Till innehåll på sidan

Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2014/15:SkU20

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Regeringen bör se över regler om personligt betalningsansvar (SkU20)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över reglerna för så kallat företrädaransvar (personligt betalningsansvar). Företrädaransvar innebär att en företrädare för en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, kan bli personligt betalningsansvarig för obetalda skatter och avgifter på bolagets skattekonto. Oftast är den eller de personer som sitter i styrelsen företrädare.

Enligt beslutet ska regeringen i översynen av reglerna om företrädaransvar också undersöka om dagens regler tillämpas för hårt och om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.

Riksdagens ställningstagande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om skatter och folkbokföring. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen snarast ska se över reglerna om företrädaransvar och om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hård och om bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan. Motion 2014/15:2983 yrkande 6 bifalls i denna del. Motion 2014/15:1850 yrkande 8 delvis bifall i denna del. Övriga motioner avslås.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 48

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-24
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-03-27
Reservationer: 7
Betänkande 2014/15:SkU20

Alla beredningar i utskottet

2015-02-19, 2015-03-19, 2015-03-24

Regeringen bör se över regler om personligt betalningsansvar (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över reglerna för så kallat företrädaransvar (personligt betalningsansvar). Företrädaransvar innebär att en företrädare för en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, kan bli personligt betalningsansvarig för obetalda skatter och avgifter på bolagets skattekonto. Oftast är den eller de personer som sitter i styrelsen företrädare.

Enligt förslaget ska regeringen i översynen av reglerna om företrädaransvar också undersöka om dagens regler tillämpas för hårt och om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.

Skatteutskottets ställningstagande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om skatter och folkbokföring. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:SkU20, Skatteförfarande och folkbokföring

Debatt om förslag 2014/15:SkU20

Webb-tv: Skatteförfarande och folkbokföring

Protokoll från debatten

Anf. 1 Sara Karlsson (S)

Herr ålderspresident! För ett välfärdssamhälle som det svenska är det en helt central uppgift att ta in skatt för att finansiera viktiga funktioner, såsom skola, vård och omsorg. För att det ska ske effektivt är det viktigt att vi strävar efter ett skattesystem som är enkelt, enhetligt och förutsägbart och att hanteringen fungerar smidigt för att minimera fel och bygga förtroende hos medborgarna. Samtidigt är det viktigt att förebygga medvetet fusk och undandragande av skatt.

Om detta handlar en stor del av det betänkande som vi ska debattera nu, SkU20 om skatteförfarande och folkbokföring. Det bygger på motioner från den allmänna motionstiden och innehåller många olika delar. Jag tänkte särskilt uppehålla mig vid tre av dem.

Herr ålderspresident! Sedan några år pågår ett stort projekt inom OECD under namnet Beps, Base Erosion and Profit Shifting. Det syftar till att öka transparensen och motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Det sätt som vissa aktörer utnyttjar olikheter i skattesystem och regler mellan olika länder för att betala så lite som möjligt i skatt eller helt undkomma att betala skatt måste motverkas med kraft. Det är ingen ny fråga, men den fick ny aktualitet efter finanskrisen, och det är ett ambitiöst och intensivt arbete som sker. Sverige deltar aktivt i detta arbete inom OECD, FN och EU, och det finns en bred uppslutning i riksdagen kring vikten av detta arbete.

Även om frågan tycks vara enkel - att alla ska göra rätt för sig - är lösningen väldigt komplex. Det finns inget alexanderhugg som löser problemet. Men en väldigt grundläggande sak är det informationsutbyte mellan stater som är en förutsättning för att kunna klarlägga aktörers skattskyldighet. Där har arbetet kommit en bra bit på väg. Ett multilateralt avtal om automatiskt informationsutbyte har tagits fram och undertecknats av en rad länder, däribland Sverige, och EU håller på att arbeta in det i sitt regelverk. Andra delar av arbetet rör bland annat land-för-land-rapportering, överenskommelser om ränteavdrag, hybridinstrument och så kallade CFC-regler.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Det är viktigt att poängtera att frågan rör inte bara OECD:s medlemmar. För utvecklingsländer, som utsätts för omfattande skatteflykt, är det oerhört viktigt att kunna upprätta och värna skattebaser. Det perspektivet ska Sverige vara med och framhålla. Det handlar om ett arbete för internationell solidaritet, där vi värnar hela världens utveckling.

Herr ålderspresident! Skattereglernas utformning har stor betydelse för möjligheterna att skapa och upprätthålla ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi har många seriösa företagare som varje dag gör viktiga samhällsinsatser, både i den näringsverksamhet de bedriver och genom de skatteintäkter de bidrar med. Men vi måste också orka se att det finns oseriösa företagare, och alltför slappt utformade eller dåligt uppföljda regler ger en möjlighet för dessa att snedvrida konkurrensen genom fusk och utnyttjande av svart arbetskraft.

Ett exempel på en regelförändring vi vill se är månadsrapportering av anställdas löner och skatt. Det är uppgifter som redan i dag registreras och redovisas av företagen, men bara en gång per år. En månadsvis rapportering skulle göra uppföljningen enklare och bidra till en bättre konkurrenssituation i de branscher där en snedvridning finns. För byggbranschen är detta ett förslag som arbetsmarknadens parter - Sveriges Byggindustrier och Byggnads - har drivit tillsammans. Riksdagen gjorde 2013 ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Vi förväntar oss att regeringen återkommer med förslag och ser därför ingen anledning att ta ytterligare initiativ i dag. Men jag vill ändå passa på att poängtera att det är en viktig fråga för ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Herr ålderspresident! Vi behöver fler entreprenörer, människor som drivs av en idé och vågar pröva att förverkliga den i ett företag. Det är något som bör uppmuntras och har uppmuntrats, vilket också har gett resultat. Egenföretagandet har ökat kraftigt det senaste decenniet, och det är positivt.

Men det finns också en annan berättelse bakom siffrorna, om dem som ibland kallas de ofrivilliga F-skattarna. De är företagare - men inte entreprenörer i den bemärkelse vi gärna vill uppfatta det. Det är personer som vill ha en anställning, som kanske tidigare har varit anställda där de utför sitt arbete och som utför samma arbetsuppgifter som en anställd men som har hänvisats till ett kontrakt som F-skattare. De är journalister, byggjobbare, piloter och yrkeschaufförer. Det finns i många olika branscher. Det är ett sätt för arbetsgivare att komma undan kollektivavtal och ansvaret som kommer med att ha personer anställda. Det är givetvis svårt att säga hur vanligt det är, men många har pekat på de växande problemen, inte minst en rad fackförbund. Det handlar om både privata och offentliga arbetsgivare. Det är en del av ett större systemskifte på svensk arbetsmarknad som riskerar att urholka arbetsrätten och som ökar otryggheten och försvårar tillgången till och ställer människor delvis utanför många av våra gemensamma försäkringar. Den utvecklingen måste stävjas.

Herr ålderspresident! Jag vill också säga något om den andra delen av betänkandet, om folkbokföring. En av de motioner som utskottet yrkar avslag på är den mycket viktiga frågan om skydd för våldsutsatta personer, oftast kvinnor. I detta sammanhang gäller det skydd av personuppgifter, till exempel regler för kvarskrivning vid flytt och användning av fingerade personuppgifter. Vi är i sak överens. Vi nådde enighet i utskottet under förra mandatperioden i ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen om att en översyn skulle initieras. Det var en socialdemokratisk motion som låg till grund för det ställningstagandet. Den utredning som tillsattes ska presentera sitt förslag senare under våren, och vi ser fram emot att regeringen därefter återkommer med förslag till riksdagen och att utskottet kan jobba vidare med frågan i bred enighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Herr ålderspresident! Avslutningsvis vill jag kortfattat säga något om det tillkännagivande som finns i betänkandet gällande det personliga företrädaransvaret. Som framgår av betänkandet gjordes en omfattande översyn inför att en lag trädde i kraft 2004. Sedan dess har reglerna flyttats, i stort sett oförändrade, till en ny lag. Och för bara en tid sedan lades nya regler till som gäller för jämkning av skattekravet och anstånd med betalning.

