svenska Spel att träda över de gränserna. Det skulle vara intressant att höra Wegendal kommentera det eftersom just vinståterbetalningen verkar vara ett intresse. Vid en internationell jämförelse framstår mycket av den marknadsföring vi i dag har i Sverige som oetisk. Det visar sig även att stora delar av marknadsföringen faktiskt skulle vara olaglig i länder som i dag erbjuder ett licenssystem, till exempel Storbritannien. Regeringsrätten har nyligen kallat marknadsföringen för en stundom aggressiv marknadsföring. Fru talman! I likhet med Spelberoendes Riksförbund anser jag att marknadsföringens syften är oförenliga med statens skyddssyften. Det går inte att förena en mycket stark kommersiell verksamhet med att man samtidigt säger sig värna den enskildes sociala och ekonomiska trygghet. Staten har i och med dessa marknadsföringsåtgärder frångått sitt syfte med att kontrollera marknaden då den uppmuntrar och lockar till spelande i så pass hög grad att till och med den egna Lotteriinspektionen har reagerat. Försvarare av dagens monopol målar ofta upp att alternativet är att full anarki råder. Men så ser det inte ut. Där kan ni, om ni är oroliga, titta på andra europeiska länder. När det gäller marknadsföringen valde jag personligen att beställa en utredning från riksdagens utredningstjänst. Jag ville titta lite grann på kartläggningen av Jack Vegas-maskinerna. Det var en mycket talande bild som kom fram. Min magkänsla sade: Kan det vara så att man i sin iver att tjäna så mycket pengar som möjligt på spelande väljer att placera Jack Vegas-maskiner i områden med större sociala problem och där de ekonomiska möjligheterna är mindre än i andra områden? Tyvärr visade det sig stämma mycket väl - det är så. Kommentaren från Svenska Spel hade man kanske hoppats skulle handla om att man tog till sig av kritiken och var beredd att ompröva hur man valt att tillgängliggöra Jack Vegas-maskinerna. Kommentaren var i stället att de ska stå där de gör den allra största nyttan. Jag tycker att det ganska tydligt visar att detta statliga bolag har glömt bort en mycket viktig del av sitt uppdrag, nämligen att också ta stor social skyddshänsyn. Jag tror att det nu är oerhört viktigt att Sverige får en ny modell innebärande att statens uppgift renodlas. Det handlar om en uppdelning av rollerna innebärande att statens roll blir att vara en aktör på marknaden där den reglerande kraften ska vara oerhört stark. Vi kan också, tycker jag, titta på möjligheten att Lotteriinspektionen får en mycket mer självständig roll än den i dag har. Vidare tycker jag att man ska gå vidare och se om vi kan göra skärpningar när det gäller marknadsföringen och att man ska vara öppen för en diskussion om att kanske via ett licenssystem införa en spelskatt på bolagen, kanske framför allt för att kunna garantera att vi inte missar idrottsrörelsen, hästsporten och andra aktörer som i dag får en otroligt viktig del av sina inkomster just från spelandet. Jag tror alltså att vi kan vara öppna för väldigt många lösningar. Men att hålla fast vid dagens monopol som i allt väsentligt bryter mot EG-rätten och som innebär att statens roll inte blir tillräckligt tydlig - att vara den reglerande och kontrollerande kraften - tycker inte jag är ett alternativ. Det finns många olika viljor kring vad som ska ske med det statliga bolaget Svenska Spel. Givetvis får det här föregås av ett arbete på departementsnivå och givetvis också inom ramen för en alliansuppgörelse. För egen del tycker jag att det är viktigt att huvuddelen av verksamheten inte sker i statlig regi. (Applåder)

