Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Skatt på plastbärkassar

Betänkande 2019/20:SkU13

Skatteutskottets betänkande

2019/20:SkU13

 

Skatt på plastbärkassar

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till att införa en skatt på sådana plastbärkassar som är avsedda för konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor. Skatten omfattar inte plastbärkassar som är avsedda för varaktigt bruk. Skatten tas ut med 3 kronor per plastbärkasse. För plastbärkassar med en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger 7 liter ska skatten dock tas ut med 30 öre per plastbärkasse. Skattskyldig är den som tillverkar skattepliktiga varor, den som för in eller tar emot sådana varor från ett annat EU-land och den som importerar sådana varor. Från skattskyldighet undantas införsel, mottagande och import av maximalt 40 stycken plastbärkassar per tillfälle. Därutöver undantas en fysisk persons tillverkning, införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor som är avsedda för den fysiska personens eller dennes familjs personliga bruk. Vidare föreslår regeringen att det införs ett system med godkända lagerhållare som får uppskjuten beskattning i likhet med annan punktskattelagstiftning. Skatteverket är beskattningsmyndighet förutom vid import från tredjeland då Tullverket är beskattningsmyndighet.

Den nya lagen om skatt på plastbärkassar föreslås träda i kraft den 1 mars 2020. Förutom reglerna om lagerhållare föreslås dock att lagen tillämpas första gången på skattskyldighet som inträder efter utgången av april 2020. Ändringarna i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och skatteförfarandelagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020. Ändringen i tullagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

I betänkandet finns en reservation (M, SD) och ett särskilt yttrande (V).

Behandlade förslag

Proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar.

Två yrkanden i följdmotioner.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Skatt på plastbärkassar

Reservation

Skatt på plastbärkassar (M, SD)

Särskilt yttrande

Skatt på plastbärkassar (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Skatt på plastbärkassar

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om skatt på plastbärkassar med den ändringen att punkten i 2 § sjätte strecksatsen ska bytas ut mot ett kommatecken,

2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

4. lag om ändring i tullagen (2016:253),

5. lag om ändring i lagen (2019:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:47 punkterna 1–5 och avslår motionerna

2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M) och

2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD).

 

Reservation (M, SD)

Stockholm den 23 januari 2020

På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Hillevi Larsson (S), Helena Bouveng (M), Eric Westroth (SD), Peter Persson (S), Tony Haddou (V), Boriana Åberg (M), David Lång (SD), Patrik Lundqvist (S), Anna Vikström (S), Joar Forssell (L), Johnny Skalin (SD), Rebecka Le Moine (MP), Kjell Jansson (M) och Marcus Jonsson (KD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar. Av den sakpolitiska överenskommelsen som har ingåtts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna (januariavtalet) följer att en skatt eller avgift ska införas på bärkassar den 1 maj 2020 i syfte att förhindra spridningen av mikroplaster. Förslagen i propositionen bygger på denna överenskommelse.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Det har väckts två följdmotioner i ärendet. Förslagen i motionerna finns i bilaga 1.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att det införs en punktskatt på plastbärkassar som är avsedda för konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor. Skatten omfattar inte plastbärkassar som är avsedda för varaktigt bruk. Skatten tas ut med 3 kronor per plastbärkasse. För plastbärkassar med en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger 7 liter ska skatten dock tas ut med 30 öre per plastbärkasse. Skattskyldig är den som tillverkar skattepliktiga varor, den som för in eller tar emot sådana varor från ett annat EU-land och den som importerar sådana varor. Från skattskyldighet undantas införsel, mottagande och import av maximalt 40 stycken plastbärkassar per tillfälle. Därutöver undantas en fysisk persons tillverkning, införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor som är avsedda för den fysiska personens eller dennes familjs personliga bruk. Vidare föreslår regeringen att det införs ett system med godkända lagerhållare som får uppskjuten beskattning i likhet med annan punktskattelagstiftning. Skatteverket är beskattningsmyndighet förutom vid import från tredjeland då Tullverket är beskattningsmyndighet.

Förutom en ny lag om skatt på plastbärkassar föreslås även vissa följd-ändringar i andra lagar.

Förslagen i de delar som rör registrering som godkänd lagerhållare föreslås träda i kraft den 1 mars 2020. Förslagen i övriga delar föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

 

 

Utskottets överväganden

Skatt på plastbärkassar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till en skatt på plastbärkassar.

Jämför reservationen (M, SD) och det särskilda yttrandet (V).

Propositionen

Regeringen föreslår att en punktskatt på plastbärkassar införs genom en ny lag om skatt på plastbärkassar.