Utskottet har tidigare varit överens om att avvisa förslag till ytterligare ändringar av regelverket. Regeringen har också meddelat utskottet att de har haft för avsikt att ge Skatteverket i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya regler som lades till. I dagsläget menar vi att det tillgodoser de behov som de borgerliga partierna pekar på. Återigen handlar det om en sund konkurrens. Inte kan väl de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna anse att det är rimligt att skapa regelverk som öppnar upp för missbruk från företag som inte vill göra rätt för sig?

Herr ålderspresident! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 2 Anette Åkesson (M)

Herr ålderspresident! Motionsbetänkandet om skatteförfarande och folkbokföring rymmer många och varierade frågor. Det är samtidigt frågor som är nära människor, både som privatpersoner och som företagare. Exempel på mer eller mindre kloka förslag och idéer från riksdagsledamöter rör deklarationer, vilka uppgifter som ska finnas på lönebesked, möjligheten att göra extra skatteinbetalningar respektive synliggöra punktskatter, hur F-skattsedlar ska regleras, var man ska folkbokföra sig och mycket mer. Det är därför ett rätt roligt och allmänbildande betänkande.

Dessutom ryms här även olika politiska åtgärder för att stoppa skatteflykt, skattefusk och svartarbete, både nationellt och internationellt. Alliansregeringen var aktiv och mycket framgångsrik på detta område och genomförde ett flertal reformer som gett resultat i form av minskat skattefusk, vilket lett till ökad legitimitet för skattesystemet och höjda skatteintäkter. Det var ingen tillfällighet utan en uttalad strategi.

Vi ska inte glömma att det var under alliansregeringen som skattefelet, alltså skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd om alla redovisade alla verksamheter och transaktioner korrekt och den skatt som fastställs efter Skatteverkets kontroller, minskade dramatiskt. Det hänger ihop med politiska beslut men även med Skatteverkets arbete för att det ska vara lätt att göra rätt.

ROT och RUT har medfört att det inte längre är accepterat i samhället att själv arbeta svart eller att anlita svart arbetskraft. Det är en vinst för den som köper tjänsten, den som jobbar och den offentliga sektorn, som får skatteintäkter.

Andra politiska beslut rör införandet av personalliggare och kassaregister i vissa branscher och sänkt matmoms på restaurang. Därutöver har det mellan 2006 och 2014 tecknats informationsutbytesavtal med 44 internationella finansiella centrum, däribland kända skatteparadis, vilket tillsammans med möjligheten till självrättelse har inbringat mer än 5 miljarder i ökade skatteintäkter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Under Alliansens tid försvårades även möjligheterna för så kallade räntesnurror. Internationellt arbetar Sverige tillsammans med OECD och EU i olika projekt för att minska möjligheterna för företag att inte betala rätt skatt i Sverige.

Det internationella samarbetet fortsätter. Men i övriga delar finns det tyvärr risk med flera av de förslag S-MP-regeringen lägger fram. Inte minst är de tre vänsterpartiernas syn på företag och företagande påtagligt mer negativ än allianspartiernas. Det är beklagligt eftersom det är företagare som startar företag och det är i företagen det skapas jobb. Fler jobb och fler som jobbar mer bidrar till att den gemensamma kakan växer. Det är i sin tur nödvändigt för att vi ska ha en bra skola för våra barn, en trygg äldreomsorg för våra äldre och sjukvård när vi behöver den.

Det är därför angeläget att våra skatteregler inte motverkar företagande liksom att trösklarna för att starta företag inte är för höga. På arbetstagarsidan har jobbskatteavdragen inneburit att när man får behålla en större del av lönen jobbar man mer. Att äldre och unga har haft lägre kostnader vid anställning har också underlättat.

Som ni hör hänger det som alliansregeringen gjort ihop, och tillsammans har förslagen visat goda resultat. De förändringar som annonserats i regeringens vårproposition bådar däremot inte gott. S och MP driver en jobbfientlig politik som kommer att slå mot de flesta. På kort sikt kan man vara upprörd över brutna vallöften och på att man från regeringens håll smyger in olika förändringar - för övrigt en mycket omodern taktik. På lite längre sikt kommer det att märkas i hushållens plånböcker. Och på ännu längre sikt slår det mot välfärden.

När det gäller detta betänkande gläder det mig därför att riksdagen i eftermiddag kommer att besluta om ett tillkännagivande till regeringen, gällande översyn av reglerna för företrädaransvar, att utreda om tillämpningen av nuvarande regler blivit för hård. I dag händer det att privatpersoner som är företrädare för en juridisk person under vissa omständigheter kan bli betalningsansvariga för skatter och avgifter. Det är ett oproportionerligt risktagande som kan få orimliga konsekvenser och innebära att livskraftiga företag avvecklas. Att detta utreds är ett första men viktigt steg för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten i skattesystemet, vilket därför bidrar till ett bättre företagsklimat.

Herr ålderspresident! De två reservationer jag yrkar bifall till, 2 och 5, rör motiveringar. Det kan tyckas besynnerligt, men det känns angeläget att tydligt visa att vi inte accepterar de företagsovänliga formuleringar som regeringspartierna och Vänsterpartiet är överens om. Jag erkänner att jag varken förstår syftet med eller anledningen till dem. Vänsterpartiet vill till och med gå ett steg längre och försämra reglerna för F-skatt.

Alliansen tillsatte 2008 en utredning, Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m. Utredningens betänkande, F-skatt åt flera, ledde till sänkta trösklar att starta företag. Inte minst kvinnor inom offentlig sektor som ville starta eget har haft nytta av detta.

Regeringen talar gärna om satsningar på företag i Sverige, men deras politik går inte på samma linje. Sverige behöver fler företagare och företag, inte färre.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

(Applåder)


Anf. 3 Rasmus Ling (MP)

Herr ålderspresident! Vi debatterar skatteutskottets betänkande 20 om skatteförfarande och folkbokföring. Det handlar om att skattereglerna och skattesystemet ska underlätta för människor och företag att göra rätt för sig, så att skattebrott, skatteflykt och skattesmitning undanröjs.

I den offentliga debatten diskuterar vi ofta nivåer på olika skatter, men utformningen av skatter och tillvägagångssättet när det gäller dem är också mycket relevant.

Ibland handlar det om avvägningar som inte är alldeles enkla. Kassaregisterlagen har inneburit att konkurrens mellan företag sker på mer lika villkor. Samtidigt kan det ibland vara besvärligt för en mindre företagare exempelvis inom torg- och marknadshandeln. Därför är det viktigt att vi fortlöpande ser över effekterna av olika åtgärder som vi vidtar för att uppnå en balans mellan administration och viljan att göra rätt för sig.

Frågan om företrädaransvaret är en annan fråga där det gäller att hitta en balans mellan det personliga ansvaret för en näringsidkare och reglerna, så att reglerna inte leder till att oseriösa aktörer gynnas.

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv har uppvaktat skatteutskottet för att få till en förändring av företrädaransvaret, som man menar har blivit alltför strikt i sin tillämpning.