Anf. 180 Siv Holma (V)
Fru talman! Jag hade inte tänkt förlänga debatten - jag vet ju att andra utskott också vill diskutera - men jag kan inte låta bli att reagera på det, om jag får kalla det så, starka sociala patoset för spelberoende. Om man var logisk från sådana utgångspunkter vore det väl bättre att organisera spelpolitiken så att det inte är Finansdepartementet som har hand om de här frågorna utan Socialdepartementet. Då skulle man stärka den sociala dimensionen. Jag har väldigt svårt att förstå hur man skulle kunna minska spelandet och spelmissbruket genom att sälja ut, i det här sammanhanget, det statliga företaget. Tomas Tobé uttryckte att jag av ideologiska skäl alltid gillar statliga företag. Oaktat det skulle man i detta sammanhang faktiskt kunna utgå bara från - som jag alltid uppfattat Moderaterna - hyllandet av ägandet. Ägandet har ju en väldigt stark och central betydelse i den moderata ideologin. Därför har jag svårt att förstå varför ni som har regeringsmakten inte kan använda er av ägarrollen och se till att marknadsföringen är på ett annat sätt än den är - den kan också vi kritisera. Jag måste säga att det när det gäller ägarrepresentationsrollen är regeringen som har misslyckats. Samtidigt kan jag vidgå att det finns andra regeringar som också har misslyckats när marknadsföringen har fått sådana här dimensioner. Det är ett misslyckande för regeringen som inte kommer med sådana direktiv.

Anf. 181 Tomas Tobé (M)
Fru talman! Om vi löste den här frågan genom att bara flytta den från Finansdepartementet till Socialdepartementet skulle vi kunna titta på det. Jag tror att det handlar om att komma till en mer rimlig spelmodell. Det jag försöker peka på är just detta med de tredubbla rollerna. Det är oerhört svårt att förena dessa tre roller. Du ska vara huvudaktören på marknaden, som i dag känner en ökad konkurrens från andra spelbolag och därmed blir alltmer aggressiv. Du har också den andra rollen, att vara den som ska kontrollera detta bolag. Sedan har du också staten i form av oss politiker, som skriver vilka spelregler som gäller för dessa spelföretag. Tittar vi historiskt på vad som har hänt under de senaste åren kan vi ju se vilka intressen det är som har fått väga tyngst, det vill säga de finansiella. Jag tror ju att det är bättre att hitta en rimlig spelmodell där vi från statens sida kan ägna mer fokusering på att vara den här reglerande och kontrollerande kraften. I det arbetet tycker jag, som jag sade, att man kan se över sådana saker som tillgänglighet, hur vi bättre ska skydda utsatta grupper, hur vi kan skärpa marknadsföringen och så vidare. Jag tror att det är bättre att börja i den ändan än att bara flytta frågan mellan departement. Det tror jag inte löser den här frågan i sak, utan vi måste renodla statens roller.

Anf. 182 Siv Holma (V)
Fru talman! Jag menar ju inte att man löser politiska problem med administrativa åtgärder. Grunden till problematiken är ju innehållet i spelpolitiken. Jag förstår inte det här sociala patoset, att det skulle bli bättre om inte staten var en viktig, stark aktör och att det fanns ett politiskt ansvarstagande för spelberoende, riskgrupper och sådana saker där man också tittade på marknadsföringen. Man kunde ha direktiv typ dem som vi har när det gäller Systembolaget. Om det fanns ett intresse av att verkligen ranka det sociala ansvaret före att man ska tjäna pengar tycker jag att det är det viktigaste i det här sammanhanget. Då kan vi lösa det inom det här systemet. Vad jag förstår av det resonemang som Tomas Tobé har är det egentligen inte den sociala dimensionen som är avgörande utan det är kanske den ideologiska utgångspunkten, att man inte gillar statligt företagande. Det handlar om, som man säger, att det finns tre olika intressen som inte kan förenas. Det är en ideologisk utgångspunkt. Det är det, i den kritik som du nu har framfört, som egentligen är avgörande som jag ser det.