Till följd av Sveriges åtaganden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) har regeringen utfärdat förordningen (2016:1041) om plastbärkassar. Av den förordningen framgår att den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter ska informera om bl.a. plastbärkassars miljöpåverkan och åtgärder för att minska förbrukningen. Vidare ska tillverkare och importörer lämna information till Naturvårdsverket om produktion respektive införsel av plastbärkassar. Sverige har en skyldighet enligt förpackningsdirektivet att vidta åtgärder för att säkerställa att den årliga förbrukningsnivån inte överskrider 90 tunna plastbärkassar per person senast den 31 december 2019 respektive 40 tunna plastbärkassar per person senast den 31 december 2025. Enligt förpackningsdirektivet har medlemsstaterna fr.o.m. den 27 maj 2018 även en skyldighet att rapportera om den årliga förbrukningen av plastbärkassar till Europeiska kommissionen.

Skatt tas ut på alla typer av plastbärkassar som inte är avsedda för varaktigt bruk. Med plastbärkasse avses en bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. Med bärkassar avses påsar, med eller utan handtag, som är avsedda för konsumenter för att packa eller bära varor. Med plast avses en polymer enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Skatt ska betalas med 3 kronor per plastbärkasse. För plastbärkassar som har en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger 7 liter ska skatt i stället betalas med 30 öre per plastbärkasse.

Skattskyldig är den som tillverkar skattepliktiga varor i Sverige, för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land eller importerar skattepliktiga varor. Från skattskyldighet undantas införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor som vid varje tillfälle inte överstiger 40 stycken plastbärkassar. Vidare undantas från skattskyldighet en fysisk persons tillverkning, införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor som är avsedda för den fysiska personens eller dennes familjs personliga bruk. Skattskyldigheten inträder vid tidpunkten för tillverkning, införsel, mottagande respektive import. Bestämmelser införs om uppskjuten skattskyldighet för godkända lagerhållare i likhet med vad som gäller enligt annan punktskattelagstiftning.

För godkända lagerhållare inträder skattskyldighet inte för en skattepliktig vara som

  1. tidigare har beskattats enligt lagen
  2. levereras till en köpare i annat land
  3. fullständigt förstörs genom oförutsedda händelser eller force majeure
  4. lämnas för sådan materialåtervinning av avfall som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken eller
  5. återanvänds vid tillverkning av andra varor.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen ska som huvudregel vara tillämpliga på skatten på plastbärkassar, vilket innebär att Skatteverket blir beskattningsmyndighet. Vid import från tredjeland ska dock skatten betalas till Tullverket, och i de fallen ska förfarandebestämmelserna i tullagen vara tillämpliga. Skatteverkets beslut om godkännande eller återkallelse av godkännande som lagerhållare ska överklagas till en allmän förvaltningsdomstol, och i dessa fall ska prövningstillstånd krävas för att överklaga till kammarrätten.

Uppgifter och handlingar hos Skatteverket om godkända lagerhållare enligt lagen om skatt på plastbärkassar ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Den personuppgiftsbehandling som förslaget om skatt på plastbärkassar ger upphov till är förenlig med EU:s dataskyddsförordning. Den befintliga reglering som finns på personuppgiftsområdet utgör tillräcklig reglering för den personuppgiftsbehandling som kan komma att bli aktuell vid Skatteverket med anledning av förslaget. Det behöver således inte införas någon ytterligare reglering om denna behandling bortsett från den ändring som föreslås i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Förslaget bör anmälas till kommissionen enligt förfarandet i anmälnings-direktivet. Förslaget strider inte enligt regeringens bedömning mot EU:s statsstödsregler eller EU-rätten i övrigt.

Följdändringar görs i skatteförfarandelagen och tullagen. Därutöver görs vissa författningstekniska ändringar med anledning av de ändringar i skatteförfarandelagen som föreslås i proposition 2019/20:32 Skatt på avfalls-förbränning.

Den föreslagna nya lagen om skatt på plastbärkassar träder i kraft den 1 mars 2020. Förutom reglerna om lagerhållare tillämpas den dock första gången på skattskyldighet som inträder efter utgången av april 2020. Ändringarna i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 mars 2020. Ändringen i tullagen träder i kraft den 1 maj 2020.

Motionerna

I kommittémotion 2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M) föreslår motionärerna att riksdagen avslår regeringens förslag. Som skäl anför motionärerna bl.a. att det är oklart vilka problem som skatten som regeringen avser att införa i praktiken kommer att lösa. Skatten är dessutom olyckligt utformad eftersom den inte gör skillnad på om plastbärkassen har fossilt ursprung eller är tillverkad av förnybart material.