Regeringen ville låta Skatteverket göra en översyn av tillämpningen, men nu finns det alltså ett förslag från utskottsmajoriteten att göra ett tillkännagivande om att regeringen ska göra en sådan i stället för Skatteverket.

Ett annat område som berörs i betänkandet gäller det nordiska skatteavtalet och villkoren mellan de nordiska länderna.

Ett enigt utskott skriver i betänkandet att det är angeläget att lösa förekommande gränshinder som försvårar handel, pendling och flytt mellan de nordiska länderna.

I ett tidigare tillkännagivande från den förra mandatperioden finns ett uppdrag till regeringen att se över skatteavtalet med Danmark. Det kommer vi att debattera vid ett senare tillfälle i den här kammaren.

Det är viktigt att fortlöpande se över och effektivisera och att minska regelkrånglet för pendlare mellan de olika länderna. Här spelar samarbetsorganisationer som Grensetjänsten, Öresundskommiteen och andra en viktig roll, inte minst för att höja kunskapen och belysa de problem som människor och företag som verkar i de nordiska länderna kan ha.

Med det yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 4 Mats Persson (FP)

Herr ålderspresident! Fler och växande företag är basen för det svenska samhället. Det är genom att vi får fler människor i arbete och genom att vi får fler och växande företag som Sverige kan växa starkt. Det är också en förutsättning för att människor ska ha egen frihet och för att vi ska ha möjlighet att finansiera vår gemensamma välfärd.

Herr ålderspresident! I detta sammanhang spelar betänkandet en viktig roll. Det handlar om att bygga ett samhälle där människor har förtroende för de skatteinbetalningar de gör och för det som samhället levererar tillbaka i andra ändan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Även om Sverige är ett fantastiskt land behöver vi jobba med att ständigt förbättra vår verksamhet och se till att reglerna är anpassade efter människors behov och att människor känner att de litar på och har förtroende för reglerna och därmed är beredda att bidra till vårt gemensamma samhälle.

Herr ålderspresident! Det är viktigt att man som företagare verkar under tydliga och förutsägbara regler. Så är det inte alltid i dag. Såsom uppmärksammas i betänkandet och i utskottsmajoritetens ställningstagande innebär dagens regelverk när det gäller det så kallade företrädaransvaret att företagare och företrädare för företag lever i ovisshet.

Reglerna innebär att en vd, en styrelseledamot eller en annan företrädare för ett bolag kan bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Tillämpningen i rättsväsendet är så pass strikt att enskilda individer hamnar i kläm. Detta bryter mot principen att man som styrelseledamot eller företagsledare inte ska behöva oroa sig för att bli personligt ansvarig om man har agerat klandervärt men enligt vad man trodde var rätt.

Herr ålderspresident! På senare år har det framkommit ett antal rättsfall där enskilda har hamnat i kläm och där reglerna har visat sig tillämpas på ett sätt som inte var meningen från början.

En revisor utan personliga intressen i ett företag gick i personlig konkurs därför att det företag som han eller hon företrädde gick i konkurs. En familj fick sina privata tillgångar utmätta då regelverket infördes. Det berodde på felaktigheter hos en underleverantör, inte hos det aktuella företaget. När familjen och företaget friades i efterhand var det för sent, för då hade de redan fått betala in stora summor till staten.

Detta visar att vi behöver ha ett regelverk som säkerställer att man inte kan agera hur som helst men att tillämpningen och reglerna behöver ses över för att skapa förutsägbarhet och undvika situationer där människor lägger ned företag i förtid för att de är rädda att reglerna ska träda in.

Herr ålderspresident! Detta är exempel på att regler hela tiden behöver ses över och förbättras så att människor känner tilltro till systemet och kan lita på att reglerna lever upp till de förväntningar de har som företagare.

Det kan tilläggas i sammanhanget att våra grannländer Finland, Danmark och Norge inte har regler liknande våra. Därför tycker jag att utskottets initiativ i den här frågan, att tillsätta en oberoende utredning - inte en utredning där Skatteverket utreder sig självt - och att tillkännage detta för regeringen är ett steg i helt rätt riktning.

Herr ålderspresident! I betänkandet diskuterar vi många frågor som hanterar enskilda människors möten med myndigheter, oavsett om man är skattebetalare eller agerar i egenskap av företagare.

Det finns många gränshinder och hinder i vårt samhälle som vi behöver ta bort. Ett exempel är de hinder som finns för människor som reser mellan olika länder inom det nordiska samarbetet.

Det mest påtagliga och tydliga exemplet är de 20 000 personer som varje dag reser från Skåne över till Köpenhamn och Själland och som verkar under regelverk som inte är tydliga för den enskilde. Det gäller pension och regler i socialförsäkringssystemet. Där behöver vi ständigt förbättra reglerna så att människor inte hamnar i kläm och så att det blir tydligt för dem vad som gäller.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Med det, herr ålderspresident, yrkar jag bifall till Alliansens två motivreservationer i betänkandet och till utskottets förslag i övrigt när det gäller företrädaransvaret.


Anf. 5 Aron Modig (KD)

Herr ålderspresident! Jag vill inleda med att yrka bifall till allianspartiernas motivreservationer 2 och 5.

Vi debatterar i dag de motioner från den allmänna motionstiden i höstas som rör skatteförfarande och folkbokföring, helt enkelt statens tillvägagångssätt för att ta ut skatter och avgifter.

I detta avsnitt ingår bland annat frågor som rör deklarationer, månadsuppgifter, kassaregister, skattefusk och svartarbete, skatteflykt och rättssäkerhet vid uttag av skatt.

Hur vi hanterar dessa frågor är grunden för vilket förtroende medborgarna har för skattesystemet och hur lätt det är för enskilda och företag att göra rätt för sig.

I förlängningen påverkar detta hur väl vi kan finansiera den offentliga verksamhet - skola, välfärd och annan service - som vi gemensamt kommit fram till att vi vill ha.

Jag vill göra några nedslag i betänkandet SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring, till att börja med i punkt 7 som rör personligt betalningsansvar. Där föreslår utskottet, baserat på en motion från allianspartierna, att riksdagen ska tillkännage för regeringen att snarast tillsätta en utredning om det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Detta företrädaransvar innebär att ett bolags företrädare riskerar att bli personligt betalningsansvariga för företagets skatteskulder.

Skatter och avgifter ska naturligtvis betalas i tid. Som bestämmelserna är utformade i dag finns dock en risk för att alltför hårda krav drabbar företagaren - kanske vid en oförutsedd händelse som medför ekonomiska svårigheter - och att livskraftiga företag avvecklas enbart för att företrädaren vill undgå att bli personligt betalningsansvarig.

Skattesystemet ska gynna ett gott företagsklimat, och från Kristdemokraternas sida är vi därför glada att det i utskottet finns stöd för att se över reglerna om företrädaransvar.

Vi behöver utreda om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hård och om bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för företagande och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.

Herr ålderspresident! Jag vill även göra ett nedslag i det avsnitt som rör skatte- och avgiftskontroll. Här är vi kristdemokrater överens med majoriteten i utskottet om att motionerna på området bör avslås, men vi ställer oss inte bakom riktigt hela den av majoriteten föreslagna motiveringen till detta.

Från KD:s och Alliansens sida hade vi gärna sett mer nyanserade skrivningar om att skattereglerna ska uppmuntra långsiktigt företagande och att skatter och avgifter därför måste ligga på en rimlig nivå.