Anf. 183 Tomas Tobé (M)
Fru talman! Egentligen tyckte jag nog inte att min kritik när det gäller rollerna är särskilt ideologiskt färgad. Jag bara pekar på att det finns intressekonflikter i dessa roller, och det är det som är problemet. Vi moderater säger inte kategoriskt nej till statligt ägande. Däremot tycker jag att man kan börja lyfta en diskussion kring Svenska Spel, och framför allt kring hur bolaget i dag sköter sitt uppdrag som statligt bolag och dominerande aktör på den här marknaden. Så länge vi kommer att ha kvar Svenska Spel som en så dominerande aktör som i dag tror jag tyvärr inte, om jag ska vara ärlig, att vi kommer att se särskilt mycket skärpning på området när det gäller tillgänglighet, marknadsföring, mer pengar till att arbeta med spelberoende och så vidare. Jag tror att vi måste komma vidare med en ny spelmodell för att det här ska kunna komma framåt. Det som också är viktigt är att vi måste kunna börja ställa krav också på de privata spelbolagen. I dag är ju det en helt oreglerad del av marknaden. Med ett licenssystem exempelvis, om vi nu skulle landa i det, kan vi mycket enklare ställa krav på bolagen. Det tror jag är oerhört viktigt också för hela branschens trovärdighet. Svenska Spel med sitt agerande, med Jack Vegas-maskiner och Casino Cosmopol som tidigare lyftes upp, skadar ju inte bara Svenska Spel. Det skadar hela denna bransch. Det finns goda aktörer i denna bransch som vill ha ett gott socialt åtagande. Sedan finns det också aktörer som inte har det intresset. Jag tror att det är oerhört viktigt att komma fram till en modell där vi gynnar aktörer som vill ta stort socialt skyddshänsyn.

Anf. 184 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Tomas Tobé tog i sitt anförande upp att vi står inför att EU kommer att pröva den här frågan och hur man nu ska göra. Men det är faktiskt så att EU:s fördrag innehåller artiklar om folkhälsa. Det är faktiskt ganska tydligt skrivet, och det skulle vara mycket intressant om den svenska regeringen var beredd att pröva det fullt ut - om man nu hade något intresse av det. Därför gläder det mig ändå att Tomas Tobé tog upp det här och sade att han värnar folkhälsan. Min fråga är: Är man då beredd, om denna stämning från EU om att pröva frågan kommer, att faktiskt driva att Sverige måste ha en klart reglerad spelmarknad som värnar folkhälsan? Är man beredd att kanske också värna monopolet som det ser ut i dag eller som man kan göra det? Det är inte monopolet i sig som gör att det är problem med hur Svenska Spel styrs. Det kan också bero på vilka direktiv som regeringen faktiskt har gett till sitt bolag. Vilka åtgärder är Moderaterna beredda att vidta? Är reklamförbud ett sätt? För det ska väl vara lika för alla aktörer i så fall? Och vad säger ni om maxbelopp för vinst? Det vet vi ju också från folkhälsoforskningen, att snabb vinst, snabba pengar, är ungefär som alkoläsk inom alkoholområdet. Hur ser ni på det?

Anf. 185 Tomas Tobé (M)
Fru talman! Jag kan ju inte svara för hur den svenska regeringen kommer att agera. Jag kan givetvis svara för mig själv. Vad finansminister Anders Borg har gjort är att han har talat väldigt tydligt om att det man ser framför sig möjligtvis är att pröva om den svenska spelmarknaden i dag, med den reglering vi har, motsvarar de förväntningar som finns från EG-rätten. Man har signalerat att man kommer att genomföra ett antal förändringar. Sedan återstår att se vad EG-rätten kommer att säga. Anders Borg har faktiskt också varit relativt tydlig när det gäller folkhälsoargument, att vi ska ha en ansvarsfull spelpolitik i fråga om tillgänglighet, marknadsföring och så vidare och att det är en svensk linje på EU-nivå. Reklamförbud tror jag liksom tidigare talare inte är en framkomlig väg. Jag tror inte på ett totalt reklamförbud. Däremot tror jag att vi från politisk nivå ska vara en reglerande kraft när det gäller hur man väljer att informera om produkterna på den här marknaden. Det är inte en produkt som är olaglig på EU-nivå, och därför tror jag inte att vi ska gå fram med ett totalt reklamförbud. Beträffande maxbelopp och snabba vinster skulle jag absolut vara öppen för en diskussion. Det är det här som blir intressant. Skulle vi komma fram till en ny spelmodell för Sverige kan man också börja ställa mycket tydligare krav på aktörerna och vad vi förväntar oss tillbaka. Det är en mycket spännande diskussion.