Även i kommittémotion 2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkas avslag på propositionen. Motionärerna anför bl.a. att nackdelarna med förslaget är uppenbara och odiskutabla medan de eventuella fördelarna är små, osäkra och svåra att utvärdera.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar att Sverige enligt förpackningsdirektivet har en skyldighet att vidta åtgärder för att säkerställa att den årliga förbrukningsnivån inte överskrider 90 tunna plastbärkassar per person senast den 31 december 2019 respektive 40 tunna plastbärkassar per person senast den 31 december 2025. Enligt det direktivet har medlemsstaterna vidare en skyldighet att rapportera om den årliga förbrukningen av plastbärkassar till Europeiska kommissionen fr.o.m. den 27 maj 2018.

Regeringen bedömer att Sverige inte kommer att klara de kvantitativa mål som följer av förpackningsdirektivet utan ytterligare styrmedel. Det lämpligaste styrmedlet i syfte att minska förbrukningen av plastbärkassar är enligt regeringen en punktskatt. Utskottet delar regeringens bedömning.

Därmed tillstyrker utskottet propositionen. Motionerna avstyrks.

 

 

 

Reservation

 

Skatt på plastbärkassar (M, SD)

av Niklas Wykman (M), Helena Bouveng (M), Eric Westroth (SD), Boriana Åberg (M), David Lång (SD), Johnny Skalin (SD) och Kjell Jansson (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M) och

2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD) samt

avslår proposition 2019/20:47 punkterna 1–5.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att det är oklart vilka problem som kommer att lösas av den skatt som regeringen vill införa och att nackdelarna med förslaget är uppenbara och odiskutabla. Konjunkturinstitutet har pekat på att skatten på plastbärkassar troligtvis inte kommer att leda till minskad nedskräpning, liksom risken för ökad användning av påsar som är sämre för miljön ur framför allt ett klimat- eller resurshushållningsperspektiv. Skatten kommer dessutom att innebära en betydande skattehöjning för barnfamiljer. Vi menar att det inte är ansvarsfullt att bygga skattepolitiken på skattebaser som regeringen avser att fasa ut. Politiken kan göra mer när det gäller att motverka nedskräpning, men det bör ske genom åtgärder som har tydlig effekt på det angivna problemet och inte medför så pass skadliga bieffekter. Därför bör riksdagen avslå förslaget.

 

 

Särskilt yttrande

 

Skatt på plastbärkassar (V)

Tony Haddou (V) anför:

 

I genomsnitt använder varje person i Sverige ca 200 plastbärkassar per år. Varje gång du handlar ett plagg eller en annan vara eller köper mat i din livsmedelsbutik brukar en eller flera påsar följa med. Undersökningar visar att 90 procent av alla plastpåsar bara används en enda gång. Det är ett stort slöseri med naturresurser, och dessutom riskerar plasten att sluta sina dagar i haven där de gör stor skada. Varje år hamnar ca åtta miljoner ton plast i haven. Haven har länge lyckats svälja mycket, men på senare tid har problemet kommit upp till ytan. En färsk Sifoundersökning gjord på uppdrag av Världsnaturfonden (WWF) visar att nio av tio svenskar oroar sig för att mängden plast och skräp i våra hav ökar. Nästan sju av tio uppger att de tycker att det har blivit mer skräp och plast i haven och längs stränderna under de senaste tio åren. Enligt undersökningen uppgav mer än två tredjedelar att de skulle ställa sig positiva till ett svenskt förbud mot försäljning av engångsartiklar i plast, som exempelvis plastglas och plastbestick. År 2015 införde EU ett direktiv med syftet att kraftigt minska antalet plastpåsar inom unionen. Olika länder har hittat olika lösningar, och i Sverige landade beslutet i en informationsplikt. Denna innebär att alla handlare fr.o.m. den 1 juni 2017 bl.a. måste informera sina kunder om de miljömässiga nackdelarna med plastpåsar. Sverige ligger generellt sett i framkant när det kommer till miljöarbete. När det gäller plastpåsarna finns det dock andra som hunnit före och infört ett totalt förbud. Det är på tiden att Sverige också går denna väg.

Vi inom Vänsterpartiet hade velat se ett förbud av plastpåsar i Sverige, men eftersom förslaget går i rätt riktning stöder jag regeringens förslag om en skatt på plastbärkassar.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatt på plastbärkassar.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följdmotionerna

2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M):

Riksdagen avslår proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar.

2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD):

Riksdagen avslår propositionen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Tillbaka till dokumentetTill toppen