Samtidigt ska naturligtvis de företag som verkar i Sverige göra rätt för sig, och det finns därför skäl att se över det internationella regelverket för redovisning och fördelning av vinstredovisning. Detta klargör vi i reservation 2.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Alliansregeringen har de senaste åren genomfört ett antal reformer som bland annat har bidragit till att minska acceptansen för svartarbete i samhället, försvårat för upplägg med så kallade räntesnurror och minskat möjligheten att föra över pengar till skatteparadis.

Ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för OECD, Beps, pågår just nu för att se till att rätt skatt betalas i rätt land och att både dubbelbeskattning och dubbel-ickebeskattning undviks. Det är självklart angeläget att nära följa det arbetet och de konsekvenser som det kan få för Sverige framöver.

Också vad gäller punkt 5 i betänkandet, om F-skatt och näringsverksamhet, är vi från KD:s och Alliansens sida överens med majoriteten i utskottet om att de motioner som rör avsnittet bör avslås. Dock hade vi velat se en motivering som var tydligare med att man behöver en F-skattsedel för att bedriva seriös näringsverksamhet men att det samtidigt är angeläget att trösklarna för att få en F-skattsedel inte är för höga, att det inte i onödan sätts upp byråkratiska hinder för att starta företag.

Det finns i dag tydliga riktlinjer för under vilka förutsättningar en F-skattsedel ska godkännas. Att ställa ännu högre krav hindrar företagande, jobb och tillväxt, och det är skadligt för Sverige.

(Applåder)


Anf. 6 Emma Wallrup (V)

Herr ålderspresident! Vänsterpartiet anser att regeringen bör anta en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Planen bör sträcka sig över en längre tid, ha tydliga delmål och omfatta olika myndigheter med uppdrag att samverka för att få ett bra system med bra regler som gynnar alla, och den ska även omfatta arbetsmarknadens parter.

Det är dags att ta tag ordentligt i arbetsmiljöfrågan. Jag vet inte vem som hade trott att det skulle gå så här långt när det gäller att sänka villkoren på arbetsmarknaden. EU:s inverkan har gjort sitt. Det är dags att styra om detta; det kan inte få fortsätta. Avregleringarnas pris har varit alldeles för högt.

Bra regleringar som är väl avvägda är bra för alla - regleringar som gynnar en god arbetsmiljö men som också gör att vi har ett företagande som fungerar och att man som företagare vet vad som ska hända framöver inom regelverken.

Vårt förslag när det gäller F-skatt är att fler uppdragsgivare ska vara ett krav för att kunna godkännas för att få F-skattsedel. Det är ett sätt att komma åt den sociala dumpning som har skett inom exempelvis lastbilsbranschen, där det har gått så långt att man har slavarbetsförhållanden. Det är rena maffiabranschen i dag. Och det som används just där är F-skattsedlar för att undvika kollektivavtal och bra villkor. Det är inte alls orimligt att vi styr upp detta, för vi vill inte att de ska konkurrera ut de svenska lastbilsåkarna med de här villkoren. Och vi vill inte att arbetare ska behöva ha en sådan situation. Ingen ska behöva ha en sådan situation.

Girigheten som styr stora vinstintressen tar lätt över, särskilt när demokratiska styrmedel får stryka på foten. Det visar sig framför allt där de demokratiska församlingarna är svaga och de ekonomiska klyftorna är stora.

Kapitalflykten slår sönder förutsättningarna för utveckling i länderna i syd. Det drabbar länderna hårt. Det undergräver möjligheten för dem att bygga upp en bra barnavård, en bra välfärd, en bra skola, som är en förutsättning för dem att bygga vidare på sitt samhälle, och ett skydd mot klimatförändringar, som de drabbas av på grund av våra historiska utsläpp.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Enligt Internationella valutafonden, IMF, överfördes genom kapitalflykten från utvecklingsvärlden till den industrialiserade världen ca 6 000 miljarder dollar åren 2001-2010. Under samma period uppgick det internationella biståndet till samma länder till 677 miljarder dollar. Det innebär att för varje krona i bistånd gick 10 kronor tillbaka till väst genom olagliga och oredovisade kapitalflöden.

Vänsterpartiet kämpar för en rättvis värld där makt och resurser är rättvist fördelade utan fattigdom och ojämställdhet. Det går inte att bygga en sådan värld utan att de inkomster och vinster som görs i syd också beskattas där. En svensk utvecklingspolitik av hög kvalitet som ger resultat kan därför inte ignorera frågan om kapitalflykt.

Vänsterpartiet vill därför att Sverige tar tag i den här frågan ännu mer än vad som föreslås i betänkandet. Vi behöver en noggrann handlingsplan för hur exakt vi ska gå till väga och samarbeta med andra aktörer för att komma längre i den här frågan. Därför vill jag yrka bifall till vår reservation 1.

Vi har länge haft ett utbyte med länderna i syd där vi har vunnit på affären mångfalt. Det har gjort att vi har kunnat bygga upp en stark välfärd. Det är inte rimligt att vi ska bygga upp vår välfärd på deras bekostnad. Det är dags att de också får chansen att bygga upp sin välfärd. Regeringen bör därför återkomma med en sådan handlingsplan, anser vi.


Anf. 7 Anette Åkesson (M)

Herr ålderspresident! När jag hör Emma Wallrup måste jag som moderat och borgerlig politiker protestera mot Vänsterpartiets inställning till företagare och företagsamhet, denna misstänksamhet mot företag och mot vinstintressen, som ju faktiskt är en förutsättning för att man ska kunna driva företag.

Jag har läst reservation nr 1, som Vänsterpartiet har yrkat bifall till, med relativt stort intresse. Den rör egentligen inte Sverige så mycket. Det har ju skett ett stort arbete i Sverige just mot kapitalflykt, och där har alliansregeringen som sagt varit väldigt framgångsrik. Det här rör ju inte Sverige, så jag är lite tveksam och frågande till att Vänsterpartiet så starkt driver sådana frågor.

Ord som förekommer ofta, både i det muntliga framförandet och i reservationen, är "länder i syd". Jag undrar vad ni menar med länder i syd.


Anf. 8 Emma Wallrup (V)

Herr ålderspresident! Skatteutskottet behandlar ju även frågor som är av internationell karaktär. Det är just därför som den här motionen är behandlad i skatteutskottet och ligger i det här betänkandet. Vi har en politik både inom Sverige och internationellt, och det ska vi ha.

När det gäller detta med vinstintressen behöver man som företagare få företaget att gå runt och har rätt att få en vinst. Men det som är problemet är när girigheten tar över, när det går ut över vår miljö, våra barn, vår vård, våra äldre och fattiga länder i syd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Fattiga länder i syd är ett begrepp som många använder, bland annat inom Sida. Tidigare sa man utvecklingsländer, men begreppet har diskuterats eftersom man menar att det inte är säkert att vi har kommit längre i utvecklingen än de på vissa områden. Vi kanske kan göra ett visst utbyte med dem, för de kanske har kommit längre kulturellt och har väldigt mycket erfarenheter som vi inte har. Det är i jämlikhetssträvan som man i stället använder begreppet länder i syd.


Anf. 9 Anette Åkesson (M)

Herr ålderspresident! Det gör det inte mindre besynnerligt att man använder begreppet länder i syd. Frågan är: Jämfört med vem? Det är ju ett relativt begrepp. Om vi sitter häruppe i Sverige och talar om länder i syd är det kanske inte helt tydligt vilka länder vi menar.

Sedan kan jag inte låta bli att ta upp detta att girigheten tar över. Det är en väldigt tråkig bild av företag och företagare som Vänsterpartiet har här.