Anf. 186 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Tack för de klargörandena, men ibland undrar jag: Är det du som person, Tomas Tobé, som står för de här åsikterna? Du tillhör ett parti som sitter med i en regering. Det gör det ändå intressant att försöka se hur regeringen kommer att driva detta - eller de partier som är i majoritet i utskottet - utifrån det betänkande som vi diskuterar i dag. Det är ju det som vi här i kammaren har att utgå från. Hur ska ni få ihop denna ökade marknad med minskat spelande? Det går inte ihop rent ekonomiskt - eller? Det låter för mig väldigt mycket som ekonomiskt hasardspel om man tror att man ska ha en ökad marknad med ett minskat spelande. Vem är det då som ska stå för kostnaderna på den här ökade marknaden? Är det de enskilda spelarna som ska betala mycket mer varje gång de spelar eftersom det ska bli färre spelare? Hur tänker ni där?

Anf. 187 Tomas Tobé (M)
Fru talman! Jag tyckte att jag var relativt tydlig i mitt anförande tidigare vad gäller detta med besked. Det pågår ett arbete på Regeringskansliet. Det kommer till sommaren att komma en alliansuppgörelse i frågan. Då får ni ett väldigt tydligt alliansbesked. Som jag sade kan vi ju i den här debatten njuta av nöjet att detta är hyfsat rörlig politisk materia. Därmed kan vi påverka frågan, vilket är glädjande för oss alla, och kanske framför allt för mig som person, som har ett stort intresse för dessa frågor. Det är inte givet att vi får en ökad marknad. Jag tror i och för sig att vi, oavsett om vi håller fast vid ett svenskt spelmonopol eller om vi kommer att landa i ett licenssystem eller vad nu lösningen blir på detta, tyvärr kommer att ha en ökad marknad. Vi får väl föra en diskussion kring vad det för med sig för konsekvenser och vad vi ska göra från politisk nivå i sådana fall. Alla i oppositionen som tror att framför allt de privata spelbolagens intåg på Internet innebär att alla svenskar sitter och spelar på deras sajter kan jag lugna med att merparten av dem spelar på svenskaspel.se. Det är där de befinner sig. Det är inte ett tillräckligt argument för mig för att jag ska tycka att spelmonopolet vore bra.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2007-04-12
Förslagspunkter: 12, Acklamationer: 10, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Reglerad spelmarknad

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr222, 2006/07:Kr284 yrkande 7, 2006/07:Kr286 yrkande 1, 2006/07:Kr292, 2006/07:Kr324, 2006/07:Kr327 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ201 yrkande 3.
   • Reservation 1 (s)
   • Reservation 2 (v)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1110019
   m850012
   c24005
   fp21007
   kd21003
   v00175
   mp15112
   Totalt1671111853
   Ledamöternas röster
  2. Annonsering och reklam för spel

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 48.
   • Reservation 3 (mp)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (mp)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1110019
   m860011
   c23006
   fp21007
   kd21003
   v17005
   mp01702
   Totalt27917053
   Ledamöternas röster
  3. Direktiv till AB Svenska Spel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 9.
   • Reservation 4 (v)
  4. Åldersgräns vid spel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 5 (v, mp)
  5. Begränsade öppettider för spel på värdeautomater

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 4.
   • Reservation 6 (v)
  6. Frivillig avstängning från olika typer av spel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 5.
   • Reservation 7 (v)
  7. Lotteriinspektionens arbete rörande illegal spelverksamhet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr248 yrkande 2.
  8. Lagskärpning rörande illegal spelverksamhet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr289.
  9. Hantering av speltillstånd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr248 yrkande 1.
  10. Kasinon

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 6.
   • Reservation 8 (v)
  11. Internetspel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr284 yrkande 8.
   • Reservation 9 (v)
  12. Vadslagning på hundar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ265 yrkande 39.
   • Reservation 10 (v, mp)