I Östersund har man byggt två identiska äldreboenden. Det ena drivs av ett privat företag och det andra av kommunen. Det har visat sig att det som drivs av det privata företaget har högre kvalitet, bättre resultat, nöjdare personal och extremt mycket lägre kostnader - detta trots att det drivs av aktörer med vinstintressen.

Den debatten kommer säkert i ett annat forum, och den ser vi fram emot, eftersom våra synpunkter här skiljer sig åt rejält. Men dessa frågor lyfts nu upp av Vänsterpartiet som misstänkliggör företag och företagande. Det är allvarligt eftersom det är i företagen som jobben skapas, och det är genom jobben och fler arbetade timmar som vi får skatteintäkter, vilket gynnar välfärden. Att arbeta emot företagande och företagare är otroligt destruktivt för landet.


Anf. 10 Emma Wallrup (V)

Herr ålderspresident! Vänsterpartiet arbetar definitivt inte emot företagare. Vi vill till exempel gärna gynna små företagare.

Hela EU:s system har gått ut på att öka tillväxt, avreglera och så vidare. Det är ganska upprörande att ett företag med 200 anställda kallas småföretag inom EU. Ett mellanstort företag är alltså större och ett storföretag i sin tur ännu större. Det förklarar vem man har ritat kartan för, och det är problemet. Det har drabbat de fattiga och de mest utsatta att vi ganska länge har haft denna politik.

Avregleringen har gjort att vi har en finanskris. Vi har en stor klimatkris på grund av giriga oljeintressen som lobbar mot klimatförhandlingar och så vidare. Det finns därför ett starkt behov av en återreglering. Den avreglering som skett de senaste åren är det många inom OECD som ifrågasätter. Till och med inom IMF förekommer det nya tankar. Jag menar att pendeln har svängt för långt åt ena hållet.

Vi ska absolut inte motarbeta företag. Tvärtom ska vi gynna företag. Men vi ska gynna företag som är bra och som bygger upp landet, inte företag som bryter ned för att de sätter girighet före samhällsbyggande.


Anf. 11 Per Åsling (C)

Herr ålderspresident! Det händer ofta att jag får frågan varför jag talar så mycket om företagens villkor. Jag ger alltid samma svar: Jag fokuserar på företagarna för att skapa möjligheter för andra att tala om skolan, om välfärden och om miljön, för det är bara genom att företagsamma människor startar företag, anställer och skapar nya skatteintäkter som vi har något att fördela här i kammaren. Det är via företagen som våra gemensamma resurser skapas. Den svenska ekonomin mår bra av och är beroende av fler och växande företag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Herr ålderspresident! Landets småföretag skapar fyra av fem nya jobb, i Jämtland nio av tio. Allra tydligast är det i småorter och på landsbygd, med andra ord i Landsortssverige, där utvecklingen helt och hållet avgörs av småföretagens möjligheter att verka och växa. Det är det som skapar en levande landsbygd.

En av våra stora utmaningar är att förmå fler människor att starta företag. För att bedriva seriös näringsverksamhet behöver man en F-skattsedel. Därför är det angeläget att trösklarna inte är för höga. Det får inte sättas onödiga byråkratiska hinder för att starta företag. Skatteverket har jobbat för att förenkla ansökningsförfarandet och har därmed underlättat för nya företagare. Samtidigt finns det tydliga riktlinjer för under vilka förutsättningar en F-skattsedel ska godkännas.

Inom allianspartierna är vi förvånade över att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ställa högre krav för att få F-skattsedel. Det motverkar nyföretagandet, det minskar jobben och tillväxten och det är skadligt för Sverige.

Allianspartierna anser att skattereglerna ska uppmuntra långsiktigt företagande i Sverige. Skatter och avgifter ska ligga på en rimlig nivå. Samtidigt ska företag som verkar i Sverige göra rätt för sig.

Herr ålderspresident! Flera av allianspartiernas talare har lyft upp frågan om företrädaransvaret. Det är en viktig fråga som min företrädare i skatteutskottet, Karin Nilsson, jobbade med i flera år. Skattesystemet ska bidra till ett gott företagsklimat med rimliga villkor. Det är därför positivt att en majoritet har funnit anledning att se över reglerna och förordar att en utredning tillsätts.

Den stora politiska utmaningen är inte viljan att satsa på välfärden, utan det är förmågan att generera de resurser som krävs. Det var Centerpartiets och Alliansens utgångspunkt under regeringstiden, och den inriktningen fortsätter vi målmedvetet och konsekvent med.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 18.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-22
Förslagspunkter: 19, Acklamationer: 18, Voteringar: 1

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatte- och avgiftskontroll
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:66 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2014/15:1279 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1483 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) yrkande 2,

2014/15:2304 av Jan-Olof Larsson (S) och

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 8.
 • Reservation 1 (V)
 • Reservation 2 (M, C, FP, KD)
Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1940032
M6970128
SD820016
MP42008
C191906
V418146
FP161606
KD131306
Totalt43913615108
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Abdu, SaidFPNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Abrahamsson, MariaMNejmotivfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
Acketoft, TinaFPNejmotivfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Adan, AmirMNejmotivfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDJasakfråganHallands län
Ahl, JeffSDJamotivfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlberg, Ann-ChristinSJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCJasakfråganDalarnas län
Ahlgren, AndersCNejmotivfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Amin, JabarMPJamotivfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
Andersson, ErikMNejmotivfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMNejmotivfråganKalmar län
Andersson, Jan RMNejmotivfråganKalmar län
Andersson, JohanSJamotivfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJamotivfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Andersson Willner, MariaSJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMAvstårsakfråganStockholms kommun
Arkelsten, SofiaMNejmotivfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Arnholm, MariaFPFrånvarandemotivfråganStockholms län
Ask, BeatriceMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ask, BeatriceMFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Asplund, LenaMNejmotivfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Avsan, AntiMNejmotivfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Axelsson, LennartSJamotivfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Bali, HanifMNejmotivfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtsson, AngelikaSDJamotivfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMNejmotivfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
Bengtzboe, ErikMNejmotivfråganSödermanlands län
Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
Berg, UlfMNejmotivfråganDalarnas län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergheden, StenMNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergman, HåkanSJamotivfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bergstedt, HannahSJamotivfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bergström, StinaMPJamotivfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDJasakfråganKalmar län
Bieler, PaulaSDJamotivfråganKalmar län
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Bill, PerMNejmotivfråganUppsala län
Billström, TobiasMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Billström, TobiasMFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bjälkö, Sara-LenaSDFrånvarandemotivfråganÖrebro län
Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Björck, PatrikSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanFPJasakfråganStockholms län
Björklund, JanFPNejmotivfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
Björlund, TorbjörnVAvstårmotivfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bohlin, Carl-OskarMNejmotivfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Bouveng, HelenaMNejmotivfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Brännström, KatarinaMNejmotivfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bråkenhielm, CatharinaSJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bylund, LinusSDJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström, DanielCNejmotivfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJamotivfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Börjesson, AgnetaMPJamotivfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Büser, JohanSJamotivfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlson, AndreasKDNejmotivfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson, GunillaSJamotivfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Carlsson Löfdahl, EmmaFPNejmotivfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Carvalho, TeresaSJamotivfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Cederbratt, MikaelMFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Christensson, FredrikCNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Coenraads, ÅsaMNejmotivfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms län
Dadgostar, NooshiVJamotivfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Dahlqvist, MikaelSJamotivfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJasakfråganStockholms kommun
Dalunde, JakopMPJamotivfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Damm, SofiaKDNejmotivfråganSkåne läns södra
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Delis, SotirisMNejmotivfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
Dibrani, AdnanSFrånvarandemotivfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Dinamarca, RossanaVAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Dingizian, EsabelleMPFrånvarandemotivfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Dioukarev, DennisSDJamotivfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Drougge, IdaMNejmotivfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eberstein, SusanneSJamotivfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Eclund, AnnikaKDFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Ek, LenaCJasakfråganÖstergötlands län
Ek, LenaCNejmotivfråganÖstergötlands län
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekeroth, KentSDJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
Ekström, HansSJamotivfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtFPJasakfråganHallands län
Eliasson, BengtFPNejmotivfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Emilsson, AronSDJamotivfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJamotivfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
Eneroth, TomasSJamotivfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
Engblom, AnnickaMFrånvarandemotivfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Engström, PatrikSJamotivfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Enström, KarinMNejmotivfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ericson, JanMNejmotivfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJasakfråganUppsala län
Eriksson, LarsSJamotivfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPFrånvarandemotivfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJamotivfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJamotivfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
Erlandsson, EskilCNejmotivfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Ernkrans, MatildaSJamotivfråganÖrebro län
Esbati, AliVNejsakfråganStockholms län
Esbati, AliVAvstårmotivfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Eskilandersson, MikaelSDJamotivfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ezelius, ErikSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Felten, OlleSDFrånvarandemotivfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Ferm, MariaMPJamotivfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
Filper, RunarSDJamotivfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finnborg, ThomasMNejmotivfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Finstorp, LottaMNejmotivfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDJasakfråganMalmö kommun
Forsberg, AndersSDJamotivfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forslund, Kenneth GSJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMNejmotivfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Forssmed, JakobKDNejmotivfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
Fransson, JosefSDJamotivfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
From, IsakSJamotivfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Fölster, SofiaMNejmotivfråganStockholms län
Gamov, PavelSDJasakfråganSkåne läns södra
Gamov, PavelSDJamotivfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ghasemi, TinaMFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
Gille, AgnetaSJamotivfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Granlund, MarieSJamotivfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Green, MatsMNejmotivfråganJönköpings län
Green, MonicaSJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Gunnarsson, JonasSFrånvarandemotivfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Gunther, PenillaKDNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Güclü Hedin, RozaSJamotivfråganDalarnas län
Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
Haddad, RogerFPNejmotivfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDJasakfråganVästerbottens län
Hagwall, AnnaSDJamotivfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Haider, MonicaSJamotivfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Halef, RobertKDNejmotivfråganStockholms län
Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
Hallengren, LenaSJamotivfråganKalmar län
Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
Hallström, PiaMNejmotivfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
Hamednaca, ArheSJamotivfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMNejmotivfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hammarbergh, KristerMNejmotivfråganNorrbottens län
Hannah, RobertFPJasakfråganGöteborgs kommun
Hannah, RobertFPNejmotivfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Hansson, AndersMNejmotivfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Haraldsson, JohannaSJamotivfråganJönköpings län
Hedberg, GunnarMJasakfråganUppsala län
Hedberg, GunnarMNejmotivfråganUppsala län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedin, JohanCNejmotivfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Hedlund, RogerSDFrånvarandemotivfråganStockholms län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hellman, JörgenSJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Helmersson Olsson, CarolineSJamotivfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVNejsakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Henriksson, StigVAvstårmotivfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDFrånvarandemotivfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJamotivfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Heydari, ShadiyeSFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
Hirvonen, AnnikaMPJamotivfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMNejmotivfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Hoff, HansSJamotivfråganHallands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holm, JensVAvstårmotivfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMNejmotivfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Holmqvist, PaulaSJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPFrånvarandesakfråganJönköpings län
Hult, EmmaMPFrånvarandemotivfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Hultberg, JohanMNejmotivfråganKronobergs län
Hägglund, GöranKDJasakfråganHallands län
Hägglund, GöranKDNejmotivfråganHallands län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Härstedt, KentSJamotivfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Håkansson, Per-ArneSJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
Högman, BeritSJamotivfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Höj Larsen, ChristinaVAvstårmotivfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Hökmark, IsabellaMNejmotivfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
Jacobsson Gjörtler, JonasMNejmotivfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jakobsson, StefanSDJamotivfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jansson, Eva-LenaSFrånvarandemotivfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJamotivfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Jeppsson, PeterSJamotivfråganBlekinge län
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Johansson, OlaCNejmotivfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson, PeterSJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandemotivfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jomshof, RichardSDJamotivfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Jonsson, MattiasSJamotivfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJasakfråganKalmar län
Juholt, HåkanSJamotivfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Juntti, EllenMNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJasakfråganStockholms kommun
Jämtin, CarinSJamotivfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCNejmotivfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Kain, NinaSDJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms kommun
Kakabaveh, AminehVAvstårmotivfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karkiainen, IdaSJamotivfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, HeidiSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, NiklasSFrånvarandemotivfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJamotivfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJamotivfråganVärmlands län
Karlsson, HeidiSDFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Karlsson, AnnelieSJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
Kerimo, YilmazSJamotivfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMNejmotivfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Kinnunen, MartinSDJamotivfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Kjellin, Margareta BMFrånvarandemotivfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
Klackenberg, DagMNejmotivfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Klarberg, PerSDJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Knutsson, ElisabetMPJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kristersson, UlfMFrånvarandemotivfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Kronlid, JuliaSDJamotivfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Källström, EmilCNejmotivfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Köhler, KatarinaSFrånvarandemotivfråganVästerbottens län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Köse, SerkanSJamotivfråganStockholms län
Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
Lahti, BirgerVAvstårmotivfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Larsson, YasmineSJamotivfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJamotivfråganSkåne läns södra
Larsson, HilleviSJamotivfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJamotivfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Lavesson, OlofMFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lillemets, AnnikaMPJamotivfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindahl, HelenaCNejmotivfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Lindberg, TeresSJamotivfråganStockholms kommun
Linde, HansVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Linde, HansVFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindestam, ÅsaSJamotivfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Lindholm, VeronicaSJamotivfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJamotivfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Ling, RasmusMPJamotivfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lodenius, PerCNejmotivfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lohman, EvaMNejmotivfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lundgren, ElinSJamotivfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCFrånvarandemotivfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundh Sammeli, FredrikSJamotivfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandemotivfråganGävleborgs län
Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms kommun
Lundström, NinaFPNejmotivfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Lång, DavidSDJamotivfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löberg, PetterSJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Löfstrand, JohanSJamotivfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Lööf, AnnieCFrånvarandemotivfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Magnusson, CeciliaMNejmotivfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
Malm, FredrikFPNejmotivfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmberg, NiclasMPJamotivfråganUppsala län
Malmberg, BettyMNejmotivfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Malmer Stenergard, MariaMNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Manhammar, MagnusSJamotivfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Marttinen, AdamSDJamotivfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Millard, JonasSDFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Modig, AronKDNejmotivfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJamotivfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Niemi, PyrySJamotivfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nilsson, KristinaSJamotivfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJamotivfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJamotivfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJamotivfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJamotivfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJamotivfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nissinen, JohanSDJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Nohrén, EmmaMPFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordell, Lars-AxelKDNejmotivfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordgren, GunillaMNejmotivfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, RickardCNejmotivfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJamotivfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
Norlén, AndreasMNejmotivfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylander, ChristerFPNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nylund Watz, IngelaSJamotivfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJamotivfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ohlsson, CarinaSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olovsson, FredrikSJamotivfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSJamotivfråganJämtlands län
Olsson, LottaMNejmotivfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Omanovic, JasenkoSJamotivfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Oscarsson, MagnusKDNejmotivfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandemotivfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottoson, ErikMNejmotivfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Ottosson, MattiasSJamotivfråganÖstergötlands län
Palm, VeronicaSJasakfråganStockholms kommun
Palm, VeronicaSJamotivfråganStockholms kommun
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsFPJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Persson, RickardMPJamotivfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSFrånvarandemotivfråganJönköpings län
Persson, MatsFPNejmotivfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJamotivfråganDalarnas län
Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Petersson, JennyMNejmotivfråganHallands län
Petersson, HeleneSJamotivfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
Pethrus, DésiréeKDNejmotivfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Pettersson, LeifSJamotivfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJamotivfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMNejmotivfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJamotivfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Plass, MariaMNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Polfjärd, JessicaMNejmotivfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Pärssinen, RaimoSJamotivfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Qarlsson, AnnikaCNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Quicklund, SailaMNejmotivfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
Ramhorn, PerSDFrånvarandemotivfråganKronobergs län
Redar, LawenSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
Reslow, PatrickMNejmotivfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
Riazat, DanielVAvstårmotivfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDJasakfråganSkåne läns västra
Richtoff, RogerSDJamotivfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Riedl, EdwardMNejmotivfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJamotivfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Rosencrantz, JessicaMNejmotivfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Roswall, JessikaMNejmotivfråganUppsala län
Rothenberg, HansMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Rothenberg, HansMFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Rågsjö, KarinVAvstårmotivfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schlyter, CarlMPJamotivfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
Schröder, AndersMPJamotivfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Schulte, FredrikMNejmotivfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sestrajcic, DanielVFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
Sjöstedt, OscarSDJamotivfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVAvstårmotivfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
Skalberg Karlsson, JesperMNejmotivfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganHallands län
Skalin, JohnnySDJamotivfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Skånberg, TuveKDNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Sonidsson, EvaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Sonidsson, EvaSFrånvarandemotivfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Staxäng, Lars-ArneMNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stenkvist, RobertSDJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMNejmotivfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strand, ThomasSJamotivfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Strömkvist, MariaSJamotivfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Ståhl, JimmySDJamotivfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Stålhammar, PernillaMPJamotivfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasFPJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, CassandraSDJamotivfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasFPNejmotivfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sundén Andersson, LisbethMFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantesson, ElisabethMNejmotivfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svantorp, GunillaSJamotivfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVAvstårmotivfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson, MichaelMNejmotivfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJamotivfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Svensson Smith, KarinMPJamotivfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow, BjörnSJamotivfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Sydow Mölleby, MiaVAvstårmotivfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Szyber, CarolineKDNejmotivfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sällström, Sven-OlofSDJamotivfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
Sätherberg, Anna-CarenSJamotivfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Söder, BjörnSDJamotivfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Sörenson, Anna-LenaSJamotivfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tegnér, MathiasSJamotivfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Tenfjord-Toftby, CecilieMNejmotivfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Thalén Finné, EwaMFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Thorell, OlleSFrånvarandemotivfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tobé, TomasMNejmotivfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Tysklind, LarsFPNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Töyrä, EmiliaSJamotivfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ullenhag, ErikFPFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Unander, HansSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Unander, HansSFrånvarandemotivfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Utbult, RolandKDNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Venegas, MarcoMPJamotivfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
Vestlund, BörjeSJamotivfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
Völker, AlexandraSJamotivfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
W Jonsson, AndersCFrånvarandemotivfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallentheim, AnnaSJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVNejsakfråganUppsala län
Wallrup, EmmaVJamotivfråganUppsala län
Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
Wallén, AnnaSJamotivfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Waltersson Grönvall, CamillaMNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMFrånvarandesakfråganHallands län
Warborn, JörgenMFrånvarandemotivfråganHallands län
Weimer, MariaFPJasakfråganUppsala län
Weimer, MariaFPNejmotivfråganUppsala län
Westerholm, BarbroFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Westerholm, BarbroFPFrånvarandemotivfråganStockholms län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Westerén, HannaSJamotivfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Westlund, ÅsaSJamotivfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, CeciliaMNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
Widman, AllanFPNejmotivfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wiechel, MarkusSDFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJamotivfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDJasakfråganNorrbottens län
Wigh, HannaSDJamotivfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Wiklander, TonySDJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Wykman, NiklasMNejmotivfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Yngwe, KristinaCNejmotivfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Zander, SolveigCNejmotivfråganUppsala län
Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Åberg, BorianaMFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
Åfeldt, JennieSDJamotivfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDJasakfråganVästmanlands län
Åkerlund, JonasSDJamotivfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandemotivfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCNejmotivfråganKalmar län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Åsling, PerCNejmotivfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaFPJasakfråganÖrebro län
Örnebjär, ChristinaFPNejmotivfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
Örnfjäder, KristerSJamotivfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJamotivfråganKalmar län
Öz, EmanuelSJasakfråganStockholms kommun
Öz, EmanuelSJamotivfråganStockholms kommun
2. Certifierade kassaregister
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
3. Månadsuppgift
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.
 • Reservation 3 (V)
4. Deklarationen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
5. F-skatt och näringsverksamhet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4 samt

2014/15:2479 av Eva Lohman (M).
 • Reservation 4 (V)
 • Reservation 5 (M, C, FP, KD)
Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (FP, KD, C, M)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970016
M070014
SD41008
MP21004
C01903
V00183
FP01603
KD01303
Totalt1591181854
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidFPNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMNejmotivfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPNejmotivfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMNejmotivfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDJamotivfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCNejmotivfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJamotivfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMNejmotivfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMNejmotivfråganKalmar län
Andersson, Jan RMNejmotivfråganKalmar län
Andersson, JohanSJamotivfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVAvstårmotivfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMNejmotivfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaFPFrånvarandemotivfråganStockholms län
Ask, BeatriceMFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMNejmotivfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMNejmotivfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJamotivfråganÖrebro län
Bali, HanifMNejmotivfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDJamotivfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMNejmotivfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMNejmotivfråganSödermanlands län
Berg, UlfMNejmotivfråganDalarnas län
Bergheden, StenMNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJamotivfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSJamotivfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJamotivfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDJamotivfråganKalmar län
Bill, PerMNejmotivfråganUppsala län
Billström, TobiasMFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDFrånvarandemotivfråganÖrebro län
Björck, PatrikSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanFPNejmotivfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVAvstårmotivfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMNejmotivfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMNejmotivfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMNejmotivfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCNejmotivfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJamotivfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJamotivfråganHallands län
Büser, JohanSJamotivfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDNejmotivfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJamotivfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPNejmotivfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJamotivfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMNejmotivfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVAvstårmotivfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJamotivfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPJamotivfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDNejmotivfråganSkåne läns södra
Delis, SotirisMNejmotivfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSFrånvarandemotivfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPFrånvarandemotivfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJamotivfråganJönköpings län
Drougge, IdaMNejmotivfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJamotivfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Ek, LenaCNejmotivfråganÖstergötlands län
Ekeroth, KentSDJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Ekström, HansSJamotivfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtFPNejmotivfråganHallands län
Emilsson, AronSDJamotivfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJamotivfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSJamotivfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMFrånvarandemotivfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJamotivfråganDalarnas län
Enström, KarinMNejmotivfråganStockholms län
Ericson, JanMNejmotivfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSJamotivfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPFrånvarandemotivfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJamotivfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSJamotivfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCNejmotivfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSJamotivfråganÖrebro län
Esbati, AliVAvstårmotivfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJamotivfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDFrånvarandemotivfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJamotivfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJamotivfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMNejmotivfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMNejmotivfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDJamotivfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMNejmotivfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDNejmotivfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJamotivfråganUppsala län
From, IsakSJamotivfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMNejmotivfråganStockholms län
Gamov, PavelSDJamotivfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSJamotivfråganUppsala län
Granlund, MarieSJamotivfråganMalmö kommun
Green, MatsMNejmotivfråganJönköpings län
Green, MonicaSJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSFrånvarandemotivfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSJamotivfråganDalarnas län
Haddad, RogerFPNejmotivfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDJamotivfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJamotivfråganKronobergs län
Halef, RobertKDNejmotivfråganStockholms län
Hallengren, LenaSJamotivfråganKalmar län
Hallström, PiaMNejmotivfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSJamotivfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMNejmotivfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMNejmotivfråganNorrbottens län
Hannah, RobertFPNejmotivfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMNejmotivfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJamotivfråganJönköpings län
Hedberg, GunnarMNejmotivfråganUppsala län
Hedin, JohanCNejmotivfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDFrånvarandemotivfråganStockholms län
Hellman, JörgenSJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJamotivfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVAvstårmotivfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDFrånvarandemotivfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJamotivfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
Hirvonen, AnnikaMPJamotivfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMNejmotivfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJamotivfråganHallands län
Holm, JensVAvstårmotivfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMNejmotivfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPFrånvarandemotivfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMNejmotivfråganKronobergs län
Hägglund, GöranKDNejmotivfråganHallands län
Härstedt, KentSJamotivfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSJamotivfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVAvstårmotivfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMNejmotivfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMNejmotivfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDJamotivfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSFrånvarandemotivfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJamotivfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJamotivfråganBlekinge län
Johansson, OlaCNejmotivfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVAvstårmotivfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandemotivfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJamotivfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJamotivfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSJamotivfråganKalmar län
Juntti, EllenMNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSJamotivfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCNejmotivfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVAvstårmotivfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJamotivfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSFrånvarandemotivfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSJamotivfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJamotivfråganVärmlands län
Karlsson, HeidiSDFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Karlsson, AnnelieSJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Kerimo, YilmazSJamotivfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMNejmotivfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJamotivfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMFrånvarandemotivfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMNejmotivfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandemotivfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJamotivfråganStockholms län
Källström, EmilCNejmotivfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSFrånvarandemotivfråganVästerbottens län
Köse, SerkanSJamotivfråganStockholms län
Lahti, BirgerVAvstårmotivfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJamotivfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSJamotivfråganSkåne läns södra
Larsson, HilleviSJamotivfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJamotivfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPJamotivfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCNejmotivfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJamotivfråganStockholms kommun
Linde, HansVFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSJamotivfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJamotivfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJamotivfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPJamotivfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCNejmotivfråganStockholms län
Lohman, EvaMNejmotivfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJamotivfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCFrånvarandemotivfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJamotivfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandemotivfråganGävleborgs län
Lundström, NinaFPNejmotivfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDJamotivfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSJamotivfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCFrånvarandemotivfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMNejmotivfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPNejmotivfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJamotivfråganUppsala län
Malmberg, BettyMNejmotivfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJamotivfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJamotivfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDNejmotivfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJamotivfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySJamotivfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJamotivfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJamotivfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJamotivfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJamotivfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJamotivfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJamotivfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDNejmotivfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMNejmotivfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCNejmotivfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJamotivfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMNejmotivfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJamotivfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJamotivfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJamotivfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSJamotivfråganJämtlands län
Olsson, LottaMNejmotivfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSJamotivfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDNejmotivfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandemotivfråganUppsala län
Ottoson, ErikMNejmotivfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJamotivfråganÖstergötlands län
Palm, VeronicaSJamotivfråganStockholms kommun
Persson, RickardMPJamotivfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSFrånvarandemotivfråganJönköpings län
Persson, MatsFPNejmotivfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJamotivfråganDalarnas län
Petersson, JennyMNejmotivfråganHallands län
Petersson, HeleneSJamotivfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDNejmotivfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSJamotivfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSJamotivfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMNejmotivfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJamotivfråganVästerbottens län
Plass, MariaMNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMNejmotivfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSJamotivfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMNejmotivfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDFrånvarandemotivfråganKronobergs län
Redar, LawenSFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMNejmotivfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVAvstårmotivfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDJamotivfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMNejmotivfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJamotivfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMNejmotivfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMNejmotivfråganUppsala län
Rothenberg, HansMFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVAvstårmotivfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPJamotivfråganStockholms län
Schröder, AndersMPJamotivfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMNejmotivfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDJamotivfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVAvstårmotivfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMNejmotivfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDJamotivfråganHallands län
Skånberg, TuveKDNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Sonidsson, EvaSFrånvarandemotivfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMNejmotivfråganStockholms län
Strand, ThomasSJamotivfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJamotivfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJamotivfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPJamotivfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJamotivfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasFPNejmotivfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMNejmotivfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJamotivfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVAvstårmotivfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMNejmotivfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJamotivfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJamotivfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJamotivfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVAvstårmotivfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDNejmotivfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJamotivfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSJamotivfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDJamotivfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJamotivfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJamotivfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMNejmotivfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSFrånvarandemotivfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMNejmotivfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsFPNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJamotivfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikFPFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Unander, HansSFrånvarandemotivfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJamotivfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSJamotivfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJamotivfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCFrånvarandemotivfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVAvstårmotivfråganUppsala län
Wallén, AnnaSJamotivfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMFrånvarandemotivfråganHallands län
Weimer, MariaFPNejmotivfråganUppsala län
Westerholm, BarbroFPFrånvarandemotivfråganStockholms län
Westerén, HannaSJamotivfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSJamotivfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPNejmotivfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJamotivfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDJamotivfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMNejmotivfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCNejmotivfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCNejmotivfråganUppsala län
Åberg, BorianaMFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJamotivfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDJamotivfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandemotivfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCNejmotivfråganKalmar län
Åsling, PerCNejmotivfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaFPNejmotivfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSJamotivfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJamotivfråganKalmar län
Öz, EmanuelSJamotivfråganStockholms kommun
6. Rättssäkerhet i skatteförfarandet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
7. Personligt betalningsansvar
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska se över reglerna om företrädaransvar och om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hård och om bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:11 av Karin Nilsson (C),

2014/15:528 av Christer Nylander (FP) och

2014/15:2788 av Johan Hedin (C) yrkande 10,

bifaller delvis motion

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 8 och

bifaller motion

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.
 • Reservation 6 (S, MP, V)
8. Ung Företagsamhet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
9. Frivillig inbetalning av skatt
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
10. Synliga skatter och avgifter
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
11. Skatteflyktslagen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
12. Betalning av skatt vid delårsboende
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
13. Det nordiska skatteavtalet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
14. Folkbokföring på rätt adress
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
15. Folkbokföring av barn på två adresser
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
16. Folkbokföring vid surrogatmoderskap
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
17. Folkbokföring vid särskilt boende
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
18. Personnummer och samordningsnummer
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
19. Skydd för folkbokföringsuppgifter
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8,

2014/15:2293 av Carina Ohlsson (S) och

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 8.
 • Reservation 7 (M, C, FP, KD)